Libtayo

Regeneron


Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01X C33 (Cemiplimab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 350 mg/7 ml: Hvert hetteglass inneh.: Cemiplimab 350 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, L-prolin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Som monoterapi til behandling av voksne med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom (mCSCC eller laCSCC) som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandlingen skal initieres og overvåkes av lege med erfaring innen kreftbehandling.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 350 mg hver 3. uke. Behandlingen kan fortsette frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet inntreffer.
Dosejustering: Ingen dosereduksjon anbefales. Det kan være nødvendig å avbryte eller seponere behandlingen basert på individuell sikkerhet og toleranse. Anbefalte justeringer for håndtering av bivirkninger og detaljerte retningslinjer for behandling av immunrelaterte bivirkninger er beskrevet i tabellen:

Bivirkninger

Alvorlighetsgrad1

Dosejustering

Ytterligere intervensjon

Immunrelaterte bivirkninger

 

 

Pneumonitt

Grad 2

Avbryt behandlingen

Startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

 

 

Gjenoppta behandlingen dersom pneumonitten blir bedre og holder seg på grad 0 eller 1 etter kortikosteroidnedtrapping til ≤10 mg/dag prednison eller tilsv.

 

Grad 3 eller 4 eller
tilbakevendende grad 2

Seponer permanent

Startdose på 2‑4 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Kolitt

Grad 2 eller 3

Avbryt behandlingen

Startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

 

 

Gjenoppta behandlingen dersom kolitten eller diaréen blir bedre og holder seg på grad 0 eller 1 etter kortikosteroidnedtrapping til ≤10 mg/dag prednison eller tilsv.

 

Grad 4 eller tilbakevendende grad 3

Seponer permanent

Startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Hepatitt

Grad 2 med ASAT
eller ALAT >3 og ≤5 × ULN eller total bilirubin >1,5 og ≤3 × ULN

Avbryt behandlingen

Startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

 

 

Gjenoppta behandlingen dersom hepatitten blir bedre og holder seg på grad 0 eller 1 etter kortikosteroidnedtrapping til ≤10 mg/dag prednison eller tilsv., eller når ASAT eller ALAT går tilbake til baseline etter fullført kortikosteroidnedtrapping

 

Grad ≥3 med ASAT eller ALAT >5 × ULN eller total bilirubin >3 × ULN

Seponer permanent

Startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Hypotyreose

Grad 3 eller 4

Avbryt behandlingen

Start thyreoideahormonbehandling om indisert

 

 

Gjenoppta behandlingen når hypotyreosen går tilbake til grad 0 eller 1, eller på annen måte er stabil

Hypertyreose

Grad 3 eller 4

Avbryt behandlingen

Start symptomatisk behandling

 

 

Gjenoppta behandlingen når hypertyreosen går tilbake til grad 0 eller 1, eller på annen måte er stabil

Hypofysitt

Grad 2-4

Avbryt behandlingen

Startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping og hormontilførsel ved klinisk indikasjon

 

 

Gjenoppta behandlingen dersom hypofysitten blir bedre og holder seg på grad 0 eller 1 etter kortikosteroidnedtrapping til ≤10 mg/dag prednison eller tilsv., eller på annen måte er stabil

Binyrebarksvikt

Grad 2-4

Avbryt behandlingen

Startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping og hormontilførsel ved klinisk indikasjon

 

 

Gjenoppta behandlingen dersom binyrebarksvikten blir bedre og holder seg på grad 0 eller 1 etter kortikosteroidnedtrapping til ≤10 mg/dag prednison eller tilsv., eller på annen måte er klinisk stabil

Diabetes mellitus
type 1

Grad 3 eller 4
(hyperglykemi)

Avbryt behandlingen

Start antihyperglykemisk behandling om indisert

 

 

Gjenoppta behandlingen når diabetes mellitus går tilbake til grad 0 eller 1, eller på annen måte er stabil

Hudbivirkninger

Grad 2 som varer >1 uke, grad 3 eller mistanke om Stevens-Johnsons syndrom (SJS) eller toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Avbryt behandlingen

Startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

 

 

Gjenoppta behandlingen dersom hudreaksjonen blir bedre og holder seg på grad 0 eller 1 etter kortikosteroidnedtrapping til ≤10 mg/dag prednison eller tilsv.

 

Grad 4 eller bekreftet SJS eller TEN

Seponer permanent

Startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Immunrelaterte hudbivirkninger eller andre immunrelaterte bivirkninger hos pasienter som har fått tidligere behandling med idelalisib

Grad 2

Avbryt behandlingen

Start behandling umiddelbart, inkl. en startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

 

Gjenoppta behandlingen dersom hudreaksjonen eller andre immunrelaterte bivirkninger blir bedre og holder seg på grad 0 eller 1 etter kortikosteroidnedtrapping til ≤10 mg/dag prednison eller tilsv.

