Oksaliplatin SUN

SUN Pharma


Cytostatikum.

L01X A03 (Oksaliplatin)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Oksaliplatin 50 mg, resp. 100 mg og 200 mg, laktosemonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

I kombinasjon med 5-fluorouracil (5-FU) og folinsyre til adjuvant behandling av stadium III (Duke’s C) tykktarmskreft etter fullført reseksjon av primær tumoren og til behandling av metastaserende kolorektalkreft.

Dosering

Kun til voksne. Dosen må tilpasses pasientens toleranse for legemidlet. Oksaliplatin skal alltid gis før 5-FU. Administrering av oksaliplatin krever ingen forutgående hydrering. Oksaliplatin er hovedsakelig brukt i kombinasjon med regimer basert på kontinuerlig infusjon av 5-FU. Ved dosering av oksaliplatin hver 2. uke er 5-FU gitt som kombinasjon av bolus og kontinuerlig infusjon.
Adjuvant behandling: Anbefalt dose 85 mg/m2 gitt i.v. annenhver uke i 6 måneder (12 kurer).
Metastaserende kolorektalcancer: Anbefalt dose 85 mg/m2 gitt i.v. hver 2. uke inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen spesifikk dosejustering. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon er anbefalt dose 85 mg/m2. Begrenset informasjon om sikkerhet ved moderat nedsatt nyrefunksjon, og skal bare gis etter nøye vurdering av nytte/risiko. Nyrefunksjonen bør følges nøye og dosejustering skje i samsvar med toksisitet. Skal ikke gis ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn: Ingen relevant indikasjon og effekten er ikke fastslått. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Nevrologiske symptomer (parestesier, dysestesier): Tid og alvorlighetsgrad bør tas i betraktning og dosen justeres. Ved utvikling av akutt laryngofaryngeal dysestesi under eller i timene etter 2-timers infusjon, må neste infusjon administreres over 6 timer. Ved plagsomme symptomer >7 dager, reduseres påfølgende oksaliplatindose fra 85 til 65 mg/m2 (metastatisk behandling) eller 75 mg/m2 (adjuvant behandling). Ved parestesi uten nedsatt funksjonsevne, men som er plagsom for pasienten, >7 dager, reduseres påfølgende oksaliplatindose fra 85 til 65 mg/m2 (metastatisk behandling) eller 75 mg/m2 (adjuvant behandling). Ved parestesi med nedsatt funksjonsevne som vedvarer til neste syklus, avbrytes behandlingen. Ved forbedring av symptomer etter avbrutt behandling, kan gjenopptakelse vurderes. Gastointestinal og hematologisk toksisitet: Ved nøytrofiltall <1,5 × 109/liter eller blodplatetall <50 × 109/liter, bør neste kur utsettes til de hematologiske verdiene returnerer til akseptable nivåer. Ved mukositt/stomatitt med eller uten nøytropeni, skal neste behandling utsettes til mukositt/stomatitt har nådd ≤G1 og/eller til nøytrofiltall er ≥1,5 × 109/liter. For kombinasjon med 5-FU (med eller uten folinsyre), vil de vanlige dosejusteringene for toksisitet knyttet til 5-FU gjelde. Ved diaré G4, nøytropeni G3/4 (nøytrofiltall <1 × 109/liter), trombocytopeni G3/4 (blodplatetall <50 × 109/liter), skal oksaliplatindosen reduseres fra 85 til 65 mg/m2 (metastatisk behandling) eller 75 mg/m2 (adjuvant behandling), i tillegg til ev. påkrevd dosereduksjon for 5-FU.
Tilberedning/Håndtering: Undersøkes nøye visuelt før bruk. Kun klare oppløsninger uten partikler skal benyttes. Ønsket mengde konsentrat fortynnes med 250-500 ml 5% glukoseoppløsning til oksaliplatinkonsentrasjon 0,2-0,7 mg/ml. Bruk ikke injeksjonsutstyr som inneholder aluminium. Skal ikke fortynnes med oppløsninger inneholdende natriumklorid eller andre klorider. Skal ikke blandes med andre legemidler i samme infusjonspose eller doseres i samme infusjonssett som andre legemidler. Skal ikke blandes med basiske legemidler eller basiske oppløsninger, spesielt 5-FU, tilberedninger av folinsyre inneholdende trometamol som hjelpestoff og trometamolsaltet av andre aktive stoffer. Basiske legemidler eller basiske oppløsninger vil påvirke stabiliteten negativt. Se pakningsvedlegg og SPC for ytterligere informasjon.
Administrering: Skal fortynnes før bruk. Gis som i.v. infusjon i sentralt venekateter eller perifer vene i løpet av 2-6 timer. Avbryt infusjonen umiddelbart ved ekstravasal administrering, og iverksett vanlig, symptomatisk lokalbehandling.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Myelosuppresjon før behandlingsstart, dvs. antall nøytrofile granulocytter <2 × 109/liter og/eller antall trombocytter <100 × 109/liter, eller perifer sensorisk nevropati med funksjonelle utfall før behandlingsstart. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt).

