Wellbutrin Retard

GlaxoSmithKline


Antidepressiv, NDRI.

N06A X12 (Bupropion)TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING, filmdrasjerte 150 mg og 300 mg: Hver tablett inneh.: Bupropionhydroklorid 150 mg, resp. 300 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Sort jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av depressive episoder.

Dosering

Voksne >18 år: Anbefalt startdose: 150 mg 1 gang daglig. Hvis ikke forbedring sees etter 4 ukers behandling med 150 mg, kan dosen økes til 300 mg, 1 gang daglig. Det bør være et intervall på minst 24 timer mellom påfølgende doser. Innsettende effekt er rapportert 14 dager etter behandlingsstart. Full antidepressiv effekt kan kreve flere ukers behandling. Pasienten bør behandles i minst 6 måneder for å sikre symptomfrihet. Søvnløshet, en svært vanlig bivirkning og ofte forbigående, kan reduseres ved å unngå dosering ved sengetid (forutsatt at det går minst 24 timer mellom dosene).
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Seponeringsreaksjoner er ikke sett, men en nedtrappingsperiode bør likevel vurderes. Bupropion er en selektiv hemmer av nevronalt reopptak av katekolaminer, og rebound-effekt eller seponeringsreaksjoner kan ikke utelukkes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Skal brukes med forsiktighet. Anbefalt dosering er 150 mg 1 gang daglig ved lett til moderat leversvikt pga. økt variasjon i farmakokinetikken. Pasienten bør monitoreres nøye for mulige bivirkninger (f.eks. søvnløshet, munntørrhet, kramper), som kan indikere høyt nivå av bupropion eller metabolitter. Nedsatt nyrefunksjon: Anbefalt dosering er 150 mg 1 gang daglig, da bupropion og dens aktive metabolitter kan akkumuleres i større grad enn vanlig. Pasienten bør monitoreres nøye for mulige bivirkninger (f.eks. søvnløshet, munntørrhet, kramper), som kan indikere høyt nivå av bupropion eller metabolitter. Barn og ungdom <18 år: Ikke indisert for bruk. Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt. Eldre: Effekt er ikke entydig demonstrert. Økt følsomhet hos enkelte kan ikke utelukkes.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke deles, tygges eller knuses, pga. økt risiko for bivirkninger inkl. krampeanfall.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig behandling med andre legemidler som inneholder bupropion (pga. forekomsten av kramper er doserelatert og for å unngå overdosering). Pasienter med nåværende eller tidligere krampetendens. Kjent svulst i CNS. Brå avvenning fra alkohol eller bruk av andre legemidler som senker krampeterskelen ved seponering (særlig benzodiazepiner og benzodiazepinlignende forbindelser). Alvorlig levercirrhose. Tidligere eller nåværende bulimi eller anorexia nervosa diagnose. Samtidig bruk av MAO-hemmere. Det bør gå minst 14 dager etter seponering av irreversible MAO-hemmere før oppstart av behandling. For reversible MAO-hemmere vil et opphold på 24 timer være tilstrekkelig.

