Ropivacain Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Lokalanestetikum.

N01B B09 (Ropivakain)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml: 1 ml inneh.: Ropivakainhydroklorid 2 mg, natriumklorid, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel. pH 4-6.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml, 5 mg/ml, 7,5 mg/ml og 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Ropivakainhydroklorid 2 mg, resp. 5 mg, 7,5 mg og 10 mg, natriumklorid, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel. pH 4-6.


Indikasjoner

Infusjons- og injeksjonsvæske 2 mg/ml: Akutt smertebehandling (voksne og barn >12 år): Kontinuerlig epidural infusjon eller intermitterende bolusdoser ved postoperativ smerte eller fødselssmerter. Infiltrasjonsblokader. Kontinuerlig perifer nerveblokade ved kontinuerlig infusjon eller intermitterende bolusinjeksjoner f.eks. for postoperativ smertelindring. Akutt smertebehandling hos barn >1 år-≤12 år: Enkel og kontinuerlig perifer nerveblokade. Akutt smertebehandling hos nyfødte, spedbarn og barn ≤12 år (per- og postoperativt): Kaudal epidural blokade. Kontinuerlig epidural infusjon. Injeksjonsvæske: 5 mg/ml: Voksne: Operasjonsanestesi ved intratekal administrering. Barn 1-12 år: Akutt smertebehandling (per- og postoperativt): Enkel perifer nerveblokade. 7,5 og 10 mg/ml: Operasjonsanestesi (voksne og barn >12 år): Epiduralblokader ved kirurgi, inkl. keisersnitt. Større nerveblokader. Infiltrasjonsblokader.

Dosering

Preparatet skal kun brukes av eller under tilsyn av lege med erfaring i regional anestesi. Lavest mulig dose for adekvat anestesi skal tilstrebes.
Voksne og barn >12 år: Tabellen under gir veiledende dosering for vanlige blokader. Dosen bør tilpasses blokadens omfang og pasientens allmenntilstand. Individuell variasjon mht. anslagstid og varighet. Generelt krever operasjonsanestesi (f.eks. epiduralanestesi) høyere konsentrasjoner og doser enn analgesi ved akutt smertebehandling.

 

Konsentrasjon
(mg/ml)

Volum
(Dose)

Anslagstid
(Varighet)

Anestesi ved kirurgiske inngrep:

Lumbal epidural administrering:

Kirurgi

7,5

15-25 ml
(113-188 mg)

10-20 minutter
(3-5 timer)

 

10

15-20 ml
(150-200 mg)

10-20 minutter
(4-6 timer)

Keisersnitt

7,5

15-20 ml
(113-150 mg)2

10-20 minutter
(3-5 timer)

Torakal epidural injeksjon:

Blokade ved postoperativ
smertelindring

7,5

5-15 ml, avh. av
inj. nivå
(38-113 mg)

10-20 minutter

Intratekal administrering:

Kirurgi

5

3-5 ml
(15-25 mg)

1-5 minutter
(2-6 timer)

Større nerveblokade1:

Plexus brachialisblokade

7,5

30-40 ml
(225-300 mg)3

10-25 minutter
(6-10 timer)

Infiltrasjonsblokade:
(f.eks. mindre nerveblokader og
infiltrasjon)


7,5


1-30 ml
(7,5-225 mg)


1-15 minutter
(2-6 timer)

Akutt smertebehandling:

Lumbal epidural administrering:

 

 

 

Bolus

2

10-20 ml
(20-40 mg)

10-15 minutter
(0,5-1,5 timer)

Intermitterende injeksjoner «top-up» (f.eks. smertebehandling ved fødsel)

2

10-15 ml
(20-30 mg)

Minimum intervall 30 minutter

 

 

 

 

Kontinuerlig infusjon
(f.eks. smertebehandling ved fødsel)

2

6-10 ml/time
(12-20 mg/time)

 

Postoperativ analgesi

2

6-14 ml/time
(12-28 mg/time)

 

Torakal epidural infusjon:

 

 

 

Kontinuerlig infusjon
(postoperativ analgesi)

2

6-14 ml/time
(12-28 mg/time)

 

Infiltrasjonsblokade:
(f.eks. mindre nerveblokader og
infiltrasjon)


2


1-100 ml
(2-200 mg)


1-5 minutter
(2-6 timer)

Perifer nerveblokade:
(femoral eller interskalen blokade)

