Amitriptylin Abcur

Abcur


Trisyklisk antidepressiv (TCA).

N06A A09 (Amitriptylin)TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 25 mg og 50 mg: Hver tablett inneh.: Amitriptylinhydroklorid tilsv. amitriptylin 10 mg, resp. 25 mg og 50 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Behandling av depressiv lidelse. Behandling av nevropatisk smerte. Profylaktisk behandling av kronisk spenningshodepine (CTTH). Profylaktisk behandling av migrene. Barn >6 år: Behandling av nattlig enurese når organpatologi, inkl. spina bifida og relaterte sykdommer, er blitt utelukket og ingen respons er oppnådd med alle andre ikke-medikamentelle og medikamentelle behandlinger, inkl. antispasmolytika og vasopressinrelaterte preparater. Skal kun forskrives av helsepersonell med ekspertise i håndtering av vedvarende enurese.

Dosering

Depresjon: Behandling skal startes med lav dose og økes gradvis. Vær spesielt oppmerksom på klinisk respons og ev. holdepunkter for intoleranse. Antidepressiv effekt inntreffer vanligvis etter 2-4 uker. Behandlingen er symptomatisk og skal derfor fortsette så lenge det anses nødvendig, vanligvis opptil 6 måneder etter bedring, for å hindre tilbakefall. Voksne: Initialt: 50 mg om kvelden. Hvis nødvendig kan dosen økes med 25 mg eller 50 mg etter 1 uke opptil 150 mg daglig. Vedlikeholdsdose: Laveste, effektive dose. Eldre >65 år og pasienter med kardiovaskulær sykdom: Initialt: 25 mg daglig. Daglig dose kan økes opptil 100-150 mg fordelt på 2 doser, avhengig av pasientens respons og toleranse. Daglige doser >100 mg skal brukes med forsiktighet. Vedlikeholdsdose: Laveste, effektive dose. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått, se Forsiktighetsregler.
Nevropatisk smerte, profylaktisk behandling av kronisk spenningshodepine og migreneprofylakse: Individuell dosetitrering for tilstrekkelig smertelindring med tolerable bivirkninger. Vanligvis skal laveste, effektive dose brukes, i kortest mulig tid. Behandling av nevropatisk smerte er symptomatisk og bør derfor fortsette så lenge det anses nødvendig. Hos mange kan behandling være nødvendig i flere år. Profylaktisk behandling av kronisk spenningshodepine og migrene skal vedvare så lenge det anses nødvendig. Regelmessig revurdering anbefales for å bekrefte at behandling fortsatt er egnet. Voksne: Initialt: 10-25 mg om kvelden. Dosene kan økes med 10-25 mg hver 3.-7.dag, hvis tolererbart. Anbefalt dose: 25-75 mg om kvelden. Doser >100 mg bør brukes med forsiktighet. Smertelindrende effekt sees vanligvis etter 2-4 ukers behandling. Eldre >65 år og pasienter med kardiovaskulær sykdom: Initialt: 10-25 mg om kvelden. Dosen kan økes, avhengig av individuell respons og toleranse. Doser >75 mg bør brukes med forsiktighet. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått, se Forsiktighetsregler.
Nattlig enurese: EKG bør utføres før behandlingsoppstart for å utelukke lang QT-tid-syndrom. Maks. behandlingstid skal ikke overstige 3 måneder. Hvis gjentatte amitriptylinkurer er nødvendig, bør en medisinsk vurdering gjøres hver 3. måned. Barn og ungdom <18 år: Dosen bør økes gradvis. Dosen gis 1-11/2 time før sengetid. Barn og ungdom >11 år: 25-50 mg daglig. Barn 6-10 år: 10-20 mg.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Seponering (alle indikasjoner): Amitriptylindosen skal gradvis nedtrappes ved avslutning av behandling.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forsiktighet anbefales ved dosering og bestemmelse av serumnivå hvis mulig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Kjente langsomme CYP2D6- eller CYP2C19-omsettere: Disse pasientene kan ha høyere plasmakonsentrasjoner av amitriptylin og aktiv metabolitt nortriptylin. 50% reduksjon i anbefalt startdose bør vurderes.
Administrering: Bør svelges hele med et 1/2 glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nylig hjerteinfarkt. Alle grader av hjerteblokk eller hjerterytmeforstyrrelser og koronar arterieinsuffisiens. Samtidig bruk med MAO-hemmere (kan gi serotonergt syndrom, en kombinasjon av symptomer; kan omfatte agitasjon, forvirring, tremor, myoklonus og hypertermi). Amitriptylinbehandling kan startes 14 dager etter seponering av irreversible ikke-selektive MAO-hemmere og minimum 1 dag etter seponering av den reversible MAO-hemmeren moklobemid. Behandling med MAO-hemmere kan startes 14 dager etter seponering av amitriptylin. Alvorlig leversykdom. Barn <6 år.

