Antipsykotikum, indolderivat.

N05A E05 (Lurasidon)TABLETTER, filmdrasjerte 18,5 mg, 37 mg og 74 mg: Hver tablett inneh.: Lurasidonhydroklorid tilsv. lurasidon 18,6 mg, resp. 37,2 mg og 74,5 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 18,5 mg og 37 mg: Titandioksid (E 171). 74 mg: Indigotin (E 132), gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av schizofreni hos voksne og ungdom >13 år.

Dosering

Voksne: Startdose 37 mg 1 gang daglig. Initial dosetitrering er ikke nødvendig. Lurasidon er effektivt i doser 37-148 mg 1 gang daglig. Doseøkning skal baseres på legens vurdering og observert klinisk respons. Maks. døgndose 148 mg. Pasienter på doser >111 mg 1 gang daglig og som tar pause i behandlingen i >3 dager, skal starte opp med 111 mg 1 gang daglig og titreres opp. Ved lavere doser kan pasienten starte opp igjen med tidligere dose uten opptitrering.
Ungdom >13 år: Anbefalt startdose er 37 mg 1 gang daglig. Initial dosetitrering er ikke nødvendig. Lurasidon er effektivt i doser 37-74 mg 1 gang daglig. Doseøkning skal baseres på legens vurdering og observert klinisk respons. Maks. døgndose 74 mg. Hos ungdom skal lurasidon kun forskrives av spesialist innen pediatrisk psykiatri.
Dosejustering pga. interaksjoner: I kombinasjon med moderate CYP3A4-hemmere anbefales startdose på 18,5 mg, og maks. døgndose bør ikke overskride 74 mg daglig. Dosejustering kan være nødvendig i kombinasjon med milde og moderate CYP3A4-induktorer. For kraftige CYP3A4–hemmere og -induktorer, se Kontraindikasjoner.
Bytte mellom antipsykotika: Skal skje under oppsyn av lege.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B og C) er anbefalt startdose 18,5 mg. Maks. døgndose ved moderat nedsatt leverfunksjon: 74 mg. Maks. døgndose ved alvorlig nedsatt leverfunksjon: 37 mg. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥30-<50 ml/minutt), alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥15-<30 ml/minutt) og terminal nyresykdom (ClCR <15 ml/minutt), er anbefalt startdose 18,5 mg og maks. døgndose 74 mg 1 gang daglig. Bør ikke brukes ved terminal nyresykdom med mindre potensiell nytte overgår potensiell risiko og pasienten er under klinisk overvåkning. Eldre: Eldre kan ha redusert nyrefunksjon og dosejustering kan være nødvendig, se Nedsatt nyrefunksjon. Ingen dosejustering ved normal nyrefunksjon (ClCR ≥80 ml/minutt). Forsiktighet utvises ved behandling av eldre ≥65 år med høye doser.
Administrering: Tas 1 gang daglig, til samme tid. Skal tas med mat. Hvis dosen tas uten mat antas det at eksponering for lurasidon blir signifikant lavere. Samtidig inntak av grapefruktjuice skal unngås. Skal svelges hele med vann, for å maskere bitter smak.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig inntak av sterke CYP3A4-hemmere (f.eks. boceprevir, klaritromycin, kobicistat, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinavir, posakonazol, ritonavir, sakinavir, telaprevir, telitromycin, vorikonazol) og sterke CYP3A4-induktorer (f.eks. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, johannesurt (prikkperikum).

