Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E A02 (Dasatinib)TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg, 50 mg og 70 mg: Hver tablett inneh.: Dasatinibmonohydrat tilsv. dasatinib 20 mg, resp. 50 mg og 70 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Nylig diagnostisert Philadelphiakromosompositiv (Ph+) kronisk myelogen leukemi (KML) i kronisk fase. Kronisk, akselerert eller blastfase KML, som er resistent eller intolerant overfor tidligere behandlinger, inkl. imatinib. Ph+ akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) og lymfoid blast KML med resistens eller intoleranse overfor tidligere behandling. Barn: Nylig diagnostisert Ph+ KML i kronisk fase (Ph+ KML-KF) eller Ph+ KML-KF med resistens eller intoleranse overfor tidligere behandlinger, inkl. imatinib. Nylig diagnostisert Ph+ ALL i kombinasjon med kjemoterapi.

Dosering

Behandling bør startes opp av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av leukemi.
Voksne: Anbefalt startdose for kronisk fase KML er 100 mg 1 gang daglig. Anbefalt startdose for akselerert, myeloid eller lymfoid blastfase (avansert fase) KML eller Ph+ ALL er 140 mg 1 gang daglig. Doseøkning eller -reduksjon bør baseres på respons og toleranse. Behandlingsvarighet: Ph+ KML-KF, akselerert, myeloid eller lymfoid blastfase (avansert fase) KML eller Ph+ ALL: Inntil sykdomsprogresjon eller til pasienten ikke lenger tåler behandlingen. Effekten av å avslutte behandlingen på langtids sykdomsutfall etter at cytogenetisk eller molekylær respons (inkl. komplett cytogenetisk respons, molekylær hovedrespons (MMR) og MR4,5) er oppnådd, er ikke undersøkt. Voksne med KML og Ph+ ALL, som ikke får hematologisk eller cytogenetisk respons ved den anbefalte startdosen, kan gis økte doser til 140 mg 1 gang daglig (kronisk fase KML) eller 180 mg 1 gang daglig (avansert KML eller Ph+ ALL). Myelosuppresjon: Ta et opphold i behandlingen, reduser dosen eller avbryt behandlingen. Transfusjon av blodplater og røde blodceller gis ved behov. Hematopoetisk vekstfaktor er blitt benyttet ved resistent myelosuppresjon. Dosejusteringer ved nøytropeni og trombocytopeni:

Kronisk fase KML
(startdose 100 mg
1 × daglig)

ANC <0,5 × 109/liter
og/eller blodplater
<50 × 109/liter

Stopp behandlingen inntil ANC ≥1 × 109/liter og blodplater ≥50 × 109/liter. Gjenoppta behandlingen med den opprinnelige startdosen. Ved blodplater <25 × 109/liter og/eller tilbakefall av ANC til <0,5 × 109/liter i >7 dager, gjenta trinn 1 og gjenoppta behandlingen med en redusert dose 80 mg 1 × daglig (2. omgang). Ved 3. omgang redusere til 50 mg 1 × daglig (nylig diagnostiserte pasienter) eller avslutt behandlingen hos pasienter som er resistente eller intolerante overfor tidligere behandlinger, inkl. imatinib).

Akselerert og
blastfase KML
og Ph+ ALL
(startdose 140 mg
1 × daglig)

ANC <0,5 × 109/liter
og/eller blodplater
<10 × 109/liter

Undersøk om cytopeni er relatert til leukemi (utsug av benmarg eller biopsi). Dersom cytopeni ikke er relatert til leukemi, stopp behandlingen inntil ANC ≥1,0 × 109/liter og blodplater ≥20 × 109/liter og gjenoppta behandlingen med den opprinnelige startdosen. Ved tilbakefall av cytopeni, gjenta trinn 1 og gjenoppta behandlingen med en redusert dose på 100 mg 1 × daglig (2. omgang) eller 80 mg 1 × daglig (3. omgang). Dersom cytopeni er relatert til leukemi, vurder doseøkning til 180 mg 1 × daglig.