Forsiktighetsregler

Hjertearytmier og alvorlig hypotensjon vil sannsynligvis oppstå ved høy dose, men kan også oppstå ved normal dose ved allerede eksisterende hjertesykdom. QT-forlengelse, arytmier og hypotensjon: QT-forlengelse og arytmi er sett. Forsiktighet anbefales hos pasienter med betydelig bradykardi, med ukompensert hjertesvikt eller som samtidig bruker QT-forlengende legemidler. Elektrolyttforstyrrelser (hypokalemi, hyperkalemi, hypomagnesemi) øker proarytmisk risiko. Anestesi gitt under tri-/tetrasyklisk antidepressiv behandling kan øke risikoen for arytmier og hypotensjon. Hvis mulig skal amitriptylin seponeres flere dager før operasjon. Hvis akutt kirurgi er uunngåelig, bør anestesilegen informeres bruken av amitriptylin. Ekstra forsiktighet er nødvendig når amitriptylin gis ved hypertyreoidisme eller til pasienter som får thyreoideahormoner, pga. risiko for utvikling av hjertearytmier. Eldre er spesielt utsatt for ortostatisk hypotensjon. Selvmord/selvmordstanker: Depresjon er forbundet med økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord (selvmordsrelaterte hendelser). Risikoen vedvarer til signifikant bedring oppnås. Risikoen for selvmord kan øke i de første fasene av bedring. Pasienter med tidligere historie med selvmordsrelaterte hendelser, eller som har betydelig grad av selvmordstanker før behandlingsoppstart, har større risiko for selvmordstanker og -forsøk. Behandling av pasienter, særlig de med høy risiko, bør ledsages av nøye oppfølging, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseendringer. Pasient og omsorgspersoner bør oppfordres til å være oppmerksom på klinisk forverring, selvmordsatferd eller -tanker samt uvanlige atferdsendringer, og til å kontakte medisinsk hjelp omgående ved slike symptomer. Hos manisk-depressive kan sykdommen dreies mot manisk fase. Amitriptylin skal seponeres hvis pasienten går inn i manisk fase. Diabetikere: Amitriptylin kan endre insulin- og glukoserespons, og justering av antidiabetisk behandling kan være nødvendig. I tillegg kan den depressive sykdommen i seg selv påvirke glukosebalansen. Hyperpyreksi: Er rapportert ved samtidig bruk av antikolinergika eller nevroleptika, spesielt i varmt vær. Seponering: Etter langtidsbruk kan brå seponering gi abstinenssymptomer som hodepine, malaise, insomni og irritabilitet. SSRI: Bør brukes med forsiktighet ved samtidig bruk, se Interaksjoner. Nattlig enurese: Amitriptylin som brukes for enurese skal ikke kombineres med et antikolinergikum. Selvmordstanker og -atferd kan også utvikles tidlig i behandlingen for andre lidelser enn depresjon. Samme forholdsregler bør derfor følges ved enuresebehandling. Langtids sikkerhetsdata hos barn mht. vekst, modning og kognitiv og atferdsmessig utvikling er ikke tilgjengelig. Generelt: Bør brukes med forsiktighet ved krampelidelser, urinretensjon, prostatahypertrofi, hypertyreoidisme, paranoid symptomatologi og avansert lever- eller kardiovaskulær sykdom, pylorusstenose og paralytisk ileus. Ved grunt forkammer og trang kammervinkel kan anfall av akutt glaukom utløses pga. pupilleutvidelse. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Amitriptylin er et sedativum, og en viss nedsettelse i generell oppmerksomhet og konsentrasjon kan forventes (kan forsterkes ved samtidig alkoholinntak). Pasienten bør advares om mulig nedsatt evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kontraindiserte kombinasjoner: Samtidig bruk av MAO-hemmere, se Kontraindikasjoner. Ikke-anbefalte kombinasjoner: Sympatomimetika: Kan forsterke kardiovaskulær effekt av adrenalin, efedrin, isoprenalin, noradrenalin, fenylefrin og fenylpropanolamin. Adrenergika: Kan motvirke antihypertensiv effekt av sentraltvirkende antihypertensiver som guanetidin, betanidin, reserpin, klonidin og metyldopa. All behandling med antihypertensiver bør evalueres under behandling. Antikolinergika: Kan forsterke effektene av antikolinergika på øye, CNS, tarm og blære, og samtidig bruk bør unngås. Legemidler som gir QT-forlengelse, inkl. kinidin, astemizol, terfenadin, pimozid, sertindol, cisaprid, halofantrin og sotalol, kan øke risikoen for ventrikulære arytmier ved samtidig bruk. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av amitriptylin og metadon pga. mulige additive effekter på QT-intervallet og økt risiko for alvorlige kardiovaskulære effekter. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av amitriptylin og diuretika som induserer hypokalemi, f.eks. furosemid. Tioridazin: Samtidig bruk av tioridazin (CYP2D6-substrat) bør unngås pga. hemming av tioridazinmetabolisme og dermed økt risiko for hjertebivirkninger. Tramadol: Samtidig bruk av tramadol (CYP2D6-substrat) øker risikoen for anfall og serotonergt syndrom. Kombinasjonen kan også hemme metabolismen av tramadol til aktiv metabolitt og dermed øke tramadolkonsentrasjonen med potensiell opioidtoksisitet. Antimykotika: Flukonazol og terbinafin øker serumkonsentrasjonen av TCA og kan gi økt toksisitet. Synkope og torsades de pointes har forekommet. Kombinasjoner som krever forholdsregler: CNS-depressiver: Amitriptylin kan øke sedativ effekt av alkohol, barbiturater og andre CNS-depressiver. CYP2D6-hemmere: Overvåkning av TCA-plasmanivåene bør vurderes ved samtidig bruk av TCA med en annen CYP2D6-hemmer, og dosejustering av amitriptylin kan være nødvendig. Avhengig av individuell respons, bør lavere amitriptylindose vurderes dersom sterk CYP2D6-hemmer legges til behandlingen. CYP450-hemmere: Kan øke plasmanivået av TCA og gi toksisitet. Flukonazol og terbinafin øker serumnivåene av amitriptylin og nortriptylin. Fluvoksamin øker plasmakonsentrasjonen av amitriptylin, og kombinasjonen bør unngås. Klinisk relevante interaksjoner kan forventes ved samtidig bruk av amitriptylin og sterke CYP3A4-hemmere. TCA og nevroleptika hemmer hverandres metabolisme som kan gi nedsatt krampeterskel og anfall, dosejustering kan være nødvendig. CYP450-induktorer: Kan øke metabolismen av TCA og resultere i lavere plasmanivåer og redusert antidepressiv respons. Etanol: I nærvær av etanol øker plasmakonsentrasjonen av fritt amitriptylin og konsentrasjonen av nortriptylin. Natriumvalproat og valpromid: Kan gi økt plasmakonsentrasjon av amitriptylin. Klinisk overvåkning er derfor anbefalt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede kliniske data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Ikke anbefalt under graviditet med mindre strengt nødvendig, og kun etter nøye nytte-/risiko-vurdering. Ved kronisk bruk og etter bruk i de siste ukene av svangerskapet, kan neonatale abstinenssymptomer oppstå, slik som irritabilitet, hypertoni, tremor, uregelmessig pust, utilstrekkelig væskeinntak, kraftig gråting og antikolinerge symptomer som urinretensjon og forstoppelse.
Amming: Går over i morsmelk (tilsv. 0,6-1% av morens dose), og risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Reduserer drektighetsfrekvensen hos rotte. Ingen humane fertilitetsdata.

