Seroxat

GlaxoSmithKline


Antidepressiv, SSRI.

N06A B05 (Paroksetin)TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Paroksetinhydrokloridhemihydrat tilsv. paroksetin 10 mg, resp. 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 10 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 20 mg: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Depresjon. Tvangslidelse. Panikklidelse med og uten agorafobi. Sosial angstlidelse/sosial fobi. Generalisert angstlidelse. Posttraumatisk stresslidelse.

Dosering

Depresjon: 20 mg daglig. Kan økes gradvis med 10 mg opptil 50 mg daglig avhengig av klinisk effekt. Opptrappingshastigheten bør vurderes ut fra klinikken.
Tvangslidelse: 40 mg daglig. Start behandlingen med 20 mg daglig og øk gradvis med 10 mg. Kan økes opptil 60 mg daglig avhengig av klinisk effekt.
Panikklidelse: 40 mg daglig. Start behandlingen med 10 mg daglig og øk gradvis med 10 mg avhengig av pasientens respons. Kan økes opptil 60 mg daglig avhengig av klinisk effekt. Lav initial dose vil redusere potensiell forverring av panikksymptomene som kan oppstå i begynnelsen av behandlingen.
Sosial angstlidelse/sosial fobi, generalisert angstlidelse, posttraumatisk stresslidelse: 20 mg daglig. For pasienter som ikke responderer på 20 mg, kan dosen titreres opp trinnvis 10 mg til høyst 50 mg daglig avhengig av klinisk respons.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Rask seponering bør unngås. Gradvis nedtrapping av daglig dose med 10 mg med 1 ukes mellomrom er benyttet. Om ikke-tolererbare symptomer oppstår som følge av dosereduksjon eller avsluttet behandling kan det vurderes å fortsette behandling med sist forskrevne dose. Dosen kan deretter reduseres ytterligere, men mer gradvis.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon/alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt): Dosen bør begrenses til nedre del av doseringsområde. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes ettersom paroksetin er assosiert med økt risiko for suicidal oppførsel og fiendtlighet, samt effekt er ikke etablert. Eldre: Dosen bør ikke overskride 40 mg daglig.
Administrering: Tas som 1 dose daglig. Bør tas om morgenen sammen med mat for å redusere ev. ubehag (kvalme). Bør svelges hel med 1 glass vann. Bør ikke tygges. Kan deles i 2 like doser ved behov (delestrek).

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for preparatet. Samtidig bruk av tioridazin. Samtidig bruk av MAO-hemmere, grunnet risiko for serotoninergt syndrom. I spesielle tilfeller kan linezolid gis i kombinasjon med paroksetin, under forutsetning av tett observasjon for symptomer på serotoninergt syndrom og monitorering av blodtrykk. Samtidig bruk av pimozid.

