Sevofluran Baxter

Baxter


Inhalasjonsanestetikum.

N01A B08 (Sevofluran)VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP: 250 ml inneh.: Sevofluran 250 ml.


Indikasjoner

Innledning og vedlikehold av generell anestesi hos voksne og barn.

Dosering

Premedisinering bør velges ut fra den enkelte pasients behov og anestesilegens vurdering. Konsentrasjon som leveres fra fordamperen under kirurgisk anestesi bør være kjent, og kan oppnås ved å bruke fordamper spesielt kalibrert for sevofluran.
Induksjon av anestesi: Dosering bør individualiseres og titreres til ønsket effekt iht. pasientens alder og kliniske status. Korttidsvirkende barbiturat eller annet intravenøst induksjonsmiddel kan gis før inhalasjon av sevofluran. Induksjon med sevofluran kan oppnås ved inhalasjon av 0,5-1% sevofluran i oksygen med eller uten lystgass, med intervalløkning på 0,5-1% sevofluran til maks. 8% hos voksne og barn, til ønsket anestesidybde er oppnådd. Hos voksne gir en inspirert konsentrasjon av opptil 5% sevofluran vanligvis kirurgisk anestesi innen 2 minutter. Hos barn gir en inspirert konsentrasjon av opptil 7% sevofluran vanligvis kirurgisk anestesi innen 2 minutter.
Vedlikeholdsdosering: Kirurgisk anestesi kan opprettholdes med en konsentrasjon på 0,5-3% i oksygen med eller uten samtidig bruk av lystgass.

MAC-verdier for voksne og barn iht. alder, ved bruk med oksygen, med eller uten samtidig bruk av lystgass

Pasientens alder

Sevofluran i oksygen

Sevofluran i 65% N2O/35% O2

0-1 måned1

3,3%

-

1-<6 måneder

3%

-

6 måneder-<3 år

2,8%

2%2

3-12 år

2,5%

-

25 år

2,6%

1,4%

40 år

2,1%

1,1%

60 år

1,7%

0,9%

80 år

1,4%

0,7%

1Nyfødte ved fullgått svangerskap. MAC for premature spedbarn er ikke fastslått. 2Til barn 1-<3 år ble 60% N20/40% 02 benyttet.
Oppvåkning: Oppvåkningstiden er som regel kort, og pasientene kan ha behov for tidlig postoperativ smertelindrende behandling.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Gis med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon (eGFR <60 ml/minutt). Nyrefunksjonen bør overvåkes postoperativt. Eldre: MAC avtar med økende alder. Gjennomsnittlig konsentrasjon av sevofluran for å opprettholde MAC hos en pasient på 80 år er ca. 50% av behovet for en 20 år gammel pasient.
Administrering: Til inhalasjon. Skal administreres med fordamper spesielt kalibrert for sevofluran. Fylling skjer direkte fra flasken via en integrert ventil. For flasker uten integrert ventil, bruk et adapter spesielt utformet for å passe til sevofluranfordamper. Kun fordampere som er vist å være kompatible med dette legemidlet bør brukes. Absorpsjonsmidler for karbondioksid skal ikke få tørke ut ved administrering av inhalasjonsanestetikumet. Hvis uttørking mistenkes, må det erstattes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for sevofluran eller andre halogenerte anestesimidler (f.eks. anamnese med nedsatt leverfunksjon, feber eller leukocytose av ukjent årsak etter anestesi med et av disse stoffene). Historie med bekreftet hepatitt forårsaket av halogenert inhalasjonsanestetika. Anamnese av uforklarlig moderat til alvorlig hepatisk dysfunksjon med gulsott, feber og eosinofili etter anestesi med sevofluran. Kjent eller mistenkt genetisk disposisjon for malign hypertermi. Kontraindisert hos pasienter hvor generell anestesi er kontraindisert.