 

Grad 3 eller 4
(bortsett fra endokrinopatier) eller tilbakevendende grad 2

Seponer permanent

Start behandling umiddelbart, inkl. en startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Nefritt med nedsatt nyrefunksjon

Grad 2 økt kreatinin

Avbryt behandlingen

Startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

 

 

Gjenoppta behandlingen dersom nefritten blir bedre eller vedvarer ved grad 0 eller 1 etter kortikosteroidnedtrapping til ≤10 mg/dag prednison eller tilsv.

 

Grad 3 eller 4 økt kreatinin

Seponer permanent

Startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., fulgt av nedtrapping

Andre immun-relaterte bivirkninger (inkl., men ikke begrenset til, paraneoplastisk encefalomyelitt, meningitt, myositt, avstøtning av solid organtransplantat, transplantat-mot-vert-sykdom, Guillain-Barrés syndrom, inflammasjon i CNS, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, encefalitt, myasthenia gravis, perifer nevropati, myokarditt, perikarditt, immun trombocytopenisk purpura, vaskulitt, artralgi, artritt, muskelsvakhet, myalgi, revmatisk polymyalgi, Sjøgrens syndrom, keratitt, stomatitt, tyreoiditt)

Grad 2 eller 3 basert på type reaksjon

Avbryt behandlingen

Start symptomatisk behandling, inkl. startdose på 1-2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., som klinisk indisert, fulgt av nedtrapping

 

Gjenoppta behandlingen dersom andre immunrelaterte bivirkninger blir bedre og holder seg på grad 0 eller 1 etter kortikosteroidnedtrapping til ≤10 mg/dag prednison eller tilsv.

Grad 3 basert på type reaksjon eller grad 4 (bortsett fra endokrinopatier)
Grad 3 eller 4 nevrologisk toksisitet
Grad 3 eller 4 myokarditt eller perikarditt
Tilbakevendende alvorlig immunrelatert bivirkning av grad 3
Vedvarende immunrelaterte bivirkninger av grad 2 eller 3 som varer ≥12 uker (bortsett fra endokrinopatier)
Ingen mulighet for reduksjon av kortikosteroiddose til ≤10 mg/dag prednison eller tilsv. innen 12 uker

Seponer permanent

Startdose på 1‑2 mg/kg/dag prednison eller tilsv., som klinisk indisert, fulgt av nedtrapping

Infusjonsrelaterte bivirkninger

 

 

Infusjonsrelaterte
reaksjoner

Grad 1 eller 2

Avbryt infusjonen
eller senk infusjonshastigheten

Start symptomatisk behandling

 

Grad 3 eller 4

Seponer permanent

 

