SMELTETABLETTER 2,5 mg: Hver smeltetablett inneh.: Desloratadin 2,5 mg, aspartam, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172). Tuttifruttismak.


Indikasjoner

Voksne, ungdom og barn ≥6 år: Lindring av symptomer forbundet med allergisk rhinitt og urticaria.

Dosering

Intermitterende allergisk rhinitt (symptomer <4 dager i uken eller i <4 uker) skal håndteres iht. vurdering av pasientens sykdomshistorie, og behandlingen kan seponeres etter at symptomene har opphørt og startes igjen når de kommer tilbake. Ved kronisk allergisk rhinitt (symptomer ≥4 dager i uken og i >4 uker) kan langtidsbehandling foreslås for pasienten i perioder med allergeneksponering.
Voksne og ungdom ≥12 år: 2 smeltetabletter (5 mg) 1 gang daglig. Begrenset erfaring fra kliniske studier mht. effekt hos ungdom 12-17 år.
Barn 6-11 år: 1 smeltetablett (2,5 mg) 1 gang daglig. Begrenset erfaring fra kliniske studier mht. effekt.
Barn <6 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen tilgjengelige data.
Administrering: Tas med eller uten mat. Riv blisterpakningen forsiktig opp rett før bruk, og ta ut smeltetabletten uten å knuse den. Må tas med en gang etter den er tatt ut av blisterpakningen. Legges på tungen hvor den vil smelte umiddelbart. Det er ikke behov for vann eller annen væske for å svelge dosen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller loratadin.

Forsiktighetsregler

Ved alvorlig nyresvikt skal preparatet brukes med forsiktighet. Bør gis med forsiktighet til pasienter med anfall i anamnesen eller som har familiær historie med anfall, små barn er hovedsakelig mer utsatt for å utvikle nye anfall under behandling. Helsepersonell kan vurdere å seponere desloratadin hos pasienter som får et krampeanfall under behandling. Hjelpestoffer: Inneholder aspartam som kan være skadelig for personer med fenylketonuri. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten skal informeres om at de fleste ikke opplever døsighet. Da det er individuelle forskjeller i respons på alle legemidler, anbefales det likevel at pasienten rådes til å ikke utføre aktiviteter som krever mental årvåkenhet, slik som å kjøre bil eller bruke maskiner, før de har fastslått sin egen respons på legemidlet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsterker ikke funksjonsnedsettende effekter av alkohol ved samtidig bruk. Tilfeller av alkoholintoleranse og -forgiftning er rapportert. Forsiktighet anbefales derfor ved samtidig inntak av alkohol.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data (utfallet av >1000 graviditeter) indikerer ikke potensial for misdannelser eller føto-/neonatal toksisitet. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Som et forsiktighetstiltak anbefales det å unngå bruk under graviditet.
Amming: Utskilles i morsmelk. Effekten på nyfødte/spedbarn er ukjent. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeMunntørrhet
Svært sjeldneAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
Generelle
VanligeFatigue
Svært sjeldneOverfølsomhetsreaksjoner (slik som anafylaksi, angioødem, dyspné, kløe, utslett og urticaria)
Ukjent frekvensAsteni
Hjerte
Svært sjeldnePalpitasjoner, takykardi
Ukjent frekvensArytmi, bradykardi, forlenget QT-tid
Hud
Ukjent frekvensFotosensitivitet
Lever/galle
Svært sjeldneHepatitt, økt bilirubin, økte leverenzymer
Ukjent frekvensGulsott
Muskel-skjelettsystemet
Svært sjeldneMyalgi
Nevrologiske
VanligeHodepine
Svært sjeldneInsomni, krampeanfall, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
Psykiske
Svært sjeldneHallusinasjon
Ukjent frekvensAggresjon, unormal atferd
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensØkt appetitt
Undersøkelser
Ukjent frekvensØkt vekt
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleMunntørrhet
GenerelleFatigue
NevrologiskeHodepine
Svært sjeldne
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
GenerelleOverfølsomhetsreaksjoner (slik som anafylaksi, angioødem, dyspné, kløe, utslett og urticaria)
HjertePalpitasjoner, takykardi
Lever/galleHepatitt, økt bilirubin, økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeInsomni, krampeanfall, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
PsykiskeHallusinasjon
Ukjent frekvens
GenerelleAsteni
HjerteArytmi, bradykardi, forlenget QT-tid
HudFotosensitivitet
Lever/galleGulsott
PsykiskeAggresjon, unormal atferd
Stoffskifte/ernæringØkt appetitt
UndersøkelserØkt vekt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Ved overdose skal standard behandling vurderes for å fjerne ikke-absorbert virkestoff. Symptomatiske og støttende tiltak anbefales. Desloratadin fjernes ikke ved hemodialyse.

Egenskaper

Klassifisering: Langtidsvirkende, selektiv, perifer H1-reseptorantagonist, ikke-sederende.
Virkningsmekanisme: Blokkerer selektivt perifere histamin-H1-reseptorer da substansen utelukkes fra passasje inn i CNS. Hemmer in vitro frisetting av proinflammatoriske cytokiner som IL-4, IL-6, IL-8 og IL-13, fra humane mastceller/basofile celler. I tillegg hemmes uttrykking av adhesjonsmolekylet P-selektin i endotelceller.
Absorpsjon: Raskt. Cmax nås etter ca. 3 timer.
Proteinbinding: 83-87%.
Halveringstid: Ca. 27 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Caredin, SMELTETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,5 mg30 stk. (blister)
410298
Blå resept
Byttegruppe
135,30C
90 stk. (blister)
542940
Blå resept
Byttegruppe
337,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.03.2020