ANC = «absolute neutrophil count».
Ikke-hematologiske bivirkninger: Ved moderat grad 2 ikke-hematologisk bivirkning, skal behandlingen avbrytes inntil hendelsen er gått over eller har returnert til utgangspunktet. Fortsett med samme dose dersom det er 1. forekomst. Dersom det er en tilbakevendende bivirkning bør dosen reduseres. Ved alvorlig grad 3 eller 4 ikke-hematologisk bivirkning må behandlingen stanses til bivirkningen er gått over. Deretter kan behandlingen gjenopptas med redusert dose, avhengig av alvorlighetsgraden av bivirkningen. Hos pasienter med kronisk fase KML som får 100 mg 1 × daglig, er det anbefalt å redusere dosen til 80 mg 1 × daglig med videre reduksjon fra 80 mg til 50 mg 1 × daglig, hvis det skulle være nødvendig. Ved avansert fase KML eller Ph+ ALL og dose 140 mg 1 × daglig, er det anbefalt å redusere dosen til 100 mg 1 × daglig med en videre reduksjon fra 100 mg 1 × daglig til 50 mg 1 × daglig hvis det skulle være nødvendig. Pleuraeffusjon: Ved pleuraeffusjon, bør behandlingen avbrytes inntil pasienten er asymptomatisk eller har returnert til utgangspunktet. Dersom tilstanden ikke bedres innen ca. 1 uke, bør en kur med diuretika og/eller kortikosteroider vurderes. Etter bedring av 1. episode bør det vurderes å gjeninnføre dasatinib med samme dose. Etter bedring av en påfølgende episode bør dasatinib med en reduksjon på 1 dosenivå gjeninnføres. Etter bedring av en alvorlig (grad 3 eller 4) episode kan hensiktsmessig behandling gjenopptas med redusert dose avhengig av alvorlighetsgraden av bivirkningen.
Barn og ungdom: Dosering baseres på kroppsvekt. Tas 1 gang daglig. Dosen bør beregnes på nytt hver 3. måned ut fra endringer i kroppsvekt, eller oftere ved behov. Tabletter anbefales ikke til barn ≤10 kg, mikstur bør brukes hos disse. Doseøkning eller -reduksjon bør basares på respons og toleranse. Ingen erfaring med behandling hos barn <1 år.
Startdose:

Kroppsvekt (kg)

Daglig dose (mg)

10-≤20 

40

20-≤30 

60

30-≤45 

70

>45 

100

Behandlingsvarighet: Ph+ KML-KF: Inntil sykdomsprogresjon eller til pasienten ikke lenger tåler behandlingen. Effekten av å avslutte behandlingen på langtids sykdomsutfall etter at cytogenetisk eller molekylær respons (inkl. komplett cytogenetisk respons, molekylær hovedrespons (MMR) og MR4,5) er oppnådd, er ikke undersøkt. I kliniske studier ble dasatinibbehandling hos pediatriske pasienter med Ph+ ALL gitt kontinuerlig og lagt til fortløpende blokker med bakgrunnskjemoterapi, med en maks. varighet på 2 år. Hos pasienter som får en påfølgende stamcelletransplantasjon, kan dasatinib gis i ytterligere 1 år etter transplantasjonen. Doseøkning: Doseøkningene under anbefales til pasienter med Ph+ KML-KF som ikke får hematologisk, cytogenetisk og molekylær respons ved anbefalte tidspunkt iht. gjeldende behandlingsretningslinjer, og som tolererer behandlingen.

 

Dose (maks. døgndose)

 

Startose (mg)

 

Økning (mg)

40

 

50

60

 

70

70

 

90

100

 

120

Doseøkning er ikke anbefalt for pediatriske pasienter med Ph+ ALL, da dasatinib gis i kombinasjon med kjemoterapi hos disse pasientene. Dosejustering ved nøytropeni og trombocytopeni: 1. Ved cytopeni >3 uker, undersøk om cytopeni er relatert til leukemi (benmargsaspirat eller -biopsi). 2. Hvis cytopeni ikke er relatert til leukemi, stopp behandlingen inntil ANC ≥1 × 109/liter og blodplater ≥75 × 109/liter og gjenoppta behandling med opprinnelig startdose eller ved redusert dose. 3. Dersom cytopeni kommer tilbake, gjenta benmargsaspirat/-biopsi og fortsett behandlingen ved redusert dose.