1Toksisitetsgradering iht. NCI-CTCAE.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Data for doseringsanbefalinger ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales. Begrensede data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt). Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler.
Tilberedning/Håndtering: Bør fortynnes og infunderes umiddelbart etter anbrudd. Ikke rist hetteglasset. Trekk opp 7 ml (350 mg) fra hetteglasset og overfør til en i.v. infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske. Bland den fortynnede oppløsningen ved å forsiktig snu den opp-ned. Ikke rist oppløsningen. Sluttkonsentrasjonen bør være 1-20 mg/ml. Andre legemidler skal ikke gis gjennom samme infusjonsslange. Se SPC eller pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. Kun til engangsbruk. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Skal ikke blandes med andre legemidler, da uforlikeligheter ikke er undersøkt.
Administrering: Gis som i.v. infusjon over 30 minutter gjennom en infusjonsslange med et integrert eller påsatt sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (porestørrelse 0,2-5 µm).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forskriver bør være kjent med opplæringsmateriellet og gi pasient pasientkortet som forklarer hva de bør gjøre ved symptomer på immunrelaterte bivirkninger og infusjonsrelaterte reaksjoner. Alvorlige og fatale immunrelaterte bivirkninger som kan involvere alle organsystemer er sett. De fleste oppstår under behandlingen, men kan også oppstå etter avsluttet behandling. Kan påvirke mer enn én del av kroppen samtidig, som f.eks. myositt og myokarditt eller myasthenia gravis. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på immunrelaterte bivirkninger. Disse bør håndteres i tråd med anbefalte justeringer av cemiplimabbehandlingen, hormontilførsel (hvis klinisk indisert) og kortikosteroider. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger bør pasienten undersøkes for å bekrefte dette og for å ekskludere andre mulige årsaker. Behandlingen bør avsluttes midlertidig eller seponeres permanent avhengig av bivirkningens alvorlighetsgrad. Immunrelatert pneumonitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for symptomer på pneumonitt. Ved mistenkt pneumonitt bør pasienten undersøkes med røntgen som indisert basert på klinisk vurdering, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrelatert diaré eller kolitt: Er sett, definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for symptomer på diaré eller kolitt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering, og med antidiarroika og kortikosteroider. Immunrelatert hepatitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for unormal leverfunksjon før og periodisk under behandlingen, basert på klinisk vurdering. Hepatitten håndteres iht. behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrelaterte endokrinopatier: Er sett, definert som behandlingsutløste endokrinopatier uten annen tydelig etiologi. Sykdom i thyreoidea (hypo-/hypertyreose): Immunrelaterte sykdommer i thyreoidea som kan oppstå når som helst i løpet av behandlingen er sett. Pasienten bør overvåkes for endringer i thyreoideafunksjonen ved behandlingsstart og periodisk under behandlingen basert på klinisk vurdering. Pasienten bør behandles med hormontilførsel (hvis indisert) og anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab. Hypertyreose bør behandles iht. standard medisinsk praksis. Hypofysitt: Immunrelatert hypofysitt er sett og det bør overvåkes for symptomer på hypofysitt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk indisert. Binyrebarksvikt: Er sett og det bør overvåkes for symptomer på binyrebarksvikt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk indisert. Diabetes mellitus type 1: Immunrelatert diabetes mellitus type 1 er sett, inkl. diabetisk ketoacidose. Det bør overvåkes for hyperglykemi og symptomer på diabetes basert på klinisk evaluering, og behandles med perorale antihyperglykemiske midler eller insulin, samt anbefalt behandlingsjustering. Immunrelaterte hudbivirkninger: Er sett, definert som bivirkninger som krever bruk av systemiske kortikosteroider uten annen tydelig etiologi, inkl. alvorlige kutane bivirkninger (SCAR) som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (i noen tilfeller med fatalt utfall), og andre hudreaksjoner som utslett, erythema multiforme og pemfigoid. Det bør overvåkes for tegn på mistenkte alvorlige hudreaksjoner og andre årsaker bør ekskluderes. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og med bruk av kortikosteroider. Ved symptomer/tegn på SJS eller TEN skal pasienten behandles iht. anbefalt behandlingsjustering, og henvises til spesialist for vurdering og behandling. Hos pasienter med non-Hodgkins lymfom (NHL), tidligere eksponert for idelalisib og med nylig bruk av sulfonamidantibiotika, er det sett tilfeller av SJS, fatal TEN og stomatitt etter én dose cemiplimab. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider, som beskrevet ovenfor. Immunrelatert nefritt: Er sett, definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten skal overvåkes for endringer i nyrefunksjon og bør følges opp iht. anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider. Andre immunrelaterte bivirkninger: Andre fatale og livstruende immunrelaterte bivirkninger er sett, inkl. paraneoplastisk encefalomyelitt, meningitt og myositt. Mistenkte immunrelaterte bivirkninger skal evalueres for å utelukke andre årsaker. Pasienten bør overvåkes for symptomer på immunrelaterte bivirkninger, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider, som klinisk indisert. Transplantatavstøtning av solide organer er rapportert etter behandling med PD-1-hemmere. Behandling kan øke risikoen for avstøtning ved solid organtransplantasjon. Fordel med behandling vurderes opp mot risiko for mulig organavstøtning. Transplantat-mot-vert-sykdom er sett ved behandling med andre PD-1/PD-L1-hemmere i assosiasjon med allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Alvorlige eller livstruende infusjonsrelaterte reaksjoner kan opptre og pasienten bør overvåkes for symptomer på disse, og følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og bruk av kortikosteroider. Ved milde eller moderate infusjonsrelaterte reaksjoner bør behandlingen avbrytes eller infusjonsraten reduseres. Ved alvorlige (grad 3) eller livstruende (grad 4) infusjonsrelaterte reaksjoner bør infusjonen avsluttes og cemiplimab seponeres permanent. Pasienter med aktive infeksjoner eller nedsatt immunforsvar: Data mangler og cemiplimab bør brukes med forsiktighet, og etter nøye nytte-/risikovurdering.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppressiver før oppstart av cemiplimab, bortsett fra fysiologiske doser av systemiske kortikosteroider (≤10 mg/dag av prednison eller tilsv.), bør unngås pga. mulig påvirkning på cemiplimabs effekt. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver kan imidlertid brukes etter oppstart med cemiplimab for å behandle immunrelaterte bivirkninger.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon, med mindre klinisk nytte oppveier potensiell risiko. Reproduksjonsstudier hos dyr er ikke utført, men andre dyrestudier har vist hemming av PD-1/PD-L1-veien som kan føre til økt risiko for immunmediert avstøtning av fosteret og påfølgende fosterdød. IgG4 krysser placentabarrieren, og cemiplimab kan derfor potensielt overføres fra mor til foster.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer (inkl. IgG4) utskilles i morsmelk, og risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Ammende skal instrueres om å ikke amme under behandling og i minst 4 måneder etter siste dose.
Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier har ikke vist effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Endokrine
Vanlige Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme
Mindre vanlige Binyrebarksvikt, diabetes mellitus type 1, hypofysitt, tyreoiditt
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré (inkl. kolitt)
Vanlige Stomatitt
Generelle
Svært vanlige Fatigue (inkl. asteni)
Hjerte
Mindre vanlige Myokarditt, perikarditt
Hud
Svært vanlige Kløe, utslett1
Immunsystemet
Vanlige Infusjonsrelatert reaksjon
Mindre vanlige Immunologisk trombocytopeni, Sjøgrens syndrom, vaskulitt
Ukjent frekvens Transplantatavstøtning av solide organer
Lever/galle
Vanlige Hepatitt
Luftveier
Vanlige Dyspné, pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter (inkl. ryggsmerter, myalgi, nakkesmerter, smerter i ekstremiteter)
Mindre vanlige Muskelsvakhet, polymyalgia revmatika
Sjeldne Myositt
Nevrologiske
Mindre vanlige Encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, inflammasjon i sentralnervesystemet, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, meningitt, myasthenia gravis, paraneoplastisk encefalomyelitt, perifer nevropati (inkl. nevritt)
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nefritt
Undersøkelser
Vanlige Økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt kreatinin i blod
Øye
Mindre vanlige Keratitt
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré (inkl. kolitt)
Generelle Fatigue (inkl. asteni)
Hud Kløe, utslett1
Vanlige
Endokrine Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme
Gastrointestinale Stomatitt
Immunsystemet Infusjonsrelatert reaksjon
Lever/galle Hepatitt
Luftveier Dyspné, pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter (inkl. ryggsmerter, myalgi, nakkesmerter, smerter i ekstremiteter)
Undersøkelser Økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt kreatinin i blod
Mindre vanlige
Endokrine Binyrebarksvikt, diabetes mellitus type 1, hypofysitt, tyreoiditt
Hjerte Myokarditt, perikarditt
Immunsystemet Immunologisk trombocytopeni, Sjøgrens syndrom, vaskulitt
Muskel-skjelettsystemet Muskelsvakhet, polymyalgia revmatika
Nevrologiske Encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, inflammasjon i sentralnervesystemet, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, meningitt, myasthenia gravis, paraneoplastisk encefalomyelitt, perifer nevropati (inkl. nevritt)
Nyre/urinveier Nefritt
Øye Keratitt
Sjeldne
Muskel-skjelettsystemet Myositt
Ukjent frekvens
Immunsystemet Transplantatavstøtning av solide organer