Forsiktighetsregler

Forbedring av klinisk tilstand kan ta dager til uker, og pasienter bør overvåkes nøye i hele denne perioden. Selvmord: Nøye overvåkning av høyrisikopasienter anbefales, da selvmordsrelatert atferd er rapportert etter behandlingsstart eller bytte av antipsykotika. Parkinsons sykdom: Antipsykotika kan forverre parkinsonssymptomene. Legen bør derfor veie risiko opp mot nytte ved forskrivning til pasienter med Parkinsons sykdom. Ekstrapyramidale symptomer: Legemidler med dopaminreseptorantagonistiske egenskaper er forbundet med ekstrapyramidale reaksjoner inkl. rigiditet, tremor, maskelignende ansikt, dystonier, sikling, lut holdning og unormal gange. I studier med voksne schizofrenipasienter var det en økt forekomst av ekstrapyramidale symptomer etter lurasidonbehandling sammenlignet med placebo. Tardiv dyskinesi: Preparater med dopaminreseptorantagonistiske egenskaper er forbundet med induksjon av tardiv dyskinesi, karakterisert ved ufrivillige rytmiske bevegelser, særlig i tunge og/eller ansikt. Ved tegn/symptomer til tardiv dyskinesi bør seponering av alle antipsykotika, inkl. lurasidon, vurderes. Hjerte/kar-sykdom/QT-forlengelse: Forsiktighet bør utvises ved kjent hjerte-karsykdom eller forekomst av forlenget QT-intervall i familien, hypokalemi og ved samtidig bruk av andre legemidler som forlenger QT-intervallet. Kramper: Forsiktighet skal utvises hos pasienter med tidligere kramper eller andre tilstander som potensielt kan senke krampeterskelen. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): MNS, kjennetegnet ved hypertermi, muskelrigiditet, autonom ustabilitet, endret bevissthet og økt kreatinfosfatasenivå i serum, er rapportert. Ytterligere tegn kan inkludere myoglobinuri (rabdomyolyse) og akutt nyresvikt. I slike tilfeller skal lurasidon seponeres. Eldre med demens: Lurasidon er ikke studert hos disse. Generell dødelighet: I en metaanalyse av 17 kontrollerte kliniske studier hadde eldre med demens, behandlet med andre atypiske antipsykotika, inkl. risperidon, aripiprazol, olanzapin og kvetiapin en økt risiko for dødelighet sammenlignet med placebo. Cerebrovaskulære bivirkninger: Skal brukes med forsiktighet hos eldre med demens som har risikofaktorer for slag. Venøs tromboembolisme (VTE): VTE er rapportert ved bruk av antipsykotika. Pasienter som behandles med antipsykotika har ofte ervervede risikofaktorer for VTE, og alle risikofaktorer bør utredes før og under behandling og forholdsregler tas. Hyperprolaktinemi: Lurasidon øker prolaktinnivået pga. antagonisme av dopamin D2-reseptorer. Pasienten bør informeres om tegn/symptomer på forhøyet prolaktin, f.eks. gynekomasti, galaktoré, amenoré og erektil dysfunksjon. Pasienten bør rådes til å søke lege hvis de opplever tegn/symptomer. Vektøkning: Er sett ved bruk av antipsykotika og overvåkning av vekt anbefales. Hyperglykemi: Sjeldne tilfeller av glukoserelaterte bivirkninger, som hyperglykemi, er sett. Klinisk overvåkning anbefales hos diabetikere og ved risiko for utvikling av diabetes mellitus. Ortostatisk hypotensjon/synkope: Lurasidon kan forårsake ortostatisk hypotensjon og overvåkning av ortostatiske vitale tegn bør vurderes hos pasienter som er utsatte for hypotensjon. Serotonergt syndrom: Samtidig administrering av lurasidon og andre serotonerge legemidler, se Interaksjoner, kan gi serotonergt syndrom. Hvis samtidig behandling er klinisk berettiget, anbefales nøye observasjon av pasienten, spesielt ved behandlingsstart og doseøkning. Symptomer kan inkludere endringer i sinnstilstand, autonom instabilitet, nevromuskulære anomalier og/eller GI-symptomer. Ved mistanke om serotonergt syndrom bør dosereduksjon eller seponering overveies, avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør advares mot å betjene farlige maskiner, inkl. motorkjøretøy og sykkel, inntil de er relativt sikre på at lurasidon ikke påvirker dem ugunstig. Trafikksikkerhet bør vurderes hos ungdom som sykler.