Forsiktighetsregler

Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Hypersensitivitetsreaksjoner: Overvåk med tanke på allergiske symptomer ved tidligere allergisk reaksjon på platinaforbindelser. Ved anafylaktoid reaksjon bør infusjonen avbrytes umiddelbart og egnet symptomatisk behandling startes. Readministrering av oksaliplatin er kontraindisert. Nevrologiske symptomer: Nevrologisk toksisitet bør overvåkes nøye, spesielt ved samtidig bruk av andre legemidler med spesifikk, nevrologisk toksisitet. Nevrologisk undersøkelse bør utføres før hver administrering, og deretter jevnlig. Ved nevrologiske symptomer (parestesier, dysestesier), se Dosering. Pasienten bør informeres om muligheten for vedvarende symptomer på perifer sensorisk nevropati etter avsluttet behandling. Lokalisert moderat parestesi eller parestesi som kan forstyrre funksjonelle aktiviteter, kan vedvare opptil 3 år etter opphør av adjuvant behandling. Reversibelt posterior leukoencefalopatisyndrom (RPLS, PRES): Rapportert ved kombinasjonskjemoterapi. Diagnosen bekreftes med bildeundersøkelse av hjernen, fortrinnsvis MR. Gastointestinal og hematologisk toksisitet: Gastointestinal toksisitet manifesteres som kvalme og oppkast, og gir grunnlag for profylakse og/eller terapeutisk antiemetisk behandling. Dehydrering, paralytisk ileus, tarmobstruksjon, hypokalemi, metabolsk acidose og nedsatt nyrefunksjon kan gi alvorlig diaré/oppkast, spesielt i kombinasjon med 5-FU. Kontroll av hematologisk status, inkl. hvite blodceller med differensialtelling, bør utføres før behandlingsstart og før hver enkelt behandlingskur. Pasienten må informeres om risikoen for diaré/oppkast, mukositt/stomatitt og nøytropeni etter administrering av oksaliplatin og 5-FU, slik at behandlende lege kontaktes raskt for hjelp. For dosejustering eller seponering, se Dosering. Respiratoriske symptomer: Ved respiratoriske symptomer, f.eks. ikke-produktiv hosting, dyspné, krakeleringer eller radiologiske lungeinfiltrater, må bruk av oksaliplatin avbrytes til videre lungeundersøkelser utelukker interstitiell lungesykdom. Hepatiske symptomer: Ved unormale leverfunksjonsverdier eller ved portal hypertensjon som ikke åpenbart skyldes levermetastaser, må man være oppmerksom på at legemiddelinduserte vaskulære leversykdommer kan oppstå i svært sjeldne tilfeller. Infeksjonsrisiko: Administrering av levende eller levende-svekkede vaksiner kan gi alvorlige eller livstruende infeksjoner, og bør unngås. Drepte eller inaktiverte vaksiner kan administreres, men responsen kan være redusert. Bilkjøring og betjening av maskiner: Synsforstyrrelser, svimmelhet, kvalme og oppkast samt andre nevrologiske symptomer kan påvirke evnen til å kjøre og bruke maskiner. Pasienten bør advares om mulig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

