Antidiabetikum, DPP-4-hemmer.

A10B H03 (Saksagliptin)TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Saksagliptin 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose 99 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Indigokarminaluminiumslakk (E 132), gult jernoksid (E 172). 5 mg: Indigokarminaluminiumslakk (E 132), rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Til voksne med diabetes mellitus type 2 som et supplement til diett og fysisk aktivitet for å bedre glykemisk kontroll: Som monoterapi hvor metformin er uhensiktsmessig pga. intoleranse eller kontraindikasjoner. I kombinasjon med andre legemidler til behandling av diabetes, inkl. insulin, når disse ikke gir adekvat glykemisk kontroll (se Forsiktighetsregler og Interaksjoner for tilgjengelige data vedrørende ulike kombinasjoner).

Dosering

Voksne: Anbefalt dose er 5 mg 1 gang daglig. Når saksagliptin gis i kombinasjon med insulin eller et sulfonylureapreparat er det mulig at dosen av insulin eller sulfonylureapreparatet må reduseres for å senke risikoen for hypoglykemi. Sikkerhet og effekt av saksagliptin som trippelbehandling i kombinasjon med metformin og et tiazolidindion er ikke etablert.
Glemt dose: Ved uteglemt dose, skal dosen tas så snart pasienten husker det. Det må ikke tas dobbel dose i løpet av én dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon, og anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon eller moderat nedsatt nyrefunksjon med GFR ≥45 ml/minutt. Dosen bør reduseres til 2,5 mg 1 gang daglig ved moderat nedsatt nyrefunksjon med GFR <45 ml/minutt og ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom (ESRD) som krever hemodialyse. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Kan tas når som helst på dagen. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med litt vann. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, eller tidligere alvorlig overfølsomhetsreaksjon, inkl. anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk og angioødem, mot en dipeptidylpeptidase-4-hemmer (DPP-4-hemmer).