 

Dose (maks. døgndose)

 

Opprinnelig startose (mg)

Ett-trinns dosereduksjon (mg)

To-trinns dosereduksjon (mg)

40

20

 

60

40

20

70

60

50

100

80

70

Dersom grad ≥3 nøytropeni eller trombocytopeni kommer tilbake under komplett hematologisk respons (CHR), bør behandlingen avbrytes, og kan senere gjenopptas med redusert dose. Midlertidige dosereduksjoner for intermediære grader av cytopeni og sykdomsrespons bør implementeres ved behov. Ingen dosejusteringer anbefales hos pediatriske pasienter med Ph+ ALL ved hematologisk toksisitet grad 1-4. Dersom nøytropeni og/eller trombocytopeni fører til at neste behandlingsblokk forsinkes >14 dager, bør dasatinib avbrytes og gjenopptas på samme dosenivå når neste behandlingsblokk startes. Dersom nøytropeni og/eller trombocytopeni vedvarer og neste behandlingsblokk forsinkes ytterligere 7 dager, bør en benmargsundersøkelse gjøres for å måle cellularitet og prosentandel av blaster. Dersom cellulariteten i benmargen er <10%, bør behandlingen avbrytes inntil ANC >500 µl (0,5 × 109/liter). Behandlingen kan så fortsettes med full dose. Dersom cellulariteten i benmargen er >10%, kan det vurderes å fortsette behandlingen. Ikke-hematologiske bivirkninger: Hos pediatriske pasienter med Ph+ ALL med ikke-hematologiske bivirkninger, bør ett-trinns dosereduksjon følges hvis nødvendig, iht. anbefalingene for dosereduksjon ved hematologiske bivirkninger som beskrevet ovenfor. Pleuraeffusjon: Følg anbefalingene som beskrevet hos voksne. Dosereduksjon ved samtidig bruk av kraftige CYP3A4-hemmere: Samtidig bruk av kraftige CYP3A4-hemmere og grapefruktjuice bør unngås. Et alternativt samtidig legemiddel uten eller med minimalt potensial for enzymhemming bør velges hvis mulig. Dersom en kraftig CYP3A4-hemmer må gis samtidig, vurder å redusere dasatinibdosen til: 40 mg daglig for pasienter som tar dasatinib 140 mg daglig, 20 mg daglig for pasienter som tar 100 mg daglig og 20 mg daglig for pasienter som tar 70 mg daglig. For pasienter som tar 60 mg eller 40 mg daglig, vurder å avbryte dasatinibbehandlingen til CYP3A4-hemmeren er seponert eller å bytte til en lavere dose med pulver til mikstur, suspensjon (se preparatomtalen for denne). La det gå en utvaskingsperiode på omtrent 1 uke etter at hemmeren er seponert før dasatinib startes på nytt. Disse reduserte dosene er beregnet for å justere AUC til området som sees uten CYP3A4-hemmer, men kliniske data er ikke tilgjengelig. Dersom dasatinib ikke tolereres etter dosereduksjon, skal enten den kraftige CYP3A4-hemmeren seponeres eller dasatinib avbrytes til hemmeren seponeres. La det gå en utvaskingsperiode på omtrent 1 uke etter at hemmeren er seponert før dasatinibdosen økes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan få anbefalt startdose, men forsiktighet bør utvises. Nedsatt nyrefunksjon: Reduksjon i total clearance er ikke forventet. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Eldre: Spesielle doseanbefalinger er ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Tablettene er filmdrasjerte for å forebygge dasatinibeksponering til helsepersonell. For å redusere risikoen for hudeksponering anbefales det å bruke lateks- eller nitrilhansker for sikker destruksjon ved håndtering av tabletter som er utilsiktet knust eller brukket.
Administrering: Bør tas konsekvent enten morgen eller kveld. Kan tas med eller uten mat. Grapefrukt/grapefruktjuice bør unngås. Skal svelges hele for korrekt doseringen og for å minimere risikoen for hudeksponering. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon. Anemi, nøytropeni og trombocytopeni vises tidligere og forekommer hyppigere ved avansert fase KML eller Ph+ ALL enn ved kronisk fase KML. Hos voksne med avansert fase KML eller Ph+ ALL som behandles med dasatinib som monoterapi, må fullstendige blodtellinger (CBC) utføres ukentlig de første 2 månedene, deretter hver måned eller så ofte som klinisk nødvendig. Hos voksne og pediatriske pasienter med kronisk fase KML må fullstendige blodtellinger utføres hver 2. uke i 12 uker, deretter hver 3. måned eller som klinisk indisert. Ved myelosuppresjon anbefales dosereduksjon eller midlertidig seponering. Hos pediatriske pasienter med Ph+ ALL som behandles med dasatinib i kombinasjon med kjemoterapi, må CBC utføres før starten av hver blokk med kjemoterapi og som klinisk indisert. Under konsolideringsblokkene med kjemoterapi må CBC utføres annenhver dag inntil bedring. Alvorlige blødninger i CNS eller gastrointestinale blødninger grad 3 eller 4, kan oppstå. De fleste blødningsrelaterte hendelser er relatert til trombocytopeni grad 3 eller 4. Dasatinib kan påvirke blodplateaktiveringen reversibelt. Forsiktighet må utvises ved bruk av legemidler som hemmer blodplatefunksjon eller antikoagulasjonsmidler. Dasatinib er assosiert med væskeretensjon, av og til grad 3 eller 4, inkl. pleura- og perikardeffusjon grad 3 eller 4. Hos disse pasientene ble grad 3 eller 4 lungeødem og pulmonal hypertensjon rapportert hos 1%. Ved symptomer som tyder på pleuraeffusjon, f.eks. dyspné eller tørrhoste, bør dette evalueres ved røntgen. Ved alvorlig pleuraeffusjon kan thoracocentesis og oksygenbehandling være nødvendig. Væskeretensjon håndteres normalt med symptomatisk behandling, f.eks. diuretika og korte steroidkurer. Det er mer sannsynlig at pasienter ≥65 år vil oppleve hendelser med pleuraeffusjon, dyspné, hoste, perikardeffusjon og hjertesvikt, nøye monitorering anbefales. PAH (pulmonal arteriell hypertensjon) er rapportert etter behandlingsoppstart og etter ≥1 års behandling. Pasienten bør undersøkes for tegn og symptomer på underliggende kardiopulmonale sykdommer før behandlingsoppstart. Ekkokardiografi bør utføres før behandlingsstart ved symptomer på hjertesykdom, og bør overveies hos pasienter med risikofaktorer for hjerte- eller lungesykdom. Pasienter som utvikler dyspné og utmattelse etter behandlingsoppstart bør utredes for felles etiologi, inkl. pleuraeffusjon, lungeødem, anemi eller lungeinfiltrasjon. Dasatinibdosen bør reduseres eller behandling avbrytes under utredningen. Diagnosen PAH bør vurderes dersom ingen forklaring blir funnet, eller dersom ingen bedring oppnås ved dosereduksjon eller seponering. Den diagnostiske tolkningen bør følge retningslinjer for standard praksis. Dersom PAH bekreftes skal dasatinib seponeres permanent. Oppfølging bør følge retningslinjer for standard praksis. Bedringer i hemodynamiske og kliniske parametre er observert ved seponering av dasatinib hos pasienter med PAH. Administreres med forsiktighet til pasienter som har eller kan utvikle QTC-forlengelse, inkl. pasienter med hypokalemi eller hypomagnesemi, pasienter med medfødt forlenget QT-syndrom, pasienter som tar antiarytmika eller andre legemidler som fører til QT-forlengelse, og pasienter som behandles med kumulativt høye doser med antrasykliner. Hypokalemi eller hypomagnesemi må korrigeres før dasatinib administreres. Hjertebivirkninger (inkl. fatale) som hjertesvikt/-dysfunksjon, perikardeffusjon, arytmier, palpitasjoner, QT-forlengelse og hjerteinfarkt er rapportert hyppigere hos pasienter med risikofaktorer (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes) eller med en fortid med hjertesykdom (f.eks. tidligere perkutan koronar intervensjon, dokumentert koronararterie sykdom). Disse bør følges nøye for kliniske symptomer, som brystsmerter, kortpustethet og diaforese. Det anbefales å avbryte behandlingen ved slike symptomer og vurdere nødvendigheten av alternativ KML-spesifikk behandling. Etter bedring bør en funksjonsanalyse foretas før behandlingen kan gjenopptas. Ved milde eller moderate hendelser (≤ grad 2) kan tidligere dosering med dasatinib gjenopptas. Ved alvorlige hendelser (≥ grad 3) bør dosen reduseres med ett nivå. Pasienter som fortsetter behandlingen bør monitoreres jevnlig. Trombotisk mikroangiopati (TMA) er sett. Ved TMA-assosierte laboratorie- eller