Fycompa

Eisai


Antiepileptikum.

N03A X22 (Perampanel)MIKSTUR, suspensjon 0,5 mg/ml: 1 ml inneh: Perampanel 0,5 mg, sorbitol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, poloksamer 188, simetikonemulsjon 30% (inneh. renset vann, silikonolje, polysorbat 65, metylcellulose, silikagel, makrogolstearat, sorbinsyre, benzosyre og svovelsyre), vannfri sitronsyre, natriumbenzoat (E 211), renset vann.


TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg og 12 mg: Hver tablett inneh.: Perampanel 2 mg, resp. 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg og 12 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 2 mg: Gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172). 4 mg: Rødt jernoksid (E 172). 6 mg: Rødt jernoksid (E 172). 8 mg: Rødt jernoksid (E 172), sort jernoksid (E 172). 10 mg: Gult jernoksid (E 172), indigokarmin (E 132). 12 mg: Indigokarmin (E 132).


Indikasjoner

Tilleggsbehandling av partielle anfall med eller uten sekundære generaliserte anfall hos voksne og ungdom ≥12 år med epilepsi. Tilleggsbehandling av primære generaliserte tonisk-kloniske anfall hos voksne og ungdom ≥12 år med idiopatisk generalisert epilepsi.

Dosering

Titreres ut fra individuell pasientrespons. Bytte mellom tabletter og mikstur bør foretas med forsiktighet (se Egenskaper).
Partielle anfall: Voksne og ungdom ≥12 år: Behandling bør startes med 2 mg/døgn. Dosen kan økes basert på respons og tolerabilitet med 2 mg (enten hver uke eller hver 2. uke, se Generelt nedenfor) til en vedlikeholdsdose på 4-8 mg/døgn. Avhengig av respons og tolerabilitet kan dosen deretter økes trinnvis med 2 mg/døgn til 12 mg/døgn. Døgndoser på 4-12 mg/døgn er vist å være effektive.
Primære generaliserte tonisk-kloniske anfall: Voksne og ungdom ≥12 år: Behandling bør startes med 2 mg/døgn. Dosen kan økes basert på respons og tolerabilitet med 2 mg (enten hver uke eller hver 2. uke, se Generelt nedenfor) til en vedlikeholdsdose på inntil 8 mg/døgn. Døgndoser på inntil 8 mg/døgn er vist å være effektive. Avhengig av respons og tolerabilitet kan dosen ev. økes til 12 mg/døgn som kan være effektiv hos visse pasienter.
Generelt: Ved samtidig bruk av legemidler som ikke reduserer t1/2 til perampanel, skal det ikke titreres hyppigere enn hver 2. uke. Ved samtidig bruk av legemidler som reduserer t1/2 til perampanel, skal det ikke titreres hyppigere enn 1 gang i uken.
Seponering: Bør seponeres gradvis for å begrense faren for tilbakefall av anfall, men pga. lang t1/2 og påfølgende langsomt fall i plasmakonsentrasjonen, kan det seponeres brått hvis absolutt nødvendig. Etter seponering i en sammenhengende periode >5 t1/2, anbefales det at startdosene ovenfor følges.
Glemt dose: Pga. lang t1/2 skal neste dose tas som planlagt etter en glemt enkeltdose. Dersom >1 dose er glemt i en sammenhengende periode <5 t1/2 (3 uker uten bruk av antiepileptika som induserer perampanelmetabolisme, 1 uke ved samtidig bruk av antiepileptika som induserer perampanelmetabolisme), bør det overveies å starte behandlingen på nytt på forrige dosenivå.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon skal døgndosen ikke overskride 8 mg og ikke opptitreres hyppigere enn hver 2. uke. Ikke anbefalt ved sterkt nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Ikke anbefalt ved moderat eller sterkt nedsatt nyrefunksjon eller hemodialyse. Barn <12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre >65 år: Dosejustering ikke nødvendig. Bør brukes med forsiktighet, og faren for interaksjoner ved polymedisinsering må tas i betraktning.
Tilberedning/Håndtering: Mikstur: Bruk medfølgende sprøyte og tilkoblingsadapter, se pakningsvedlegg for bruksanvisning. Tilkoblingsadapteren («press-in-bottle»-adapter (PIBA)) som følger med i preparatesken skal settes godt inn i flaskehalsen før bruk og bli værende der så lenge flasken er i bruk.