Forsiktighetsregler

Skal kun gis av personer med opplæring i administrering av generell anestesi. Utstyr til vedlikehold av frie luftveier, kunstig ventilasjon, oksygentilførsel og gjenoppretting av hjerte-/lungefunksjon skal være umiddelbart tilgjengelig. Kontinuerlig overvåkning, inkl. EKG, blodtrykk, oksygenmetning og sluttrespirasjonskarbondioksid (CO2). Nøyaktig konsentrasjon av sevofluran som leveres fra fordamperen må være kjent. Da flyktige anestetika varierer i sine fysiske egenskaper, må bare fordampere som er spesielt kalibrert for sevofluran benyttes. Administrering av generell anestesi må være individuelt tilpasset pasientens respons. Hypotensjon og respirasjonsdepresjon øker jo dypere anestesien blir. Under vedlikehold av anestesi fører stigende sevoflurankonsentrasjoner til doseavhengig blodtrykksfall. Stort blodtrykksfall kan relateres til dybden av anestesien, og i slike tilfeller kan den korrigeres ved å redusere inspirert sevoflurankonsentrasjon. Hemodynamiske endringer kan oppstå raskere enn med visse andre flyktige anestetika pga. sevoflurans uløselighet i blod. Oppvåkning fra generell anestesi skal vurderes grundig før pasienten forlater postoperativ avdeling. Oppvåkningen er som regel rask etter sevoflurananestesi, og tidlig postoperativ smertelindring kan være nødvendig. Bevisstheten gjenvinnes i løpet av minutter etter administrering, men innvirkning på intellektuell funksjon i 2-3 dager etter anestesi er ikke undersøkt. Små endringer i humør kan vedvare i flere dager etter administrering. Hjertesykdom: Vedlikehold av hemodynamisk stabilitet er viktig for å unngå myokardiskemi ved hjerte-karsykdom. Obstetriske prosedyrer: Forsiktighet må utvises ved obstetrisk anestesi pga. sevoflurans avslappende virkning på uterus og økning i uterinblødning. Nevrokirurgi: Brukes med forsiktighet ved risiko for ICP-økning i forbindelse med ICP-reduserende handlinger som hyperventilering. Krampeanfall: Sjeldne tilfeller er sett. Forbundet med anfall hos barn og unge voksne samt eldre voksne, med og uten predisponerende risikofaktorer. Klinisk vurdering er nødvendig før bruk ved anfallsrisiko. Hos barn bør anestesidybden begrenses. EEG kan muliggjøre doseoptimalisering og bidrar til å unngå utvikling av anfallsaktivitet ved predisponering for kramper. Nyreskade: Begrensede data fra pasient- og dyrestudier antyder et nyreskadepotensiale, noe som antas å skyldes Compound A (nedbrytningsprodukt av sevofluran). Studier viser at administrasjon i >2 MAC timer og ved flythastighet for frisk gass på <2 liter/minutt, kan være forbundet med proteinuri og glykosuri. Nivå av Compound A-eksponering hvor klinisk nefrotoksisitet kan forventes å forekomme er ikke klarlagt. Varighet av eksponering, flythastighet for frisk gass, og sevoflurankonsentrasjon må vurderes, og inspirert sevoflurankonsentrasjon samt flythastighet for frisk gass, bør justeres for å minimere Compound A-eksponering. Sevofluraneksponering bør ikke overstige 2 MAC-timer ved flythastighet 1-<2 liter/minutt. Flythastighet for frisk gass <1 liter/minutt anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Leversykdom: Svært sjeldne tilfeller av lett, moderat eller alvorlig postoperativ leverdysfunksjon eller hepatitt (med eller uten gulsott) er sett. Klinisk skjønn må utvises ved underliggende leverproblemer eller ved behandling med legemidler kjent for å gi leverdysfunksjon. Bør unngås ved tidligere leverskader, gulsott, uforklarlig feber eller eosinofili etter bruk av andre typer inhalasjonsanestesi, hvis anestesi med intravenøse legemidler eller lokalbedøvelse er mulig. Mitokondrielle sykdommer: Forsiktighet må utvises ved generell anestesi. Tilstander som krever vurdering: Særlig forsiktighet må utvises ved dosering til pasienter som er hypovolemiske, hypotensive, svekkede eller på annen måte hemodynamisk kompromitterte, f.eks. pga. samtidig medisinering. Gjentatte sevofluraneksponeringer innenfor et relativt kort intervall, kan gi økt risiko for leverskade. Isolerte