kliniske funn, bør behandlingen seponeres og det bør gjøres en grundig utredning for TMA, inkl. bestemmelse av ADAMTS13-aktivitet og ADAMTS13-antistoffer. Ved forhøyet nivå av ADAMTS13-antistoffer sammen med lav ADAMTS13-aktivitet, bør dasatinibbehandlingen ikke gjenopptas. Reaktivering av hepatitt B hos kroniske bærere av viruset har oppstått etter bruk av BCR-ABL-tyrosinkinasehemmere. Noen tilfeller resulterte i akutt leversvikt eller fulminant hepatitt, som igjen førte til levertransplantasjon eller død. Pasienter bør testes for HBV-infeksjon før behandlingsstart. Ekspert på leversykdom og behandling av hepatitt B bør konsulteres før behandlingsstart ved positiv hepatitt B-serologi (inkl. aktiv sykdom) og ved positiv test på HBV-infeksjon under behandlingen. Dersom dasatinibbehandling er nødvendig til tross for positiv hepatitt B-serologi, bør pasienten overvåkes nøye for symptomer på aktiv HBV-infeksjon under og i flere måneder etter avsluttet behandling. I studier med dasatinib i kombinasjon med kjemoterapi hos nylig diagnostiserte pediatriske pasienter med Ph+ ALL, ble behandlingsrelaterte bivirkninger forbundet med benvekst og utvikling sett hos 1 pasient (0,6%) etter maks. 2 års behandling. Dette tilfellet var osteopeni grad 1. Overvåkning av benvekst og utvikling hos pediatriske pasienter er anbefalt. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av potente CYP3A4-hemmere kan øke dasatinibeksponeringen. Systemisk administrering av potente CYP3A4-hemmere anbefales derfor ikke. Rifampicin, en potent CYP3A4-induktor, kan redusere AUC for dasatinib. Andre CYP3A4-induktorer kan også øke metabolismen og redusere plasmakonsentrasjonen av dasatinib. Samtidig bruk av potente CYP3A4-induktorer anbefales ikke. Hvis rifampicin eller andre CYP3A4-induktorer er indisert, bør det brukes alternative legemidler med mindre potensial for enzyminduksjon. Kan brukes samtidig med deksametason, en svak CYP3A4-induktor; AUC for dasatinib anslås å reduseres med omtrent 25%, noe som sannsynligvis ikke er klinisk relevant. Langtidssuppresjon av magesyreutskillelse med histamin-2 (H2)-reseptorantagonister eller protonpumpehemmere kan redusere eksponeringen av dasatinib. Samtidig bruk av H2-reseptorantagonister eller protonpumpehemmere anbefales derfor ikke. Antacida bør vurderes i stedet, og bør gis opptil 2 timer før eller 2 timer etter dasatinib. Samtidig bruk av CYP3A4-substrater kan øke eksponeringen for CYP3A4-substratet. Forsiktighet må derfor utvises ved samtidig administrering av CYP3A4-substrater med lav terapeutisk indeks. In vitro-data indikerer en potensiell risiko for interaksjon med CYP2C8-substrater. Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Både seksuelt aktive menn og fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under behandlingen. Erfaring fra mennesker tyder på at dasatinib kan forårsake medfødte misdannelser, inkl. nevralrørsdefekter, og skadelige farmakologiske effekter på fosteret ved bruk under graviditet. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke kvinnens kliniske tilstand nødvendiggjør behandling. Ved bruk under graviditet må pasienten informeres om potensiell risiko for fosteret.
Amming: Data tyder på utskillelse i morsmelk. Risiko for ammende barn kan ikke utelukkes. Amming bør avbrytes under behandlingen.
Fertilitet: Ikke sett påvirkning i studier hos rotte. Mannlige pasienter bør infomeres om mulige effekter, inkl. muligheten for lagring av sæd.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Benmargssuppresjon (inkl. anemi, nøytropeni, trombopeni)
Vanlige Febril nøytropeni
Mindre vanlige Lymfadenopati, lymfopeni
Sjeldne Erytroaplasi
Endokrine
Mindre vanlige Hypotyreoidisme
Sjeldne Hypertyreoidisme, tyreoiditt
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Vanlige Abdominal distensjon, dyspepsi, forstoppelse, gastritt, gastrointestinal blødning, kolitt (inkl. nøytropen kolitt), oral bløtvevssykdom, slimhinnebetennelse (inkl. mukositt/stomatitt)