1Inkl. makulopapuløst utslett, utslett, dermatitt, generalisert utslett, bulløs dermatitt, legemiddelutslett, erytem, pemfigoid, psoriasis, erytematøst utslett, makuløst utslett, kløende utslett og hudreaksjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Hensiktsmessig symptomatisk behandling bør igangsettes.

Egenskaper

Klassifisering: Humant immunglobulin (IgG4), monoklonalt antistoff.
Virkningsmekanisme: Bindes til PD-1-reseptoren (programmert celledød-1-reseptoren), og blokkerer interaksjonen med ligandene PD-L1 og PD-L2. Binding til ligandene PD-L1 og PD-L2 som uttrykkes på antigenpresenterende celler, og som kan uttrykkes på tumorceller og/eller andre celler i tumorens mikromiljø, gir hemming av T-cellefunksjon, som proliferasjon, cytokinsekresjon og cytotoksisk aktivitet. T-celleresponser potenseres, inkl. anti-tumorresponser.
Absorpsjon: Steady state etter ca. 4 måneder.
Fordeling: Vdss 5,2 liter.
Halveringstid: T1/2ss 19,4 dager. Clearance er lineær ved doser fra 1-10 mg/kg hver 2. uke. Clearance etter 1. dose er ca. 0,33 liter/dag. Total clearance reduseres med ca. 35% over tid. Clearance ved steady state er 0,21 liter/dag.
Metabolisme: Forventes å degraderes til små peptider og aminosyrer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2‑8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C/romtemperatur, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold. Se SPC eller pakningsvedlegg for oppbevaring og holdbarhet etter fortynning.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Libtayo, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
350 mg/7 ml 7 ml (hettegl.)
570391
-
-
68112,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09/2020