Hydroxyurea medac

Medac
KAPSLER, harde 500 mg: Hver kapsel inneh.: Hydroksykarbamid 500 mg, laktosemonohydrat 25 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML) i en kronisk eller akselererende fase av sykdommen. Behandling av pasienter med essensiell trombocytemi eller polycytemia vera med stor fare for tromboemboliske komplikasjoner.

Dosering

Terapien bør kun utføres av lege med erfaring i onkologi eller hematologi. Dosene baseres på pasientens faktiske eller ideelle kroppsvekt, alt etter hvilken som er lavest.
Kronisk myelogen leukemi: Vanligvis gis en innledende dose på 40 mg/kg daglig, avhengig av antall hvite blodceller. Denne dosen reduseres med 50% (20 mg/kg daglig) når det samlede antall hvite blodceller synker til <20 × 109/liter. Dosen justeres individuelt for å holde antall hvite blodceller på 5-10 × 109/liter. Dosen bør reduseres hvis antall hvite blodceller faller <5 × 109/liter og økes hvis det observeres at antall hvite blodceller >10 × 109/liter. Hvis antall hvite blodceller synker <2,5 × 109/liter, eller antall blodplater synker <100 × 109/liter, bør terapien avbrytes til antallet tydelig øker opp mot normalt igjen. Egnet prøveperiode for å bestemme antineoplastisk virkning er 6 uker. Terapien bør avbrytes hvis sykdommen er tydelig fremskredet. Hvis det konstateres en tydelig klinisk respons på terapien, kan den fortsette.
Essensiell trombocytemi: Hydroksykarbamid gis vanligvis til å begynne med i doser på 15 mg/kg/dag med justering av dosene for å holde antall blodplater <600 × 109/liter uten senking av antall hvite blodceller <4 × 109/liter.
Polycytemia vera: En bør starte med 15-20 mg/kg/dag. Dosen bør justeres individuelt for å holde hematokrit <45% og antall blodplater <400 × 109/liter. Hos de fleste pasienter kan dette oppnås ved at hydroksykarbamid gis kontinuerlig med gjennomsnittlige daglige doser på 500-1000 mg. Hvis hematokrit og antall blodplater kan kontrolleres på tilstrekkelig god måte, bør terapien fortsettes på ubestemt tid.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen tilgjengelige data. Doseringsanbefalinger kan ikke gis. Barn: Ettersom disse tilstandene oppstår svært sjelden hos barn, er det ikke fastslått et doseregime. Eldre: Eldre pasienter kan være mer ømfintlige for virkningene og kan kreve en lavere dosering.
Administrering: Kapslene skal behandles forsiktig. Bruk alltid hansker eller vask hendene nøye etter hver håndtering. Selv om det er en liten mulighet for fosterskade, skal gravide ikke håndtere kapslene. Skal svelges hele og skal ikke oppløses i munnen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Terapien bør avbrytes hvis det oppstår overømfintlighetsreaksjoner. Alvorlig benmargsdepresjon, leukocytopeni (<2,5 × 109 leukocytter/liter), trombocytopeni (<100 × 109 blodplater/liter) eller alvorlig anemi.