Mindre vanlige Analfissur, ascites, dysfagi, gastroøsofageal reflukssykdom, pankreatitt (inkl. akutt pankreatitt), sår i øvre mage-tarmsystem, øsofagitt
Sjeldne Analfistel, ileus, proteintapende gastroenteropati
Ukjent frekvens Fatal gastrointestinal blødning
Generelle
Svært vanlige Ansiktsødem, fatigue, feber, perifert ødem
Vanlige Asteni, brystsmerter, frysninger, generalisert ødem, smerter
Mindre vanlige Andre overflatiske ødemer, malaise
Sjeldne Unormalt ganglag
Hjerte
Vanlige Arytmi (inkl. takykardi), kongestiv hjertesvikt/hjertedysfunksjon, palpitasjoner, perikardeffusjon
Mindre vanlige Angina pectoris, forlenget QT-tid, kardiomegali, myokardinfarkt (inkl. dødelig utfall), perikarditt, unormal T-bølge i EKG, ventrikkelarytmi (inkl. ventrikkeltakykardi), økt troponin
Sjeldne Akutt koronarsyndrom, cor pulmonale, forlenget PR-intervall i EKG, hjertestans, koronararteriesykdom, myokarditt, pleuroperikarditt
Ukjent frekvens Atrieflimmer/-flutter
Hud
Svært vanlige Hudutslett
Vanlige Akne, alopesi, dermatitt (inkl. eksem), hyperhidrose, kløe, tørr hud, urticaria
Mindre vanlige Bulløse tilstander, fotosensitivitetsreaksjon, hudsår, hårlidelser, neglesykdom, nøytrofil dermatose, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, pannikulitt, pigmenteringslidelser
Sjeldne Hudfibrose, leukocytoklastisk vaskulitt
Ukjent frekvens Stevens-Johnsons syndrom
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet (inkl. erythema nodosum)
Sjeldne Anafylaktisk sjokk
Infeksiøse
Svært vanlige Infeksjon (inkl. bakteriell, viral, sopp, uspesifiserte)
Vanlige Herpesinfeksjon (inkl. cytomegalovirus), infeksiøs enterokolitt, infeksjon/inflammasjon i øvre luftveier, pneumoni (inkl. bakteriell, viral, fungal), sepsis (inkl. mindre vanlige tilfeller med dødelig utfall)
Ukjent frekvens Reaktivering av hepatitt B
Kar
Svært vanlige Blødning
Vanlige Flushing, hypertensjon
Mindre vanlige Hypotensjon, tromboflebitt, trombose
Sjeldne Dyp venetrombose, embolisme, livedo reticularis
Ukjent frekvens Trombotisk mikroangiopati
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Gynekomasti, menstruasjonsforstyrrelser
Lever/galle
Mindre vanlige Hepatitt, kolecystitt, kolestase
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, pleuraeffusjon
Vanlige Hoste, lungeinfiltrasjon, lungeødem, pneumonitt, pulmonal hypertensjon
Mindre vanlige Astma, bronkospasme, pulmonal arteriell hypertensjon
Sjeldne Akutt lungesviktsyndrom, lungeembolisme
Ukjent frekvens Interstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Muskel-skjelettsmerter
Vanlige Artralgi, muskel-skjelettstivhet, muskelkramper, muskelsvakhet, myalgi
Mindre vanlige Artritt, myositt, osteonekrose, rabdomyolyse, tendinitt
Sjeldne Forsinket epifyselukking, veksthemming
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Dysgeusi, nevropati (inkl. perifer nevropati), somnolens, svimmelhet
Mindre vanlige Amnesi, balanseforstyrrelse, CNS-blødning, synkope, tremor
Sjeldne Ataksi, cerebrovaskulær hendelse, demens, krampeanfall, optikusnevritt, paralyse av 7. hjernenerve, transitorisk iskemisk attakk
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nedsatt nyrefunksjon (inkl. nyresvikt), pollakisuri, proteinuri
Ukjent frekvens Nefrotisk syndrom
Psykiske
Vanlige Depresjon, insomni
Mindre vanlige Affektlabilitet, angst, forvirringstilstand, redusert libido
Skader/komplikasjoner
Vanlige Kontusjon
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Appetittforstyrrelse, hyperurikemi
Mindre vanlige Dehydrering, hyperkolesterolemi, hypoalbuminemi, tumorlysesyndrom
Sjeldne Diabetes mellitus
Svangerskap
Sjeldne Abort
Undersøkelser
Vanlige Redusert vekt, økt vekt
Mindre vanlige Økt CK, økt γ-GT
Øre
Vanlige Tinnitus
Mindre vanlige Hørselstap, vertigo
Øye
Vanlige Synslidelse (inkl. synsforstyrrelse, tåkesyn og redusert skarpsyn), tørre øyne
Mindre vanlige Fotofobi, konjunktivitt, synssvekkelse, økt lakrimasjon

