Lamisil

Novartis


Fungicid til systemisk bruk.

D01B A02 (Terbinafin)TABLETTER 250 mg: Hver tablett inneh.: Terbinafinhydroklorid tilsv. terbinafin 250 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Soppinfeksjoner i hud og negler forårsaket av dermatofytter, når utvortes behandling ikke er egnet eller ikke har gitt tilfredsstillende resultat.

Dosering

Behandlingsvarighet avhenger av indikasjon og soppinfeksjonens alvorlighetsgrad.
Tinea corporis, tinea cruris og tinea pedis: Voksne: 1 tablett daglig i 2-6 uker. Symptomer kan observeres flere uker etter at infeksjonen er kurert.
Neglesopp: Voksne: 1 tablett daglig i 6-12 uker. Det er i de fleste tilfeller tilstrekkelig med 6 ukers behandling av infeksjoner på fingernegler. For behandling av infeksjoner på tånegler er det vanligvis tilstrekkelig med behandling i 12 uker. Hos enkelte pasienter med langsom neglevekst kan det være nødvendig med lengre behandlingstid. Ved neglesoppinfeksjoner sees optimal klinisk effekt først flere måneder etter at infeksjonen er kurert og behandlingen er avsluttet. Dette skyldes at det tar tid før friske negler vokser ut.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Anbefales ikke. Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. utilstrekkelige data mht. sikkerhet og effekt. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Muligheten for nedsatt lever- eller nyrefunksjon må overveies ved behandling av eldre (se Forsiktighetsregler).
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (gulsott, protrombintid <50%, hepatisk encefalopati), kronisk eller aktiv leversykdom. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <20 ml/minutt eller serumkreatinin >500 μmol/liter).