 

 

 

Kontinuerlig infusjon eller
intermitterende injeksjon
(f.eks. postoperativ analgesi)

2

5-10 ml/time
(10-20 mg/time)

 

1Av større nerveblokader er det kun for brakial pleksusblokade en doseanbefaling kan gis. 2Gradvis doseøkning anbefales. Initialt gis en dose på ca. 100 mg (97,5 mg = 13 ml, 105 mg = 14 ml) som injiseres over 3-5 minutter. Ytterligere 2 doser på i alt 50 mg kan gis om nødvendig. 3For større nerveblokader skal dosen justeres iht. valgt injeksjonssted og pasientens tilstand. Ved interskalen og supraklavikulær brakial pleksusblokade sees høyere frekvens av alvorlige bivirkninger, uavhengig av hvilket lokalanestetikum som brukes.For å unngå intravaskulær injeksjon bør forsiktig aspirasjon gjentas før og under injeksjon av hoveddosen, som gis langsomt 25-50 mg/minutt (2/7,5/10 mg/ml kan også gis trinnvis), under nøye observasjon av og i kontakt med pasienten. Ved perinevral og epidural injeksjon av store doser anbefales en testdose på 3-5 ml lidokain 2% med adrenalin 1:200 000. Utilsiktet intravaskulær injeksjon kan gi midlertidig pulsøkning, og utilsiktet intratekal injeksjon kan gi symptomer på spinalblokade. Injeksjonen skal avbrytes umiddelbart hvis toksiske symptomer oppstår. Ved brakial pleksusblokade er det gitt godt tolererte enkeltdoser på 300 mg til et begrenset antall pasienter. Det er gitt godt tolererte enkeltdoser på inntil 250 mg epiduralt. Før intratekal injeksjon skal subaraknoidalrommet identifiseres, og klar cerebrospinalvæske (CSF) sees fra spinalnålen eller påvises ved aspirasjon. Ved langvarige blokader, enten ved kontinuerlig infusjon eller gjentatte bolusdoser, må risikoen for å nå toksisk plasmakonsentrasjon og lokal nerveskade vurderes. Kumulative doser opptil 675 mg for kirurgi og postoperativ analgesi gitt over 24 timer, er godt tolerert av voksne. Det samme gjelder kontinuerlig epidural infusjon postoperativt, opptil 28 mg/time i 72 timer. Til et begrenset antall pasienter er det gitt opptil 800 mg/døgn, med relativt få bivirkninger. Postoperativ smertebehandling: Om ikke blokaden er gjort preoperativt, startes epiduralblokaden med injeksjonsvæske 7,5 mg/ml via epiduralkateter. Analgesi vedlikeholdes med infusjonsvæske 2 mg/ml som infusjon. Infusjonshastighet på 6-14 ml (12-28 mg) pr. time gir tilstrekkelig analgesi ved moderat til sterk postoperativ smerte, med kun svak og ikke-progressiv motorisk blokade. Maks. epiduralblokade er 3 døgn. Teknikken gir betydelig redusert opioidbehov. Ropivakain 2 mg/ml alene, eller blandet med fentanyl 1-4 μg/ml, er gitt som epiduralinfusjon i opptil 72 timer. Kombinasjonen gir økt smertelindring, men opioide bivirkninger. Bruk av ropivakain i konsentrasjoner >7,5 mg/ml er ikke undersøkt ved keisersnitt. Ved langvarig perifer nerveblokade, som kontinuerlig infusjon eller ved gjentatte injeksjoner, må risikoen for å nå toksisk plasmanivå eller for å forårsake lokal nerveskade vurderes. Femoral- og interskalenblokade oppnås med 300 mg, resp. 225 mg, ropivakain 7,5 mg/ml før kirurgi. Analgesien opprettholdes med ropivakain 2 mg/ml. Infusjonshastighet eller intermitterende injeksjoner på 10-20 mg pr. time over 48 timer gir tilfredsstillende analgesi, og er godt tolerert.
Barn 0-12 år: Tabellen under gir veiledende dosering, individuelle variasjoner forekommer. Ved høy kroppsvekt er gradvis dosereduksjon ofte nødvendig, basert på idealvekt. Volumet ved en enkelt kaudal epidural blokade og ved epidurale bolusdoser skal ikke overstige 25 ml. Dosene for perifer blokade forutsetter at retningslinjer for bruk på barn følges, og at det ikke foreligger alvorlig sykdom. Mer konservativ dosering og tett oppfølging anbefales ved alvorlig sykdom.