For mer detaljer ang. enkelte bivirkninger, se SPC.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Benmargssuppresjon (inkl. anemi, nøytropeni, trombopeni)
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Generelle Ansiktsødem, fatigue, feber, perifert ødem
Hud Hudutslett
Infeksiøse Infeksjon (inkl. bakteriell, viral, sopp, uspesifiserte)
Kar Blødning
Luftveier Dyspné, pleuraeffusjon
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettsmerter
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni
Gastrointestinale Abdominal distensjon, dyspepsi, forstoppelse, gastritt, gastrointestinal blødning, kolitt (inkl. nøytropen kolitt), oral bløtvevssykdom, slimhinnebetennelse (inkl. mukositt/stomatitt)
Generelle Asteni, brystsmerter, frysninger, generalisert ødem, smerter
Hjerte Arytmi (inkl. takykardi), kongestiv hjertesvikt/hjertedysfunksjon, palpitasjoner, perikardeffusjon
Hud Akne, alopesi, dermatitt (inkl. eksem), hyperhidrose, kløe, tørr hud, urticaria
Infeksiøse Herpesinfeksjon (inkl. cytomegalovirus), infeksiøs enterokolitt, infeksjon/inflammasjon i øvre luftveier, pneumoni (inkl. bakteriell, viral, fungal), sepsis (inkl. mindre vanlige tilfeller med dødelig utfall)
Kar Flushing, hypertensjon
Luftveier Hoste, lungeinfiltrasjon, lungeødem, pneumonitt, pulmonal hypertensjon
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskel-skjelettstivhet, muskelkramper, muskelsvakhet, myalgi
Nevrologiske Dysgeusi, nevropati (inkl. perifer nevropati), somnolens, svimmelhet
Psykiske Depresjon, insomni
Skader/komplikasjoner Kontusjon
Stoffskifte/ernæring Appetittforstyrrelse, hyperurikemi
Undersøkelser Redusert vekt, økt vekt
Øre Tinnitus
Øye Synslidelse (inkl. synsforstyrrelse, tåkesyn og redusert skarpsyn), tørre øyne
Mindre vanlige
Blod/lymfe Lymfadenopati, lymfopeni
Endokrine Hypotyreoidisme
Gastrointestinale Analfissur, ascites, dysfagi, gastroøsofageal reflukssykdom, pankreatitt (inkl. akutt pankreatitt), sår i øvre mage-tarmsystem, øsofagitt
Generelle Andre overflatiske ødemer, malaise
Hjerte Angina pectoris, forlenget QT-tid, kardiomegali, myokardinfarkt (inkl. dødelig utfall), perikarditt, unormal T-bølge i EKG, ventrikkelarytmi (inkl. ventrikkeltakykardi), økt troponin
Hud Bulløse tilstander, fotosensitivitetsreaksjon, hudsår, hårlidelser, neglesykdom, nøytrofil dermatose, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, pannikulitt, pigmenteringslidelser
Immunsystemet Overfølsomhet (inkl. erythema nodosum)
Kar Hypotensjon, tromboflebitt, trombose
Kjønnsorganer/bryst Gynekomasti, menstruasjonsforstyrrelser
Lever/galle Hepatitt, kolecystitt, kolestase
Luftveier Astma, bronkospasme, pulmonal arteriell hypertensjon
Muskel-skjelettsystemet Artritt, myositt, osteonekrose, rabdomyolyse, tendinitt
Nevrologiske Amnesi, balanseforstyrrelse, CNS-blødning, synkope, tremor
Nyre/urinveier Nedsatt nyrefunksjon (inkl. nyresvikt), pollakisuri, proteinuri
Psykiske Affektlabilitet, angst, forvirringstilstand, redusert libido
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hyperkolesterolemi, hypoalbuminemi, tumorlysesyndrom
Undersøkelser Økt CK, økt γ-GT
Øre Hørselstap, vertigo
Øye Fotofobi, konjunktivitt, synssvekkelse, økt lakrimasjon
Sjeldne
Blod/lymfe Erytroaplasi
Endokrine Hypertyreoidisme, tyreoiditt
Gastrointestinale Analfistel, ileus, proteintapende gastroenteropati
Generelle Unormalt ganglag
Hjerte Akutt koronarsyndrom, cor pulmonale, forlenget PR-intervall i EKG, hjertestans, koronararteriesykdom, myokarditt, pleuroperikarditt
Hud Hudfibrose, leukocytoklastisk vaskulitt
Immunsystemet Anafylaktisk sjokk
Kar Dyp venetrombose, embolisme, livedo reticularis
Luftveier Akutt lungesviktsyndrom, lungeembolisme
Muskel-skjelettsystemet Forsinket epifyselukking, veksthemming
Nevrologiske Ataksi, cerebrovaskulær hendelse, demens, krampeanfall, optikusnevritt, paralyse av 7. hjernenerve, transitorisk iskemisk attakk
Stoffskifte/ernæring Diabetes mellitus
Svangerskap Abort
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Fatal gastrointestinal blødning
Hjerte Atrieflimmer/-flutter
Hud Stevens-Johnsons syndrom
Infeksiøse Reaktivering av hepatitt B
Kar Trombotisk mikroangiopati
Luftveier Interstitiell lungesykdom
Nyre/urinveier Nefrotisk syndrom

