Fluconazol Krka

KRKA (KRKA Sverige AB)


Antimykotikum, triazolderivat.

J02A C01 (Flukonazol)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KAPSLER, harde 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg: Hver kapsel inneh.: Flukonazol 50 mg, resp. 100 mg, 150 mg og 200 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg, 100 mg, 150 mg: Patentblått (E 131), titandioksid (E 171). 200 mg: Azorubin (E 122), indigokarmin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antimykotika. Voksne: Behandling av: Kryptokokkmeningitt. Koksidioidomykose. Invasiv candidiasis. Mukosal candidiasis inkl. orofaryngeal, øsofaguscandidiasis, candiduria og kronisk mukokutan candidiasis. Kronisk oral atrofisk candidiasis («denture sore mouth») dersom tannhygiene eller topikal behandling er utilstrekkelig. Vaginal candidiasis, akutt eller residiv, når lokalbehandling er uegnet. Candidabalanitt når lokalbehandling er uegnet. Dermatomykose inkl. tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor og dermale candidainfeksjoner når systemisk behandling er indisert. Tinea unguinium (onykomykose) når andre midler er vurdert som uegnet. Forebygging av: Tilbakefall av kryptokokkmeningitt hos pasienter med høy risiko for tilbakefall. Tilbakefall av orofaryngeal- eller øsofaguscandidiasis hos pasienter med hiv-smitte som har høy risiko for tilbakefall. For å redusere forekomsten av residiv vaginal candidiasis (4 eller flere tilfeller pr. år). Forebygging av candidainfeksjoner hos pasienter med vedvarende nøytropeni (som pasienter med hematologiske maligniteter som får kjemoterapi eller pasienter som får hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Fullbårne nyfødte, spedbarn, småbarn, barn og ungdom 0-17 år: Behandling kan igangsettes før resultater fra kulturer og andre laboratorieundersøkelser er kjent. Når resultatene foreligger bør antiinfeksiøs behandling tilpasses. Behandling av: Mukosal candidiasis (orofarynks, øsofagus). Invasiv candidiasis. Kryptokokkmeningitt. Forebygging av: Candidainfeksjoner hos immunsupprimerte pasienter. Vedlikeholdsbehandling: For å forebygge tilbakefall av kryptokokkmeningitt hos barn med høy risiko for tilbakefall.

Dosering

Dosen bør vurderes ut ifra soppinfeksjonens type og alvorlighetsgrad. Utilstrekkelig behandlingsperiode kan føre til residiverende infeksjon. Legemiddelform og styrke som passer best til pasientens alder, vekt og dose bør forskrives. Kapslene er ikke egnet til spedbarn og små barn, mikstur passer bedre.
Voksne

Indikasjon

Dosering

Behandlingsvarighet

Kryptokokkose:

 

 

Behandling av kryptokokkmeningitt

Metningsdose:
400 mg på dag 1.
Påfølgende dose:
200-400 mg × 1 daglig.

Vanligvis minst 6-8 uker.
Ved livstruende infeksjoner kan daglig dose økes til 800 mg.

Vedlikeholdsbehandling for å hindre tilbakefall av kryptokokkmeningitt ved høy risiko for tilbakefall

200 mg × 1 daglig

200 mg daglig gis på ubestemt tid.

Koksidioidomykose

200-400 mg × 1 daglig

Fra 11 måneder opptil 24 måneder eller lenger, avhengig av pasienten. 800 mg daglig kan vurderes for enkelte infeksjoner, spesielt ved meningeal sykdom.

Invasiv candidiasis

Metningsdose:
800 mg på dag 1.
Påfølgende dose:
400 mg × 1 daglig.

Generelt er anbefalt behandlings-
varighet for candidemi 2 uker etter 1. negative resultat fra blodkultur og etter at tegn og symptomer som skyldes candidemi er borte.

Behandling av mukosal candidiasis:

Orofaryngeal candidiasis

Metningsdose:
200-400 mg på dag 1.
Påfølgende dose:
100-200 mg × 1 daglig.

7-21 dager (til forbedring av orofaryngeal candidiasis inntreffer). Kan brukes i lengre perioder ved alvorlig kompromittert immunfunksjon.