Forsiktighetsregler

Hydroksykarbamid kan forårsake benmargsdepresjon med leukopeni som første og vanligste tegn. Benmargsdepresjonen avtar imidlertid når terapien avbrytes. Trombocytopeni og anemi oppstår mindre hyppig og er sjeldne uten forutgående leukopeni. Det bør utføres regelmessige komplette blodtellinger inkl. bestemmelse av hemoglobinnivå, tellinger av totalt leukocyttantall, og tellinger av blodplatene også etter at den optimale individuelle dose er blitt fastsatt. Kontrollintervallene bør fastsettes individuelt, men er vanligvis 1 gang i uken. Hvis antallet hvite blodceller synker <2,5 × 109/liter, eller antallet blodplater synker <100 × 109/liter, bør terapien avbrytes til antallet tydelig øker opp mot normalt antall igjen. Ved tilfeller med anemi før eller under pågående behandling kan røde blodceller skiftes ut ved behov. Megaloblastisk erytropoese, som er selvbegrensende, observeres ofte på et tidlig stadium av terapien. Den morfologiske forandringen ligner på ondartet anemi, men er ikke relatert til mangel på vitamin B12 eller folinsyre. Under terapien bør det utføres hyppig kontroll av blodverdier og kontroller av lever- og nyrefunksjonen. Begrenset erfaring hos pasienter med nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon og spesiell forsiktighet anbefales, særlig i begynnelsen av terapien. Pasienter bør oppfordres til å drikke rikelig. Ved langtidsbehandling for myeloproliferative forstyrrelser som polycytemia vera og trombocytemi, kan det utvikles sekundær leukemi. Hudkreft er sett ved langtidsbehandling. Pasienten skal rådes til å beskytte huden mot soleksponering. Pasienten skal inspisere huden selv under behandling og etter seponering, samt testes for sekundære maligniteter ved rutinemessige oppfølgingsbesøk. Hydroksykarbamid kan forårsake smertefulle sår på bena, disse er vanligvis vanskelige å behandle og krever at terapien avbrytes, da vil sårene vanligvis leges i løpet av noen uker. Kutan vaskulær toksisitet, inkl. vaskulære sårdannelser og koldbrann, har oppstått hos pasienter med myeloproliferative sykdommer under behandling. Risikoen for vaskulær toksisitet øker hos pasienter som tidligere har fått eller som får samtidig interferonbehandling. Pga. potensielt alvorlige kliniske følger av kutane vaskulære sår som rapporteres hos pasienter med myeloproliferativ sykdom, skal behandling med hydroksykarbamid avbrytes hvis kutane vaskulære sårdannelser utvikles, og behandling med alternative cytoreduktive legemidler bør startes som indisert. Interstitiell lungesykdom, inkl. lungefibrose, lungeinfiltrasjon, pneumonitt og alveolitt/allergisk alveolitt er rapportert hos pasienter behandlet for myeloproliferative svulster og kan være forbundet med fatalt utfall. Ved pyreksi, hoste, dyspné eller andre respirasjonssymptomer skal pasienten grundig overvåkes, undersøkes og behandles. Omgående seponering av hydroksykarbamid og behandling med kortikosteroider virker å være forbundet med at slike tilfeller av lungeproblemer forsvinner. Interferens med laboratorietester: En publisert studie har vist økninger i laboratorieverdier for urea, urinsyre (5-9%) og melkesyre (6-11%), målt gjennom enzymatiske prøver in vitro, i nærvær av hydroksykarbamid (0,1-1 mM). Klinisk relevans av disse resultatene er ukjent. Kombinasjonen av hydroksykarbamid og nukleoside revers transkriptasehemmere (NRTI) kan øke risikoen for bivirkninger av NRTI. Pasienter med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon skal ikke ta dette preparatet. Alvorlige mageforstyrrelser (kvalme, oppkast, anoreksi) som forårsakes av at terapien kombineres med strålebehandling, kan vanligvis kontrolleres ved at en midlertidig opphører å gi hydroksykarbamid. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. kapsel. Bilkjøring og bruk av maskiner: Reaksjonsevnen kan bli nedsatt ved behandling med hydroksykarbamid. Dette bør man være oppmerksom på når det kreves økt oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Hydroksykarbamid skal gis med forsiktighet til pasienter med tidligere eller samtidig strålebehandling eller cytotoksisk behandling pga. økt risiko for å utvikle benmargsdepresjon, gastrisk irritasjon og mukositt (høyere alvorlighetsgrad, hyppigere forekomst). Videre kan det oppstå en forverring av erytem pga. tidligere eller samtidig strålebehandling. Hydroksykarbamid forsterker cytotoksisiteten til både ara-C og fluoropyrimidiner. Hydroksykarbamid kan øke den antiretrovirale aktiviteten av NRTI som f.eks. didanosin og stavudin, og kan også forsterke de mulige bivirkningene av disse legemidlene, f.eks. hepatotoksisitet, pankreatitt og perifer nevropati. Økt risiko for alvorlige eller dødelige infeksjoner ved samtidig bruk av levende vaksiner. Replikasjon av vaksineviruset kan bli forsterket, og/eller noen av bivirkningene fra vaksineviruset kan øke, da normale forsvarsmekanismer kan være undertrykt og pasientens antistoffrespons nedsatt. Bruk av levende vaksiner skal unngås under behandlingen og i minst 6 måneder etter avsluttet behandling, og etter at man har søkt råd fra spesialister.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Passerer placenta. Kan være mutagent. Dyrestudier indikerer en økt forekomst av medfødte skader. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke kvinnens kliniske tilstand krever det. Fertile kvinner må bruke effektiv prevensjon før og under behandlingen. Hvis en kvinne på tross av dette blir gravid, bør en tilby muligheten for genetisk konsultasjon.
Amming: Utskilles i morsmelk. Ammingen skal avsluttes før man begynner med behandlingen.
Fertilitet: Kan være gentoksisk. Genetisk rådgivning anbefales derfor hvis en pasient har til hensikt å bli gravid etter behandling. Det anbefales at menn under behandling bruker effektiv prevensjon under og i minst 3 måneder etter avsluttet behandling. De bør informeres om muligheten for spermakonservering før terapien startes. Fertilitet hos menn kan påvirkes av behandlingen. Det er svært vanlig at det forekommer reversibel oligo- og azoospermi.