For mer detaljer ang. enkelte bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Erfaring med overdosering er begrenset til enkelttilfeller. Den høyeste overdosen på 280 mg daglig i 1 uke har gitt signifikant nedgang i antall blodplater.
Behandling: Dasatinib er forbundet med myelosuppresjon grad 3 eller 4. Pasienter som tar mer enn anbefalt dose skal følges nøye for myelosuppresjon, og gis passende støttebehandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: BCR-ABL-tyrosinkinasehemmer. Hemmer BCR-ABL-kinase og SCR-kinaser, sammen med et antall andre utvalgte onkogene kinaser, inkl. c-Kit, efrinreseptorkinaser (EPH) og PDGFβ-reseptor. Binder til både inaktiv og aktiv konformasjon av BCR-ABL-enzymet.
Absorpsjon: Raskt. Cmax etter 0,5-3 timer. Gjennomsnittlig AUC er omtrent proporsjonal med doseøkninger i doseområdet 25-120 mg 2 ganger daglig.
Proteinbinding: Ca. 96%.
Fordeling: Vd 2505 liter (CV% 93%).
Halveringstid: Ca. 5-6 timer. Gjennomsnittlig terminal t1/2 er 3-5 timer. Gjennomsnittlig tilsynelatende clearance er 363,8 liter/time (CV% 81,3%).
Metabolisme: I stor grad, spesielt via CYP3A4. Metabolittene spiller sannsynligvis ingen stor rolle i legemidlets farmakologi.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces, for det meste som metabolitter.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sprycel, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg 60 stk. (boks)
052305
H-resept
Byttegruppe
19972,50 C
50 mg 60 stk. (boks)
052333
H-resept
Byttegruppe
40105,50 C
70 mg 60 stk. (boks)
052360
H-resept
Byttegruppe
44498,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.02.2021