Erivedge

Roche


Antineoplastisk middel.

L01X J01 (Vismodegib)KAPSLER 150 mg: Hver kapsel inneh.: Vismodegib 150 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og sort jernoksid (E 173), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Behandling av symptomatisk metastaserende basalcellekarsinom, lokalavansert basalcellekarsinom som ikke er egnet for kirurgi eller strålebehandling.

Dosering

Skal bare forskrives av eller under tilsyn av kvalifisert lege med erfaring i behandling av de godkjente indikasjonene. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 1 gang daglig. Behandlingspauser på opptil 4 uker kan tillates basert på individuell toleranse. Nytten av kontinuerlig behandling må vurderes regelmessig, hvor optimal behandlingstid tilpasses individuelt.
Glemt dose: Dersom en dose glemmes skal pasienten ikke ta den, men fortsette med neste planlagte dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (definert iht. NCI-ODWG). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett og moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør pasienten overvåkes nøye for bivirkninger grunnet begrensede data. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes pga. sikkerhetsmessige forhold.
Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann. Skal ikke åpnes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Gravide eller ammende. Fertile kvinner, som ikke overholder Erivedge graviditetsforebyggende program. Samtidig bruk av johannesurt (prikkperikum).

Forsiktighetsregler

Pasienten bør informeres om at legemidlet aldri må gis til andre personer. Graviditetsforebyggende program: Ved bruk til gravide kan vismodegib gi embryoføtal død eller alvorlige fosterskader. Fertile kvinner må få rådgivning om teratogen risiko, slik at de forstår at de ikke må ta vismodegib ved graviditet eller planlagt graviditet. Fertile kvinner skal ha negativ graviditetstest maks. innen 7 dager (dag for testing av graviditet = dag 1) før behandlingen starter og månedlig under behandling, selv ved amenoré. Graviditetstester bør ha minimum sensitivitet på 25 mIE/ml, ettersom hva som finnes lokalt tilgjengelig. Fertile kvinner må kunne overholde minst 2 effektive prevensjonsmetoder inkl. én meget sikker metode og én barrieremetode, under behandling og i 24 måneder etter siste dose, såfremt hun ikke forplikter seg til ikke å ha samleie (avholdenhet). Hvis pasienten blir gravid, én menstruasjon uteblir eller ved mistenkt graviditet, må kvinnen umiddelbart gi beskjed til behandlende lege og behandlingen avsluttes umiddelbart. Ved vedvarende uteblitt menstruasjon, bør årsaken antas å være graviditet inntil medisinsk bekreftelse. Pasienten må også informere behandlende lege ved avbrutt bruk av prevensjonsmiddel eller ved skifte av prevensjonsmiddel under behandlingen. Resept skal begrenses til 28 dagers behandling. Mannlige pasienter må få rådgivning om teratogen risiko ved ubeskyttet samleie med en gravid kvinne. Menn må alltid bruke kondom ved samleie under behandlingen og i 2 måneder etter siste dose, og legen må informeres dersom kvinnelig partner blir gravid i løpet av denne perioden. Menn skal ikke donere sæd under behandlingen og i 2 måneder etter siste dose. Helsepersonell må undervise pasienten slik at alle betingelsene i det graviditetsforebyggende programmet til Erivedge er forstått og bekreftet. Følgende er anbefalte former for meget sikre prevensjonsmetoder: Hormonelle depotinjeksjoner, sterilisering, vasektomi, spiral (IUD). Følgende er anbefalte former for barrieremetoder: Kondomer for menn (med sæddrepende midler, hvis tilgjengelig) og pessar (med sæddrepende midler, hvis tilgjengelig). Postnatal utvikling: Prematur lukking av epifyseplaten og for tidlig pubertet er rapportert hos barn behandlet med vismodegib. Pga. lang halveringstid kan disse hendelsene forekomme eller utvikles etter avsluttet behandling. Blodgivning: Pasienten bør ikke gi blod under behandlingen og i 24 måneder etter siste dose. Alvorlige hudbivirkninger: Alvorlige hudbivirkninger (SCAR), som kan være livstruende, er rapportert, inkl. Stevens-Johnsons syndrom (SJS)/toksisk epidermal nekrolyse (TEN), legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) og akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP). Hvis noen av disse reaksjonene oppstår må behandlingen ikke gjenopptas på noe tidspunkt. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Klinisk signifikante farmakokinetiske interaksjoner med pH-forhøyende preparater, CYP450-hemmere eller P-gp-hemmere er ikke forventet (se SPC for interaksjonsstudier). Samtidig administrering med CYP-induktorer, kan føre til redusert vismodegibeksponering, og bør unngås. Klinisk signifikante farmakokinetiske interaksjoner med CYP450-substrater er ikke forventet. Det kan ikke utelukkes at vismodegib-behandling i >7 dager kan indusere enzymer som metaboliserer svangerskapsforebyggende steroider, og dermed føre til redusert svangerskapsforebyggende effekt. In vitro-studier indikerer at vismodegib har potensiale til å opptre som en hemmer av brystkreftresistens-protein (BCRP-hemmer). In vivo-interaksjonsdata er ikke tilgjengelig. Det kan ikke utelukkes at vismodegib kan gi økt eksponering for legemidler som transporteres av dette proteinet. Samtidig administrering bør gjøres med forsiktighet og dosejustering kan være nødvendig. Inhibering av CYP-enzymer av vismodegib in vivo er utelukket. Vismodegib er en OATP1B1-hemmer in vitro og økt eksponering for OATP1B1-substrater kan ikke utelukkes. Spesiell forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av vismodegib og statiner.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Graviditet: Hemmere av Hedgehog-signalveien, slik som vismodegib, har vist seg å være embryotoksisk og/eller teratogent i flere dyrearter og kan gi alvorlige misdannelser. Kvinner må ikke bli gravide under behandling eller i løpet av 24 måneder etter siste dose, pga. risikoen for embryoføtal død eller alvorlige fosterskader. Vismodegib finnes i sæd. For å unngå potensiell eksponering av foster under graviditet må mannlige pasienter alltid bruke kondom ved samleie med kvinnelig partner under behandlingen og i 2 måneder etter siste dose. Se Forsiktighetsregler vedrørende graviditetsforebyggende program.
Amming: Ukjent i hvilken grad vismodegib utskilles i morsmelk. Kvinner skal ikke amme under behandling med vismodegib eller i løpet av 24 måneder etter siste dose.
Fertilitet: Kvinners fertilitet kan bli nedsatt ved behandling. Amenoré er observert i kliniske studier med fertile kvinner. Strategier for å bevare fertiliteten bør diskuteres med fertile kvinner før behandlingen starter. Det er ikke forventet nedsatt mannlig fertilitet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Endokrine
Ukjent frekvens For tidlig pubertet
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, oppkast
Vanlige Abdominalsmerter, øvre abdominalsmerter
Generelle
Svært vanlige Fatigue, redusert vekt, smerter
Vanlige Asteni
Hud
Svært vanlige Alopesi, kløe, utslett
Vanlige Madarose, unormal hårvekst
Ukjent frekvens AGEP, DRESS, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanlige Amenoré
Lever/galle
Vanlige Økte leverenzymer
Ukjent frekvens Legemiddelindusert leverskade
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, muskelkramper, smerter i ekstremitet
Vanlige Flankesmerter, muskel-skjelettsmerter, muskel-skjelettsmerter i brystet, myalgi, ryggsmerter, økt blod-CK
Ukjent frekvens Prematur epifyselukking
Nevrologiske
Svært vanlige Ageusi, dysgeusi
Vanlige Hypogeusi
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Dehydrering
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle Fatigue, redusert vekt, smerter
Hud Alopesi, kløe, utslett
Kjønnsorganer/bryst Amenoré
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskelkramper, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Ageusi, dysgeusi
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, øvre abdominalsmerter
Generelle Asteni
Hud Madarose, unormal hårvekst
Lever/galle Økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemet Flankesmerter, muskel-skjelettsmerter, muskel-skjelettsmerter i brystet, myalgi, ryggsmerter, økt blod-CK
Nevrologiske Hypogeusi
Stoffskifte/ernæring Dehydrering
Ukjent frekvens
Endokrine For tidlig pubertet
Hud AGEP, DRESS, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Lever/galle Legemiddelindusert leverskade
Muskel-skjelettsystemet Prematur epifyselukking

