Cisplatin Accord

Accord


Cytostatikum, platinaforbindelse.

L01X A01 (Cisplatin)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Cisplatin 1 mg, natriumklorid, natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Avansert eller metastatisk testikkelkreft. Avansert eller metastatisk eggstokkreft. Avansert eller metastatisk blærekarsinom. Avansert eller metastatisk skvamøst cellekarsinom i hode og nakke. Avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekarsinom. Avansert eller metastatisk småcellet lungekarsinom. Cisplatin er indisert ved behandling av cervikalt karsinom i kombinasjon med andre kjemoterapeutiske midler eller radioterapi. Cisplatin kan brukes som monoterapi og i kombinasjonsterapi.

Dosering

Skal kun gis under tilsyn av lege som er kvalifisert innen onkologi og har erfaring innen bruk av antineoplastisk kjemoterapi.
Voksne og barn: Dosering avhenger av primærsykdom, forventet reaksjon og om cisplatin brukes som mono- eller kombinasjonsterapi. Monoterapi: 50-120 mg/m2 kroppsoverflate 1 gang hver 3.-4. uke, eller 15-20 mg/m2/dag i 5 dager hver 3.-4. uke. Kombinasjonsbehandling: Ved kombinert terapi må cisplatindosen reduseres, normal dose er ≥20 mg/m2 1 gang hver 3.-4. uke. Ved behandling av livmorhalskreft brukes cisplatin i kombinasjon med radioterapi, normal dose er 40 mg/m2 ukentlig i 6 uker. Generelt: For advarsler og forholdsregler som bør tas i betraktning før start av neste behandlingssyklus, se Forsiktighetsregler. Adekvat hydrering må opprettholdes fra 2-12 timer før administrering til minst 6 timer etter administrering. Hydrering er nødvendig for å skape tilstrekkelig diurese under og etter cisplatinbehandling. Dette oppnås vha. i.v. infusjon av en av følgende oppløsninger: Natriumkloridoppløsning 0,9% eller blanding av natriumklorid- 0,9% og glukoseoppløsning 5% (1:1). Hydrering før cisplatinbehandling: I.v. infusjon av 100-200 ml/time i løpet av 6-12 timer, med et totalt volum på minst 1 liter. Hydrering etter avsluttet cisplatinadministrering: I.v. infusjon av ytterligere 2 liter med en hastighet på 100-200 ml/time i løpet av 6-12 timer. Tvungen diurese kan være nødvendig ved urinutskillelse <100-200 ml/time etter hydrering. Kan oppnås vha. i.v. administrering av 37,5 g mannitol som en 10% oppløsning (375 ml mannitol 10% oppløsning), eller ved administrering av diuretikum ved normal nyrefunksjon. Administrering av mannitol eller diuretikum er også nødvendig når administrert cisplatindose er >60 mg/m2. For å sikre adekvat urinutskillelse må pasienten drikke store mengder væske i 1 døgn etter cisplatininfusjon.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosen bør reduseres adekvat, se Kontraindikasjoner. Benmargsdepresjon: Dosen bør reduseres adekvat, se Kontraindikasjoner.
Tilberedning/Håndtering: Fortynnes før bruk, se pakningsvedlegg. Cisplatin brytes ned ved oppløsning i oppløsningsvæsker med lavt kloridinnhold, bør være minst 0,45% natriumklorid. Antioksidanter (f.eks. natriummetabisulfitt), bikarbonater (natriumbikarbonat), sulfater, fluorouracil og paklitaksel kan inaktivere cisplatin i infusjonssystemer. Infusjonsvæsken skal ikke blandes med andre legemidler eller additiver. Cisplatin reagerer med metallisk aluminium og danner en svart platinautfelling. Alle i.v.-sett, nåler, katetere og sprøyter som inneholder aluminium må unngås. Før administrering må det kontrolleres at oppløsningen er klar og partikkelfri.
Administrering: Bør kun gis som i.v. infusjon. Administreres i løpet av 6-8 timer.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere allergisk reaksjon ovenfor cisplatin eller andre platinumforbindelser, eller noen av komponentene i formuleringen. Cisplatin kan gi allergiske reaksjoner hos noen pasienter. Eksisterende nedsatt nyrefunksjon. Cisplatin induserer nefrotoksisitet som er kumulativ. Eksisterende nedsatt hørsel. Cisplatin er nevrotoksisk (særlig ototoksisk). Dehydrert tilstand. Myelosuppresjon. Bruk hos ammende. Bruk i kombinasjon med gulfebervaksine.