Øsofageal candidiasis

Metningsdose:
200-400 mg på dag 1.
Påfølgende dose:
100-200 mg × 1 daglig.

14-30 dager (til forbedring av øsofageal candidiasis oppnås). Kan brukes i lengre perioder ved alvorlig kompromittert immunfunksjon.

Candiduria

200-400 mg × 1 daglig

7-21 dager. Kan brukes i lengre perioder ved alvorlig kompromittert immunfunksjon.

Kronisk atrofisk
candidiasis

50 mg × 1 daglig

14 dager

Kronisk mukokutan
candidiasis

50-100 mg × 1 daglig

Inntil 28 dager. Lengre perioder avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad og underliggende immunkompromittering og infeksjon.

Forebygging av residiv av mukosal candidiasis hos hiv-infiserte med høy risiko for residiv:

Orofaryngeal candidiasis og øsofageal candidiasis

100-200 mg × 1 daglig,
eller 200 mg 3 ganger/
uke

En ubegrenset periode ved kronisk immunsuppresjon.

Genital candidiasis:

 

 

Akutt vaginal candidiasis og candidabalanitt

150 mg

Enkeltdose

Behandling og forebygging av residiverende vaginal candidiasis (4 eller flere episoder i løpet av 1 år)

150 mg hver 3. dag, totalt 3 doser (dag 1, 4, og 7) etterfulgt av en vedlikeholdsdose på 150 mg 1 gang/uke.

Vedlikeholdsdose: 6 måneder

Dermatomykoser:

 

 

Tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, candida-infeksjoner

150 mg 1 gang/uke
eller 50 mg daglig

2-4 uker, ved tinea pedis kan det være nødvendig med behandling i opptil 6 uker.

Tinea versicolor

300-400 mg 1 gang/uke

1-3 uker

 

50 mg 1 gang daglig

2-4 uker

Tinea unguium
(onykomykose)

150 mg 1 gang/uke

Behandlingen bør pågå til infisert negl er erstattet (uinfisert negl vokser ut). Gjenvekst av finger- og tånegler tar vanligvis hhv. 3-6 måneder og 6-12 måneder. Veksthastigheten kan imidlertid variere mye fra individ til individ, og med alder. Neglene kan i enkelte tilfeller forbli misdannet etter vellykket behandling av langvarige, kroniske infeksjoner.

Forebygging av candida-infeksjoner hos pasienter med vedvarende nøytropeni

200-400 mg × 1 daglig

Behandlingen bør innledes flere dager før antatt innsetting av nøytropeni, og bør fortsette i 7 dager etter bedring, når nøytrofiltallet har økt til over 1000 celler/mm3.

Spedbarn, småbarn og barn (28 dager-11 år)
Maks. daglig dose på 400 mg bør ikke overskrides. Gis som én daglig enkeltdose.

Mukosal candidiasis:

Metningsdose: 6 mg/kg
Påfølgende dose: 3 mg/kg × 1 daglig

Metningsdose kan brukes den første dagen for å oppnå steady state raskere

Invasiv candidiasis og kryptokokkmeningitt:

6-12 mg/kg × 1 daglig

Avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad

Vedlikeholdsbehandling for å hindre tilbakefall av kryptokokkmeningitt hos barn med høy risiko for residiv:

6 mg/kg × 1 daglig

Avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad

Forebygging av candida ved kompromittert immunfunksjon:

3-12 mg/kg × 1 daglig

Avhengig av omfanget og varigheten av nøytropeni, se Voksne

Ungdom (12-17 år)
Maks. daglig dose på 400 mg bør ikke overskrides. Gis som én daglig enkeltdose. Hensiktsmessig dosering (voksen eller barn) vurderes avhengig av vekt og pubertal utvikling. Kliniske data indikerer at barn har høyere flukonazolclearance enn voksne. Doser på 100, 200 og 400 mg hos voksne tilsvarer hhv. 3, 6 og 12 mg/kg hos barn for sammenlignbar systemisk eksponering. Sikkerhet og effekt for indikasjonen genital candidiasis er ikke fastslått. Dersom behandling av genital candidiasis av ungdom fra 12-17 år er nødvendig, bør doseringen være det samme som for voksne.
Nyfødte, fullbårne spedbarn (0-27 dager)
Kapslene er ikke egnet, mikstur passer bedre.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Begrensede data, gis med forsiktighet.
 • Nedsatt nyrefunksjon: Gis med forsiktighet. Voksne og barn: Ingen dosejustering ved engangsdosering. Ved gjentatt dosering gis metningsdose 50-400 mg avhengig av indikasjon, deretter ifølge tabellen nedenfor:

  ClCR (ml/minutt)

  % anbefalt dose

  >50

  100

  ≤50 (ikke hemodialyse)

  50

  Pasienter som hemodialyseres

  100 etter hver hemodialyse

  Farmakokinetikken er ikke undersøkt hos barn med nedsatt nyrefunksjon. Nyfødte, fullbårne spedbarn har ofte renal umodenhet.
 • Eldre: Dosen bør justeres iht. nyrefunksjon.
Administrering Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller relaterte azolforbindelser. Samtidig bruk av terfenadin hos pasienter som får gjentatte daglige flukonazoldoser ≥400 mg/dag. Samtidig bruk av legemidler kjent for QT-forlengelse og sjeldne tilfeller av torsades de pointes, og som metaboliseres via CYP3A4, f.eks. cisaprid, astemizol, pimozid, kinidin og erytromycin.

Forsiktighetsregler

Tinea capitis: Skal ikke brukes ved tinea capitis hos barn, da flukonazol ikke er vist å ha bedre effekt enn griseofulvin (suksessrate <20%). Kryptokokkose: Begrenset dokumentasjon for effekt i behandling av kryptokokkose andre steder (f.eks. pulmonal og kutan kryptokokkose) og i behandling av andre former for endemiske mykoser slik som parakoksidioidomykose, lymfokutan sporotrikose og histoplasmose, doseanbefalinger kan ikke gis. Nyrer: Skal gis med forsiktighet til pasienter med renal dysfunksjon. Lever/galle: Sjeldne tilfeller av alvorlig levertoksisitet, inkl. fatale, primært ved alvorlig grunnlidelse, er rapportert. Levertoksisitet er vanligvis reversibel ved seponering. Pasienter som utvikler unormale leverfunksjonsverdier under behandlingen, skal følges nøye mht. utvikling av mer alvorlig leverskade. Ved symptomer bør behandlingen avbrytes umiddelbart. Hjerte: Svært sjeldne tilfeller av QT-forlengelse og torsades de pointes er rapportert hos alvorlig syke pasienter med flere risikofaktorer for QT-forlengelse. Skal gis med forsiktighet ved potensiell proarytmisk tilstand. Hud: Sjeldne tilfeller av eksfoliative hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse er rapportert. Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) er sett. Aids-pasienter har økt tendens til å utvikle alvorlige hudreaksjoner. Videre behandling skal unngås ved utslett relatert til behandlingen ved behandling for overflatiske soppinfeksjoner. Ved utslett hos pasienter med invasive/systemiske soppinfeksjoner, skal pasientene følges nøye og behandlingen avbrytes ved bulløse lesjoner eller erythema multiforme. Forekomst av resistens hos ulike Candida-arter bør tas i betraktning. Infeksjoner med andre Candida-arter enn C. albicans (f.eks. C. krusei, C. auris og C. glabrata) kan kreve alternativ antimykotisk behandling. I sjeldne tilfeller har pasienter utviklet eksfoliative hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Overfølsomhet: Anafylaksi er rapportert. Binyrebarksuppresjon: Kan i sjeldne tilfeller forårsake binyrebarksuppresjon. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium i hver kapsel, og er så godt som natriumfritt. Kapsler 200 mg inneholder azorubin som kan forårsake allergiske reaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten bør gjøres oppmerksom på bivirkninger som svimmelhet eller krampeanfall, og bør frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner om dette oppstår.