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Doser 3,6 × anbefalt daglig dose er ikke forbundet med økning i plasmanivået av vismodegib eller toksisitet.

Egenskaper

Klassifisering: Antineoplastisk middel. Småmolekylær hemmer av Hedgehog-signalveien.
Virkningsmekanisme: Binder seg til og hemmer transmembranproteinet Smoothened (SMO). Dermed blokkeres Hegdehog-signaloverføringen, aktivering av GLI-transkripsjonsfaktorer (Glioma-Associated Oncogene) og induksjon av Hedgehog-målgener. Mange av disse genene er involvert i proliferasjon, overlevelse og differensiering.
Absorpsjon: Absolutt gjennomsnittlig biotilgjengelighet av 1 enkeltdose er 31,8% (variasjonskoeffisient 14,5%). Absorpsjonen er mettbar.
Proteinbinding: 97%.
Fordeling: Vd: 16,4-26,6 liter.
Halveringstid: 4 dager ved steady state ved kontinuerlig dosering. Etter kontinuerlig daglig dosering er det en tredoblet akkumulering av total plasmakonsentrasjon. Etter 1 enkeltdose er t1/2 ca. 12 dager.
Metabolisme: Vismodegib og metabolitter metaboliseres primært via lever. CYP2C9 ser ut til delvis å bidra.
Utskillelse: Mesteparten gjenfinnes i feces (82% av administrert dose) og i urinen (4,4% av administrert dose).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C og i tett flaske for å beskytte mot fuktighet. Ikke anvendt legemiddel bør umiddelbart destrueres i overenstemmelse med lokale krav (kan returneres til apoteket eller behandlende lege).

Utleveringsbestemmelser

Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 28 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Erivedge, KAPSLER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
150 mg 28 stk. (boks)
376974
H-resept
Byttegruppe
69461,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.09.2020