Travatan

Novartis


Glaukommiddel.

S01E E04 (Travoprost)ØYEDRÅPER, oppløsning 40 μg/ml: 1 ml inneh.: Travoprost 40 μg, polyquaternium-1 (Polyquad), polyoksyetylen hydrogenert ricinusolje 40 (HCO-40), natriumklorid, propylenglykol, borsyre, mannitol, natriumhydroksid, saltsyre, renset vann. pH ca. 6,7.


Indikasjoner

Voksne: Senking av forhøyet intraokulært trykk ved okulær hypertensjon eller åpenvinklet glaukom. Barn 2 måneder-18 år: Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk ved okulær hypertensjon eller pediatrisk glaukom.

Dosering

Voksne, inkl. eldre
1 dråpe i konjunktivalsekken i berørt øye/øyne 1 gang daglig. Optimal effekt oppnås hvis dryppingen skjer om kvelden. Nasolakrimal okklusjon eller forsiktig lukking av øyelokket etter drypping anbefales. Dette kan redusere systemisk absorpsjon, og resultere i færre systemiske bivirkninger.
Barn 2 måneder-18 år
Samme dosering som for voksne. Det er imidlertid begrensede data for barn fra 2 måneder til <3 år.
Glemt dose Behandlingen skal fortsette ved neste planlagte dose. Dosen må ikke overskride 1 dråpe om dagen.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett til alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon (ClCR ≥14 ml/minutt).
  • Barn <2 måneder: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Administrering Til okulær bruk. Ved bruk sammen med andre øyedråper bør preparatene gis med minst 5 minutters mellomrom. Kontaktlinsebrukere skal ta ut linsene før drypping, og de skal ikke settes inn igjen før 15 minutter etter drypping.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forandring av øyefarge: Travoprost kan gradvis forandre øyefargen ved å øke antallet melanosomer (pigmentgranula) i melanocytter. Før behandling igangsettes, må pasientene informeres om muligheten for permanent forandring av øyefargen. Unilateral behandling kan resultere i permanent heterochromi. Langtidsvirkningene på melanocyttene og ev. følger av dette er foreløpig ukjente. Forandringen av fargen på iris utvikler seg langsomt og sees ofte ikke før etter måneder eller år. Forandring av øyefarge er hovedsakelig sett hos pasienter med flerfarget iris f.eks. blåbrun, gråbrun, gulbrun og grønnbrun, men er også observert hos pasienter med brune øyne. Typisk så sprer den brune pigmenteringen rundt pupillen seg fra sentrum og i ringer mot periferien i de berørte øynene, men hele iris eller deler av denne kan bli mer brunlig. Etter at behandling er seponert, sees ingen videre økning i brun irispigmentering. Periorbitale forandringer og forandringer i øyelokket: Mørkfarging av huden rundt og/eller på øyelokket er rapportert hos 0,4%. Periorbitale forandringer og forandringer i øyelokket, inkl. fordypning av øyelokkfold, er observert med prostaglandinanaloger. Travoprost kan gradvis forandre øyevippene og er observert hos ca. 1/2 av pasientene i kliniske studier, og omfatter: Økt lengde, tykkelse, pigmentering og/eller antall øyevipper. Det foreligger ingen erfaring med bruk av travoprost ved inflammatoriske øyelidelser, eller ved neovaskulær vinkelblokk, trangvinklet eller medfødt glaukom og bare begrenset erfaring ved tyreoidale øyesykdommer, ved åpenvinklet glaukom hos pseudoafake pasienter og ved pigmentær eller pseudoeksfoliativ glaukom. Travoprost brukes med forsiktighet hos pasienter med aktiv intraokulær inflammasjon. Afake pasienter: Makulaødem er rapportert under behandling med prostaglandin F-analoger. Forsiktighet anbefales ved behandling hos afake pasienter, pseudoafake pasienter med en skadet bakre linsekapsel eller implantert forkammerlinse, eller hos pasienter med kjente risikofaktorer for cystoid makulaødem. Iritt/uveitt: Brukes med forsiktighet ved kjente risikofaktorer for iritt/uveitt. Hudkontakt: Må unngås, da transdermal absorpsjon er observert i kaninstudier. Prostaglandiner og prostaglandinanaloger er biologisk aktive og kan absorberes gjennom huden. Kvinner som er eller forsøker å bli gravide, skal ta egnede forholdsregler for å unngå direkte kontakt. Skulle man ved et uhell komme i kontakt med en vesentlig del av innholdet i flasken, må berørt område vaskes umiddelbart. Hjelpestoffer: Propylenglykol kan gi hudirritasjon. Polyoksyetylenhydrogenert ricinusolje 40 kan gi hudreaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Ved uskarpt syn og andre synsforstyrrelser ved drypping, må pasienten vente til synet er klart før bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSkal ikke brukes av fertile kvinner, med mindre tilstrekkelig prevensjon brukes. Travoprost har skadelige farmakologiske effekter på svangerskap og/eller på foster/nyfødt barn. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig.
AmmingOvergang i human morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist utskillelse av travoprost og metabolitter i melk. Anbefales ikke ved amming.
FertilitetIngen humane data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

KlassifiseringProstaglandin F-analog, en full (komplett) agonist som er svært selektiv og har høy affinitet til prostaglandin-FP-reseptoren.
VirkningsmekanismeReduserer det intraokulære trykket ved å øke kammervanndrenasjen via det trabekulære nettverket og det uveosklerale avløpet.
AbsorpsjonGodt gjennom kornea, hvor isopropylesteren hydrolyseres til den aktive frie syren. Cmax i kammervannet nås etter 1-2 timer. Reduksjon av trykket starter 2 timer etter administrering og maks. effekt oppnås etter 12 timer. Trykksenkingen opprettholdes i minst 24 timer.
HalveringstidPlasma t1/2 er <30 minutter. T1/2 i kammervæsken er ca. 1,5 timer.
MetabolismeHovedsakelig i lever til inaktive metabolitter.
UtskillelseHovedsakelig via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Åpnet flaske skal brukes innen 4 uker.

 

Pakninger, priser og refusjon

Travatan, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
40 μg/ml 2,5 ml (plastflaske)
581969
Blå resept 169,80 C
3 × 2,5 ml (plastflaske)
517180
Blå resept 436,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Travatan ØYEDRÅPER, oppløsning 40 μg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.08.2018


Sist endret: 02.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)