Migrenemiddel, selektiv, vaskulær 5-HT1-agonist.

N02C C02 (Naratriptan)TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Naratriptanhydroklorid tilsv. naratriptan 2,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), indigotin (E 132).


Indikasjoner

Akutt behandling av hodepinefasen ved migrene med eller uten aura.

Dosering

Bør tas så raskt som mulig ved første tegn på migrenehodepine, men har også effekt dersom preparatet tas senere. Skal ikke brukes profylaktisk.
Voksne (18-65 år)
Anbefalt dose er 1 tablett. Dersom symptomene på migrene kommer tilbake etter en initiell respons, kan en ny tablett tas dersom det er gått minimum 4 timer mellom de 2 dosene. Maks. døgndose er 2 tabletter og skal ikke overskrides. Dersom pasienten ikke responderer på 1. dose, skal ikke samme anfall behandles med en 2. dose, da det ikke er vist fordelaktig. Preparatet kan imidlertid forsøkes ved neste anfall.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyre-/leverfunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyre- eller leverfunksjon er maks. døgndose 1 tablett. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
  • Barn og ungdom <18 år: Bruk anbefales ikke hos ungdom 12-17 år da det ikke er vist effekt, og svært høy placeboeffekt er sett hos disse. Anbefales ikke til barn <12 år da sikkerhets- og effektdata mangler for disse.
  • Eldre >65 år: Sikkerhet og effekt er ikke utredet, og bruk er derfor ikke anbefalt.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene (se Forsiktighetsregler vedrørende sulfonamider). Tidligere hjerteinfarkt, iskemisk hjertesykdom, Prinzmetals angina/koronar vasospasme, perifer karsykdom, symptomer forenlig med iskemisk hjertesykdom. Tidligere cerebrovaskulær sykdom (CVA) eller transitoriske iskemiske anfall (TIA). Moderat eller alvorlig hypertensjon, samt mild, ukontrollert hypertensjon. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <15 ml/minutt) eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Samtidig bruk av ergotamin, ergotaminderivater (inkl. metysergid) eller andre triptaner/5-HT1-agonister (se Interaksjoner).

Forsiktighetsregler

Naratriptan skal kun brukes når det ikke er tvil om diagnosen migrene. Er ikke indisert til behandling av hemiplegisk, basilaris eller oftalmoplegisk migrene. Som ved annen akutt migrenebehandling bør andre alvorlige nevrologiske tilstander utelukkes før behandling av hodepine hos pasienter uten tidligere migrenediagnose og hos pasienter med migrenediagnose, men med atypiske symptomer. Forsiktighet bør utvises for å utelukke andre potensielt alvorlige nevrologiske tilstander. Migrenepasienter kan være spesielt utsatt for cerebrovaskulære hendelser (f.eks. CVA eller TIA). Sikkerhet og effekt av naratriptan gitt i aurafasen, før migrenehodepinen starter, er ikke klarlagt. Som for andre 5-HT1-agonister, skal ikke naratriptan gis til pasienter med risikofaktorer for iskemisk hjertesykdom, inkl. personer uten tidligere kardiovaskulær utredning som røyker mye eller bruker nikotinerstatningspreparater. Man bør særlig ta hensyn til menn >40 år og postmenopausale kvinner med disse risikofaktorene. Disse evalueringene vil ikke nødvendigvis identifisere enhver pasient med hjertesykdom. I svært sjeldne tilfeller har alvorlige hjertehendelser forekommet hos pasienter uten bakenforliggende kardiovaskulær sykdom ved bruk av 5-HT1-agonist. Bruk av naratriptan kan assosieres med forbigående symptomer, inkl. smerte og stramninger i brystet, som kan være intense og også involvere halsregion. Der disse symptomene kan indikere iskemisk hjertesykdom, skal ikke flere doser av naratriptan gis, og en passende utredning bør utføres. Overfølsomhet: Naratriptan inneholder en sulfanomidkomponent, og det er derfor en teoretisk risiko for overfølsomhetsreaksjon hos pasienter med kjent overfølsomhet for sulfonamider. Serotonergt syndrom (inkl. endret mental status, autonom ustabilitet og nevromuskulære abnormaliteter): Er rapportert etter samtidig behandling med triptaner og selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI) eller serotonin-noradrenalinreopptakshemmer (SNRI). Dersom samtidig behandling med naratriptan og et SSRI eller et SNRI er klinisk indisert, anbefales god oppfølging av pasienten, særlig ved initiering av behandling, ved doseøkning, eller ved tillegg av et ytterligere serotonergt preparat. Legemiddelindusert hodepine: Langvarig inntak av ethvert smertestillende legemiddel mot hodepine kan medføre forverring av hodepinen. Dersom dette oppstår eller mistenkes, bør pasienten få medisinsk rådgivning og behandlingen seponeres. Diagnosen legemiddelindusert hodepine bør mistenkes dersom pasienten hyppig eller daglig har hodepine til tross for (eller pga.) regelmessig inntak av smertestillende tabletter for hodepine. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Døsighet kan opptre som et resultat av migreneanfallet eller naratriptanbehandling. Forsiktighet anbefales ved bilkjøring/bruk av maskiner.