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Brukes med forsiktighet i kombinasjon med andre sentraltvirkende legemidler og alkohol. Forsiktighet anbefales ved bruk sammen med legemidler som er kjent for å forlenge QT-intervallet, f.eks. antiarytmika klasse IA (f.eks. kinidin, disopyramid) og III (f.eks. amiodaron, sotalol), noen antihistaminer, noen andre antipsykotika og noen antimalariamidler (f.eks. meflokin). Bør brukes med forsiktighet sammen med andre serotonerge legemidler, f.eks. buprenorfin/opioider, MAO-hemmere, SSRI, SNRI eller TCA, grunnet økt risikoen for serotonergt syndrom, se Forsiktighetsregler. Grapefruktjuice skal unngås under behandling. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere og -induktorer er kontraindisert. Samtidig bruk av lurasidon og posakonazol (sterk CYP3A4-hemmer) ga ca. 4-5 × høyere eksponering for lurasidon. Denne effekten ble sett i opptil 2-3 uker etter avsluttet posakonazolbehandling. Samtidig bruk av moderate CYP3A4-hemmere kan øke eksponeringen for lurasidon. Samtidig inntak av lurasidon og diltiazem (langsom frisetting), en moderat CYP3A3 hemmer, resulterte i hhv. 2,2 og 2,4 × høyere eksponering for lurasidon og den aktive metabolitten ID 14283. Bruk av diltiazemformuleringer med øyeblikkelig frisetting kan resultere i en større økning i lurasidons eksponering. Samtidig inntak av lurasidon og svake eller moderate CYP3A4-induktorer forventes å gi <2 × lavere eksponering for lurasidon og i opptil 2 uker etter seponering av svake eller moderate CYP3A4-induktorer. Når lurasidon tas samtidig med svake eller moderate CYP3A4-induktorer, er det nødvendig å overvåke effekten av lurasidon nøye og justere dosen om nødvendig. Lurasidon er et P-gp- og BCRP-substrat. Samtidig inntak av P-gp og BCRP-hemmere kan øke eksponeringen for lurasidon. Samtidig inntak av lurasidon og midazolam, et sensitivt CYP3A4-substrat, resulterte i <1,5 × høyere eksponering for midazolam. Overvåkning anbefales når lurasidon og CYP3A4-substrater som er kjent for å ha et smalt terapeutisk vindu (f.eks. astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, kinidin, bepridil eller ergotalkaloider (ergotamin, dihydroergotamin)) tas samtidig. Det anses at lurasidon og digoksin kan tas samtidig. Samtidig inntak av P-gp-substratet dabigatraneteksilat kan resultere i økt plasmakonsentrasjon av dabigatran. Samtidig inntak av BCRP-substrater kan resultere i økt plasmakonsentrasjon av BCRP-substratene. Samtidig inntak av lurasidon og litium indikerer en ubetydelig effekt av litium på farmakokinetikken til lurasidon. Det er derfor ikke nødvendig med dosejustering av lurasidon ved samtidig inntak av litium. Lurasidon påvirker ikke konsentrasjonen av litium. Lurasidon kan tas sammen med orale antikonseptiva.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Potensiell human risiko ukjent. Skal ikke brukes under graviditet med mindre det er helt nødvendig. Nyfødte eksponert for antipsykotika i 3. trimester har risiko for ekstrapyramidale bivirkninger og/eller abstinenssymptomer som agitasjon, hypertoni, hypotoni, tremor, søvnighet, åndenød eller sugeproblemer. Nyfødte bør overvåkes nøye.
Amming: Utskilles i melk hos rotter. Ukjent om lurasidon eller dets metabolitter utskilles i human morsmelk. Amming skal bare vurderes dersom potensiell nytte av behandling rettferdiggjør potensiell risiko for barnet.
Fertilitet: Dyrestudier har vist en rekke effekter på fertilitet, hovedsakelig forbundet med økning i prolaktin, som ikke anses relevant for human reproduksjon.