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes av pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Saksagliptin er ikke en erstatning for insulin hos pasienter som må ha insulin. Akutt pankreatitt: Bruk av DPP-4-hemmere er assosiert med en risiko for å utvikle akutt pankreatitt og pasienter bør informeres om karakteristiske symptomer på dette (vedvarende, kraftige magesmerter). Ved mistanke om pankreatitt skal preparatet seponeres og ved bekreftet akutt pankreatitt skal behandling ikke gjenopptas. Forsiktighet må utvises hos pasienter med tidligere pankreatitt. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Nyrefunksjonen bør vurderes før behandlingsoppstart, og deretter periodisk i samsvar med rutinebehandling. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Bruk sammen med legemidler kjent for å gi hypoglykemi: Sulfonylureapreparater og insulin er kjent for å kunne forårsake hypoglykemi. En lavere sulfonylureadose eller insulindose kan være nødvendig ved samtidig bruk med saksagliptin. Overfølsomhetsreaksjoner: Skal ikke brukes ved tidligere alvorlige overfølsomhetsreaksjoner for DPP-4-hemmer. Hvis det er mistanke om alvorlig overfølsomhetsreaksjon mot saksagliptin, seponer preparatet, vurder om det kan være andre potensielle årsaker til bivirkningen, og start alternativ behandling av diabetes. Hudforstyrrelser: Utslett er rapportert. Undersøkelse for hudforstyrrelser som blemmedannelse, sårdannelse eller utslett, anbefales ved rutineoppfølging av diabetespasienter. Bulløs pemfigoid:Tilfeller med behov for sykehusinnleggelse er rapportert. Pasientene har vanligvis respondert på topikal eller systemisk immunsuppressiv behandling og seponering av DPP4-hemmeren. Dersom blemmer eller erosjoner utvikles under saksagliptinbehandling, og bulløs pemfigoid mistenkes, skal preparatet seponeres og henvisning til dermatolog bør vurderes for diagnose og hensiktsmessig behandling. Hjertesvikt: Erfaring med pasienter med hjertesvikt NYHA klasse III-IV er begrenset. Forsiktighet bør utvises ved kjent risiko for sykehusinnleggelse pga. hjertesvikt, som tidligere hjertesvikt eller moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Pasienter bør informeres om karakteristiske symptomer på hjertesvikt, og om umiddelbart å rapportere slike symptomer. Artralgi: Leddsmerter, som kan være alvorlig, er sett for DPP4-hemmere. Symptomer kan inntreffe akutt, eller etter lengre behandling. Ved alvorlige leddsmerter bør videre behandling vurderes individuelt. Immunsupprimerte pasienter: Sikkerhet og effekt er ikke etablert, f.eks. for organtransplanterte eller pasienter med hiv. Bruk sammen med potente CYP3A4-induktorer: Bruk av CYP3A4-induktorer som karbamazepin, deksametason, fenobarbital, fenytoin og rifampicin kan redusere den glukosesenkende effekten av saksagliptin. Glykemisk kontroll bør evalueres nøye. Laktose: Inneholder laktosemonohydrat. Skal ikke gis til pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Natrium: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose (5 mg), dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved bilkjøring eller bruk av maskiner bør det tas hensyn til at svimmelhet er rapportert. Pasienter bør være klar over risikoen for hypoglykemi når saksagliptin gis i kombinasjon med andre antidiabetiske midler som kan gi hypoglykemi.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Metabolisme primært via CYP3A4/CYP3A5. Samtidig bruk av saksagliptin og CYP3A4/CYP3A5-induktorer, unntatt rifampicin, er ikke undersøkt, og kan føre til nedsatt plasmakonsentrasjon av saksagliptin og økt konsentrasjon av saksagliptins hovedmetabolitt. Bruk av saksagliptin sammen med diltiazem (moderat CYP3A4/CYP3A5-hemmer) øker Cmax og AUC for saksagliptin med hhv. 63% og 2,1 ganger, og tilsv. verdier for aktive metabolitt er hhv. 44% og 34% reduksjon. Bruk av saksagliptin sammen med ketokonazol (potent CYP3A4/CYP3A5-hemmer) øker Cmax og AUC for saksagliptin med hhv. 62% og 2,5 ganger, og tilsv. verdier for aktiv metabolitt er hhv. 95% og 88% reduksjon. Bruk av saksagliptin sammen med rifampicin (potent CYP3A4/CYP3A5-induktor) reduserer Cmax og AUC for saksagliptin med hhv. 53% og 76%. Eksponering av aktiv metabolitt og hemming av plasma DPP-4-aktivitet over et doseintervall, påvirkes ikke av rifampicin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bruk er ikke studert. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye doser. Potensiell risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Ukjent om saksagliptin utskilles i morsmelk. Dyrestudier har vist at saksagliptin og/eller metabolitten utskilles i melk. Risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Effekten er ikke studert. Effekt er observert i hann- og hunnrotter ved høye doser som gir synlige toksisitetstegn.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré1,2,3,4, dyspepsi2, flatulens5, gastritt2, kvalme1,2,3,4, magesmerte1,2,3,4, oppkast1,2,3,4
Mindre vanligePankreatitt1,2,3,4
Ukjent frekvensForstoppelse1,2,3,4,5
Generelle
VanligePerifert ødem4, tretthet1,5
Mindre vanligeTretthet3
Hud
VanligeUtslett1,2,3
Mindre vanligeDermatitt1,2,3,4, kløe1,2,3,4, urticaria1,2,3,4
SjeldneAngioødem1,2,3,4
Ukjent frekvensBulløs pemfigoid1,2,3,4,5
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhetsreaksjon1,2,3,4
SjeldneAnafylaktisk reaksjon inkl. anafylaktisk sjokk1,2,3,4
Infeksiøse
VanligeGastroenteritt1,2,3,4, nasofaryngitt2, sinusitt1,2,3,4, urinveisinfeksjon1,2,3,4, øvre luftveisinfeksjon1,2,3,4
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeErektil dysfunksjon2
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMyalgi2
Mindre vanligeArtralgi2
Nevrologiske
VanligeHodepine1,2,3,4, svimmelhet1,5
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeHypoglykemi3
Mindre vanligeDyslipidemi3, hypertriglyseridemi3

1Saksagliptin monoterapi.

2Saksagliptin i kombinasjon med metformin.

3Saksagliptin i kombinasjon med sulfonylurea (glibenklamid).

4Saksagliptin i kombinasjon med tiazolidindion.

5Saksagliptin som tillegg til metformin pluss et sulfonylureapreparat.