Akutt smertebehandling:
(per- og postoperativt)

Konsentrasjon
(mg/ml)

Volum

Dose

Enkel kaudal epidural bruk:

 

 

 

Blokader under T12, barn med kroppsvekt opptil 25 kg

2

1 ml/kg

2 mg/kg

Enkeltinjeksjon for perifer nerveblokade (f.eks. ilioinguinal nerveblokade, plexus brachialisblokade):

 

 

 

Barn 1-12 år

5

0,5-0,6 ml/kg

2,5-3 mg/kg

Kontinuerlig epidural infusjon:
Barn med kroppsvekt opptil 25 kg

 

 

 

0-6 måneder

 

 

 

Bolusdose1

2

0,5-1 ml/kg

1-2 mg/kg

Infusjon inntil 72 timer

2

0,1 ml/kg/time

0,2 mg/kg/time

6-12 måneder

 

 

 

Bolusdose1

2

0,5-1 ml/kg

1-2 mg/kg

Infusjon inntil 72 timer

2

0,2 ml/kg/time

0,4 mg/kg/time

1-12 år

 

 

 

Bolusdose2

2

1 ml/kg

2 mg/kg

Infusjon inntil 72 timer

2

0,2 ml/kg/time

0,4 mg/kg/time

1Doser i nedre doseintervall anbefales for torakal epiduralblokade, mens doser i øvre doseintervall anbefales for lumbal eller kaudal epiduralblokade. 2Anbefales for lumbal epiduralblokade. Det anbefales å redusere bolusdosen for torakal epiduralanalgesi.Enkeltinjeksjoner for perifer nerveblokade (f.eks. ilioinguinal nerveblokade, plexus brachialisblokade) skal ikke overstige 2,5-3 mg/kg. Kontinuerlig infusjon for perifer nerveblokade anbefales ved 0,2-0,6 mg/kg/time (0,1-0,3 ml/kg/time) i opptil 72 timer. Bruk av ropivakain til premature barn er ikke dokumentert. Epidural injeksjon/infusjon: Det anbefales forsiktig aspirasjon før og under injeksjon for å unngå intravaskulær injeksjon. Vitale funksjoner må observeres nøye under injeksjon. Ved symptomer på toksisitet må injeksjonen avbrytes umiddelbart. En enkelt kaudal epidural injeksjon med ropivakain 2 mg/ml gir tilstrekkelig postoperativ analgesi under T12 hos de fleste pasienter ved bruk av en dose på 2 mg/kg og volum 1 ml/kg. Volumet kan ved kaudal epidural injeksjon justeres for å oppnå en annen distribusjon av sensorblokade. Hos barn >4 år er det gitt doser inntil 3 mg/kg (3 mg/ml), med høyere forekomst av motorisk blokade. Fraksjonering av beregnet dose anbefales, uavhengig av administrering. Bruk av 7,5 og 10 mg/ml er forbundet med systemiske og sentrale toksiske effekter hos barn, lavere styrker (2 mg/ml, 5 mg/ml) er derfor mer egnet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Bør brukes med forsiktighet ved alvorlig leversykdom. Ved gjentatte doser kan dosereduksjon være nødvendig pga. forsinket eliminasjon. Nedsatt nyrefunksjon: Vanligvis ikke behov for dosejustering ved bruk av enkeltdoser eller korttidsbehandling.
Tilberedning/Håndtering: Beregnet til éngangsbruk. Ev. rester kastes. I alkaliske oppløsninger kan det oppstå utfelling, da ropivakain er tungt oppløselig ved pH >6. Ampullene passer til Luer lock og sprøyter med Luer fit. Infusjonsvæsken, i infusjonsposer av plast, er kjemisk og fysisk kompatibel med følgende legemidler:

Konsentrasjon av ropivakain: 1-2 mg/ml

 

