Wellbutrin Retard

GlaxoSmithKline


Antidepressiv, NDRI.

N06A X12 (Bupropion)TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING, filmdrasjerte 150 mg og 300 mg: Hver tablett inneh.: Bupropionhydroklorid 150 mg, resp. 300 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Sort jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av depressive episoder.

Dosering

Voksne >18 år: Anbefalt startdose: 150 mg 1 gang daglig. Hvis ikke forbedring sees etter 4 ukers behandling med 150 mg, kan dosen økes til 300 mg, 1 gang daglig. Det bør være et intervall på minst 24 timer mellom påfølgende doser. Innsettende effekt er rapportert 14 dager etter behandlingsstart. Full antidepressiv effekt kan kreve flere ukers behandling. Pasienten bør behandles i minst 6 måneder for å sikre symptomfrihet. Søvnløshet, en svært vanlig bivirkning og ofte forbigående, kan reduseres ved å unngå dosering ved sengetid (forutsatt at det går minst 24 timer mellom dosene).
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Seponeringsreaksjoner er ikke sett, men en nedtrappingsperiode bør likevel vurderes. Bupropion er en selektiv hemmer av nevronalt reopptak av katekolaminer, og rebound-effekt eller seponeringsreaksjoner kan ikke utelukkes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Skal brukes med forsiktighet. Anbefalt dosering er 150 mg 1 gang daglig ved lett til moderat leversvikt pga. økt variasjon i farmakokinetikken. Pasienten bør monitoreres nøye for mulige bivirkninger (f.eks. søvnløshet, munntørrhet, kramper), som kan indikere høyt nivå av bupropion eller metabolitter. Nedsatt nyrefunksjon: Anbefalt dosering er 150 mg 1 gang daglig, da bupropion og dens aktive metabolitter kan akkumuleres i større grad enn vanlig. Pasienten bør monitoreres nøye for mulige bivirkninger (f.eks. søvnløshet, munntørrhet, kramper), som kan indikere høyt nivå av bupropion eller metabolitter. Barn og ungdom <18 år: Ikke indisert for bruk. Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt. Eldre: Effekt er ikke entydig demonstrert. Økt følsomhet hos enkelte kan ikke utelukkes.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke deles, tygges eller knuses, pga. økt risiko for bivirkninger inkl. krampeanfall.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig behandling med andre legemidler som inneholder bupropion (pga. forekomsten av kramper er doserelatert og for å unngå overdosering). Pasienter med nåværende eller tidligere krampetendens. Kjent svulst i CNS. Brå avvenning fra alkohol eller bruk av andre legemidler som senker krampeterskelen ved seponering (særlig benzodiazepiner og benzodiazepinlignende forbindelser). Alvorlig levercirrhose. Tidligere eller nåværende bulimi eller anorexia nervosa diagnose. Samtidig bruk av MAO-hemmere. Det bør gå minst 14 dager etter seponering av irreversible MAO-hemmere før oppstart av behandling. For reversible MAO-hemmere vil et opphold på 24 timer være tilstrekkelig.