 

Bivirkninger

Benmargsdepresjon er toksisiteten som begrenser dosen. Gastrointestinale bivirkninger er vanlige, men krever sjelden redusert dose eller avbrytelse av behandlingen.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Benmargssuppresjon, leukopeni, megaloblastisk anemi
Mindre vanlige Anemi, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, forstoppelse
Mindre vanlige Kvalme, oppkast, pankreatitt1, stomatitt
Generelle
Mindre vanlige Frysninger, legemiddelfeber, malaise
Hud
Vanlige Hudsår (spesielt bensår)
Mindre vanlige Akralt erytem, aktinisk keratose, ansiktsrødme, hudkreft (plateepitelkarsinom, basalcellekarsinom), makulopapuløst utslett
Sjeldne Alopesi
Svært sjeldne Dermatomyosittlignende hudforandringer, fiolette knuter, flassing, gangren, hyperpigmentering eller atrofi av hud og negler, kløe, kutan vaskulitt, systemisk og kutan lupus erythematosus
Immunsystemet
Sjeldne Overfølsomhetsreaksjon
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanlige Azoospermi, oligospermi
Lever/galle
Mindre vanlige Hepatotoksisitet1, økt bilirubin, økte leverenzymer
Luftveier
Sjeldne Akutte lungereaksjoner som innebærer diffus lungeinfiltrasjon, feber og dyspné, allergisk alveolitt.
Svært sjeldne Lungefibrose
Ukjent frekvens Interstitiell lungesykdom
Nevrologiske
Mindre vanlige Perifer nevropati1
Sjeldne Nevrologiske forstyrrelser (inkl. hodepine, svimmelhet, manglende orienteringsevne, kramper)
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Forbigående nedsettelse av urinrørsfunksjonen ledsaget av økning av urinsyre, karbamid og kreatinin i blodet
Sjeldne Dysuri
Svært sjeldne Nedsatt nyrefunksjon
Psykiske
Sjeldne Hallusinasjon
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Anoreksi
Sjeldne Tumorlysesyndrom
Ukjent frekvens Hyperkalemi

1Dødelig og ikke-dødelig pankreatitt og hepatotoksisitet og alvorlig perifer nevropati er rapportert hos hiv-pasienter som fikk hydroksykarbamid i kombinasjon med antiretrovirale legemidler, og i særdeleshet didanosin sammen med stavudin.

For ytterligere opplysninger om bivirkninger, se SPC.

Benmargsdepresjon er toksisiteten som begrenser dosen. Gastrointestinale bivirkninger er vanlige, men krever sjelden redusert dose eller avbrytelse av behandlingen.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Kjønnsorganer/bryst Azoospermi, oligospermi
Vanlige
Blod/lymfe Benmargssuppresjon, leukopeni, megaloblastisk anemi
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse
Hud Hudsår (spesielt bensår)
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi, trombocytopeni
Gastrointestinale Kvalme, oppkast, pankreatitt1, stomatitt
Generelle Frysninger, legemiddelfeber, malaise
Hud Akralt erytem, aktinisk keratose, ansiktsrødme, hudkreft (plateepitelkarsinom, basalcellekarsinom), makulopapuløst utslett
Lever/galle Hepatotoksisitet1, økt bilirubin, økte leverenzymer
Nevrologiske Perifer nevropati1
Nyre/urinveier Forbigående nedsettelse av urinrørsfunksjonen ledsaget av økning av urinsyre, karbamid og kreatinin i blodet
Stoffskifte/ernæring Anoreksi
Sjeldne
Hud Alopesi
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjon
Luftveier Akutte lungereaksjoner som innebærer diffus lungeinfiltrasjon, feber og dyspné, allergisk alveolitt.
Nevrologiske Nevrologiske forstyrrelser (inkl. hodepine, svimmelhet, manglende orienteringsevne, kramper)
Nyre/urinveier Dysuri
Psykiske Hallusinasjon
Stoffskifte/ernæring Tumorlysesyndrom
Svært sjeldne
Hud Dermatomyosittlignende hudforandringer, fiolette knuter, flassing, gangren, hyperpigmentering eller atrofi av hud og negler, kløe, kutan vaskulitt, systemisk og kutan lupus erythematosus
Luftveier Lungefibrose
Nyre/urinveier Nedsatt nyrefunksjon
Ukjent frekvens
Luftveier Interstitiell lungesykdom
Stoffskifte/ernæring Hyperkalemi

1Dødelig og ikke-dødelig pankreatitt og hepatotoksisitet og alvorlig perifer nevropati er rapportert hos hiv-pasienter som fikk hydroksykarbamid i kombinasjon med antiretrovirale legemidler, og i særdeleshet didanosin sammen med stavudin.

For ytterligere opplysninger om bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Akutte symptomer på slimhinnene som sårhet, fiolett erytem, ødemer på håndflater og fotsåler fulgt av flassing på hender og føtter, alvorlig generalisert hyperpigmentering av huden og stomatitt.
Behandling: Øyeblikkelig mageskylling etterfulgt av støttebehandling og kontroll av det hematopoetiske system.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Blokkering av ribonukleotidreduktasesystemet som resulterer i hemming av DNA-syntesen, synes å være den viktigste virkningen. Cellulær resistens forårsakes vanligvis av økte ribonukleotidreduktasenivåer som et resultat av genamplifikasjon.
Absorpsjon: God. Biotilgjengelighet ca. 100%. Cmax nås innen 0,5-2 timer.
Fordeling: Passerer blod-hjerne-barrieren.
Metabolisme: Er ikke undersøkt grundig på mennesker.
Utskillelse: Delvis via nyrene. Gjenfunnet mengde i urin har variert fra 9-95% av gitt dose.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Hydroxyurea medac, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 100 stk. (blister)
464545
H-resept
Byttegruppe
771,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.08.2019