Tilleggsoppløsning

Konsentrasjon1

Fentanylsitrat

1-10 μg/ml

Sufentanilsitrat

0,4-4 μg/ml

Morfinsulfat

20-100 μg/ml

Klonidinhydroklorid

5-50 μg/ml

1Angitte konsentrasjonsintervall er større enn de som normalt brukes. Epidurale infusjoner av Ropivacain Fresenius Kabi med hhv. sufentanilsitrat, morfinsulfat eller klonidinhydroklorid er ikke undersøkt i kliniske studier.Blandingene er kjemisk og fysisk stabile i 30 dager ved opptil 20-30°C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør blandingene brukes umiddelbart. Bruk ved andre oppbevaringsbetingelser er på brukerens eget ansvar og skal ikke overstige 24 timer ved 2-8°C.
Administrering: 2 mg/ml: Til perinevral og epidural injeksjon/infusjon. 7,5 og 10 mg/ml: Til perinevral og epidural injeksjon. 5 mg/ml: Intratekal injeksjon. Enkeltinjeksjon for perifer nerveblokade (barn 1-12 år): Nøye aspirasjon før og under injeksjon anbefales for å forhindre intravaskulær injeksjon. Pasientens vitale funksjoner bør følges nøye under injeksjonen. Dersom toksiske symptomer oppstår, bør injeksjonen stoppes umiddelbart. Fraksjonering av beregnet lokalbedøvelsesdose anbefales. Lavere dosering kan ofte være nødvendig ved bruk av ultralydteknikker. Høy total plasmakonsentrasjon, uten forekomst av systemisk toksiske hendelser, er sett når ropivakain 5 mg/ml ble gitt i doser på 3,5 mg/kg (0,7 ml/kg). Det er anbefalt å bruke en lavere ropivakainkonsentrasjon for blokader hvor høye volum >3 mg/kg (0,6 ml/kg) dose kreves (f.eks. fascia iliaca-kompartmentblokade).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene og andre lokalanestetika av amidtypen. Vanlige kontraindikasjoner relatert til epiduralanestesi. I.v. regional anestesi. Obstetrisk paracervikal anestesi. Hypovolemi.

Forsiktighetsregler

Regional anestesi skal alltid utføres i godt utstyrte lokaler av kvalifisert personell. Nødvendig utstyr og legemidler for overvåkning og resuscitering skal være umiddelbart tilgjengelig. Ved omfattende blokade bør pasientens tilstand optimaliseres, og det bør legges inn en i.v. kanyle før blokaden settes i gang. Ansvarlig lege bør ta nødvendige forholdsregler for å unngå intravaskulær injeksjon, samt ha tilstrekkelig kompetanse for diagnostisering og behandling av bivirkninger, systemisk toksisitet og andre komplikasjoner. Større perifere nerveblokader kan innebære bruk av store volum lokalanestetika i høygradig vaskularisert vev, ofte nær store årer med økt risiko for intravaskulær injeksjon og/eller hurtig systemisk absorpsjon som kan medføre høye plasmakonsentrasjoner. Noen lokalanestesiprosedyrer, som injeksjoner i hode- eller nakkeregionen, kan ha høyere risiko for alvorlige bivirkninger. Total spinalblokade kan forekomme dersom en epiduraldose utilsiktet settes intratekalt, eller dersom for stor dose gis intratekalt. Forsiktighet må utvises ved dårlig allmenntilstand pga. høy alder eller andre kompliserende faktorer som f.eks. partiell eller komplett hjerteblokk, fremskreden leversykdom eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Pasienter med hypovolemi, uansett årsak, kan utvikle plutselig og alvorlig hypotensjon under epiduralanestesi. Pasienter behandlet med antiarytmika klasse III må overvåkes nøye, ev. med EKG, fordi virkningen på hjertet kan være additiv. Ropivakain metaboliseres i lever og bør brukes med forsiktighet ved alvorlig leversykdom. Acidose og redusert plasmaproteinkonsentrasjon, som ofte sees ved kronisk nyresvikt, kan øke risikoen for systemisk toksisitet. Sjeldne tilfeller av hjertestans er rapportert ved bruk av ropivakain ved epiduralanestesi eller perifere nerveblokader, spesielt etter utilsiktet intravaskulær injeksjon hos eldre og hos pasienter med hjertesykdom. Gjenopplivning kan være vanskelig. Ved hjertestans kan det være nødvendig med forlenget gjenopplivning. Preparatet er muligens porfyrinogent, og skal kun forskrives til pasienter med akutt porfyri når det ikke finnes annen sikker behandling. Kondrolyse er sett hos pasienter som har fått postoperativ intraartikulær kontinuerlig infusjon. De fleste tilfellene har involvert skulderleddet. Intraartikulær kontinuerlig infusjon er ikke en godkjent indikasjon for ropivakain, og bør unngås da effekt og sikkerhet ikke er fastslått. Injeksjon skal ikke settes i områder med inflammasjon. Legemidlet inneholder natrium, dette må tas i betraktning ved kontrollert natriumdiett. Nyfødte: Stor variasjon i plasmakonsentrasjon hos nyfødte. Økt risiko for systemisk toksisitet, spesielt ved kontinuerlig epiduralinfusjon. Anbefalt dosering er basert på begrensede kliniske data. Tett monitorering er påkrevd mht. systemisk toksisitet (f.eks. tegn på CNS-toksisitet, EKG, SpO2) og lokal nevrotoksisitet (f.eks. forlenget rekonvalesens). Pga. langsom eliminasjon må overvåkningen fortsette en tid etter avsluttet infusjon. Barn: Intratekal administrering hos spedbarn og større barn er ikke dokumentert. Sikkerhet og effekt av ropivakain 5 mg/ml for perifer nerveblokkering er ikke etablert for barn <1 år, og bruk er ikke godkjent hos disse.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av andre lokalanestetika eller legemidler med strukturell likhet med lokalanestetika av amidtypen. Ved samtidig bruk av legemidler for generell anestesi eller opioider, kan effekt og bivirkninger forsterkes. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av antiarytmika klasse III. Plasmaclearance for ropivakain ble redusert med opptil 77% ved samtidig bruk av fluvoksamin (potent CYP1A2-hemmer). Langtidsbehandling med ropivakain bør unngås ved samtidig bruk av potente CYP1A2-hemmere.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Med unntak av epidural bruk i obstetrikken finnes ikke relevante data om bruk under graviditet. Dyrestudier tyder ikke på direkte eller indirekte skadelig effekt på graviditet, embryonal/føtal utvikling, fødsel eller postnatal utvikling.
Amming: Utskillelse i morsmelk ukjent.