Forsiktighetsregler

Cisplatin kan kun administreres under tilsyn av leger som er kvalifisert innen onkologi, og under forhold som tilrettelegger for adekvat monitorering og overvåkning. Egnet utstyr skal være tilgjengelig for å kontrollere anafylaktiske reaksjoner. Cisplatin reagerer med metallisk aluminium og danner en svart platinautfelling. Alle IV-sett, nåler, katetere og sprøyter som inneholder aluminium, må unngås. Infusjonsvæsken skal ikke blandes med andre legemidler eller additiver. Egnet overvåkning og administrering av behandlingen og dens komplikasjoner er kun mulig dersom adekvat diagnose er stilt og egnede behandlingsforhold er tilgjengelig. Nefrotoksisitet: Cisplatin gir alvorlig, kumulativ nefrotoksisitet. Dette kan potensieres av aminoglykosidantibiotika. Serumkreatinin, plasmaurea eller kreatininclearance og magnesium-, natrium-, kalium- og kalsiumnivåer skal måles før terapi initieres, og før hvert påfølgende behandlingsforløp. Cisplatin skal ikke gis oftere enn 1 gang hver 3.-4. uke. Urinmengde ≥100 ml/time kan minimere nefrotoksisiteten. Dette kan oppnås ved prehydrering med 2 liter egnet i.v. oppløsning og lignende hydrering etter at cisplatin er gitt (anbefalt 2500 ml/m2/24 timer). Dersom kraftig hydrering er utilstrekkelig til å opprettholde tilstrekkelig urinmengde, kan et osmotisk diuretikum gis (f.eks. mannitol). Nevropatier: Alvorlige tilfeller er rapportert. Nevropatiene kan være irreversible og kan manifesteres ved parestesi, arefleksi og proprioseptivt tap samt følelse av vibrasjoner. Tap av motorisk funksjon er også rapportert. Nevrologisk undersøkelse må utføres regelmessig. Nevrotoksisitet ser ut til å være kumulativ. Før hvert behandlingsforløp skal det kontrolleres at det ikke er symptomer på perifer nevropati. Ototoksisitet: Er sett hos opptil 31% av pasientene behandlet med enkeltdose cisplatin 50 mg/m2, og manifesteres ved tinnitus og/eller hørselstap i høyfrekvensområdet (4000-8000 Hz). Redusert evne til å høre konversasjonstoner kan av og til oppstå. Ototoksisk effekt kan være mer uttalt hos barn. Hørselstap kan være uni- eller bilateralt, og oppstår gjerne oftere og i mer alvorlig grad ved gjentatte doser. I sjeldne tilfeller er døvhet rapportert etter startdose med cisplatin. Ototoksisitet kan forsterkes ved tidligere samtidig kraniestråling, og kan være relatert til maks. plasmakonsentrasjoner av cisplatin. Det er uklart om cisplatinindusert ototoksisitet er reversibelt. Nøye overvåkning ved audiometri bør utføres før behandlingsstart og før påfølgende doser av cisplatin. Vestibulær toksisitet er også rapportert (se Bivirkninger). Allergiske reaksjoner: Anafylaktisk-lignende reaksjoner er sett. Disse har skjedd innen minutter etter administrering til pasienter som allerede har vært eksponert for cisplatin, og har blitt lindret ved administrering av adrenalin, steroider og antihistaminer. Overfølsomhetsreaksjoner, som nødvendiggjør at infusjonen stanses og at egnet symptomatisk behandling gis, kan oppstå. Kryssreaksjoner, noen ganger fatale, er rapportert (se Kontraindikasjoner). Leverfunksjon og hematologiske parametre: Hematologisk bilde og leverfunksjon må overvåkes jevnlig. Karsinogent potensial: Sjeldne tilfeller av akutt leukemi har forekommet ved bruk av cisplatin; vanligvis ved kombinasjon med andre leukemifremkallende midler. Cisplatin er et bakterielt mutagen og gir kromosomavvik i dyrecellekulturer. Karsinogenitet er mulig, men er ikke påvist. Cisplatin er teratogent og embryotoksisk hos mus. Reaksjoner på injeksjonsstedet: Kan oppstå under administrering. Pga. muligheten for ekstravasasjon anbefales nøye overvåkning av infusjonsstedet under administrering. Det finnes ingen kjent, spesifikk behandling for ekstravasasjonsreaksjoner. Toksisitet: Cisplatin har en mer markert toksisitet enn det som er vanlig ved antineoplastisk kjemoterapi. Renal toksisitet, fremfor alt kumulativ, er alvorlig og krever spesielle forholdsregler under administrering (se Bivirkninger og Dosering). Kvalme og oppkast kan være intenst og kreve behandling med egnede antiemetika. Nøye overvåkning må også utføres med tanke på ototoksisitet, myelodepresjon og anafylaktiske reaksjoner (se Bivirkninger). Tilberedning av i.v. oppløsning: Forholdsregler er viktig ved håndtering av cisplatinoppløsningen. Hudlesjoner er mulig ved utilsiktet eksponering. Det anbefales å bruke hansker. Dersom cisplatinoppløsningen kommer i kontakt med hud/slimhinner, må huden eller slimhinnene vaskes grundig med såpe og vann. Det anbefales å overholde egnede prosedyrer for manipulering og eliminering av cytostatiske midler. Dette legemidlet inneholder 3,5 mg natrium pr. ml, tilsv. 38,3% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium på 2 g for en voksen. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ikke undersøkt. Bivirkninger (som nevrotoksisitet) kan imidlertid påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Nefrotoksiske stoffer: Samtidig bruk av nefrotoksiske (f.eks. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmidler) eller ototoksiske (f.eks. aminoglykosider) legemidler forsterker cisplatins toksiske effekt på nyrene. Under/etter cisplatinbehandling bør forsiktighet utvises med substanser som primært elimineres via nyrene, f.eks. cytostatika som bleomycin og metotreksat, pga. potensielt redusert nyreeliminering. Nyretoksisiteten til ifosfamid kan være økt når det brukes sammen med cisplatin og hos pasienter som tidligere har fått cisplatin. Redusert litiumnivå i blod er sett i noen få tilfeller etter behandling med cisplatin kombinert med bleomycin og etoposid. Overvåkning av litiumverdier anbefales. Ototoksiske stoffer: Samtidig bruk av ototoksiske legemidler (f.eks. aminoglykosider, loopdiuretika) vil potensere cisplatins toksiske effekt på hørselsfunksjonen. Bortsett fra hos pasienter som får cisplatindoser >60 mg/m2, med urinsekresjon <1000 ml/24 timer, må ingen tvunget diurese med loopdiuretika brukes mtp. mulig skade av nyreveiene og ototoksisitet. Ifosfamid kan øke hørselstapet pga. cisplatin. Svekkede levende vaksiner: Gulfebervaksine er strengt kontraindisert pga. risiko for dødelig, systemisk vaksinesykdom. Mtp. risikoen for generalisert sykdom bør inaktivert vaksine brukes hvis tilgjengelig. Orale antikoagulanter: Ved samtidig bruk bør INR kontrolleres regelmessig. Antihistaminer, fentiaziner og andre: Samtidig bruk av antihistaminer, buklizin, syklizin, loksapin, meklozin, fentiaziner, tioksantener eller trimetobenzamider kan maskere ototoksisitetssymptomer (som svimmelhet og tinnitus). Antikonvulsiva: Serumkonsentrasjoner av antikonvulsiva kan finnes i kroppen i subterapeutiske nivåer under behandling med cisplatin. Kombinasjon av pyridoksin + altretamin: I en studie av behandling av avansert ovarialkreft ble responstiden negativt påvirket når pyridoksin ble brukt sammen med altretamin (heksametylamin) og cisplatin. Paklitaksel: Behandling med cisplatin før en paklitakselinfusjon kan redusere clearance av paklitaksel med 33%, og kan derfor intensivere nevrotoksisitet. Antiepileptika: Ved samtidig bruk av cisplatin og fenytoin kan serumkonsentrasjonen av fenytoin bli redusert. Dette er sannsynligvis forårsaket av redusert absorpsjon og/eller økt metabolisme. Hos pasienter som bruker både cisplatin og fenytoin burde det foretas plasmakonsentrasjonsmålinger av fenytoin, og dosen må justeres etter disse målingene.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Cisplatin kan være fostertoksisk. Skal ikke brukes under graviditet med mindre risikoen vurderes å være klinisk berettiget. Under behandlingen og i minst de påfølgende 6 månedene må egnede tiltak treffes for å unngå svangerskap, dette gjelder pasienter av begge kjønn. Mannlige og kvinnelige pasienter må bruke effektiv prevensjon under og i minst 6 måneder etter behandling for å unngå graviditet.
Amming: Utskilles i morsmelk. Kvinner skal ikke amme under behandlingen.
Fertilitet: Genetisk konsultasjon anbefales hvis pasienten ønsker å få barn etter avsluttet behandling. Da behandlingen kan gi irreversibel infertilitet, anbefales det at menn som ønsker å få barn i fremtiden, ber om veiledning angående kryokonservering av sæd før behandlingen.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi1,2, benmargssvikt2, leukopeni1,2, trombocytopeni1,2
Ukjent frekvens Coombs positiv hemolytisk anemi2
Endokrine
Ukjent frekvens Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon, økt amylase i blod
Gastrointestinale
Sjeldne Stomatitt
Ukjent frekvens Anoreksi1, diaré1, hikke, kvalme1, oppkast1
Generelle
Ukjent frekvens Asteni, ekstravasasjon på injeksjonsstedet7, feber (svært vanlig)1, ubehag
Hjerte
Vanlige Arytmi, bradykardi, takykardi
Sjeldne Hjerteinfarkt
Svært sjeldne Hjertestans
Ukjent frekvens Hjertesykdom
Hud
Ukjent frekvens Alopesi, utslett
Immunsystemet
Mindre vanlige Anafylaktoid reaksjon4
Infeksiøse
Vanlige Sepsis
Ukjent frekvens Infeksjon5
Kar
Vanlige Venøs tromboembolisme
Ukjent frekvens Raynauds fenomen, trombotisk mikroangiopati (hemolytisk uremisk syndrom)
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Unormal spermatogenese
Lever/galle
Ukjent frekvens Økt bilirubin i blod, økte leverenzymer
Luftveier
Ukjent frekvens Lungeembolisme
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvens Muskelkramper
Nevrologiske
Sjeldne Krampeanfall, leukoencefalopati, perifer nevropati, posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Ukjent frekvens Ageusi, autonom nevropati, cerebral arteritt, cerebrovaskulær hendelse, hemoragisk hjerneslag, iskemisk hjerneslag, lhermittes tegn, myelopati, optikusnevritt
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Akutt nyresvikt1,2, nyresvikt1,2,6, nyretubulilidelse1,2
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hyponatremi
Mindre vanlige Hypomagnesemi
Ukjent frekvens Dehydrering, hyperurikemi1, hypofosfatemi, hypokalemi, hypokalsemi, tetani
Svulster/cyster
Sjeldne Akutt leukemi2
Øre
Mindre vanlige Ototoksisitet1,2,3
Ukjent frekvens Døvhet1,2, tinnitus1,2
Øye
Ukjent frekvens Ervervet fargeblindhet, kortikal blindhet, papilleødem, retinal pigmentering, tåkesyn