Forsiktighetsregler

Paroksetin bør ikke brukes i behandling av barn og ungdom <18 år. Dersom en likevel bestemmer seg for å behandle, bør pasienten overvåkes nøye mht. suicidale symptomer. Depresjon er assosiert med økt risiko for selvmordstanker, selvpåførte skader og selvmord inntil remisjon oppnås. Ikke alle oppnår bedring løpet av de første ukene eller etter lengre tid med behandling, og pasienter bør derfor følges opp nøye inntil remisjon. Andre psykiatriske lidelser hvor paroksetin er forskrevet kan også være assosiert med økt risiko for suicidrelaterte hendelser. Slike lidelser kan i tillegg være komorbide med depresjon. Under behandling bør derfor også disse pasientene følges opp nøye inntil remisjon. Paroksetin er assosiert med utvikling av akatisi, oftest i løpet av de første ukene av behandlingen, og doseøkning er da ugunstig. Kombinasjon av paroksetin og nevroleptiske og/eller andre serotoninerge legemidler (f.eks. L-tryptofan, oksytriptan) kan i sjeldne tilfeller forårsake serotoninergt syndrom eller malignt nevroleptisk syndrom, og medføre potensielt livstruende situasjoner (med symptomer som hypertermi, rigiditet, myoklonus, autonomisk ustabilitet med mulige raske fluktuasjoner av vitale tegn, endringer i mental status inkl. forvirring, irritabilitet, ekstrem agitasjon som utvikler seg til delirium og koma). I slike tilfeller bør behandling avsluttes. Det bør gå minst 1 uke etter seponering av paroksetin før behandling med enhver MAO-hemmer startes. Behandling med paroksetin kan startes 2 uker etter seponering av en irreversibel MAO-hemmer eller minst 24 timer etter seponering av en reversibel MAO-hemmer. Bør brukes med varsomhet hos pasienter med tidligere mani, og bør seponeres hos pasienter som går inn i en manisk fase. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og ved nedsatt leverfunksjon. Paroksetin kan endre glykemisk kontroll hos diabetikere, og dosejustering av insulin og/eller orale antidiabetika kan være nødvendig. Studier antyder også at kombinasjon av paroksetin og pravastatin kan gi økt blodsukkernivå, og diabetikere kan ha behov for dosejustering av orale antidiabetika og/eller insulin. Brukes med varsomhet ved epilepsi. Forekomst av krampeanfall er <0,1% hos behandlede pasienter. Preparatet bør seponeres ved krampeanfall. Begrenset klinisk erfaring med samtidig behandling med ECT. Kan forårsake mydriasis, og bør brukes med forsiktighet hos pasienter med trangvinklet glaukom eller som tidligere har hatt glaukom. Vanlige forsiktighetsregler bør følges ved hjertelidelser. Sjeldne tilfeller av hyponatremi er sett, hovedsakelig hos eldre pasienter, men normaliseres vanligvis ved seponering. Forsiktighet bør utvises ved risiko for hyponatremi, f.eks. som følge av samtidig inntak av andre legemidler eller ved cirrhose. Unormale blødninger i huden (f.eks. ekkymoser, purpura), og andre blødningsmanifestasjoner som gastrointestinale og gynekologiske blødninger er sett. Bør brukes med varsomhet hos pasienter som samtidig behandles med medikamenter som gir økt blødningsrisiko og hos pasienter som har kjent blødningstendens eller predisponert tilstand. Eldre kan ha økt risiko for ikke-menstruelle blødninger. SSRI/SNRI kan øke risikoen for postpartumblødning. Paroksetin kan redusere konsentrasjonen av endoksifen, en viktig metabolitt av tamoksifen. Hvis mulig skal derfor paroksetin unngås under tamoksifenbehandling. Paroksetin kan redusere kolinesteraseaktiviteten i plasma, og forlenge blokkeringsaktiviteten til mivakurium og suksametonium. Seponering bør vurderes ved langvarig forhøyelse av leververdier. Seponeringsreaksjoner er vanlig ved seponering av paroksetin, spesielt ved brå seponering. Hos de fleste er disse symptomene milde til moderate, men hos noen kan de være intense (se Bivirkninger). Det er anbefalt at doseringen trappes gradvis ned ved behandlingsslutt. SSRI/SNRI kan gi symptomer på seksuell dysfunksjon. Langvarig seksuell dysfunksjon der symptomene har fortsatt etter seponering av SSRI/SNRI er rapportert. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av paroksetin med serotoninerge legemidler kan føre til 5-HT-assosierte effekter (serotoninergt syndrom). Forsiktighet anbefales og en grundigere klinisk monitorering påkreves når serotoninerge legemidler, f.eks. L-tryptofan, triptaner, tramadol, linezolid, metyltioniniumklorid, SSRI, litium, petidin, buprenorfin og preparater som inneholder johannesurt (prikkperikum) kombineres med paroksetin. Paroksetin hemmer CYP2D6-indusert metabolisme av pimozid. Paroksetindoser i nedre del av doseringsområde anbefales ved samtidig bruk med legemidler som hemmer legemiddelmetaboliserende enzymer. Paroksetin gitt daglig gir en signifikant økning i plasmanivået av procyklidin. Paroksetin hemmer CYP2D6 og gir økte plasmakonsentrasjoner av samtidig administrerte legemidler som metaboliseres av dette enzymet, inkl. TCA (f.eks. klomipramin, nortriptylin, desipramin), nevroleptika av fentiazintypen (f.eks. perfenazin, tioridazin), risperidon, atomoksetin, visse typer 1c antiarytmika (f.eks. propafenon, flekainid) og metoprolol. Samtidig bruk av metoprolol ved hjertesvikt er ikke anbefalt. En redusert effekt av tamoksifen grunnet en farmakokinetisk interaksjon mellom CYP2D6-inhibitorer og tamoksifen-metabolitten endoksifen, gjør at samtidig administrering med en potent CYP2D6-inhibitor (inkl. paroksetin) bør unngås. Inntak av alkohol bør unngås. Brukes med forsiktighet hos pasienter som behandles med orale antikoagulasjonsmidler, legemidler med effekt på platefunksjon eller som kan øke blødningsrisikoen (f.eks. atypiske antipsykotika som klozapin, fentiaziner, de fleste TCA, ASA, NSAID, COX-2-hemmere), samt ved blødningsforstyrrelser eller ved predisponert tilstand. Samtidig bruk av paroksetin og pravastatin kan gi økt blodsukkernivå.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Må kun brukes på streng indikasjon da det er sett økt risiko for medfødte misdannelser, særlig kardiovaskulære, assosiert med bruk av paroksetin i 1. trimester. Behandlende lege må derfor vurdere andre behandlingsalternativer for gravide eller kvinner som planlegger å bli gravide. Brå seponering bør unngås. Nyfødte bør observeres for følgende symptomer dersom moren bruker paroksetin i de siste stadiene av graviditeten, spesielt i 3. trimester: Respirasjonsnød, cyanose, apné, krampeanfall, temperatursvingninger, vanskeligheter med amming, oppkast, hypoglykemi, hypertoni, hypotoni, hyperrefleksi, tremor, nervøsitet, irritabilitet, letargi, konstant gråt, somnolens og vanskeligheter med å sove. Symptomene kan enten skyldes serotoninerg påvirkning eller seponeringsreaksjoner. Komplikasjonene starter hovedsakelig omgående eller tidlig (<24 timer) etter fødsel. Data antyder at bruk av SSRIer under graviditet, særlig sent i svangerskapet, kan gi økt risiko for persistent pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN). Data indikerer økt risiko for postpartumblødning ved eksponering for SSRI/SNRI den siste måneden før fødsel.
Amming: Går over i morsmelk i små mengder. Amming kan vurderes, da ingen legemiddelrelatert påvirkning forventes.
Fertilitet: Ukjent om fertilitet hos mennesker påvirkes. Dyrestudier har vist at paroksetin kan påvirke sædkvaliteten, og in vitro-data med humant materiale indikerer det samme.