Forsiktighetsregler

Skal kun gis oralt. Krampeanfall og/eller dødsfall er sett ved intranasal eller parenteral administrering. Anbefalt dose skal ikke overskrides, pga. doserelatert risiko for krampeanfall. Pasienten bør utredes for disponerende risikofaktorer som samtidig behandling med medikamenter som senker krampeterskelen (antipsykotika, antidepressiver, malariamidler, tramadol, teofyllin, kinoloner, steroider til systemisk bruk, sederende antihistaminer), alkoholmisbruk, tidligere hodetraume, diabetes behandlet med hypoglykemiske midler eller insulin, og bruk av stimulantia eller anorektiske preparater. Behandlingen skal avbrytes og frarådes til pasienter som får kramper i løpet av behandlingen. Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forverring: Risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord vedvarer inntil signifikant bedring oppnås. Ikke alle oppnår bedring i løpet av de første ukene og pasienter bør følges opp nøye, inntil bedring inntrer. Pasienter med selvmordsrelaterte hendelser i anamnesen eller betydelig grad av selvmordstanker før behandlingsoppstart, har større risiko for selvmordstanker eller selvmordsforsøk, og bør monitoreres nøye under behandling. Bruk av antidepressiver hos pasienter <25 år gir økt risiko for suicidal atferd. Pasienter, særlig de med høy risiko, bør følges nøye opp, spesielt ved behandlingsstart og doseendring. Pasienter (og pårørende) bør oppfordres til å være oppmerksomme på og kontakte medisinsk hjelp omgående ved klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd eller selvmordstanker, samt uvanlige endringer i oppførsel. Utvikling av noen nevropsykiatriske symptomer kan relateres til underliggende sykdomstilstand eller antidepressiv behandling. Forsiktighet ved doseringsendringer, inkl. ev. seponering hos pasienter med suicidal tankegang/oppførsel, spesielt ved alvorlige symptomer som oppstår plutselig, eller ikke er en del av pasientens umiddelbare symptomer. Nevropsykiatriske symptomer inkl. mani og bipolar lidelse: Psykotiske og maniske symptomer er sett, hovedsakelig ved tidligere kjent psykotisk lidelse. En depressiv episode kan ytterligere være innledende indikasjonbipolar lidelse. Det er generelt antatt at behandling av slike episoder med antidepressiver alene, kan øke sannsynligheten for, og fremskynde en blandet/manisk episode hos pasienter med risiko for bipolar lidelse. Begrensede kliniske data om samtidig bruk av stemningsstabiliserende midler hos pasienter med tidligere bipolar lidelse, indikerer lav hyppighet av overgang til manisk tilstand. Pasientene bør derfor utredes (inkl. en detaljert psykiatrisk sykehistorie, tidligere forekomst av selvmord, bipolar lidelse eller depresjon i familien) forut for en ev. antidepressiv behandling, for å avgjøre om de er i faresonen for bipolar lidelse. Forsiktighet ved behandling av pasienter som er under elektrokonvulsiv behandling (ECT), pga. begrenset klinisk erfaring. Hypersensitivitet: Behandlingen bør avbrytes umiddelbart ved hypersensitivitetsreaksjoner inkl. hudutslett, pruritus, urticaria, brystsmerter, angioødem, dyspné/bronkospasme, anafylaktisk sjokk, erythema multiforme eller Stevens-Johnsons syndrom. Symptomene kan forverres eller komme tilbake etter seponering, og bør behandles symptomatisk i minst 1 uke. Hjertelidelser: Forsiktighet ved behandling av pasienter med hjertelidelser pga. begrenset erfaring. Blodtrykk: Hypertensjon, i noen tilfeller alvorlig og akutt behandlingskrevende, er rapportert hos pasienter med eller uten preeksisterende hypertensjon. Blodtrykk ved behandlingsstart bør registreres, og etterfølgende målinger bør utføres, særlig ved preeksisterende hypertensjon. Seponering bør vurderes ved klinisk signifikant blodtrykksstigning. Samtidig bruk av nikotinerstatningspreparater i form av plaster kan resultere i blodtrykksstigning. Serotonergt syndrom: Serotonergt syndrom, en potensielt livstruende tilstand, er sett ved ko-administrering med et serotonergt legemiddel, slik som SSRI eller SNRI. Serotonergt syndrom kan inkludere endring i mental status (f.eks. agitasjon, hallusinasjoner, koma), autonom ustabilitet (f.eks. takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi), nevromuskulære avvik (f.eks. hyperrefleksi, manglende koordinasjon, stivhet), og/eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, oppkast, diaré). Ved mistanke om serotonergt syndrom, skal dosereduksjon eller seponering av behandling vurderes avhengig av alvorlighetsgraden av symptomene. Hvis samtidig behandling med andre serotonerge legemidler er klinisk berettiget, må pasienten observeres nøye, spesielt ved behandlingsoppstart og doseøkninger. Påvirkning av urintester: Bupropion kan forårsake falskt positivt resultat i noen typer urinprøver, spesielt ved testing for amfetaminer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke evnen til å utføre oppgaver som krever våkenhet eller motorisk og kognitiv dømmekraft. Forsiktighet bør derfor utvises før bilkjøring og betjening av maskiner, inntil man vet forholdsvis sikkert at preparatet ikke har en negativ innvirkning på ens yteevne.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Skal ikke brukes samtidig med MAO-hemmere, type A og B, pga. fare for bivirkninger, da disse også øker aktiviteten i katekolaminerge nervebaner, men ved ulik mekanisme enn bupropion. Det bør gå minst 14 dager mellom seponering av irreversible MAO-hemmere og oppstart av bupropionbehandling. For reversible MAO-hemmere, er det tilstrekkelig med en periode på 24 timer. Forsiktighet ved samtidig administrering av et serotonergt legemiddel som SSRI eller SNRI pga. risiko for serotonergt syndrom. Bupropion og hovedmetabolitt hydroksibupropion hemmer CYP2D6. Legemidler som er avhengig av metabolsk aktivering via CYP2D6 kan ha redusert effekt ved samtidig bruk. Bupropion skal unngås under tamoksifenbehandling hvis mulig. Legemidler med smalt terapeutisk vindu som primært metaboliseres via CYP2D6 bør påbegynnes i nedre del av doseringsområdet. Samtidig administrering med digoksin kan redusere digoksinnivået. Digoksinnivået kan stige ved seponering av bupropion og pasienten bør overvåkes for mulig toksisitet. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av legemidler som kan påvirke CYP2B6, da dette kan gi økt plasmanivå av bupropion og lavere nivå av den aktive metabolitten hydroksibupropion. Forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler kjent for å indusere eller hemme metabolisme. Samtidig bruk av efavirenz og ritonavir reduserer eksponering av bupropion og dets hovedmetabolitter med hhv. ca. 55% og 20-80%. Dette kan gi nedsatt effekt av depresjonsbehandling og pasienter som bruker noen av disse legemidlene kan behøve økt bupropiondose. Anbefalt maks. dosering bør ikke overskrides. Forsiktighet ved samtidig bruk av levodopa og amantadin. Uønskede nevropsykiatriske episoder eller redusert alkoholtoleranse er i sjeldne tilfeller rapportert hos pasienter som inntok alkohol under behandlingen. Ved høye alkoholkonsentrasjoner (opptil 40%) frigis bupropion raskere fra formuleringen in vitro. Alkoholinntak bør reduseres til det minimale eller unngås. Forsiktighet ved samtidig administrering av legemidler som induserer eller hemmer bupropionmetabolismen. Bupropion hemmer metabolismen via CYP2D6, og forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med CYP2D6-substrater.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes av gravide, med mindre klinisk tilstand krever behandling med bupropion og det ikke finnes andre behandlingsmuligheter. Epidemiologiske studier har vist økt risiko for visse kongenitale, kardiovaskulære malformasjoner (spesielt ventrikkelseptumdefekt og defekt i venstre ventrikkels utløp) ved eksponering i 1. trimester. Funnene er inkonsekvente.
Amming: Utskilles i morsmelk. Det må vurderes hvorvidt man skal avstå fra amming eller avstå fra behandling.
Fertilitet: Ingen humane data. Rottestudie viste ikke tegn på forringet fertilitet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvens Anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Gastrointestinale forstyrrelser (inkl. kvalme og oppkast), munntørrhet
Vanlige Abdominalsmerter, forstoppelse
Generelle
Vanlige Asteni, brystsmerter, feber
Hjerte
Mindre vanlige Takykardi
Svært sjeldne Palpitasjoner
Hud
Vanlige Kløe, svetting, utslett
Svært sjeldne Erythema multiforme og Stevens-Johnsons syndrom, forverring av psoriasis
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhetsreaksjon (som urticaria)
Svært sjeldne Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner (inkl. angioødem, dyspné/bronkospasme, anafylaktisk sjokk) - artralgi, myalgi og feber er også sett i forbindelse med utslett og andre symptomer som tyder på forsinket overfølsomhet, og kan ligne serumsyke
Kar
Vanlige Flushing, økt blodtrykk
Svært sjeldne Ortostatisk hypotensjon, vasodilatasjon
Lever/galle
Svært sjeldne Gulsott, hepatitt, økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemet
Svært sjeldne Muskelrykninger
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Smaksforstyrrelse, svimmelhet, tremor
Mindre vanlige Svekket konsentrasjonsevne
Sjeldne Krampeanfall (fortrinnsvis generaliserte tonisk-kloniske kramper som kan resultere i postiktal forvirring eller svekket hukommelse)
Svært sjeldne Ataksi, dystoni, nedsatt koordinasjonsevne, parestesi, parkinsonisme, svekket hukommelse, synkope
Ukjent frekvens Serotonergt syndrom
Nyre/urinveier
Svært sjeldne Endret miksjonsfrekvens og/eller urinretensjon, urininkontinens
Psykiske
Svært vanlige Insomni1
Vanlige Agitasjon, angst
Mindre vanlige Depresjon, forvirring
Svært sjeldne Aggresjon, depersonalisering, fiendtlighet, hallusinasjon, irritabilitet, paranoide tanker, rastløshet, unormale drømmer (inkl. mareritt), vrangforestilling
Ukjent frekvens Psykose, selvmordstanker og selvmordsatferd
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Anoreksi
Mindre vanlige Redusert vekt
Svært sjeldne Endringer i blodglukose
Ukjent frekvens Hyponatremi
Øre
Vanlige Tinnitus
Øye
Vanlige Synsforstyrrelse
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Gastrointestinale forstyrrelser (inkl. kvalme og oppkast), munntørrhet
Nevrologiske Hodepine
Psykiske Insomni1
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, forstoppelse
Generelle Asteni, brystsmerter, feber
Hud Kløe, svetting, utslett
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjon (som urticaria)
Kar Flushing, økt blodtrykk
Nevrologiske Smaksforstyrrelse, svimmelhet, tremor
Psykiske Agitasjon, angst
Stoffskifte/ernæring Anoreksi
Øre Tinnitus
Øye Synsforstyrrelse
Mindre vanlige
Hjerte Takykardi
Nevrologiske Svekket konsentrasjonsevne
Psykiske Depresjon, forvirring
Stoffskifte/ernæring Redusert vekt
Sjeldne
Nevrologiske Krampeanfall (fortrinnsvis generaliserte tonisk-kloniske kramper som kan resultere i postiktal forvirring eller svekket hukommelse)
Svært sjeldne
Hjerte Palpitasjoner
Hud Erythema multiforme og Stevens-Johnsons syndrom, forverring av psoriasis
Immunsystemet Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner (inkl. angioødem, dyspné/bronkospasme, anafylaktisk sjokk) - artralgi, myalgi og feber er også sett i forbindelse med utslett og andre symptomer som tyder på forsinket overfølsomhet, og kan ligne serumsyke
Kar Ortostatisk hypotensjon, vasodilatasjon
Lever/galle Gulsott, hepatitt, økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemet Muskelrykninger
Nevrologiske Ataksi, dystoni, nedsatt koordinasjonsevne, parestesi, parkinsonisme, svekket hukommelse, synkope
Nyre/urinveier Endret miksjonsfrekvens og/eller urinretensjon, urininkontinens
Psykiske Aggresjon, depersonalisering, fiendtlighet, hallusinasjon, irritabilitet, paranoide tanker, rastløshet, unormale drømmer (inkl. mareritt), vrangforestilling
Stoffskifte/ernæring Endringer i blodglukose
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, trombocytopeni
Nevrologiske Serotonergt syndrom
Psykiske Psykose, selvmordstanker og selvmordsatferd
Stoffskifte/ernæring Hyponatremi