1Hyppigst rapportert (>10%) er hematologiske (leukopeni, trombocytopeni og anemi), gastrointestinale (anoreksi, kvalme, brekninger og diaré), øresykdommer (nedsatt hørsel), nyresykdommer (nyresvikt, nefrotoksisitet, hyperurikemi) og feber.

2Alvorlige toksiske effekter på nyrer, benmarg og ører er rapportert hos opptil 1/3 av pasientene som fikk en enkeltdose cisplatin. Effektene er som regel doserelaterte og kumulative.

3Ototoksisitet kan være mer alvorlig hos barn.

4Symptomer ved anafylaktoide reaksjoner er f.eks. ansiktsødem (PT-ansiktsødem), dyspné, bronkospasme, takykardi og hypotensjon.

5Infeksiøse komplikasjoner har ført til dødsfall hos enkelte.

6Økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod, økt serumurinsyre og/eller redusert kreatininclearance er tatt med under nyreinsuffisiens/-svikt.

7Lokal mykvevstoksisitet inkl. vevscellulitt, fibrose og nekrose (vanlig), smerte (vanlig), ødem (vanlig) og erytem (vanlig) som resultatet av ekstravasasjon.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi1,2, benmargssvikt2, leukopeni1,2, trombocytopeni1,2
Stoffskifte/ernæring Hyponatremi
Vanlige
Hjerte Arytmi, bradykardi, takykardi
Infeksiøse Sepsis
Kar Venøs tromboembolisme
Mindre vanlige
Immunsystemet Anafylaktoid reaksjon4
Kjønnsorganer/bryst Unormal spermatogenese
Stoffskifte/ernæring Hypomagnesemi
Øre Ototoksisitet1,2,3
Sjeldne
Gastrointestinale Stomatitt
Hjerte Hjerteinfarkt
Nevrologiske Krampeanfall, leukoencefalopati, perifer nevropati, posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Svulster/cyster Akutt leukemi2
Svært sjeldne
Hjerte Hjertestans
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Coombs positiv hemolytisk anemi2
Endokrine Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon, økt amylase i blod
Gastrointestinale Anoreksi1, diaré1, hikke, kvalme1, oppkast1
Generelle Asteni, ekstravasasjon på injeksjonsstedet7, feber (svært vanlig)1, ubehag
Hjerte Hjertesykdom
Hud Alopesi, utslett
Infeksiøse Infeksjon5
Kar Raynauds fenomen, trombotisk mikroangiopati (hemolytisk uremisk syndrom)
Lever/galle Økt bilirubin i blod, økte leverenzymer
Luftveier Lungeembolisme
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper
Nevrologiske Ageusi, autonom nevropati, cerebral arteritt, cerebrovaskulær hendelse, hemoragisk hjerneslag, iskemisk hjerneslag, lhermittes tegn, myelopati, optikusnevritt
Nyre/urinveier Akutt nyresvikt1,2, nyresvikt1,2,6, nyretubulilidelse1,2
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hyperurikemi1, hypofosfatemi, hypokalemi, hypokalsemi, tetani
Øre Døvhet1,2, tinnitus1,2
Øye Ervervet fargeblindhet, kortikal blindhet, papilleødem, retinal pigmentering, tåkesyn