Forsiktighetsregler

Leverfunksjon: Leverfunksjonstester bør utføres før forskrivning. Hepatotoksisitet kan inntreffe og regelmessig monitorering av leverfunksjonen anbefales (etter 4-6 ukers behandling). Tablettene bør seponeres umiddelbart ved forhøyede leverfunksjonstester. Svært sjeldne tilfeller av alvorlig leversvikt (noen med fatalt utfall eller som krevde transplantasjon) er rapportert, primært hos pasienter med bakenforliggende systemiske tilstander. Pasienter bør instrueres i å rapportere øyeblikkelig symptomer som uforklarlig vedvarende kvalme, nedsatt appetitt, tretthet, brekninger, høyresidig øvre abdominale smerter, gulsott, mørk urin eller blek avføring. Pasienter med disse symptomene bør seponere oral terbinafinbehandling og pasientens leverfunksjon må undersøkes umiddelbart. Dyreforsøk har gitt indikasjon på leverkarsinogen effekt i hannrotter. Denne effekten var ikke reproduserbar i hunnrotter, mus, ape eller i humane hepatocyttkulturer. Dette bør det tas hensyn til ved vurdering av bruk ved indikasjoner som medfører langtidsbehandling eller gjentatte behandlinger. Nyrefunksjon: Bruk av preparatet er ikke tilstrekkelig undersøkt ved nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml/minutt eller serumkreatinin >300 μmol/liter), og anbefales derfor ikke. Hematologiske effekter: Svært sjeldne tilfeller av bloddyskrasier (nøytropeni, agranulocytose, trombocytopeni og pancytopeni) er rapportert. Årsaken til bloddyskrasien hos pasienter som har fått preparatet bør vurderes med tanke på mulig endring av behandlingsregime, inkl. seponering av preparatet. Pasienter må gjøres oppmerksom på at lege må kontaktes, eller ev. at preparatet seponeres, så fort symptomer på hematologiske bivirkninger (infeksjoner, blødninger) eller kutane bivirkninger oppstår. Dermatologiske effekter: Alvorlige hudreaksjoner (f.eks. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, legemiddelutløst utslett med eosinofili og systemiske symptomer) er rapportert svært sjelden. Ved tiltagende hudutslett bør preparatet seponeres. Brukes med forsiktighet ved kjent psoriasis eller lupus erythematosus, da utbrudd og forverring av psoriasis og kutan og systemisk lupus erythematosus er rapportert. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienter som opplever svimmelhet ved bruk av preparatet bør unngå å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Plasmaclearance av terbinafin kan bli akselerert av legemidler som induserer metabolisme og nedsatt av legemidler som hemmer CYP450. Ved slike kombinasjoner kan det være nødvendig å justere terbinafindosen. Cimetidin reduserer clearance av terbinafin med 33%, og kan gi økt effekt eller plasmakonsentrasjon av terbinafin. Flukonazol øker Cmax og AUC for terbinafin med hhv. 52% og 69% grunnet hemming av CYP2C9 og CYP3A4. Samme økning i terbinafineksponering kan oppstå ved samtidig bruk med andre CYP2C9- og CYP3A4-hemmere. Rifampicin øker clearance av terbinafin med 100%. Terbinafin reduserer clearance av i.v. administrert koffein med 19%, reduserer clearance av desipramin med 82% og øker clearance av ciklosporin med 15%. In vitro- og in vivo-studier har vist at terbinafin hemmer metabolismen via CYP2D6. Dette kan være av klinisk betydning for legemidler som hovedsakelig metaboliseres via CYP2D6. Pasienter som behandles med disse bør derfor følges, særlig dersom preparatet i tillegg har et smalt terapeutisk vindu. In vitro-studier tyder på at terbinafin har lavt potensiale for å påvirke clearance av de fleste legemidler som metaboliseres via CYP450-systemet, med unntak av de som metaboliseres via CYP2D6. Det er rapportert enkelte tilfeller av uregelmessig menstruasjon ved kombinasjon med orale antikonseptiva.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier på fertilitet og føtal toksisitet har ikke gitt signal om skadelige effekter. Klinisk erfaring hos gravide er svært begrenset, og bruk under graviditet bør unngås, med mindre morens kliniske tilstand krever behandling og mulige fordeler for moren overgår mulig risiko hos fosteret.
Amming: Går over i morsmelk, og forholdet mellom konsentrasjon i melk og i plasma er målt til 7:1. Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bør derfor ikke brukes under amming.
Fertilitet: Det foreligger ikke relevant informasjon fra human bruk. Fertilitetsstudier på rotter indikerer ingen alvorlige effekter på fertilitet eller reproduksjon.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeAnemi
Svært sjeldneAgranulocytose, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeGastrointestinale symptomer (abdominal distensjon, dyspepsi, kvalme, mild abdominalsmerte, diaré)
Ukjent frekvensPankreatitt
Generelle
VanligeFatigue
Mindre vanligeFeber
Ukjent frekvensInfluensalignende sykdom
Hud
Svært vanligeUrticaria, utslett
Mindre vanligeFotosensitivitetsreaksjoner (f.eks. fotodermatose, fotosensitive allergiske reaksjoner og polymorft lysutslett)
Svært sjeldneAkutt generalisert eksantematøs pustulose, alopesi, bulløs dermatitt, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, psoriasislignende erupsjoner eller forverring av psoriasis, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, toksisk huderupsjon
Ukjent frekvensDRESS
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktoid reaksjon (inkl. angioødem), kutan og systemisk lupus erythematosus
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon, serumsykelignende reaksjon
Kar
Ukjent frekvensVaskulitt
Lever/galle
SjeldneGulsott, hepatitt, kolestase, leversvikt, økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, myalgi
Ukjent frekvensRabdomyolyse
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeHypogeusi/ageusi (gjennopprettes vanligvis innen noen uker etter seponering), svimmelhet
Mindre vanligeHypoestesi, parestesi
Ukjent frekvensHyposmi/anosmi
Psykiske
VanligeDepresjon
Mindre vanligeAngst
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt
Undersøkelser
Mindre vanligeVekttap (pga. ageusi)
Ukjent frekvensØkt CK i blod
Øre
Mindre vanligeTinnitus
Ukjent frekvensHypakusi
Øye
VanligeSynssvekkelse
Ukjent frekvensRedusert synsskarphet, tåkesyn
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleGastrointestinale symptomer (abdominal distensjon, dyspepsi, kvalme, mild abdominalsmerte, diaré)
HudUrticaria, utslett
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
Vanlige
GenerelleFatigue
NevrologiskeHypogeusi/ageusi (gjennopprettes vanligvis innen noen uker etter seponering), svimmelhet
PsykiskeDepresjon
ØyeSynssvekkelse
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi
GenerelleFeber
HudFotosensitivitetsreaksjoner (f.eks. fotodermatose, fotosensitive allergiske reaksjoner og polymorft lysutslett)
NevrologiskeHypoestesi, parestesi
PsykiskeAngst
UndersøkelserVekttap (pga. ageusi)
ØreTinnitus
Sjeldne
Lever/galleGulsott, hepatitt, kolestase, leversvikt, økte leverenzymer
Svært sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
HudAkutt generalisert eksantematøs pustulose, alopesi, bulløs dermatitt, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, psoriasislignende erupsjoner eller forverring av psoriasis, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, toksisk huderupsjon
ImmunsystemetAnafylaktoid reaksjon (inkl. angioødem), kutan og systemisk lupus erythematosus
Ukjent frekvens
GastrointestinalePankreatitt
GenerelleInfluensalignende sykdom
HudDRESS
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, serumsykelignende reaksjon
KarVaskulitt
Muskel-skjelettsystemetRabdomyolyse
NevrologiskeHyposmi/anosmi
UndersøkelserØkt CK i blod
ØreHypakusi
ØyeRedusert synsskarphet, tåkesyn