Undersøkelser i kliniske studier:  En mindre nedgang i antall lymfocytter på ca. 100 celler/μliter i forhold til utgangspunktet er sett. Gjennomsnittlig antall lymfocytter er stabilt ved daglig dosering i opptil 102 uker. Klinisk signifikans av nedgangen er ukjent.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi3
Vanlige
GastrointestinaleDiaré1,2,3,4, dyspepsi2, flatulens5, gastritt2, kvalme1,2,3,4, magesmerte1,2,3,4, oppkast1,2,3,4
GenerellePerifert ødem4, tretthet1,5
HudUtslett1,2,3
InfeksiøseGastroenteritt1,2,3,4, nasofaryngitt2, sinusitt1,2,3,4, urinveisinfeksjon1,2,3,4, øvre luftveisinfeksjon1,2,3,4
Muskel-skjelettsystemetMyalgi2
NevrologiskeHodepine1,2,3,4, svimmelhet1,5
Mindre vanlige
GastrointestinalePankreatitt1,2,3,4
GenerelleTretthet3
HudDermatitt1,2,3,4, kløe1,2,3,4, urticaria1,2,3,4
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon1,2,3,4
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon2
Muskel-skjelettsystemetArtralgi2
Stoffskifte/ernæringDyslipidemi3, hypertriglyseridemi3
Sjeldne
HudAngioødem1,2,3,4
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon inkl. anafylaktisk sjokk1,2,3,4
Ukjent frekvens
GastrointestinaleForstoppelse1,2,3,4,5
HudBulløs pemfigoid1,2,3,4,5

1Saksagliptin monoterapi.

2Saksagliptin i kombinasjon med metformin.

3Saksagliptin i kombinasjon med sulfonylurea (glibenklamid).

4Saksagliptin i kombinasjon med tiazolidindion.

5Saksagliptin som tillegg til metformin pluss et sulfonylureapreparat.

Undersøkelser i kliniske studier:  En mindre nedgang i antall lymfocytter på ca. 100 celler/μliter i forhold til utgangspunktet er sett. Gjennomsnittlig antall lymfocytter er stabilt ved daglig dosering i opptil 102 uker. Klinisk signifikans av nedgangen er ukjent.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Saksagliptin hadde ingen klinisk relevante effekter på QTC-intervall eller hjerterytme, ved doser opptil 400 mg daglig i 2 uker (80 ganger høyest anbefalt dose).
Behandling: Hensiktsmessig støttebehandling initieres basert på pasientens kliniske tilstand. Saksagliptin og hovedmetabolitten kan fjernes ved hemodialyse (23% av dosen fjernes i løpet av 4 timer).

Egenskaper

Klassifisering: Høypotent, selektiv, reversibel, kompetitiv DPP-4-hemmer.
Virkningsmekanisme: Ved type 2-diabetes hemmer saksagliptin DPP-4-enzymaktiviteten i en 24-timers periode. Etter oral glukosebelastning resulterer DPP-4-hemmingen i en 2-3 ganger økning i sirkulerende nivåer av aktive inkretinhormoner, inkl. glukagonlignende peptid-1 (GLP-1) og glukoseavhengig insulinotropt polypeptid (GIP), senkning av glukagonkonsentrasjon og økt respons fra glukoseavhengige betaceller, med høyere C-peptid- og insulinkonsentrasjoner som resultat. Økning i insulin fra betaceller i pankreas og senkning av glukagon fra alfaceller i pankreas, er assosiert med lavere fastende glukosekonsentrasjoner og redusert glukoseutslag etter oral glukosebelastning eller mat. Saksagliptin forbedrer glykemisk kontroll ved å redusere fastende og postprandiale glukosekonsentrasjoner ved type 2 diabetes.
Absorpsjon: Hurtig etter administrering i fastende tilstand. Cmax av saksagliptin og hovedmetabolitt oppnås i løpet av hhv. 2 og 4 timer (Tmax). Gjennomsnittlig plasma AUC for saksagliptin og hovedmetabolitt etter 5 mg dose er hhv. 78 ng/ml/time og 214 ng/ml/time. Tilsv. verdier for Cmax er hhv. 24 ng/ml og 47 ng/ml. Koeffisienten for intraindividuell variasjon av Cmax og AUC er mindre enn 12%. Hemmer DPP-4-aktivitet i plasma i minst 24 timer. Cmax og AUC for saksagliptin og hovedmetabolitt er doseproporsjonal. Vesentlig akkumulering er ikke observert.
Halveringstid: T1/2 for saksagliptin og metabolitt i plasma er hhv. 2,5 og 3,1 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever via CYP3A4/CYP3A5. Hovedmetabolitten er også selektiv, reversibel, kompetitiv DPP-4-hemmer, halvparten så potent som saksagliptin.
Utskillelse: Via nyrer og lever.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Onglyza, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,5 mg98 stk. (datopakn.)
095964
-
-
1388,10C
5 mg28 stk. (datopakn.)
491056
Blå resept
Byttegruppe
440,80C
98 stk. (datopakn.)
163313
Blå resept
Byttegruppe
1388,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.03.2020