Interaksjoner

Samtidig bruk av flukonazol (≥400 mg/dag) sammen med terfenadin er kontraindisert. Samtidig bruk av flukonazol (<400 mg/dag) og terfenadin bør følges nøye. Koadministrering med amiodaron kan øke QT-forlengelsen. Forsiktighet bør derfor utvises, spesielt ved høye doser flukonazol (800 mg). Samtidig bruk av flukonazol og halofantrin anbefales ikke, pga. potensielt økt risiko for kardiotoksisitet (QT-forlengelse, torsades de pointes) og påfølgende plutselig hjertedød. Flukonazol kan øke plasmakonsentrasjon av halofantrin pga. hemmende effekt på CYP3A4. Hydroklortiazid øker plasmakonsentrasjonen av flukonazol med 40% hos friske, men samtidig behandling med diuretika vil ikke nødvendigvis gi grunn til endring i flukonazoldosen. Samtidig administrering av flukonazol og rifampicin gir reduksjon i AUC på 25% og 20% kortere t1/2 for flukonazol. Doseøkning av flukonazol bør vurderes ved samtidig bruk av rifampicin. Effekter på andre legemidler: Flukonazol er en moderat CYP2C9- og CYP3A4-hemmer og en sterk CYP2C19-hemmer. Det er en risiko for forhøyede plasmakonsentrasjoner av andre legemidler som metaboliseres via CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4 når flukonazol tas samtidig. Forsiktighet bør utvises ved slike kombinasjoner og pasienten bør følges nøye. Enzymhemmende effekt vedvarer 4-5 dager etter seponering av flukonazol, grunnet lang t1/2. Dosejustering av alfentanil kan være nødvendig. Flukonazol øker effekten av amitriptylin og nortriptylin, og dosen av amitriptylin/nortriptylin bør justeres ved behov. Økt protrombintid ved samtidig inntak av warfarin, og dosejustering av antikoagulantia kan være nødvendig. Protrombintiden skal monitoreres nøye hos pasienter som får antikoagulantia av kumarintype eller indanedion. Ved samtidig administrering med benzodiazepiner (korttidsvirkende, f.eks. midazolam, triazolam) bør redusert benzodiazepindose vurderes, og pasienten følges nøye mht. psykomotoriske effekter. Flukonazol hemmer metabolisering av karbamazepin, og risiko for utvikling av karbamazepin-toksisitet foreligger. Dosejustering av karbamazepin kan være nødvendig avhengig av konsentrasjonsmåling/effekt. Flukonazol kan øke systemisk eksponering for kalsiumantagonister som metaboliseres via CYP3A4 (nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil og felodipin), og hyppig monitorering anbefales. En halvering av celekoksibdosen kan være nødvendig ved kombinasjon med flukonazol. Kombinasjon av syklofosfamid og flukonazol fører til økning i serumbilirubin og serumkreatinin. Ved oppmerksomhet på denne risikoen kan kombinasjonen brukes. Flukonazol kan forsinke fentanyleliminasjonen, og pasienten bør overvåkes mht. respirasjonsdepresjon. Dosejustering av fentanyl kan være nødvendig. Ved samtidig bruk av HMG-CoA-reduktasehemmere og flukonazol bør kreatinkinase monitoreres, og HMG-CoA-reduktasehemmeren seponeres ved markant økning av kreatinkinase eller tegn til myopati/rabdomyolyse. Flukonazol øker plasmakonsentrasjonen av ibrutinib og kan øke risikoen for toksisitet. Dersom kombinasjon ikke kan unngås, bør ibrutinibdosen reduseres til 280 mg 1 gang daglig så lenge kombinasjonsbehandlingen pågår, og pasienten må overvåkes. Samtidig bruk av ivakaftor øker eksponering av ivakaftor 3 ganger og hydroksymetylivakaftor 1,9 ganger. Reduksjon av ivakaftordosen til 150 mg 1 gang daglig anbefales ved samtidig bruk. Flukonazol øker plasmakonsentrasjonen av olaparib; samtidig bruk er ikke anbefalt. Kan ikke kombinasjonen unngås, bør olaparibdosen begrenses til 200 mg 2 ganger daglig. Flukonazol kan gi økt konsentrasjon og AUC av ciklosporin, everolimus, sirolimus og takrolimus gjennom CYP3A4-hemming. Legemidlene kan kombineres avhengig av effekt/konsentrasjonsmålinger, samt dosejusteringer. Flukonazol hemmer losartanmetabolismen til aktiv metabolitt, og blodtrykk bør måles kontinuerlig. Flukonazol kan øke serumkonsentrasjon av metadon, og dosejustering av metadon kan være nødvendig. Hyppig monitorering av bivirkninger og toksisitet relatert til NSAID anbefales. Dosejustering av NSAID kan være nødvendig. Flukonazol kan øke fenytoinkonsentrasjonen. Ved samtidig bruk bør serumkonsentrasjonen av fenytoin følges for å unngå toksisitet. Pasienter som får langtidsbehandling med flukonazol og prednisolon bør overvåkes nøye for binyrebarksvikt ved seponering av flukonazol. Økte serumkonsentrasjoner av rifabutin, samt uveitt, er sett ved kombinasjon av rifabutin og flukonazol. Vær oppmerksom på ev. symptomer på rifabutintoksisitet ved kombinasjonsbehandling. Flukonazol øker sakinavir AUC og Cmax med hhv. 50% og 55%, grunnet hemming av hepatisk metabolisering av sakinavir via CYP3A4 og P-gp. Dosejustering av sakinavir kan være nødvendig. Flukonazol gir forlenget t1/2 i serum av samtidig administrerte orale sulfonylureaderivater. Hyppig monitorering av blodglukose og hensiktsmessig dosereduksjon av sulfonylureaderivater anbefales ved samtidig