Timosan

Santen


Glaukommiddel, ikke-selektiv betablokker.

S01E D01 (Timolol)DEPOTØYEDRÅPER, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Timololmaleat 1,37 mg tilsv. timolol 1 mg, benzalkoniumklorid 0,05 mg, sorbitol, polyvinylalkohol, karbomer, natriumacetattrihydrat, lysinmonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.


DEPOTØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Timololmaleat 1,37 mg tilsv. timolol 1 mg, sorbitol, polyvinylalkohol, karbomer, natriumacetattrihydrat, lysinmonohydrat, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Til nedsettelse av intraokulært trykk (IOP). Til pasienter med kronisk åpenvinkelglaukom av primær eller sekundær natur. Glaukom hos afakipasienter.

Dosering

1 dråpe i angrepet øye 1 gang daglig, helst om morgenen. IOP bør vurderes på nytt etter ca. 4 ukers behandling, da det kan ta noen uker før IOP stabiliseres. Samtidig behandling med miotika, adrenalin eller karboanhydrasehemmer institueres ved behov.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn: Ikke undersøkt.
Tilberedning​/​Håndtering Flaske: Oppbevares opp-ned i esken for mer effektiv instillasjon. Endosebeholdere: 1 endosebeholder inneholder nok til behandling av begge øyne. Kastes etter bruk og ev. overskuddsvæske kastes.
Administrering Flasken skal holdes vertikalt for å sikre at riktig dose appliseres. Det anbefales nasolakrimal okklusjon eller lukking av øynene i 2 minutter etter inndrypping som kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal aktivitet. Ved bruk av flere topikale legemidler, må de administreres med ≥10 minutters mellomrom. Timosan administreres sist. For bruksanvisning, se pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Reaktiv luftveissykdom, inkl. nåværende eller tidligere bronkialastma, alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom. Sinusbradykardi, sick sinus-syndrom, sinoatriell blokk. AV-blokk grad II og III som ikke kontrolleres med pacemaker. Åpenbar hjertesvikt. Kardiogent sjokk.

Forsiktighetsregler

Gir en viss systemisk absorpsjon og kan gi samme type bivirkninger sett for systemiske betablokkere. Hjertesykdom: Behandling evalueres kritisk og andre virkestoff bør overveies. Pasienten skal overvåkes for tegn på forverring og bivirkninger. Hjertesviktpasienter skal ha et terapeutisk velkontrollert sykdomsbilde før timololterapi startes. Ved tidligere alvorlig hjertesykdom skal tegn på hjertesvikt observeres og pulsfrekvens kontrolleres. Administreres med forsiktighet ved hjerteblokk grad I. Karsykdom: Forsiktighet utvises ved alvorlig perifere sirkulasjonsforstyrrelser. Andre betablokkere: Hos pasienter som allerede får systemiske betablokkere, kan effekten av systemisk betablokade forsterkes og responsen bør overvåkes. Bruk av 2 lokaltvirkende betablokkere anbefales ikke. Respirasjonssykdom: Respiratoriske bivirkninger, inkl. død pga. bronkospasme ved astma, er rapportert for enkelte oftalmiske betablokkere. Brukes med forsiktighet ved mild​/​moderat kols og kun hvis mulig fordel er større enn mulig risiko. Hypoglykemi​/​diabetes: Forsiktighet utvises. Kan maskere symptomer på akutt hypoglykemi. Hypertyreose: Kan maskere tegn på hypertyreose. Anafylaktisk reaksjon: Pasienter med atopi eller alvorlige anafylaktiske reaksjoner mot en rekke allergener i anamnesen, kan bli mer reaktive overfor disse allergenene og respondere dårlig på vanlige adrenalindoser. Øye: Kan gi tørre øyne. Forsiktighet utvises ved hornhinnesykdom. Koroidal avløsning er sett etter administrering av vandig suppresjonsbehandling etter filtreringsprosedyre. Kontaktlinser: Benzalkoniumklorid kan gi øyeirritasjon (spesielt ved tørre øyne eller forstyrrelser i hornhinnen) og misfarging av myke kontaktlinser. Flaske: Kontaktlinsene fjernes før drypping og skal ikke gjeninnsettes før etter 15 minutter. Endosebeholdere: Inneholder ikke benzalkoniumklorid og er derfor egnet til bruk ved overfølsomhet mot benzalkoniumklorid eller ved bruk av myke kontaktlinser. Kontaktlinser tas ut før drypping og skal ikke gjeninnsettes før etter 30 minutter. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi forbigående tåkesyn etter administrering.

