PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg: Hvert hetteglass inneh.: Tigesyklin 50 mg, laktose, saltsyre og natriumhydroksid (for pH-justering).


Indikasjoner

Kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner (unntatt infiserte diabetiske fotsår) hos voksne og barn >8 år, kompliserte intraabdominale infeksjoner hos voksne og barn >8 år. Bør bare brukes i situasjoner hvor andre alternative antibiotika ikke er egnet.

Dosering

Voksne
Anbefalt startdosering 100 mg etterfulgt av 50 mg hver 12. time i 5-14 dager.
Barn 8-<12 år
1,2 mg/kg i.v. hver 12. time, med en maks. dose på 50 mg hver 12. time i 5-14 dager.
Ungdom 12-<18 år
50 mg hver 12. time i 5-14 dager.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A og B). Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C), inkl. hos barn og ungdom, bør dosen reduseres med 50%. Dosen til voksne reduseres til 25 mg hver 12. time etter startdosen på 100 mg. Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon bør behandles med forsiktighet og overvåkes mht. behandlingsrespons.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon eller for pasienter som gjennomgår hemodialyse.
  • Barn <8 år: Bør ikke brukes pga. manglende sikkerhets- og effektdata, og pga. permanent misfarging av tenner.
  • Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering For opplysninger om tilberedning, se pakningsvedlegg. Bør rekonstitueres i natriumklorid, glukose eller Ringer-laktat injeksjonsvæske. Oppløsningen skal inspiseres visuelt for partikler og misfarging (f.eks. grønn eller svart) før administrering. Rekonstituert oppløsning skal være gul-oransje. Hvis den ikke er det, skal oppløsningen kastes. Ved administrering via Y-kobling er kompatibiliteten for Tygacil fortynnet med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske, vist for følgende legemidler eller fortynningsmidler: Amikacin, dobutamin, dopaminhydroklorid, gentamicin, haloperidol, Ringer-laktat, lidokainhydroklorid, metoklopramid, morfin, noradrenalin, piperacillin/tazobactam (EDTA-formulering), kaliumklorid, propofol, ranitidinhydroklorid, teofyllin og tobramycin. Kun til engangsbruk. All ubrukt oppløsning må kasseres.
Administrering Voksne: Kun som i.v. infusjon over 30-60 minutter. Barn: Bør helst administreres som i.v. infusjon over 60 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pasienter med overfølsomhet for tetrasykliner, kan være overfølsomme for tigesyklin.