administrering. Pasienter på høye teofyllindoser, eller som på annen måte er utsatt for toksisk teofyllineffekt, skal observeres nøye og behandlingen endres ved tegn på teofyllintoksisitet. Eksponering av tofacitinib øker når gitt samtidig med legemidler som både fører til moderat hemming av CYP3A4 og sterk hemming av CYP2C19. Ved kombinasjon anbefales dosereduksjon av tofacitinib til 5 mg 1 gang daglig. Eksponering for tolvaptan øker betraktelig når gitt samtidig med flukonazol. Risiko for betydelig økning i bivirkninger, spesielt uttalt diurese, dehydrering og akutt nyresvikt. Tolvaptandose reduseres iht. preparatomtale og pasienten overvåkes hyppig. Flukonazol kan teoretisk (muligens via CYP3A4-hemming) øke plasmanivåene av vinkaalkaloider og føre til nevrotoksisitet. Vær oppmerksom på ev. forekomst av CNS-relaterte bivirkninger ved kombinasjon med vitamin A. Flukonazol øker Cmax og AUC for zidovudin ved samtidig inntak, og pasienten bør følges nøye mht. zidovudinrelaterte bivirkninger. Dosereduksjon av zidovudin kan vurderes. Hormonkonsentrasjonen av perorale prevensjonsmidler ble ikke påvirket i vesentlig grad i studier med flukonazol 50 mg daglig, mens 200 mg daglig førte til økt AUC for etinyløstradiol og levonorgestrel med hhv. 40% og 24%. Det er lite sannsynlig at flukonazol gitt i disse doser vil påvirke effekten av perorale prevensjonsmidler av typen kombinasjonspiller.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetEn observasjonsstudie har antydet økt risiko for spontanabort ved behandling i 1. trimester. Data fra flere tusen gravide behandlet med en kumulativ dose på ≤150 mg flukonazol, gitt i 1. trimester, viser ingen økning i den generelle risikoen for misdannelser hos fosteret. I én studie ble oral eksponering i 1. trimester forbundet med en liten økt risiko for misdannelser i muskel- og skjelettsystemet, tilsv. ca. 1 ekstra tilfelle pr. 1000 kvinner behandlet med akkumulerte doser 450 mg, sammenlignet med kvinner som fikk topikal azolbehandling, og ca. 4 ekstra tilfeller pr. 1000 kvinner behandlet med akkumulerte doser over 450 mg. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Standarddoser og korttidsbehandling bør ikke brukes under graviditet med mindre det er helt nødvendig. Høye doser og/eller langvarige regimer skal ikke brukes under graviditet med mindre det er potensielle livstruende infeksjoner.
AmmingGår over i morsmelk og oppnår konsentrasjon tilsvarende den i plasma. Amming kan opprettholdes etter en engangsdose på 150 mg. Anbefales ikke ved gjentatt bruk eller høye doser. Utviklings- og helsefordelene bør vurderes opp mot mors behov og ev. bivirkninger på barnet som ammes, eller fra underliggende tilstand hos mor.
FertilitetPåvirker ikke fertiliteten hos hann- eller hunnrotter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerHallusinasjoner og paranoid oppførsel er rapportert.
BehandlingSymptomatisk, ventrikkelskylling hvis nødvendig. Utskilles i stor grad i urin, eliminasjonshastigheten øker sannsynligvis ved forsert diurese. Hemodialyse av 3 timers varighet senker plasmakonsentrasjonen med ca. 50%.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePrimær virkningsmekanisme er hemming av fungal CYP450-mediert 14-alfa-lanosteroldemetylering som er et essensielt trinn i fungal ergosterolbiosyntese. Akkumulering av 14-alfa-metylsteroler samsvarer med påfølgende tap av ergosterol i fungale cellemembraner og kan være ansvarlig for antimykotisk aktivitet til flukonazol. Viser antimykotisk aktivitet mot klinisk vanlige Candida-arter in vitro. C. glabrata viser redusert følsomhet, mens C. krusei og C. auris er resistente. MIC- og ECOFF-verdier for C. guilliermondii er høyere enn for C. albicans. Viser in vitro aktivitet også overfor Cryptococcus neoformans og Cryptococcus gattii, samt de endemiske muggsoppene Blastomyces dermatiditis, Coccioides immitis, Histoplasma capsulatum og Paracoccidioides brasiliensis. Farmakokinetiske egenskaper er tilnærmet like ved i.v. og peroral administrering. For resistensmekanisme og terskelverdier for følsomhetstesting, se SPC.
Absorpsjon>90%. Peroral absorpsjon påvirkes ikke av samtidig matinntak. Cmax nås 1/2-11/2 time etter inntak på fastende mage. Plasmakonsentrasjonen er doseproporsjonal. Steady state: 90% nås etter 4-5 dager ved dosering 1 gang daglig, eller etter 2 dager hvis det gis dobbel dose (metningsdose) 1. dag.
ProteinbindingLav (11-12%).
FordelingVd tilsvarer omtrent total kroppsvæske. Konsentrasjon i spytt og sputum er den samme som i plasma. Ved soppmeningitt er konsentrasjonen i cerebrospinalvæsken ca. 80% av tilsv. plasmakonsentrasjon. Høye flukonazolkonsentrasjoner (>serumkonsentrasjon), oppnås i stratum corneum, epidermis/dermis og ekkrin svette. Akkumuleres i stratum corneum.
HalveringstidCa. 30 timer.
MetabolismeI begrenset grad.
UtskillelsePrimært via nyre. Ca. 80% gjenfinnes uforandret i urinen. Clearance er proporsjonal med ClCR. Sirkulerende metabolitter er ikke sett.