Interaksjoner

Tilfeller av mydriasis er rapportert ved samtidig bruk av adrenalin, selv om timolol brukt alene har liten​/​ingen effekt på pupillstørrelse. Additive effekter som gir hypotensjon og​/​eller markert bradykardi kan forekomme ved samtidig bruk av orale kalsiumkanalblokkere, betaadrenerge blokkeringsmidler, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika og guanetidin. Forsterket systemisk betablokade er sett ved kombinasjon med CYP2D6-hemmere. Cimetidin, hydralazin og alkohol kan øke timololkonsentrasjon i plasma. Kalsiumantagonister kan gi additiv hemmende effekt på AV-overledning og sinusknutefunksjon. Uttalt bradykardi er sett ved kombinasjonsbehandling med diltiazem. Uttalt hypertensjon og bradykardi er sett hos pasienter behandlet med ikke-selektive betablokkere og som har fått adrenalin. Fenylpropanolamin kan gi hypertensive reaksjoner. NSAID kan motvirke antihypertensiv effekt av betablokkere. Klasse I antiarytmika og amiodaron kan forsterke effekten på atrial-ledningstid og indusere negativ inotrop effekt. Betablokkere kan forsterke hypertensiv reaksjon ved brå seponering av klonidin. Samtidig bruk av betablokkere og digitalis kan gi additiv effekt ved forlengelse av atrioventrikulær overledningstid. Insulin og orale antidiabetika kan forsterke blodsukkersenkende virkning og betaadrenerg blokade kan forhindre at hypoglygemitegn blir synlige. Anestetika minsker reflekstakykardi og øker risiko for hypotensjon. Anestesilegen bør informeres hvis pasienten får timolol.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetUtilstrekkelige data. Skal ikke brukes hvis ikke strengt nødvendig. Risiko for intrauterin vekstretardasjon og tegn på betablokade er sett med bruk av betablokkere frem til fødsel. Ved bruk frem til fødsel skal den nyfødte overvåkes nøye de første levedagene.
AmmingUtskilles i morsmelk, men ved terapeutiske doser er det usannsynlig at disse mengdene kan føre til symptomer på betablokade hos nyfødte.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerSystemiske effekter som for systemiske betablokkere.
BehandlingKan ikke fjernes ved hemodialyse.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeIkke-selektiv betablokker uten signifikant egenstimulerende eller lokalanestetisk effekt. Reduserer normalt og forhøyet IOP. Det antas at kammervannsproduksjonen hemmes og at avløpet bedres. Virkning inntrer vanligvis innen 30 minutter etter én enkeltdose. Maks. effekt oppnås innen ca. 2 timer, og signifikant senkning av IOP er sett i opptil 24 timer. Består av hydrogeler som øker okulær absorpsjon og samtidig begrenser systemisk absorpsjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Flaske: Holdbarhet etter åpning: 4 uker.

 

Pakninger, priser og refusjon

Timosan, DEPOTØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1 mg/ml 5 ml (plastflaske m​/​dråpespiss)
550897

Blå resept

161,60 C
3 × 5 ml (plastflaske m​/​dråpespiss)
004885

Blå resept

412,40 C

Timosan, DEPOTØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1 mg/ml 30 × 0,4 ml (endosebeholdere)
023525

Blå resept

222,70 C
90 × 0,4 ml (endosebeholdere)
023576

Blå resept

581,80 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​​/​dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Timosan DEPOTØYEDRÅPER, oppløsning 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Timosan DEPOTØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

19.10.2020


Sist endret: 10.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)