tilfeller av QT-forlengelse, svært sjeldent assosiert med torsades de pointes (unntaksvis fatalt), er sett. Forsiktighet utvises ved bruk til disponerte pasienter. Malign hypertermi: Fatalt utfall er sett. Hos disponerte kan potente inhalasjonsanestetika utløse en skjelettmuskulær hypermetabolsk tilstand som fører til høyt oksygenbehov. Sjeldne tilfeller av malign hypertermi er sett. Det kjennetegnes av hyperkapni, og kan omfatte muskelstivhet, takykardi, takypné, cyanose, arytmier og/eller ustabilt blodtrykk. Noen av disse uspesifikke symptomene kan også inntreffe under lett anestesi, akutt hypoksi, hyperkapni og hypovolemi. Behandling omfatter stans av tilførsel av utløsende stoff (f.eks. sevofluran), administrering av dantrolennatrium i.v. og bruk av støttende terapi. Nyresvikt kan inntreffe senere, og urinproduksjonen skal overvåkes og opprettholdes, hvis mulig. Bruk av inhalasjonsanestetika har vært forbundet med sjeldne økninger i serumnivå av kalium, som har resultert i hjertearytmier og død hos pediatriske pasienter under den postoperative perioden. Pasienter med latent, så vel som åpenbar nevromuskulær sykdom, særlig Duchennes muskeldystrofi, ser ut til å være mest sårbare. Samtidig bruk av suksinylkolin har vært assosiert med de fleste, men ikke alle, av disse tilfellene. Disse pasientene erfarte også signifikant økning i serumnivåer av kreatinkinase, og i noen tilfeller, urinendringer forenlig med myoglobinuri. På tross av likheten med malign hypertermi, viste ingen av disse pasientene tegn eller symptomer på muskelstivhet eller hypermetabolsk tilstand. Tidlig og aggressiv intervensjon for å behandle hyperkalemi og resistente arytmier er anbefalt, samt en påfølgende evaluering av latent nevromuskulær sykdom. Utskifting av uttørket CO2-absorbent: Eksoterm reaksjon mellom sevofluran og CO2-absorbentkalk forsterkes når CO2-absorbentkalken uttørkes, som etter lengre periode med strøm av tørr gass over beholderen med CO2-absorbentkalk. Sjeldne tilfeller av ekstrem varme, røyk og/eller spontan ild fra anestesiapparatet er sett ved bruk av uttørket absorbentkalk, spesielt ved innehold av kaliumhydroksid. En uventet forsinkelse i stigning av inspirert sevoflurankonsentrasjon eller et uventet fall i inspirert sevoflurankonsentrasjon sammenlignet med fordamperens innstilling, kan være tegn på overoppheting av CO2-absorbentkalkbeholderen. Ved uttørket CO2-absorbent kan en eksoterm reaksjon forsterke sevoflurannedbrytingen og dannelsen av nedbrytingsprodukter. Nedbrytningsprodukter (metanol, formaldehyd, karbonmonoksid og forbindelser A, B, C og D) er sett i respirasjonskretsen i en eksperimentell anestesimaskin med uttørrede CO2- absorbenter og maks. sevoflurankonsentrasjon (8%) i lengre perioder (>2 timer). Formaldehydkonsentrasjoner sett i anestesirespirasjonskretsen (med natriumhydroksidholdige absorbenter) samsvarer med nivåer kjent for å gi mild respiratorisk irritasjon. Klinisk relevans av nedbrytningsprodukter sett i denne ekstreme eksperimentelle modellen er ukjent. Ved mistanke om uttørket CO2-absorbentkalk, skal denne skiftes før bruk av sevofluran. Uteblitt fargeendring skal ikke tas som sikkert tegn på tilstrekkelig hydrering, og CO2-absorbenter skal skiftes ut regelmessig uansett farge på fargeindikator. Pediatrisk populasjon: Bruk er forbundet med anfall, ofte hos barn >2 måneders og unge voksne, hvor de fleste ikke hadde disponerende risikofaktorer. Klinisk skjønn må utvises ved bruk ved risiko for anfall. Rask oppvåkning hos barn kan fremkalle en tilstand av agitasjon og hemme samarbeid (hos ca. 25%). Isolerte tilfeller av ventrikulær arytmi hos pediatriske pasienter med Pompes sykdom er sett. Dystoniske bevegelser som forsvinner uten behandling, er sett hos barn som har fått sevofluran ved induksjon av anestesi. Sammenhengen med sevofluran er usikker. En signifikant høyere forekomst og grad av bradykardi er sett hos barn med Downs syndrom, under og etter sevofluraninduksjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Trygt