Forsiktighetsregler

Skal kun gis oralt. Krampeanfall og/eller dødsfall er sett ved intranasal eller parenteral administrering. Anbefalt dose skal ikke overskrides, pga. doserelatert risiko for krampeanfall. Pasienten bør utredes for disponerende risikofaktorer som samtidig behandling med medikamenter som senker krampeterskelen (antipsykotika, antidepressiver, malariamidler, tramadol, teofyllin, kinoloner, steroider til systemisk bruk, sederende antihistaminer), alkoholmisbruk, tidligere hodetraume, diabetes behandlet med hypoglykemiske midler eller insulin, og bruk av stimulantia eller anorektiske preparater. Behandlingen skal avbrytes og frarådes til pasienter som får kramper i løpet av behandlingen. Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forverring: Risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord vedvarer inntil signifikant bedring oppnås. Ikke alle oppnår bedring i løpet av de første ukene og pasienter bør følges opp nøye, inntil bedring inntrer. Pasienter med selvmordsrelaterte hendelser i anamnesen eller betydelig grad av selvmordstanker før behandlingsoppstart, har større risiko for selvmordstanker eller selvmordsforsøk, og bør monitoreres nøye under behandling. Bruk av antidepressiver hos pasienter <25 år gir økt risiko for suicidal atferd. Pasienter, særlig de med høy risiko, bør følges nøye opp, spesielt ved behandlingsstart og doseendring. Pasienter (og pårørende) bør oppfordres til å være oppmerksomme på og kontakte medisinsk hjelp omgående ved klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd eller selvmordstanker, samt uvanlige endringer i oppførsel. Utvikling av noen nevropsykiatriske symptomer kan relateres til underliggende sykdomstilstand eller antidepressiv behandling. Forsiktighet ved doseringsendringer, inkl. ev. seponering hos pasienter med suicidal tankegang/oppførsel, spesielt ved alvorlige symptomer som oppstår plutselig, eller ikke er en del av pasientens umiddelbare symptomer. Nevropsykiatriske symptomer inkl. mani og bipolar lidelse: Psykotiske og maniske symptomer er sett, hovedsakelig ved tidligere kjent psykotisk lidelse. En depressiv episode kan ytterligere være innledende indikasjonbipolar lidelse. Det er generelt antatt at behandling av slike episoder med antidepressiver alene, kan øke sannsynligheten for, og fremskynde en blandet/manisk episode hos pasienter med risiko for bipolar lidelse. Begrensede kliniske data om samtidig bruk av stemningsstabiliserende midler hos pasienter med tidligere bipolar lidelse, indikerer lav hyppighet av overgang til manisk tilstand. Pasientene bør derfor utredes (inkl. en detaljert psykiatrisk sykehistorie, tidligere forekomst av selvmord, bipolar lidelse eller depresjon i familien) forut for en ev. antidepressiv behandling, for å avgjøre om de er i faresonen for bipolar lidelse. Forsiktighet ved behandling av pasienter som er under elektrokonvulsiv behandling (ECT), pga. begrenset klinisk erfaring. Hypersensitivitet: Behandlingen bør avbrytes umiddelbart ved hypersensitivitetsreaksjoner inkl. hudutslett, pruritus, urticaria, brystsmerter, angioødem, dyspné/bronkospasme, anafylaktisk sjokk, erythema multiforme eller Stevens-Johnsons syndrom. Symptomene kan forverres eller komme tilbake etter seponering, og bør behandles symptomatisk i minst 1 uke. Hjertelidelser: Forsiktighet ved behandling av pasienter med hjertelidelser pga. begrenset erfaring. Blodtrykk: Hypertensjon, i noen tilfeller alvorlig og akutt behandlingskrevende, er rapportert hos pasienter med eller uten preeksisterende hypertensjon. Blodtrykk ved behandlingsstart bør registreres, og etterfølgende målinger bør utføres, særlig ved preeksisterende hypertensjon. Seponering bør vurderes ved klinisk signifikant blodtrykksstigning. Samtidig bruk av nikotinerstatningspreparater i form av plaster kan resultere i blodtrykksstigning. Påvirkning av urintester: Bupropion kan forårsake falskt positivt resultat i noen typer urinprøver, spesielt ved testing for amfetaminer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke evnen til å utføre oppgaver som krever våkenhet eller motorisk og kognitiv dømmekraft. Forsiktighet bør derfor utvises før bilkjøring og betjening av maskiner, inntil man vet forholdsvis sikkert at preparatet ikke har en negativ innvirkning på ens yteevne.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Skal ikke brukes samtidig med MAO-hemmere, type A og B, pga. fare for bivirkninger, da disse også øker aktiviteten i katekolaminerge nervebaner, men ved ulik mekanisme enn bupropion. Det bør gå minst 14 dager mellom seponering av irreversible MAO-hemmere og oppstart av bupropionbehandling. For reversible MAO-hemmere, er det tilstrekkelig med en periode på 24 timer. Bupropion og hovedmetabolitt hydroksibupropion hemmer CYP2D6. Legemidler som er avhengig av metabolsk aktivering via CYP2D6 kan ha redusert effekt ved samtidig bruk. Bupropion skal unngås under tamoksifenbehandling hvis mulig. Legemidler med smalt terapeutisk vindu som primært metaboliseres via CYP2D6 bør påbegynnes i nedre del av doseringsområdet. Samtidig administrering med digoksin kan redusere digoksinnivået. Digoksinnivået kan stige ved seponering av bupropion og pasienten bør overvåkes for mulig toksisitet. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av legemidler som kan påvirke CYP2B6, da dette kan gi økt plasmanivå av bupropion og lavere nivå av den aktive metabolitten hydroksibupropion. Forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler kjent for å indusere eller hemme metabolisme. Samtidig bruk av efavirenz og ritonavir reduserer eksponering av bupropion og dets hovedmetabolitter med hhv. ca. 55% og 20-80%. Dette kan gi nedsatt effekt av depresjonsbehandling og pasienter som bruker noen av disse legemidlene kan behøve økt bupropiondose. Anbefalt maks. dosering bør ikke overskrides. Forsiktighet ved samtidig bruk av levodopa og amantadin. Uønskede nevropsykiatriske episoder eller redusert alkoholtoleranse er i sjeldne tilfeller rapportert hos pasienter som inntok alkohol under behandlingen. Ved høye alkoholkonsentrasjoner (opptil 40%) frigis bupropion raskere fra formuleringen in vitro. Alkoholinntak bør reduseres til det minimale eller unngås. Forsiktighet ved samtidig administrering av legemidler som induserer eller hemmer bupropionmetabolismen. Bupropion hemmer metabolismen via CYP2D6, og forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med CYP2D6-substrater.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes av gravide, med mindre klinisk tilstand krever behandling med bupropion og det ikke finnes andre behandlingsmuligheter. Epidemiologiske studier har vist økt risiko for visse kongenitale, kardiovaskulære malformasjoner (spesielt ventrikkelseptumdefekt og defekt i venstre ventrikkels utløp) ved eksponering i 1. trimester. Funnene er inkonsekvente.
Amming: Utskilles i morsmelk. Det må vurderes hvorvidt man skal avstå fra amming eller avstå fra behandling.
Fertilitet: Ingen humane data. Rottestudie viste ikke tegn på forringet fertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensAnemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeGastrointestinale forstyrrelser (inkl. kvalme og oppkast), munntørrhet
VanligeAbdominalsmerte, forstoppelse
Generelle
VanligeAsteni, brystsmerte, feber
Hjerte
Mindre vanligeTakykardi
Svært sjeldnePalpitasjoner
Hud
VanligeKløe, svetting, utslett
Svært sjeldneErythema multiforme og Stevens-Johnsons syndrom, forverring av psoriasis
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhetsreaksjon (som urticaria)
Svært sjeldneAlvorlige overfølsomhetsreaksjoner (inkl. angioødem, dyspné/bronkospasme, anafylaktisk sjokk) - artralgi, myalgi og feber er også sett i forbindelse med utslett og andre symptomer som tyder på forsinket overfølsomhet, og kan ligne serumsyke
Kar
VanligeFlushing, økt blodtrykk
Svært sjeldneOrtostatisk hypotensjon, vasodilatasjon
Lever/galle
Svært sjeldneGulsott, hepatitt, økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemet
Svært sjeldneMuskelrykninger
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeSmaksforstyrrelse, svimmelhet, tremor
Mindre vanligeSvekket konsentrasjonsevne
SjeldneKrampeanfall (fortrinnsvis generaliserte tonisk-kloniske kramper som kan resultere i postiktal forvirring eller svekket hukommelse)
Svært sjeldneAtaksi, dystoni, nedsatt koordinasjonsevne, parestesi, parkinsonisme, svekket hukommelse, synkope
Nyre/urinveier
Svært sjeldneEndret miksjonsfrekvens og/eller urinretensjon, urininkontinens
Psykiske
Svært vanligeInsomni1
VanligeAgitasjon, angst
Mindre vanligeDepresjon, forvirring
Svært sjeldneAggresjon, depersonalisering, fiendtlighet, hallusinasjon, irritabilitet, paranoide tanker, rastløshet, unormale drømmer (inkl. mareritt), vrangforestilling
Ukjent frekvensPsykose, selvmordstanker og selvmordsatferd
Stoffskifte/ernæring
VanligeAnoreksi
Mindre vanligeRedusert vekt
Svært sjeldneEndringer i blodglukose
Ukjent frekvensHyponatremi
Øre
VanligeTinnitus
Øye
VanligeSynsforstyrrelse
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleGastrointestinale forstyrrelser (inkl. kvalme og oppkast), munntørrhet
NevrologiskeHodepine
PsykiskeInsomni1
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, forstoppelse
GenerelleAsteni, brystsmerte, feber
HudKløe, svetting, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon (som urticaria)
KarFlushing, økt blodtrykk
NevrologiskeSmaksforstyrrelse, svimmelhet, tremor
PsykiskeAgitasjon, angst
Stoffskifte/ernæringAnoreksi
ØreTinnitus
ØyeSynsforstyrrelse
Mindre vanlige
HjerteTakykardi
NevrologiskeSvekket konsentrasjonsevne
PsykiskeDepresjon, forvirring
Stoffskifte/ernæringRedusert vekt
Sjeldne
NevrologiskeKrampeanfall (fortrinnsvis generaliserte tonisk-kloniske kramper som kan resultere i postiktal forvirring eller svekket hukommelse)
Svært sjeldne
HjertePalpitasjoner
HudErythema multiforme og Stevens-Johnsons syndrom, forverring av psoriasis
ImmunsystemetAlvorlige overfølsomhetsreaksjoner (inkl. angioødem, dyspné/bronkospasme, anafylaktisk sjokk) - artralgi, myalgi og feber er også sett i forbindelse med utslett og andre symptomer som tyder på forsinket overfølsomhet, og kan ligne serumsyke
KarOrtostatisk hypotensjon, vasodilatasjon
Lever/galleGulsott, hepatitt, økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemetMuskelrykninger
NevrologiskeAtaksi, dystoni, nedsatt koordinasjonsevne, parestesi, parkinsonisme, svekket hukommelse, synkope
Nyre/urinveierEndret miksjonsfrekvens og/eller urinretensjon, urininkontinens
PsykiskeAggresjon, depersonalisering, fiendtlighet, hallusinasjon, irritabilitet, paranoide tanker, rastløshet, unormale drømmer (inkl. mareritt), vrangforestilling
Stoffskifte/ernæringEndringer i blodglukose
Ukjent frekvens
Blod/lymfeAnemi, leukopeni, trombocytopeni
PsykiskePsykose, selvmordstanker og selvmordsatferd
Stoffskifte/ernæringHyponatremi