 

Bivirkninger

Systemiske og lokale bivirkninger skyldes vanligvis for høy dose, rask absorpsjon eller utilsiktet intravaskulær injeksjon.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme
VanligeOppkast2
Generelle
VanligeFrysninger, stivhet, økt kroppstemperatur
Mindre vanligeHypotermi
Hjerte
VanligeBradykardi, takykardi
SjeldneArytmi, hjertestans
Immunsystemet
SjeldneAllergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner, angioødem og urticaria)
Kar
Svært vanligeHypotensjon1
VanligeHypertensjon
Mindre vanligeSynkope
Luftveier
Mindre vanligeDyspné
Muskel-skjelettsystemet
VanligeRyggsmerter
Nevrologiske
VanligeHodepine, parestesi, svimmelhet
Mindre vanligeHypoestesi, symptomer på CNS-toksisitet (kramper, generaliserte tonisk-kloniske anfall, hjerneslag, svimmelhet, cirkumoral parestesi, nummenhet i tunge, hyperakusi, tinnitus, synsforstyrrelser, dysartri, muskelrykninger, tremor)3
SjeldneDyskinesi
Nyre/urinveier
VanligeUrinretensjon
Psykiske
Mindre vanligeAngst

Systemiske og lokale bivirkninger skyldes vanligvis for høy dose, rask absorpsjon eller utilsiktet intravaskulær injeksjon.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme
KarHypotensjon1
Vanlige
GastrointestinaleOppkast2
GenerelleFrysninger, stivhet, økt kroppstemperatur
HjerteBradykardi, takykardi
KarHypertensjon
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
NevrologiskeHodepine, parestesi, svimmelhet
Nyre/urinveierUrinretensjon
Mindre vanlige
GenerelleHypotermi
KarSynkope
LuftveierDyspné
NevrologiskeHypoestesi, symptomer på CNS-toksisitet (kramper, generaliserte tonisk-kloniske anfall, hjerneslag, svimmelhet, cirkumoral parestesi, nummenhet i tunge, hyperakusi, tinnitus, synsforstyrrelser, dysartri, muskelrykninger, tremor)3
PsykiskeAngst
Sjeldne
HjerteArytmi, hjertestans
ImmunsystemetAllergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner, angioødem og urticaria)
NevrologiskeDyskinesi

1Hypotensjon forekommer sjeldnere hos barn (>1/100).