 

Bivirkninger

Fra kliniske studier og spontanrapporter

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Unormale blødninger, spesielt i hud og slimhinner (inkl. ekkymoser og gynekologisk blødning)
Svært sjeldne Trombocytopeni
Endokrine
Svært sjeldne SIADH
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme
Vanlige Diaré, forstoppelse, munntørrhet, oppkast
Svært sjeldne Gastrointestinal blødning
Ukjent frekvens Mikroskopisk kolitt
Generelle
Vanlige Asteni, økt vekt
Ukjent frekvens Perifert ødem
Hjerte
Mindre vanlige Sinustakykardi
Sjeldne Bradykardi
Hud
Vanlige Svetting
Mindre vanlige Kløe, utslett
Svært sjeldne Alvorlige kutane bivirkninger (inkl. erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse), fotosensitivitetsreaksjon, urticaria
Immunsystemet
Svært sjeldne Alvorlige og potensielt dødelige allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktiske reaksjoner og angioødem)
Kar
Mindre vanlige Forbigående økning eller reduksjon i blodtrykk (først og fremst hos pasienter med preeksisterende hypertensjon eller angst), ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanlige Seksuell dysfunksjon
Sjeldne Hyperprolaktinemi/galaktoré, menstruasjonsforstyrrelser (inkl. menoragi, metroragi, amenoré, forsinket- og uregelmessig menstruasjon)
Svært sjeldne Priapisme
Ukjent frekvens Postpartumblødning3
Lever/galle
Sjeldne Økte leverenzymer
Svært sjeldne Leverpåvirkning (som hepatitt, noen ganger med gulsott og/eller leversvikt)
Luftveier
Vanlige Gjesping
Muskel-skjelettsystemet
Sjeldne Artralgi, myalgi
Ukjent frekvens Epidemiologiske studier med pasienter ≥50 år, viser økt risiko for benfrakturer hos pasienter som bruker SSRI- og TCA-preparater
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svekket konsentrasjonsevne, svimmelhet, tremor
Mindre vanlige Ekstrapyramidale forstyrrelser
Sjeldne Krampeanfall, restless legs-syndrom
Svært sjeldne Serotonergt syndrom (symptomer kan inkludere agitasjon, forvirring, hyperhidrose, hallusinasjoner, hyperrefleksi, myoklonus, skjelving, takykardi og tremor)
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Urininkontinens, urinretensjon
Psykiske
Vanlige Agitasjon, insomni, somnolens, unormale drømmer (inkl. mareritt)
Mindre vanlige Forvirring, hallusinasjon
Sjeldne Akatisi1, angst1, depersonalisering1, mani1, panikkanfall1
Ukjent frekvens Aggresjon1, bruksisme1, selvmordsatferd1,2, selvmordstanker1,2
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Redusert appetitt, økt kolesterol i blod
Mindre vanlige Endret glykemisk kontroll hos diabetikere
Sjeldne Hyponatremi (hovedsakelig hos eldre og kan skyldes SIADH)
Øre
Ukjent frekvens Tinnitus
Øye
Vanlige Tåkesyn
Mindre vanlige Mydriasis
Svært sjeldne Akutt glaukom