In vitro-studier viser ingen signifikante endringer i plasmaproteinbinding av oksaliplatin i kombinasjon med erytromycin, salisylater, granisetron, paklitaksel og natriumvalproat.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Reproduksjonstoksisitet er vist i dyrestudier. Anbefales ikke under graviditet og til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Sikker prevensjon må brukes under og etter avsluttet behandling, hhv. 4 måneder for kvinner og 6 måneder for menn. Behandling bør kun gis etter at pasienten er informert om aktuell risiko for fosteret og etter samtykke til behandling.
Amming: Ikke undersøkt. Amming er kontraindisert.
Fertilitet: Oksaliplatin kan ha en negativ effekt på fertiliteten. Menn bør søke råd om bevaring av sæd før behandlingen, da den fruktbarhetshemmende effekten kan være irreversibel.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Febril nøytropeni
Sjeldne Disseminert intravaskulær koagulasjon, hemolytisk anemi, immunoallergisk trombocytopeni
Ukjent frekvens Autoimmun pancytopeni, hemolytisk uremisk syndrom
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, stomatitt/mukositt
Vanlige Dyspepsi, gastrointestinal blødning, gastroøsofageal refluks, rektal blødning
Mindre vanlige Ileus, intestinal obstruksjon
Sjeldne Kolitt (inkl. Clostridioides difficile-assosiert diaré), pankreatitt
Ukjent frekvens Gastrointestinale sår og perforasjon, intestinal iskemi, øsofagitt
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, feber1, reaksjoner på injeksjonsstedet2, smerter
Hjerte
Ukjent frekvens Akutt koronarsyndrom inkl. hjerteinfarkt og koronararteriespasme og angina pectoris hos pasienter behandlet med oksaliplatin i kombinasjon med 5-FU og bevacizumab.
Forlenget QT-tid kan føre til økt risiko for ventrikkelarytmi, inkl. torsade de pointes.
Hud
Svært vanlige Alopesi, hudlidelser
Vanlige Erytematøst utslett, hudeksfoliasjon (palmar-plantar erytrodysestesisyndrom), hyperhidrose, neglesykdom, utslett
Ukjent frekvens Overfølsomhetsvaskulitt
Immunsystemet
Svært vanlige Allergi/allergiske reaksjoner3
Infeksiøse
Svært vanlige Infeksjoner
Vanlige Nøytropen sepsis, rhinitt, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanlige Sepsis
Ukjent frekvens Septisk sjokk
Kar
Vanlige Blødninger, dyp venetrombose, flushing, hypertensjon
Lever/galle
Svært sjeldne Venookklusiv leversykdommer eller patologiske manifestasjoner relatert til slike leversykdommer (inkl. hepatisk peliose, nodulær regenerativ hyperplasi og perisinusoidal fibrose). Kliniske manifestasjoner kan være portal hypertensjon og/eller økte transaminaser.
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, epistakse, hoste
Vanlige Hikke, lungeembolisme
Sjeldne Interstitiell lungesykdom, lungefibrose
Ukjent frekvens Laryngospasme
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Ryggsmerter
Vanlige Artralgi, skjelettsmerter
Ukjent frekvens Rabdomyolyse
Nevrologiske
Svært vanlige Dysgeusi, hodepine, perifer sensorisk nevropati, sanseforstyrrelser
Vanlige Meningisme, motorisk nevritt, svimmelhet
Sjeldne Dysartri, posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Ukjent frekvens Krampeanfall
Nyre/urinveier
Vanlige Dysuri, hematuri, unormal miksjonsfrekvens
Svært sjeldne Akutt interstitiell nefritt, akutt nyresvikt, akutt tubulær nekrose
Psykiske
Vanlige Depresjon, insomni
Mindre vanlige Nervøsitet
Skader/komplikasjoner
Vanlige Fall
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Anoreksi, hyperglykemi, hypokalemi, hyponatremi
Vanlige Dehydrering, hypokalsemi
Mindre vanlige Metabolsk acidose
Undersøkelser
Svært vanlige Økt ALP i blod, økt LDH i blod, økt bilirubin i blod, økt vekt4, økte leverenzymer
Vanlige Redusert vekt5, økt kreatinin i blod
Øre
Mindre vanlige Ototoksisitet
Sjeldne Døvhet
Øye
Vanlige Konjunktivitt, synsforstyrrelser
Sjeldne Forbigående blindhet (reversibel etter avsluttet behandling), forbigående redusert synsskarphet, optikusnevritt, synsfeltforstyrrelser