Interaksjoner

Teoretisk mulighet for interaksjon med ergotamin, ergotamininneholdende preparater, dihydroergotamin og andre 5-HT1-agonister (teoretisk mulighet for økt risiko for koronar vasospasme). Det bør gå minst 24 timer etter inntak av naratriptan før et ergotaminpreparat eller en annen 5-HT1-agonist gis. Likeledes bør det gå minst 24 timer etter inntak av et ergotaminpreparat før naratriptan gis. Mulig serotonergt syndrom (inkl. endret mental status, autonom ustabilitet og nevromuskulære abnormaliteter) er sett ved samtidig bruk av SSRI eller SNRI og triptaner (se Forsiktighetsregler). Perorale antikonsepsjonsmidler reduserer total clearance av naratriptan med 30%, og røyking øker samlet clearance med 30%; dosejustering er ikke nødvendig. Da 60% av naratriptan utskilles renalt, og aktiv renal sekresjon utgjør 30% av total clearance, er det en mulighet for interaksjoner med andre legemidler som utskilles renalt. Grunnet naratriptans sikkerhetsprofil, antas en hemming av utskillelse å være av liten klinisk betydning, mens muligheten for at naratriptan kan hemme utskillelsen av andre legemidler bør tas i betraktning. Bivirkninger kan være vanligere ved samtidig bruk av triptaner og naturpreparater inneholdende johannesurt (prikkperikum).

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDyrestudier indikerer ingen direkte teratogene effekter. Forsinket forbening hos foster og innvirkning på levedyktighet hos embryoet er imidlertid sett hos kanin. Svangerskapsutfall hos <60 eksponerte kvinner etter markedsføring er dokumentert. Pga. liten størrelse på dataregisteret kan det ikke trekkes en klar konklusjon vedrørende risiko for fødselsskader etter naratriptaneksponering. Naratriptan bør kun gis til gravide dersom nytten for moren er større enn ev. risiko for fosteret.
AmmingNaratriptan og/eller dets metabolitter utskilles i morsmelk hos rotter. Forbigående effekter på peri- og postnatal utvikling hos nyfødte rotter ble kun sett når morens systemeksponering var mye høyere enn den maksimale eksponeringen mennesker oppnår. Er ikke undersøkt hos ammende kvinner. Det anbefales å minimalisere barnets eksponering ved å unngå amming i 24 timer etter behandling.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer25 mg gitt til en frisk mannlig forsøksperson ga blodtrykksstigning på opp til 71 mm Hg og bivirkninger som ørhet, spenninger i nakke, tretthet og manglende koordinasjonsevne. Blodtrykket normaliserte seg i løpet av 8 timer uten farmakologisk behandling. Ukjent hvilke effekter hemodialyse eller peritonealdialyse har på plasmakonsentrasjonen av naratriptan.
BehandlingDersom overdosering forekommer skal pasienten overvåkes i 24 timer og gis generell støttende behandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSelektiv 5-HT1B/1D-agonist som kontraherer intrakranielle blodårer og hemmer trigeminusnervens aktivitet. Naratriptan har liten eller ingen effekt på andre subtyper av 5-HT-reseptorer (5-HT2, 5-HT3, 5-HT4 og 5-HT7).
AbsorpsjonKlinisk effekt etter ca. 1 time. Cmax oppnås etter 2-3 timer, maks. effekt oppnås etter 4 timer. Biologisk tilgjengelighet 63-74%.
Proteinbinding29%.
FordelingVd 170 liter.
HalveringstidI gjennomsnitt 6 timer.
MetabolismeMetaboliseres av et stort antall CYP450-isoenzymer.
UtskillelsePrimært i urin, 50% uforandret og 30% som inaktive metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser kreves.

 

Pakninger, priser og refusjon

Naratriptan Orifarm, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2,5 mg 6 stk. (blister)
140508
Blå resept 319,20 (trinnpris 262,60) C
18 stk. (blister)
396268
Blå resept 885,10 (trinnpris 715,30) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Naratriptan Orifarm TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.07.2022


Sist endret: 27.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)