Forsiktighetsregler

I kliniske studier av kompliserte hud- og bløtvevsinfeksjoner (cSSTI), kompliserte intraabdominale infeksjoner (cIAI), diabetiske fotinfeksjoner, nosokomial pneumoni og studier av resistente patogener, er det observert en numerisk høyere mortalitetsrate hos pasienter behandlet med tigesyklin i forhold til sammenlignende behandling. Årsakene til disse funnene er ukjent, men dårligere effekt og sikkerhet enn sammenlignende behandling kan ikke utelukkes. Utvikling av superinfeksjoner, særlig nosokomial pneumoni, synes å være forbundet med dårligere behandlingsresultater. Pasienter bør overvåkes nøye for utvikling av superinfeksjoner. Hvis annet infeksjonsfokus enn cSSTI eller cIAI påvises etter behandlingsoppstart, bør det vurderes å starte opp alternativ antibakteriell behandling som er vist å være effektiv i behandlingen av tilstedeværende infeksjonstype(r). Potensielt livstruende anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner er rapportert. Tilfeller av leverskade med overveiende kolestatisk mønster, inkl. enkelte tilfeller av leversvikt med dødelig utfall, er rapportert. Selv om leversvikt kan forekomme pga. underliggende årsaker eller samtidig bruk av andre legemidler, bør mulig bidrag fra tigesyklin vurderes. Akutt pankreatitt, som kan være alvorlig, har oppstått i forbindelse med tigesyklinbehandling. Diagnosen akutt pankreatitt bør vurderes hos pasienter som tar tigesyklin og som utvikler kliniske symptomer, tegn eller unormale laboratorieverdier som antyder akutt pankreatitt. Flesteparten av de rapporterte tilfellene utviklet seg etter minst én ukes behandling. Tilfeller er rapportert hos pasienter uten kjente risikofaktorer for pankreatitt. Pasientene ble vanligvis bedre etter avbrutt behandling med tigesyklin. I tilfeller med mistanke om utviklet pankreatitt bør det vurderes om behandling med tigesyklin skal avsluttes. Tigesyklin kan forlenge både protrombintid (PT) og aktivert partiell tromboplastintid (aPTT), og hypofibrinogenemi er sett. Derfor skal blodkoaguleringsparametre slik som PT eller andre egnede antikoaguleringstester, inkl. fibrinogen i blodet, overvåkes før behandlingsstart og jevnlig mens behandlingen pågår. Spesielle hensyn bør tas hos pasienter med alvorlige sykdommer og pasienter som tar antikoagulasjonsmidler. Begrenset erfaring med behandling av infeksjoner hos pasienter med alvorlige underliggende sykdommer, og disse bør derfor behandles med forsiktighet. Antibakteriell kombinasjonsbehandling bør overveies til alvorlig syke pasienter med cIAI sekundært til klinisk observert intestinal perforasjon, eller pasienter med begynnende sepsis eller septisk sjokk. Effekten av kolestase på tigesyklins farmakokinetikk er ikke fullstendig klarlagt. Tigesyklin utskilles i stor grad (50%) via gallen. Pasienter med kolestase skal overvåkes nøye. Pseudomembranøs kolitt er rapportert og kan variere i alvorlighetsgrad fra mild til livstruende. Det er viktig å vurdere denne diagnosen ved diaré under eller etter administrering av antibakterielle midler. Tigesyklinbehandling kan føre til overvekst av ikke-følsomme organismer, inkl. sopp. Pasienten bør overvåkes nøye under behandlingen. Hvis superinfeksjoner oppstår, skal passende tiltak iverksettes. Studier med tigesyklin hos rotter har vist misfarging av ben. Bør ikke brukes til barn <8 år pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt, og pga misfarging av tenner. Klinisk erfaring hos barn >8 år er svært begrenset. Bruk bør begrenses til kliniske situasjoner hvor det ikke finnes alternativ antibakteriell behandling. Kvalme og oppkast er svært vanlige bivirkninger hos barn og ungdom. Man må være oppmerksom på mulig dehydrering. Abdominalsmerter er vanlig både hos barn og voksne, og kan være tegn på pankreatitt. Ved pankreatitt skal tigesyklin seponeres. Leverfunksjonstester, koagulasjonsparametre, hematologiske parametre, amylase og lipase bør overvåkes før oppstart og regelmessig under behandlingen. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. 5 ml oppløsning, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet kan oppstå og kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Interaksjonsstudier er kun utført på voksne. Tigesyklin kan forlenge både protrombintid (PT) og aktivert partiell tromboplastintid (aPTT). Tigesyklin metaboliseres i liten grad. Det forventes derfor at tigesyklinclearance ikke endres av aktive substanser som påvirker CYP450-isoenzymene. Tigesyklin er hverken en kompetitiv hemmer eller en irreversibel hemmer av CYP450-enzymer in vitro. Samtidig bruk av antibiotika og orale antikonsepsjonsmidler kan gi nedsatt effekt av orale antikonsepsjonsmidler. Samtidig bruk av kalsineurinhemmere som takrolimus eller ciklosporin, kan gi økt bunnkonsentrasjon av kalsineurinhemmeren i serum. Ved samtidig bruk skal serumkonsentrasjonen til kalsineurinhemmeren overvåkes. Tigesyklin er et P-gp-substrat. Samtidig bruk av P-gp-hemmere (f.eks. ketokonazol eller ciklosporin) eller -induktorer (f.eks. rifampicin) kan påvirke farmakokinetikken til tigesyklin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen/begrensede data. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Risiko for mennesker er ukjent. Tigesyklin kan indusere varige tannskader (misfarging og emaljeskader) og forsinket ossifisering hos foster under siste halvdelen av svangerskapet, samt hos barn <8 år grunnet ansamling i vev med høy kalsiumomsetning og dannelse av kalsiumchelatkomplekser. Skal ikke brukes under graviditet med mindre klinisk tilstand hos kvinnen gjør behandling nødvendig.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Data fra dyr har vist utskillelse av tigesyklin/metabolitter i melk. Risiko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Forsiktighet skal utvises og opphold i ammingen bør overveies.
FertilitetEffekt på human fertilitet er ikke undersøkt. Ingen skadelig effekt er vist hos rotter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om behandling av overdosering. Fjernes i liten grad ved hemodialyse.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringGlysylsyklinantibiotikum.
VirkningsmekanismeBindes til bakterienes ribosomer og hemmer derved proteinsyntesen.
FordelingVed terapeutisk dosering på 100 mg etterfulgt av 50 mg hver 12. time, er steady state Cmax 866±233 ng/ml for 30 minutters infusjoner og 634±97 ng/ml for 60 minutters infusjoner. Steady state AUC0-12t er 2349±850 ng/ml/time.
HalveringstidPolyeksponentiell eliminasjon fra serum med gjennomsnittlig terminal eliminasjons t1/2 på 42 timer etter flere doser. Stor interindividuell variasjon.
MetabolismeMindre enn 20% metaboliseres i gjennomsnitt før utskillelse.
UtskillelseCa. 59% utskilles via galle/feces, 33% i urin. Primært biliær utskillelse av uendret tigesyklin. Glukuronidering og renal utskillelse er sekundære veier. Totalclearance er 24 liter/time etter i.v. infusjon. Renal clearance er omtrent 13% av totalclearance.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal brukes umiddelbart etter rekonstituering og fortynning.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser og refusjon

Tygacil, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 mg 10 stk. (hettegl.)
188364
Blå resept 4 860,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Tygacil PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.09.2022


Sist endret: 13.10.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)