1Kan reduseres ved å unngå dosering ved sengetid.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Selektiv noradrenalin- og dopamin-reopptakshemmer (NDRI) med minimal effekt på reopptak av indolaminer (serotonin). Inhiberer ikke MAO.
Virkningsmekanisme: Antas å være mediert via noradrenerge og/eller dopaminerge mekanismer.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet minst 87%. Absorpsjon påvirkes ikke av samtidig matinntak. Tmax for bupropion og hovedmetabolitten hydroksibupropion hhv. 5 og 7 timer.
Proteinbinding: Bupropion og hydroksibupropion hhv. 84% og 77%.
Halveringstid: Ca. 20 timer.
Metabolisme: I lever, hovedsakelig via CYP2B6.
Utskillelse: Ca. 87% i urin og 10% i feces. Det uoppløselige tablettskallet kan forbli intakt i løpet av den gastrointestinale passasjen og skilles ut i feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Wellbutrin Retard, TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 mg30 stk. (boks)
080542
Blå resept
Byttegruppe
216,40 (trinnpris 123,80)C
90 stk. (boks)
080551
Blå resept
Byttegruppe
576,70 (trinnpris 292,10)C
300 mg30 stk. (boks)
080524
Blå resept
Byttegruppe
378,00C
90 stk. (boks)
080533
Blå resept
Byttegruppe
1057,70 (trinnpris 483,80)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.10.2017