 

Bivirkninger

Bivirkninger basert på sammensatte data hos voksne

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneEosinofili
Ukjent frekvensAnemi4, leukopeni4, nøytropeni4
Gastrointestinale
VanligeDyspepsi, kvalme, mageubehag, munntørrhet, oppkast, økt spyttsekresjon, øvre abdominalsmerte
Mindre vanligeFlatulens
Ukjent frekvensDiaré4, dysfagi4, gastritt4
Generelle
VanligeFatigue
Mindre vanligeUnormal gange
Ukjent frekvensPlutselig død4,5
Hjerte
Mindre vanligeTakykardi
Ukjent frekvensAV-blokk grad I4, angina pectoris4, bradykardi4
Hud
VanligeKløe, utslett
Mindre vanligeHyperhidrose
SjeldneAngioødem
Ukjent frekvensStevens-Johnsons syndrom
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
Mindre vanligeNasofaryngitt
Kar
Mindre vanligeHetetokter, hypertensjon, hypotensjon, ortostatisk hypotensjon, økt blodtrykk
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeØkt prolaktin i blod
Ukjent frekvensAmenoré4, dysmenoré4, erektil dysfunksjon4, forstørrede bryster4, galaktoré4, smerter i brystene4
Lever/galle
Mindre vanligeØkt ALAT
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMuskelstivhet, økt CK i blod
Mindre vanligeLeddstivhet, myalgi, nakkesmerte, ryggsmerter
SjeldneRabdomyolyse
Nevrologiske
Svært vanligeAkatisi, somnolens1
VanligeDyskinesi, dystoni3, parkinsonisme2, svimmelhet
Mindre vanligeDysartri, letargi, tardiv dyskinesi
SjeldneMalignt nevroleptikasyndrom
Ukjent frekvensKramper4
Nyre/urinveier
VanligeØkt serumkreatinin
Mindre vanligeDysuri
Ukjent frekvensNyresvikt4
Psykiske
VanligeAgitasjon, angst, insomni, rastløshet
Mindre vanligeKatatoni, mareritt
Ukjent frekvensPanikkanfall4, selvmordsatferd4, søvnforstyrrelse4
Stoffskifte/ernæring
VanligeØkt vekt
Mindre vanligeHyponatremi, redusert appetitt, økt blodglukose
Svangerskap
Ukjent frekvensNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
Øre
Ukjent frekvensVertigo4
Øye
Mindre vanligeTåkesyn

1Somnolens inkl. hypersomni, hypersomnolens, sedasjon og somnolens.

2Parkinsonisme inkl. bradykinesi, tannhjulsrigiditet, sikling, ekstrapyramidale forstyrrelser, hypokinesi, muskelrigiditet, parkinsonisme, psykomotorisk retardasjon og tremor.

3Dystoni inkl. dystoni, okulogyr krise, oromandibulær dystoni, tungespasme, torticollis, og trismus.

4Sett i kontrollerte og ukontrollerte studier i fase 2 og 3, forekomsten er imidlertid for lav til frekvensestimering.

5Kan tilskrives underliggende hjerte-karsykdom observert under det kliniske utviklingsprogrammet.