og effektivt ved samtidig bruk med en rekke legemidler som vanligvis brukes innen kirurgi, slik som sentralnervøse legemidler, autonome legemidler, skjelett-muskelrelaksantia, antiinfektiver, inkl. aminoglykosider, hormoner og syntetiske substitutter, blodderivater og kardiovaskulære legemidler, inkl. adrenalin. Lystgass (N2O): MAC reduseres for sevofluran når det gis i kombinasjon med lystgass. MAC-ekvivalenten er redusert med ca. 50% og 25% hos hhv. voksne og barn. Nevromuskulære blokkerende midler: Påvirker både intensitet og varighet av nevromuskulær blokade av ikke-depolariserende muskelrelakserende midler. Ved bruk for å supplere alfentanil-N2O-anestesi, potenserer sevofluran nevromuskulær blokade indusert med pankuronium, vekuronium eller atrakurium. Dosejustering for disse muskelrelakserende midlene i kombinasjon med sevofluran, er lik det som kreves med isofluran. Dosereduksjon av nevromuskulære blokkerende midler under innledning av anestesi kan gi forsinket inntreden av betingelser egnet for endotrakeal intubering eller utilstrekkelig muskelrelaksasjon, fordi potensering av nevromuskulære blokkerende midler sees noen få minutter etter oppstart av sevofluranadministrering. Blant ikke-depolariserende midler har interaksjoner med vekuronium, pankuronium og atrakurium blitt undersøkt. I mangel av spesifikke retningslinjer: (1) For endotrakeal intubering, dosen av ikke-depolariserende muskelrelaksantia skal ikke reduseres, og (2) under vedlikehold av anestesien bør dosen av ikke-depolariserende muskelrelaksantia sannsynligvis reduseres sammenlignet med dosen ved N2O/opioid-anestesi. Administrering av supplerende doser av muskelrelaksantia bør styres av responsen på nervestimulering. Benzodiazepiner og opiater: Forventes å redusere MAC på samme måte som andre inhalasjonsanestetika. Sevofluran er kompatibel med benzodiazepiner og opiater som vanligvis brukes i kirurgisk praksis. I kombinasjon med sevofluran kan opiater som fentanyl, alfentanil og sufentanil gi et synergistisk fall i hjertefrekvens, blodtrykk og respirasjonsfrekvens. Betablokkere: Sevofluran kan øke negative ionotrope, kronotrope og dromotrope effekter av betablokkere ved å blokkere kardiovaskulære kompensasjonsmekanismer. Adrenalin: Sevofluran ligner på isofluran ved at det gjør myokardium sensitivt for den arytmiske effekten ved eksogent administrert adrenalin, og terskeldosen til adrenalinproduserende multiple ventrikulære arytmier er fastsatt til 5 µg/kg. CYP2E1-induktorer: Legemidler og/eller forbindelser som øker aktiviteten av CYP2E1, f.eks. isoniazid og alkohol, kan øke sevofluranmetabolismen og føre til vesentlig økt fluorkonsentrasjonen i plasma. Samtidig bruk av sevofluran og isoniazid kan potensere de hepatotoksiske effektene av isoniazid. Indirekte virkende sympatomimetika: Risiko for akutte hypertensive episoder ved samtidig bruk av indirekte sympatomimetika (amfetaminer, efedrin). Verapamil: Atrioventrikulær ledningsvekkelse er sett ved samtidig bruk av verapamil. Johannesurt (prikkperikum): Alvorlig hypotensjon og forsinket oppvåkning fra anestesi med halogenerte inhalasjonsanestetika er sett ved langvarig behandling med johannesurt. Barbiturater: Bruk av sevofluran er kompatibel med barbiturater, propofol og andre intravenøse anestetika som vanligvis brukes. Lavere sevoflurankonsentrasjon kan være nødvendig etter bruk av et intravenøst anestetikum.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Bør kun brukes av gravide og fertile kvinner som ikke bruker prevensjonsmiddel hvis strengt nødvendig. Sikkerhet er vist for mødre og spedbarn ved anestesi under keisersnitt. Sikkerheten ved vaginal fødsel er ikke vist. Forsiktighet må utvises ved obstetrisk anestesi pga. sevoflurans avslappende virkning på uterus og økning i uterinblødning.
Amming: Ukjent om sevofluran går over i morsmelk. Forsiktighet bør derfor utvises ved bruk til ammende.
Fertilitet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Ingen humane data.