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Få tilfeller av overdosering er rapportert (opptil 5 g). Dette ga følgende symptomer: Hodepine, kvalme, epigastrisk smerte og svimmelhet.
Behandling: Eliminasjon av legemidlet, primært ved administrering av aktivt kull. Hvis nødvendig, symptomatisk støttebehandling.

Egenskaper

Klassifisering: Et allylamin med bredt antimykotisk virkningsspektrum. Virker fungicid ved lave konsentrasjoner mot dermatofytter, muggsopper og enkelte dimorfe sopper. Effekten på gjærsopper er fungicid eller fungistatisk, avhengig av sopparten. Gitt peroralt konsentreres terbinafin i hud og negler i konsentrasjoner som har fungicid effekt.
Virkningsmekanisme: Interfererer spesifikt med soppens sterolbiosyntese på et tidlig stadium. Dette fører til mangel på ergosterol og til en intracellulær akkumulering av skvalen, noe som resulterer i fungal celledød. Terbinafin hemmer skvalenepoksidase i soppens cellemembran.
Absorpsjon: >70%. Absolutt biotilgjengelighet etter first pass-metabolisme er ca. 50%. Etter administrering av en enkel peroral dose på 250 mg var gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon på 1,3 mg/ml innen 1,5 timer. Ved steady state (70% steady state oppnås innen ca. 28 dager) var Cmax gjennomsnittlig 25% høyere enn ved administrering av en enkeltdose, og plasma-AUC var ca. 2,3 ganger høyere. Biotilgjengeligheten påvirkes av samtidig matinntak (<20% økning i AUC), men dosejusteringer er ikke nødvendig.
Proteinbinding: 99%.
Fordeling: Diffunderer hurtig gjennom dermis og akkumuleres i stratum corneum. Sekreres også i sebum, noe som medfører høye konsentrasjoner i hårfollikler, hår og sebumrik hud. Terbinafin distribueres også til neglene i løpet av få uker etter behandlingsstart.
Halveringstid: Ca. 30 timer. Terminal t1/2 ca. 16,5 dager (gjentatt dosering). Akkumuleres ikke. Ved nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml/minutt) eller preeksisterende leversykdom kan clearance bli redusert med ca. 50%.
Metabolisme: Metaboliseres raskt og i stor utstrekning av minst 7 CYP450-isoenzymer, hovedsakelig CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 og CYP2C19.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Lamisil, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
250 mg28 stk. (blister)
049650
Blå resept
Byttegruppe
428,60 (trinnpris 231,50)C
98 stk. (blister)
069815
Blå resept
Byttegruppe
1409,40 (trinnpris 716,40)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.05.2016