Bivirkninger basert på sammensatte data hos voksne

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
NevrologiskeAkatisi, somnolens1
Vanlige
GastrointestinaleDyspepsi, kvalme, mageubehag, munntørrhet, oppkast, økt spyttsekresjon, øvre abdominalsmerte
GenerelleFatigue
HudKløe, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet
Muskel-skjelettsystemetMuskelstivhet, økt CK i blod
NevrologiskeDyskinesi, dystoni3, parkinsonisme2, svimmelhet
Nyre/urinveierØkt serumkreatinin
PsykiskeAgitasjon, angst, insomni, rastløshet
Stoffskifte/ernæringØkt vekt
Mindre vanlige
GastrointestinaleFlatulens
GenerelleUnormal gange
HjerteTakykardi
HudHyperhidrose
InfeksiøseNasofaryngitt
KarHetetokter, hypertensjon, hypotensjon, ortostatisk hypotensjon, økt blodtrykk
Kjønnsorganer/brystØkt prolaktin i blod
Lever/galleØkt ALAT
Muskel-skjelettsystemetLeddstivhet, myalgi, nakkesmerte, ryggsmerter
NevrologiskeDysartri, letargi, tardiv dyskinesi
Nyre/urinveierDysuri
PsykiskeKatatoni, mareritt
Stoffskifte/ernæringHyponatremi, redusert appetitt, økt blodglukose
ØyeTåkesyn
Sjeldne
Blod/lymfeEosinofili
HudAngioødem
Muskel-skjelettsystemetRabdomyolyse
NevrologiskeMalignt nevroleptikasyndrom
Ukjent frekvens
Blod/lymfeAnemi4, leukopeni4, nøytropeni4
GastrointestinaleDiaré4, dysfagi4, gastritt4
GenerellePlutselig død4,5
HjerteAV-blokk grad I4, angina pectoris4, bradykardi4
HudStevens-Johnsons syndrom
Kjønnsorganer/brystAmenoré4, dysmenoré4, erektil dysfunksjon4, forstørrede bryster4, galaktoré4, smerter i brystene4
NevrologiskeKramper4
Nyre/urinveierNyresvikt4
PsykiskePanikkanfall4, selvmordsatferd4, søvnforstyrrelse4
SvangerskapNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
ØreVertigo4

1Somnolens inkl. hypersomni, hypersomnolens, sedasjon og somnolens.

2Parkinsonisme inkl. bradykinesi, tannhjulsrigiditet, sikling, ekstrapyramidale forstyrrelser, hypokinesi, muskelrigiditet, parkinsonisme, psykomotorisk retardasjon og tremor.

3Dystoni inkl. dystoni, okulogyr krise, oromandibulær dystoni, tungespasme, torticollis, og trismus.

4Sett i kontrollerte og ukontrollerte studier i fase 2 og 3, forekomsten er imidlertid for lav til frekvensestimering.

5Kan tilskrives underliggende hjerte-karsykdom observert under det kliniske utviklingsprogrammet.