Fra kliniske studier og spontanrapporter

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Kjønnsorganer/bryst Seksuell dysfunksjon
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse, munntørrhet, oppkast
Generelle Asteni, økt vekt
Hud Svetting
Luftveier Gjesping
Nevrologiske Hodepine, svekket konsentrasjonsevne, svimmelhet, tremor
Psykiske Agitasjon, insomni, somnolens, unormale drømmer (inkl. mareritt)
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt, økt kolesterol i blod
Øye Tåkesyn
Mindre vanlige
Blod/lymfe Unormale blødninger, spesielt i hud og slimhinner (inkl. ekkymoser og gynekologisk blødning)
Hjerte Sinustakykardi
Hud Kløe, utslett
Kar Forbigående økning eller reduksjon i blodtrykk (først og fremst hos pasienter med preeksisterende hypertensjon eller angst), ortostatisk hypotensjon
Nevrologiske Ekstrapyramidale forstyrrelser
Nyre/urinveier Urininkontinens, urinretensjon
Psykiske Forvirring, hallusinasjon
Stoffskifte/ernæring Endret glykemisk kontroll hos diabetikere
Øye Mydriasis
Sjeldne
Hjerte Bradykardi
Kjønnsorganer/bryst Hyperprolaktinemi/galaktoré, menstruasjonsforstyrrelser (inkl. menoragi, metroragi, amenoré, forsinket- og uregelmessig menstruasjon)
Lever/galle Økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi
Nevrologiske Krampeanfall, restless legs-syndrom
Psykiske Akatisi1, angst1, depersonalisering1, mani1, panikkanfall1
Stoffskifte/ernæring Hyponatremi (hovedsakelig hos eldre og kan skyldes SIADH)
Svært sjeldne
Blod/lymfe Trombocytopeni
Endokrine SIADH
Gastrointestinale Gastrointestinal blødning
Hud Alvorlige kutane bivirkninger (inkl. erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse), fotosensitivitetsreaksjon, urticaria
Immunsystemet Alvorlige og potensielt dødelige allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktiske reaksjoner og angioødem)
Kjønnsorganer/bryst Priapisme
Lever/galle Leverpåvirkning (som hepatitt, noen ganger med gulsott og/eller leversvikt)
Nevrologiske Serotonergt syndrom (symptomer kan inkludere agitasjon, forvirring, hyperhidrose, hallusinasjoner, hyperrefleksi, myoklonus, skjelving, takykardi og tremor)
Øye Akutt glaukom
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Mikroskopisk kolitt
Generelle Perifert ødem
Kjønnsorganer/bryst Postpartumblødning3
Muskel-skjelettsystemet Epidemiologiske studier med pasienter ≥50 år, viser økt risiko for benfrakturer hos pasienter som bruker SSRI- og TCA-preparater
Psykiske Aggresjon1, bruksisme1, selvmordsatferd1,2, selvmordstanker1,2
Øre Tinnitus

1Kan også skyldes underliggende sykdom.

2Sett under behandling eller like etter seponering.

3Klasseeffekt rapportert for SSRI/SNRI.

Symptomer sett ved seponering av paroksetin (spesielt brå)

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanlige Diaré, kvalme
Hjerte
Mindre vanlige Palpitasjoner
Hud
Mindre vanlige Svetting
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, sanseforstyrrelser (inkl. parestesier og elektrisk sjokkfølelse), svimmelhet
Mindre vanlige Tremor
Psykiske
Vanlige Angst, søvnforstyrrelser (inkl. intense drømmer)
Mindre vanlige Affektlabilitet, agitasjon, forvirring, irritabilitet
Øye
Mindre vanlige Synsforstyrrelse

Hos de fleste er disse reaksjonene milde til moderate og selvbegrensende, men kan være alvorlige og/eller av lengre varighet.