 

Bivirkninger

Kan fremkalle doseavhengig kardiorespiratorisk depresjon. De fleste bivirkninger er milde til moderate i alvorlighetsgrad, og forbigående. Kvalme og oppkast er sett postoperativt, men sammenhengen med sevofluran er usikker.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme, oppkast
VanligeØkt spyttsekresjon
Ukjent frekvensPankreatitt
Generelle
VanligeFeber, frysninger
Ukjent frekvensBrystubehag5, malign hypertermi6, ødem
Hjerte
Svært vanligeBradykardi
VanligeTakykardi
Mindre vanligeArytmi (inkl. ventrikkelarytmi), atrieflimmer, ekstrasystoler (ventrikulære, supraventrikulære, bigemini-koblet), komplett AV-blokk
Ukjent frekvensForlenget QT-tid, hjertestans1, torsades de pointes, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi
Hud
Ukjent frekvensAnsiktshevelse5, kløe, kontaktdermatitt5, urticaria, utslett5
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon5, anafylaktoid reaksjon, overfølsomhet5
Kar
Svært vanligeHypotensjon
VanligeHypertensjon
Lever/galle
Ukjent frekvensGulsott, hepatitt4, levernekrose4, leversvikt4
Luftveier
Svært vanligeHoste
VanligeLaryngospasme, luftveisobstruksjon, respirasjonsdepresjon, respirasjonsforstyrrelse
Mindre vanligeApné, astma, hypoksi
Ukjent frekvensBronkospasme, dyspné5, holding av pust, hvesing5
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensMuskelrigiditet
Nevrologiske
VanligeHodepine, somnolens, svimmelhet
Ukjent frekvensDystoni, krampeanfall7, økt intrakranielt trykk
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensTubulointerstitiell nefritt
Psykiske
Svært vanligeAgitasjon
Mindre vanligeForvirring
Skader/komplikasjoner
VanligeHypotermi
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperkalemi
Undersøkelser
VanligeUnormal blodglukose, unormal leverfunksjonstest2, unormalt antall hvite blodceller, økt fluoridnivå i blod3
Mindre vanligeØkt kreatinin i blod
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme, oppkast
HjerteBradykardi
KarHypotensjon
LuftveierHoste
PsykiskeAgitasjon
Vanlige
GastrointestinaleØkt spyttsekresjon
GenerelleFeber, frysninger
HjerteTakykardi
KarHypertensjon
LuftveierLaryngospasme, luftveisobstruksjon, respirasjonsdepresjon, respirasjonsforstyrrelse
NevrologiskeHodepine, somnolens, svimmelhet
Skader/komplikasjonerHypotermi
UndersøkelserUnormal blodglukose, unormal leverfunksjonstest2, unormalt antall hvite blodceller, økt fluoridnivå i blod3
Mindre vanlige
HjerteArytmi (inkl. ventrikkelarytmi), atrieflimmer, ekstrasystoler (ventrikulære, supraventrikulære, bigemini-koblet), komplett AV-blokk
LuftveierApné, astma, hypoksi
PsykiskeForvirring
UndersøkelserØkt kreatinin i blod
Ukjent frekvens
GastrointestinalePankreatitt
GenerelleBrystubehag5, malign hypertermi6, ødem
HjerteForlenget QT-tid, hjertestans1, torsades de pointes, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi
HudAnsiktshevelse5, kløe, kontaktdermatitt5, urticaria, utslett5
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon5, anafylaktoid reaksjon, overfølsomhet5
Lever/galleGulsott, hepatitt4, levernekrose4, leversvikt4
LuftveierBronkospasme, dyspné5, holding av pust, hvesing5
Muskel-skjelettsystemetMuskelrigiditet
NevrologiskeDystoni, krampeanfall7, økt intrakranielt trykk
Nyre/urinveierTubulointerstitiell nefritt
Stoffskifte/ernæringHyperkalemi

1Rapportert veldig sjeldent etter markedsføring.