Bivirkninger hos ungdom

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeNøytropeni
Endokrine
VanligeHyperprolaktinemi (inkl. økt prolaktin i blod)
Mindre vanligeAutoimmun tyreoiditt, hyperandrogenisme, hypotyreoidisme
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme
VanligeForstoppelse, munntørrhet, oppkast, økt spyttsekresjon
Mindre vanligeDiaré, dyspepsi, hyposalivasjon, mageubehag, tannpine, tørre lepper, øvre abdominalsmerte
Generelle
VanligeAsteni, fatigue, irritabilitet
Mindre vanligeFeber, frysninger, ikke-kardiell brystsmerte, malaise, unormal gange
Hjerte
VanligeTakykardi
Mindre vanligePalpitasjoner, supraventrikulære ekstrasystoler
Hud
VanligeHyperhidrose
Mindre vanligeAlopesi, unormal hårvekst, urticaria, utslett
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
Mindre vanligeNasofaryngitt, rhinitt, øvre luftveisinfeksjon
Kar
Mindre vanligeHypertensjon, ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
VanligeErektil dysfunksjon
Mindre vanligeAmenoré, ejakulasjonsforstyrrelse, galaktoré, gynekomasti, oligomenoré, seksuell dysfunksjon, smerter i brystene, uregelmessig menstruasjon
Luftveier
Mindre vanligeDyspné, orofaryngeal smerte
Medfødte/genetiske
Mindre vanligeTourettes syndrom
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMuskelstivhet
Mindre vanligeArtralgi, kjevesmerte, muskel-skjelettstivhet, muskelspenning, myalgi, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanligeAkatisi, hodepine, somnolens1
VanligeDyskinesi, dystoni3, oppmerksomhetsforstyrrelse, parkinsonisme2, svimmelhet
Mindre vanligeAmnesi, hyperkinesi, migrene, parestesi, postural dysgeusi, psykomotorisk hyperaktivitet, restless legs-syndrom, spenningshodepine, svimmelhet, tardiv dyskinesi
Nyre/urinveier
Mindre vanligeBilirubinuri, dysuri, miksjonsforstyrrelse, nyresykdom, polyuri, proteinuri
Psykiske
VanligeAgitasjon, angst, anspenthet, depresjon, insomni, psykotisk lidelse, schizofreni, unormale drømmer
Mindre vanligeAggresjon, depresjon, dissosiasjon, drapstanker, endringer i mentaltilstand, for tidlig oppvåkning, forvirringstilstand, hørselshallusinasjon, impulsiv atferd, innsovningsvansker, letargi, likegyldighet, panikkanfall, psykomotorisk hyperaktivitet, rastløshet, redusert libido, selvmordstanker, synshallusinasjon, søvnforstyrrelse, tvangstanker, unormalt tankemønster, økt libido
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligeTilsiktet overdosering
Stoffskifte/ernæring
VanligeRedusert appetitt, økt appetitt
Mindre vanligeHyperinsulinemi
Undersøkelser
VanligeRedusert vekt, økt CK i blod, økt CRP, økt vekt
Mindre vanligeAntithyreoidea antistoff-positiv, forkortet PR-intervall i EKG, redusert ALP i blod, redusert HDL, redusert LDL, redusert hemoglobin, redusert testosteron i blod, økt ALAT, økt ASAT, økt CK i blod, økt TSH i blod, økt blodglukose, økt insulin i blod, økt kolesterol i blod, økte triglyserider
Øre
Mindre vanligeHyperakusi
Øye
Mindre vanligeAkkommodasjonsforstyrrelse, tåkesyn

1Somnolens inkl. hypersomni, sedasjon og somnolens.

2Parkinsonisme inkl. tannhjulsrigiditet, ekstrapyramidale forstyrrelser, hypokinesi, parkinsonisme og tremor.

Bivirkninger hos ungdom

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme
NevrologiskeAkatisi, hodepine, somnolens1
Vanlige
EndokrineHyperprolaktinemi (inkl. økt prolaktin i blod)
GastrointestinaleForstoppelse, munntørrhet, oppkast, økt spyttsekresjon
GenerelleAsteni, fatigue, irritabilitet
HjerteTakykardi
HudHyperhidrose
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
Muskel-skjelettsystemetMuskelstivhet
NevrologiskeDyskinesi, dystoni3, oppmerksomhetsforstyrrelse, parkinsonisme2, svimmelhet
PsykiskeAgitasjon, angst, anspenthet, depresjon, insomni, psykotisk lidelse, schizofreni, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt, økt appetitt
UndersøkelserRedusert vekt, økt CK i blod, økt CRP, økt vekt
Mindre vanlige
Blod/lymfeNøytropeni
EndokrineAutoimmun tyreoiditt, hyperandrogenisme, hypotyreoidisme
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, hyposalivasjon, mageubehag, tannpine, tørre lepper, øvre abdominalsmerte
GenerelleFeber, frysninger, ikke-kardiell brystsmerte, malaise, unormal gange
HjertePalpitasjoner, supraventrikulære ekstrasystoler
HudAlopesi, unormal hårvekst, urticaria, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseNasofaryngitt, rhinitt, øvre luftveisinfeksjon
KarHypertensjon, ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/brystAmenoré, ejakulasjonsforstyrrelse, galaktoré, gynekomasti, oligomenoré, seksuell dysfunksjon, smerter i brystene, uregelmessig menstruasjon
LuftveierDyspné, orofaryngeal smerte
Medfødte/genetiskeTourettes syndrom
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, kjevesmerte, muskel-skjelettstivhet, muskelspenning, myalgi, smerte i ekstremitet
NevrologiskeAmnesi, hyperkinesi, migrene, parestesi, postural dysgeusi, psykomotorisk hyperaktivitet, restless legs-syndrom, spenningshodepine, svimmelhet, tardiv dyskinesi
Nyre/urinveierBilirubinuri, dysuri, miksjonsforstyrrelse, nyresykdom, polyuri, proteinuri
PsykiskeAggresjon, depresjon, dissosiasjon, drapstanker, endringer i mentaltilstand, for tidlig oppvåkning, forvirringstilstand, hørselshallusinasjon, impulsiv atferd, innsovningsvansker, letargi, likegyldighet, panikkanfall, psykomotorisk hyperaktivitet, rastløshet, redusert libido, selvmordstanker, synshallusinasjon, søvnforstyrrelse, tvangstanker, unormalt tankemønster, økt libido
Skader/komplikasjonerTilsiktet overdosering
Stoffskifte/ernæringHyperinsulinemi
UndersøkelserAntithyreoidea antistoff-positiv, forkortet PR-intervall i EKG, redusert ALP i blod, redusert HDL, redusert LDL, redusert hemoglobin, redusert testosteron i blod, økt ALAT, økt ASAT, økt CK i blod, økt TSH i blod, økt blodglukose, økt insulin i blod, økt kolesterol i blod, økte triglyserider
ØreHyperakusi
ØyeAkkommodasjonsforstyrrelse, tåkesyn