2Oppkast forekommer hyppigere hos barn (>1/10).

3Oppstår vanligvis pga. utilsiktet intravaskulær injeksjon, overdose eller rask absorpsjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved utilsiktet intravaskulær injeksjon kan systemiske toksiske reaksjoner inntreffe umiddelbart (i løpet av sekunder til få minutter). Ved overdosering kan det ta 1-2 timer før maks. plasmakonsentrasjon nås, avhengig av injeksjonssted, og tegn på toksisitet kan derfor oppstå sent.
Symptomer: Systemiske toksiske reaksjoner omfatter hovedsakelig CNS og det kardiovaskulære systemet. Initialt sees symptomer som syns- eller hørselsforstyrrelser, perioral følelsesløshet, svimmelhet, ørhet, prikkende følelse og parestesier. Dysartri, muskulær rigiditet og muskelrykninger er mer alvorlige tegn og kan inntre før generelle kramper. Kardiovaskulær toksisitet indikerer en mer alvorlig situasjon. Hypotensjon, bradykardi, arytmier og hjertestans kan oppstå ved høy systemisk konsentrasjon av lokalanestetika. Hos barn kan det være vanskelig å oppdage tidlige tegn på toksisitet, pga. vanskeligheter med å uttrykke seg verbalt eller pga. generell anestesi.
Behandling: Injeksjonen avbrytes umiddelbart, og CNS-symptomer (kramper, CNS-depresjon) behandles umiddelbart med ventilasjonsstøtte og antikonvulsiva. Ved sirkulasjonsstans må hjerte-lungeredning iverksettes umiddelbart. Optimal oksygentilførsel, ventilasjon og sirkulatorisk støtte samt behandling av acidose er av avgjørende betydning. Ved kardiovaskulær depresjon (hypotensjon, bradykardi) må behandling med i.v. væske, vasopressor og/eller inotrope midler vurderes. Ved hjertestans kan forlenget gjenopplivingsforsøk være nødvendig.

Egenskaper

Klassifisering: Lokalanestetikum av amidtypen, ren S-(-)-enantiomer.
Virkningsmekanisme: Har både anestetisk og analgetisk virkning. Ved høye doser oppnås operasjonsanestesi, ved lavere doser sensorisk blokade med begrenset og ikke-progressiv motorisk blokade. Lang virketid. Anslagstid og varighet av den lokalanestetiske effekten avhenger av injeksjonssted og dose, men påvirkes ikke av tilsatt vasokonstriktor (f.eks. adrenalin).
Absorpsjon: Bifasisk fra epiduralrommet, også hos barn. Systemisk eksponering er høyere hos nyfødte og også noe høyere hos barn mellom 1-6 måneder sammenlignet med eldre barn. Det skyldes at modningen av leverfunksjonen ikke er fullstendig.
Fordeling: Plasmakonsentrasjon avhenger av dose, administreringsmåte og vevsgjennomblødning på injeksjonsstedet. Lineær farmakokinetikk.
Halveringstid: Voksne: Tofasisk: 14 minutter og 4 timer. Nyfødt: 6,3 timer. 1 måned: 5 timer. 6 måneder: 3,6 timer. 1 år: 3,2 timer. 4 år: 2,8 timer. 10 år: 3,3 timer. Clearance ved alder >6 måneder er som hos voksne.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Metabolitter via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Infusjonsvæske 2 mg/ml: Oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ropivacain Fresenius Kabi, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg/ml5 × 100 ml (pose)
446839
-
Byttegruppe
525,10C
5 × 200 ml (pose)
455721
-
Byttegruppe
1013,90C

Ropivacain Fresenius Kabi, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg/ml5 × 10 ml (plastamp.)
532092
-
Byttegruppe
127,10C
5 × 20 ml (plastamp.)
403581
-
Byttegruppe
218,00C
5 mg/ml5 × 10 ml (plastamp.)
397863
-
-
198,30C
7,5 mg/ml5 × 10 ml (plastamp.)
496615
-
Byttegruppe
199,30C
5 × 20 ml (plastamp.)
085869
-
Byttegruppe
362,30C
10 mg/ml5 × 10 ml (plastamp.)
075389
-
Byttegruppe
228,40C
5 × 20 ml (plastamp.)
133594
-
Byttegruppe
420,50C
Plastampullene er sterilpakket i blister.

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.10.2019