Symptomer sett ved seponering av paroksetin (spesielt brå)

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Nevrologiske Hodepine, sanseforstyrrelser (inkl. parestesier og elektrisk sjokkfølelse), svimmelhet
Psykiske Angst, søvnforstyrrelser (inkl. intense drømmer)
Mindre vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme
Hjerte Palpitasjoner
Hud Svetting
Nevrologiske Tremor
Psykiske Affektlabilitet, agitasjon, forvirring, irritabilitet
Øye Synsforstyrrelse

Hos de fleste er disse reaksjonene milde til moderate og selvbegrensende, men kan være alvorlige og/eller av lengre varighet.

Bivirkninger sett i kliniske studier med barn og ungdom

Økt risiko for suicidal atferd (inkl. selvmordsforsøk og selvmordstanker), selvskading og økt fiendtlighet. Nedsatt appetitt, tremor, svette, hyperkinesi, agitasjon, følelsesmessig labilitet (inkl. gråt og humørsvingninger), blødningsrelaterte bivirkninger, hovedsakelig fra hud og slimhinner. Hendelser observert etter seponering/nedtrapping av paroksetin: Følelsesmessig labilitet (inkl. gråt, humørsvingninger, selvskading, selvmordstanker og selvmordsforsøk), nervøsitet, svimmelhet, kvalme og abdominalsmerter.

Bivirkninger sett i kliniske studier med barn og ungdom

Økt risiko for suicidal atferd (inkl. selvmordsforsøk og selvmordstanker), selvskading og økt fiendtlighet. Nedsatt appetitt, tremor, svette, hyperkinesi, agitasjon, følelsesmessig labilitet (inkl. gråt og humørsvingninger), blødningsrelaterte bivirkninger, hovedsakelig fra hud og slimhinner. Hendelser observert etter seponering/nedtrapping av paroksetin: Følelsesmessig labilitet (inkl. gråt, humørsvingninger, selvskading, selvmordstanker og selvmordsforsøk), nervøsitet, svimmelhet, kvalme og abdominalsmerter.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: I tillegg til symptomer nevnt under bivirkninger er feber og ufrivillige muskelsammentrekninger rapportert. Rekonvalesens er generelt uten komplikasjoner selv når doser opptil 2 g tas alene. Enkelte tilfeller av koma eller EKG-forandringer er rapportert, og svært sjelden med fatalt utfall, men stort sett i forbindelse med andre psykotrope legemidler, med eller uten alkohol.
Behandling: Det kan vurderes å gi 20-30 g aktivt kull, hvis mulig innen få timer etter overdosering for å redusere paroksetinabsorpsjon. Støttende behandling med hyppig monitorering av vitale tegn og nøye observasjon er nødvendig. Pasienthåndtering som klinisk indisert.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virkningen antas å skyldes spesifikk hemming av serotoninopptak i hjernens nevroner. Lav affinitet til α1-, α2- og β-adrenerge reseptorer, dopamin D2-, 5-HT1-lignende-, 5-HT2-, histamin H1- og muskarinkolinerge reseptorer. Nedsetter ikke psykomotoriske funksjoner og gir ingen potensering av alkohol. Paroksetin gir ikke forandringer av blodtrykk, hjertefrekvens og EKG av klinisk betydning.
Absorpsjon: God, men gjennomgår first pass-metabolisme. Steady state oppnås etter 7-14 dager, og farmakokinetikken synes ikke å endres ved langtidsbehandling.
Proteinbinding: Ca. 95%.
Fordeling: I stor grad til vev, kun 1% residerer i plasma.
Halveringstid: Ca. 24 timer.
Metabolisme: Metaboliseres tilnærmet fullstendig. Hovedmetabolitter er polare og konjugerte oksidasjons- og metyleringsprodukter som antas ikke å ha en terapeutisk effekt.
Utskillelse: Ca. 64% utskilles som metabolitter i urinen og ca. 36% i feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Seroxat, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 28 stk. (blister)
015964
Blå resept
-
146,10 C
20 mg 100 stk. (blister)
038448
Blå resept
Byttegruppe
329,20 (trinnpris 205,50) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.02.2021