 

Pakninger, priser og refusjon

Fluconazol Krka, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 mg 7 stk. (blister)
017712
Blå resept 117,00 (trinnpris 111,40) C
28 stk. (blister)
017745
Blå resept 359,40 (trinnpris 359,40) C
98 stk. (blister)
033833
Blå resept 1 167,40 (trinnpris 1 167,40) C
100 mg 7 stk. (blister)
017585
Blå resept 197,80 (trinnpris 195,20) C
28 stk. (blister)
017646
Blå resept 682,60 (trinnpris 682,60) C
150 mg 1 stk. (blister)
017679
Blå resept 69,00 (trinnpris 58,10) C
4 stk. (blister)
017668
Blå resept 167,30 (trinnpris 156,30) C
6 stk. (blister)
017701
Blå resept 232,80 (trinnpris 223,30) C
200 mg 28 stk. (blister)
046214
Blå resept 1 329,00 (trinnpris 1 268,70) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Individuell refusjon

Fluconazol
Legemidler: Diflucan kapsler, Fluconazol kapsler
Indikasjon: Vaginal soppinfeksjon / candidainfeksjon.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Fluconazol Krka KAPSLER, harde 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Fluconazol Krka KAPSLER, harde 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Fluconazol Krka KAPSLER, harde 150 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Fluconazol Krka KAPSLER, harde 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.12.2021


Sist endret: 04.07.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)