1Kan reduseres ved å unngå dosering ved sengetid.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Akutt inntak av doser som overstiger 10 ganger maks. terapeutisk dose, er rapportert. I tillegg til symptomene angitt under bivirkninger, har overdoseringer resultert i symptomer som døsighet, bevisstløshet og/eller EKG-forandringer som ledningsforstyrrelser (inkl. QRS-forlengelse), arytmier og takykardi. Serotonergt syndrom er også sett. Selv om de fleste pasienter kom til seg selv igjen uten varige mén, er dødsfall i forbindelse ved massiv overdose av bupropion sett i sjeldne tilfeller. I tilfeller av overdose, anbefales sykehusinnleggelse. EKG og livsfunksjoner bør overvåkes. Sørg for åpne luftveier, oksygenering og ventilasjon. Det anbefales å gi aktivt kull. Videre behandling bør være som klinisk indisert.

Egenskaper

Klassifisering: Selektiv noradrenalin- og dopamin-reopptakshemmer (NDRI) med minimal effekt på reopptak av indolaminer (serotonin). Inhiberer ikke MAO.
Virkningsmekanisme: Antas å være mediert via noradrenerge og/eller dopaminerge mekanismer.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet minst 87%. Absorpsjon påvirkes ikke av samtidig matinntak. Tmax for bupropion og hovedmetabolitten hydroksibupropion hhv. 5 og 7 timer.
Proteinbinding: Bupropion og hydroksibupropion hhv. 84% og 77%.
Halveringstid: Ca. 20 timer.
Metabolisme: I lever, hovedsakelig via CYP2B6.
Utskillelse: Ca. 87% i urin og 10% i feces. Det uoppløselige tablettskallet kan forbli intakt i løpet av den gastrointestinale passasjen og skilles ut i feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Wellbutrin Retard, TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
150 mg 30 stk. (boks)
080542
Blå resept
Byttegruppe
216,40 (trinnpris 123,80) C
90 stk. (boks)
080551
Blå resept
Byttegruppe
576,70 (trinnpris 292,10) C
300 mg 30 stk. (boks)
080524
Blå resept
Byttegruppe
378,00 C
90 stk. (boks)
080533
Blå resept
Byttegruppe
1057,70 (trinnpris 483,80) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.11.2020