2Sporadiske tilfeller av forbigående forandringer i leverfunksjonstester med sevofluran og referansesubstanser er rapportert. Se også Forsiktighetsregler.

3Forbigående økning av uorganisk fluornivå i serum kan forekomme under og etter anestesi. Nivå av uorganisk fluorid når vanligvis sitt maks. innen 2 timer etter endt anestesi, og faller til preoperativt nivå i løpet av 48 timer. I kliniske studier var økte fluoridnivåer ikke assosiert med nedsatt nyrefunksjon.

4Sjeldne tilfeller av postoperativ hepatitt, leversvikt og levernekrose er sett. Faktisk forekomst og forhold til sevofluran kan ikke fastslås med sikkerhet. Se også Forsiktighetsregler.

5Se Beskrivelse av utvalgte bivirkninger nedenfor.

6Se Forsiktighetsregler.

7Se Barn og ungdom nedenfor. Se også Forsiktighetsregler.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger:  Det er rapportert sjeldne tilfeller av allergiske overfølsomhetsreaksjoner, inkl. kontaktdermatitt, utslett, dyspné, hvesing, brystubehag, ansiktshevelse, øyelokksødem, erytem, urticaria, pruritus, bronkospasme, anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner, særlig i forbindelse med langvarig yrkesmessig sevofluraneksponering.
Barn og ungdom: Bruk har vært forbundet med krampeanfall. Mange har forekommet hos barn og unge voksne fra 2 måneders alder, hvor de fleste ikke hadde noen disponerende risikofaktorer. Det er sett flere tilfeller uten samtidig bruk av andre legemidler, og minst 1 tilfelle er bekreftet ved elektroencefalografi. Mange av tilfellene var enkeltanfall som løste seg spontant eller etter behandling, men det er også sett tilfeller med flere krampeanfall. Krampeanfall har inntruffet under eller rett etter induksjon av sevofluran, under oppvåkning og under postoperativ oppvåkning opptil 1 dag etter anestesi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Respirasjonsdepresjon og sirkulatorisk insuffisiens.
Behandling: Avbryt tilførsel av sevofluran og iverksett støttende tiltak: Oppretthold frie luftveier og start kunstig eller kontrollert ventilasjon med rent oksygen, oppretthold tiltak som sikrer stabil kardiovaskulær funksjon.

Egenskaper

Klassifisering: Halogenert metylisopropyleter. Klar, fargeløs væske. Er kjemisk stabil og nedbrytes ikke i nærvær av sterke syrer eller sterk varme. Nedbrytes ved direkte kontakt med absorpsjonsmidler for karbondioksid. Dette gir lave nivåer av pentafluorisopropenylfluormetyleter (PIFE) også kalt forbindelse A, og spor av pentafluormetoksiisopropylfluormetyleter (PMFE).
Virkningsmekanisme: Hurtig induksjons- og oppvåkningsfase. Lav partisjonskoeffisient for blod/gass (0,65).
Absorpsjon: Liten oppløselighet som gir rask tilstrekkelig alveolær konsentrasjon og rask eliminasjon ved anestesiopphør.
Metabolisme: <5% metaboliseres i leveren til heksafluorisopropanol (HFIP) med frisetting av uorganiske fluorider og karbondioksid (eller et monokarbonfragment).
Utskillelse: HFIP konjugeres med glukuronsyre og utskilles i urinen. Omfattende lungeeliminasjon av sevofluran reduserer mengden tilgjengelig for metabolisering.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sevofluran Baxter, VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
6 × 250 ml
023608
-
-
9476,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.07.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.08.2020