Administrering: Mikstur: Tas oralt 1 gang daglig ved leggetid. Tas med eller uten mat, men helst alltid ved samme betingelser (enten alltid med mat eller alltid uten mat). Tabletter: Tas 1 gang daglig ved leggetid. Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Selvmordstanker: Risiko for selvmordstanker og -relatert atferd kan øke. Pasienten bør derfor overvåkes for tegn på dette, oppfordres til å søke legehjelp omgående ved symptomer, og nødvendig behandling bør vurderes. Alvorlige kutane bivirkninger (SCAR): Er rapportert (kan være livstruende eller fatale). Pasienten skal informeres om tegn/symptomer og overvåkes nøye for hudreaksjoner. Dersom SCAR eller DRESS og SJS mistenkes skal behandlingen umiddelbart seponeres og annen behandling vurderes (hvis aktuelt). Fall: Økt risiko for fallulykker, spesielt hos eldre. Aggresjon: Aggressiv og fiendtlig atferd er rapportert. De fleste tilfellene var lette eller moderate og pasientene ble restituert spontant eller ved dosejustering. Tanker om å skade andre, fysisk angrep eller truende atferd ble sett hos <1% av pasientene i kliniske studier. Pasienter og pårørende bør rådes til å varsle helsepersonell omgående ved signifikante endringer i humør eller atferdsmønster. Doseringen bør reduseres ved slike symptomer og seponeres omgående ved alvorlige symptomer. Misbrukspotensial: Forsiktighet bør utvises ved tidligere misbruk av legemidler, og pasienten bør overvåkes. Hjelpestoffer: Tabletter: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Mikstur: Inneholder sorbitol og bør ikke tas ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse. Det skal utvises forsiktighet dersom miksturen kombineres med andre antiepileptika som inneholder sorbitol, da kombinert inntak av >1 g sorbitol kan påvirke absorpsjonen av visse legemidler. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning. Kan gi svimmelhet og søvnighet som kan påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner. Effekten er additiv eller synergistisk til effekten av alkohol. Pasienter frarådes å kjøre, bruke kompliserte maskiner eller delta i andre potensielt farlige aktiviteter til det er kjent om de påvirkes.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan redusere effekten av progestagenholdige hormonelle antikonseptiva ved doser på 12 mg/døgn, og en pålitelig prevensjonsmetode (spiral, kondom) bør brukes i tillegg. Visse enzyminduserende antiepileptika (karbamazepin, fenytoin, okskarbazepin) er vist å øke perampanels clearance og dermed redusere plasmanivået. Omvendt kan seponering av CYP3A-induktor forventes å øke plasmakonsentrasjonen av perampanel, og dosereduksjon kan være nødvendig. Pasienters respons bør derfor overvåkes ved bytte fra samtidige ikke-enzyminduserende antiepileptika til enzyminduserende antiepileptika og motsatt, og dosen justeres ved behov. Perampanel påvirker ikke i klinisk relevant grad clearance av klonazepam, levetiracetam, fenobarbital, fenytoin, topiramat, zonisamid, karbamazepin, klobazam, lamotrigin og valproinsyre. Redusert eksponering for midazolam (eller andre sensitive CYP3A-substrater) kan ikke utelukkes. Sterke CYP450-induktorer forventes å redusere perampanelkonsentrasjonen. CYP3A4-hemmeren ketokonazol gir økt AUC og forlenget t1/2 for perampanel. Sterke hemmere av andre CYP450-isoformer kan ev. også øke perampanelkonsentrasjonen. Tolerabilitet og respons bør derfor overvåkes nøye når CYP450-induktorer eller -hemmere legges til eller seponeres, og det kan være nødvendig å justere perampaneldosen. Levertoksisitet (primært økt leverenzym) er rapportert ved bruk av perampanel i kombinasjon med andre antiepileptika. Ved forhøyede leverenzymer skal overvåkning av leverfunksjonen vurderes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Ikke anbefalt under graviditet. Ikke anbefalt hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon, hvis ikke strengt nødvendig. Kan redusere effekten av progestagenholdige hormonelle antikonseptiva, og bruk av et ekstra ikke-hormonelt prevensjonsmiddel anbefales.
Amming: Ukjent om perampanel går over i morsmelk. En risiko for diende nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller behandlingen skal avsluttes/avstås fra.
Fertilitet: Ukjent om perampanel påvirker human fertilitet.