1Somnolens inkl. hypersomni, sedasjon og somnolens.

2Parkinsonisme inkl. tannhjulsrigiditet, ekstrapyramidale forstyrrelser, hypokinesi, parkinsonisme og tremor.

3Dystoni inkl. dystoni, okulogyr krise og torticollis.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Egnet støttende behandling og nøye medisinsk overvåkning og monitorering bør fortsette til pasienten er restituert. Kardiovaskulær overvåkning startes omgående og bør inkludere kontinuerlig EKG. Hvis antiarytmisk behandling gis, er det teoretisk risiko for at disopyramid, prokainamid og kinidin forlenger QT-intervallet. Bretyliums alfablokkerende egenskaper kan være additive til lurasidons, noe som kan gi hypotensjon. Ved hypotensjon og sirkulatorisk kollaps gis egnet behandling. Adrenalin, dopamin eller andre sympatomimetika med betaagonistaktivitet skal ikke brukes, siden betastimulering kan forverre hypotensjon. Ved alvorlige ekstrapyramidale symptomer bør antikolinergika gis. Magetømming (etter intubasjon ved bevisstløshet), aktivt kull og laksantia vurderes. Sløvhet, kramper eller dystoniske reaksjoner kan fremkalle risiko for aspirasjon ved provosert emese.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Blokkerer dopaminerge og monoaminerge effekter. Høy affinitet til dopaminerge D2-resptorer og serotonerge 5-HT2A- og 5-HT7-reseptorer. Gir også partiell agonisme av 5-HT1A-reseptorer. Bindes ikke til histaminerge eller muskarine reseptorer.
Absorpsjon: Cmax innen 1-3 timer. Mat øker gjennomsnittlig Cmax og AUC hhv. ca. 2-3 ganger og 1,5-2 ganger. Steady state nås innen 7 dager.
Proteinbinding: 99%.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vd 6000 liter.
Halveringstid: 20-40 timer. Farmakokinetikken er doseproporsjonal.
Metabolisme: Hovedsakelig via CYP3A4 til 2 aktive og 2 inaktive metabolitter.
Utskillelse: Fekal og renal (metabolitter).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Latuda, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
18,5 mg28 stk. (blister)
540115
Blå resept
Byttegruppe
924,90C
37 mg28 stk. (blister)
579636
Blå resept
Byttegruppe
924,90C
74 mg28 stk. (blister)
507209
Blå resept
Byttegruppe
924,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.07.2020