1Hyppigst rapportert (>10%) er hematologiske (leukopeni, trombocytopeni og anemi), gastrointestinale (anoreksi, kvalme, brekninger og diaré), øresykdommer (nedsatt hørsel), nyresykdommer (nyresvikt, nefrotoksisitet, hyperurikemi) og feber.

2Alvorlige toksiske effekter på nyrer, benmarg og ører er rapportert hos opptil 1/3 av pasientene som fikk en enkeltdose cisplatin. Effektene er som regel doserelaterte og kumulative.

3Ototoksisitet kan være mer alvorlig hos barn.

4Symptomer ved anafylaktoide reaksjoner er f.eks. ansiktsødem (PT-ansiktsødem), dyspné, bronkospasme, takykardi og hypotensjon.

5Infeksiøse komplikasjoner har ført til dødsfall hos enkelte.

6Økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod, økt serumurinsyre og/eller redusert kreatininclearance er tatt med under nyreinsuffisiens/-svikt.

7Lokal mykvevstoksisitet inkl. vevscellulitt, fibrose og nekrose (vanlig), smerte (vanlig), ødem (vanlig) og erytem (vanlig) som resultatet av ekstravasasjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Forsiktighet er nødvendig for å forhindre utilsiktet overdose.
Symptomer: Akutt overdose kan gi nyresvikt, leversvikt, døvhet, okulær toksisitet (inkl. retinaløsning), signifikant myelosuppresjon, ikke-behandlingsbar kvalme og oppkast og/eller nevritt. Overdose kan være dødelig.
Behandling: Hemodialyse påbegynt 4 timer etter overdose har liten effekt mtp. eliminering av cisplatin, grunnet sterk og rask binding av cisplatin til proteiner. Behandling består av generelle støttetiltak.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer DNA-syntese ved å danne krysskoblinger innad og mellom DNA. Protein- og RNA-syntese hemmes i mindre grad. Andre mekanismer, inkl. økt tumorimmunogenisitet, kan også bidra til antioneoplastisk aktivitet. Cisplatin har også immunsuppressive, strålesensibiliserende og antimikrobielle egenskaper. Cisplatin er ikke cellesyklusspesifikk.
Absorpsjon: Absorberes godt av nyrer, lever og tarm. Penetrering til cerebrospinalvæske er dårlig, selv om betydelige mengder cisplatin kan detekteres i cerebrale tumorer.
Proteinbinding: >90% (muligens irreversibelt).
Halveringstid: Total plasmaclearance er rask de første 4 timene etter i.v. administrering. Etter dette blir den langsommere grunnet kovalent binding til serumproteiner. Nivåer av ubundet platinum faller med en t1/2 på 20 minutter til 1 time avhengig av infusjonsraten.
Utskillelse: Primært via urin. Ca. 15-25% blir utskilt i løpet av de første 2-4 timene, hovedsakelig som intakt cisplatin. I løpet av de første 24 timer etter administrering er 20-80% eliminert, og den gjenværende bestanddelen representerer legemiddel bundet i vev eller plasmaproteiner.

Oppbevaring og holdbarhet

Ufortynnet oppløsning: Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet etter fortynning med anbefalt oppløsningsvæske er vist i 24 timer ved 20-25°C. Fortynnet oppløsning bør beskyttes mot lys. Bør ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Bør fra et mikrobiologisk ståsted brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser før bruk brukerens ansvar, og fortynning bør utføres i kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cisplatin Accord, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mg/ml 50 ml (hettegl.)
598049
-
Byttegruppe
246,60 C
100 ml (hettegl.)
548680
-
Byttegruppe
421,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.02.2020