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Generelle
VanligeFatigue, unormal gange
Hud
Ukjent frekvensDRESS, Stevens-Johnsons syndrom
Muskel-skjelettsystemet
VanligeRyggsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeSomnolens, svimmelhet
VanligeAtaksi, balanseforstyrrelse, dysartri, irritabilitet
Psykiske
VanligeAggresjon1, angst, forvirringstilstand, sinne
Mindre vanligeSelvmordsforsøk, selvmordstanker
Skader/komplikasjoner
VanligeFall
Stoffskifte/ernæring
VanligeRedusert appetitt, økt appetitt
Undersøkelser
VanligeØkt vekt
Øre
VanligeVertigo
Øye
VanligeDiplopi, tåkesyn
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
NevrologiskeSomnolens, svimmelhet
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
GenerelleFatigue, unormal gange
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
NevrologiskeAtaksi, balanseforstyrrelse, dysartri, irritabilitet
PsykiskeAggresjon1, angst, forvirringstilstand, sinne
Skader/komplikasjonerFall
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt, økt appetitt
UndersøkelserØkt vekt
ØreVertigo
ØyeDiplopi, tåkesyn
Mindre vanlige
PsykiskeSelvmordsforsøk, selvmordstanker
Ukjent frekvens
HudDRESS, Stevens-Johnsons syndrom

1Sett hyppigere hos ungdom enn hos voksne.

Alvorlige kutane bivirkninger (SCAR), inkl. DRESS er rapportert etter markedsføring, se Forsiktighetsregler for beskrivelse av utvalgte bivirkninger.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: En tilsiktet overdosering inntil 264 mg, har gitt episoder av endret mental status, uro og aggressiv atferd og restituering uten sekvele.
Behandling: Generell støttebehandling, inkl. overvåking av vitale funksjoner. Effekter kan være langvarige pga. lang t1/2. Lav nyreclearance gjør det lite sannsynlig at forsert diurese, dialyse eller hemoperfusjon vil være effektivt.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke klarlagt. Selektiv, ikke-kompetitiv antagonist av den ionotrope α-amino-3-hydroksy-5-metyl-4-isoksazolproprionsyre (AMPA)-glutamat-reseptoren på postsynaptiske nevroner. Aktivering av AMPA-reseptorer med glutamat antas å forårsake den raskeste, eksitatoriske, synaptiske overføringen i hjernen. Perampanel har vist signifikant forlenget anfallslatens i en modell for AMPA-induserte anfall.
Absorpsjon: Rask. Mikstur er bioekvivalent på mg pr. mg-basis med tabletter ved fastende tilstand. En 12 mg enkeltdose av begge formuleringer sammen med et fettrikt måltid oppnår ekvivalent AUC0-inf og ca. 23% lavere Cmax og 2 timers forsinket Tmax med mikstur ift. tabletter. Farmakokinetisk analyse viste imidlertid at ved simulerte steady state eksponeringsbetingelser var Cmax og AUC for mikstur bioekvivalent med tabletter både ved fastende og ikke-fastende tilstand. Ved samtidig inntak av et fettrikt måltid var Cmax og AUC0-inf etter en 12 mg enkeltdose av mikstur hhv. ca. 22% og 13% lavere enn ved fastende tilstand.
Proteinbinding: Ca. 95%.
Halveringstid: 105 timer. I kombinasjon med karbamazepin: 25 timer.
Metabolisme: Primær oksidasjon via CYP3A og sekvensiell glukuronidering.
Utskillelse: 30% i urin og 70% i feces, hovedsakelig som en blanding av oksidative og konjugerte metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Holdbarhet etter anbrudd: 90 dager.

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Fycompa, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 mg/ml340 ml
589312
Blå resept
-
2011,40C

Fycompa, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg7 stk. (blister)
049549
Blå resept
-
286,00C
4 mg28 stk. (blister)
499189
Blå resept
Byttegruppe
1145,20C
6 mg28 stk. (blister)
491213
Blå resept
Byttegruppe
1282,60C
8 mg28 stk. (blister)
074348
Blå resept
-
1347,50C
10 mg28 stk. (blister)
165179
Blå resept
-
1347,50C
12 mg28 stk. (blister)
154558
Blå resept
-
1347,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.05.2020