1Feber, rigor (tremor), enten som følge av infeksjon (med eller uten febril nøytropeni) eller med immunologisk opphav.

2Lokal smerte, erytem, hevelse og trombose. Ekstravasasjon kan også gi lokal smerte og inflammasjon, som kan være alvorlig og gi komplikasjoner inkl. nekrose, spesielt ved administrering gjennom perifer vene.

3Forekommer hovedsakelig under infusjonen, noen ganger fatale. Allergiske reaksjoner som hudutslett, spesielt urticaria, konjunktivitt og rhinitt. Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. bronkospasme, angioødem, hypotensjon, følelse av brystsmerter og anafylaktisk sjokk. Forsinket overfølsomhet er også sett inntil flere dager etter administrering.

4Adjuvant behandling.

5Metastatisk behandling.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, stomatitt/mukositt
Generelle Asteni, fatigue, feber1, reaksjoner på injeksjonsstedet2, smerter
Hud Alopesi, hudlidelser
Immunsystemet Allergi/allergiske reaksjoner3
Infeksiøse Infeksjoner
Luftveier Dyspné, epistakse, hoste
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter
Nevrologiske Dysgeusi, hodepine, perifer sensorisk nevropati, sanseforstyrrelser
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, hyperglykemi, hypokalemi, hyponatremi
Undersøkelser Økt ALP i blod, økt LDH i blod, økt bilirubin i blod, økt vekt4, økte leverenzymer
Vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni
Gastrointestinale Dyspepsi, gastrointestinal blødning, gastroøsofageal refluks, rektal blødning
Hud Erytematøst utslett, hudeksfoliasjon (palmar-plantar erytrodysestesisyndrom), hyperhidrose, neglesykdom, utslett
Infeksiøse Nøytropen sepsis, rhinitt, øvre luftveisinfeksjon
Kar Blødninger, dyp venetrombose, flushing, hypertensjon
Luftveier Hikke, lungeembolisme
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, skjelettsmerter
Nevrologiske Meningisme, motorisk nevritt, svimmelhet
Nyre/urinveier Dysuri, hematuri, unormal miksjonsfrekvens
Psykiske Depresjon, insomni
Skader/komplikasjoner Fall
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hypokalsemi
Undersøkelser Redusert vekt5, økt kreatinin i blod
Øye Konjunktivitt, synsforstyrrelser
Mindre vanlige
Gastrointestinale Ileus, intestinal obstruksjon
Infeksiøse Sepsis
Psykiske Nervøsitet
Stoffskifte/ernæring Metabolsk acidose
Øre Ototoksisitet
Sjeldne
Blod/lymfe Disseminert intravaskulær koagulasjon, hemolytisk anemi, immunoallergisk trombocytopeni
Gastrointestinale Kolitt (inkl. Clostridioides difficile-assosiert diaré), pankreatitt
Luftveier Interstitiell lungesykdom, lungefibrose
Nevrologiske Dysartri, posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Øre Døvhet
Øye Forbigående blindhet (reversibel etter avsluttet behandling), forbigående redusert synsskarphet, optikusnevritt, synsfeltforstyrrelser
Svært sjeldne
Lever/galle Venookklusiv leversykdommer eller patologiske manifestasjoner relatert til slike leversykdommer (inkl. hepatisk peliose, nodulær regenerativ hyperplasi og perisinusoidal fibrose). Kliniske manifestasjoner kan være portal hypertensjon og/eller økte transaminaser.
Nyre/urinveier Akutt interstitiell nefritt, akutt nyresvikt, akutt tubulær nekrose
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Autoimmun pancytopeni, hemolytisk uremisk syndrom
Gastrointestinale Gastrointestinale sår og perforasjon, intestinal iskemi, øsofagitt
Hjerte Akutt koronarsyndrom inkl. hjerteinfarkt og koronararteriespasme og angina pectoris hos pasienter behandlet med oksaliplatin i kombinasjon med 5-FU og bevacizumab.
Forlenget QT-tid kan føre til økt risiko for ventrikkelarytmi, inkl. torsade de pointes.
Hud Overfølsomhetsvaskulitt
Infeksiøse Septisk sjokk
Luftveier Laryngospasme
Muskel-skjelettsystemet Rabdomyolyse
Nevrologiske Krampeanfall

1Feber, rigor (tremor), enten som følge av infeksjon (med eller uten febril nøytropeni) eller med immunologisk opphav.

2Lokal smerte, erytem, hevelse og trombose. Ekstravasasjon kan også gi lokal smerte og inflammasjon, som kan være alvorlig og gi komplikasjoner inkl. nekrose, spesielt ved administrering gjennom perifer vene.

3Forekommer hovedsakelig under infusjonen, noen ganger fatale. Allergiske reaksjoner som hudutslett, spesielt urticaria, konjunktivitt og rhinitt. Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. bronkospasme, angioødem, hypotensjon, følelse av brystsmerter og anafylaktisk sjokk. Forsinket overfølsomhet er også sett inntil flere dager etter administrering.

4Adjuvant behandling.

5Metastatisk behandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Bivirkninger kan forverres ytterligere.
Behandling: Hematologiske parametre bør monitoreres og symptomatisk behandling gis.

Egenskaper

Klassifisering: Antineoplastisk platinaforbindelse.
Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig kjent, men biotransformerte, hydrerte former av oksaliplatin interagerer med DNA og danner kryssbindinger (intrastrand og interstrand). Dette avbryter DNA-syntesen, og medfører cytotoksisk- og antitumoreffekt.
Fordeling: Etter 2-timers infusjon gjenfinnes 15% av administrert platina i blodsirkulasjonen og resterende 85% fordeles raskt til vev eller utskilles i urin.
Halveringstid: Irreversibel binding til erytrocytter og plasma gir t1/2 nær naturlig levetid for erytrocytter og serumalbumin. Ingen akkumulering i ultrafiltrat av plasma etter 85 mg/m2 hver 2. uke eller 130 mg/m2 hver 3. uke. Steady state oppnås innen syklus 1. Inter- og intraindividuelle variasjoner er generelt små.
Metabolisme: Omfattende metabolisme. Uforandret legemiddel kan ikke påvises i ultrafiltrat av plasma etter 2-timers infusjon. Flere cytotoksiske biotransformasjonsprodukter er identifisert i sirkulasjonen sammen med visse inaktive konjugater ved senere tidspunkt.
Utskillelse: Platina utskilles hovedsakelig i urin og størstedelen i løpet av de første 48 timene etter infusjon. Ved dag 5 gjenfinnes ca. 54% av totaldose i urin og <3% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabil i 24 timer ved romtemperatur (15-25°C) eller i 48 timer i kjøleskap (2-8°C). Av mikrobiologiske hensyn bør den klargjorte infusjonen brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk, og disse skal normalt ikke overskride 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning har skjedd under kontrollerte og validerte aseptiske betingelser.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Oksaliplatin SUN, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg/ml 10 ml (hettegl.)
543703
-
Byttegruppe
2248,40 C
20 ml (hettegl.)
483546
-
Byttegruppe
4460,50 C
40 ml (hettegl.)
561116
-
Byttegruppe
8884,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.05.2018