 

Bivirkninger

Enkelte bivirkninger, f.eks. hodepine, tremor, oppmerksomhetsforstyrrelser, obstipasjon og nedsatt libido, kan være depresjonssymptomer, og vil vanligvis avta når depresjonen bedres.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneAgranulocytose, benmargssuppresjon, eosinofili, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeForstoppelse, kvalme, munntørrhet
Mindre vanligeDiaré, oppkast, tungeødem
SjeldneForstørrede spyttkjertler, paralytisk ileus
Generelle
VanligeFatigue, tørste
SjeldneFeber
Hjerte
Svært vanligePalpitasjoner, takykardi
VanligeAV-blokk, grenblokk
Mindre vanligeForverring av hjertesvikt, kollapstilstander
SjeldneArytmi
Svært sjeldneKardiomyopati, torsades de pointes
Ukjent frekvensOverfølsomhetsmyokarditt
Hud
Svært vanligeHyperhidrose
Mindre vanligeAnsiktsødem, urticaria, utslett
SjeldneAlopesi, fotosensitivitetsreaksjon
Kar
Svært vanligeOrtostatisk hypotensjon
Mindre vanligeHypertensjon
Ukjent frekvensHypertermi
Kjønnsorganer/bryst
VanligeErektil dysfunksjon
Mindre vanligeGalaktoré
SjeldneGynekomasti
Lever/galle
Mindre vanligeNedsatt leverfunksjon (f.eks. kolestatisk leversykdom)
SjeldneGulsott
Ukjent frekvensHepatitt
Luftveier
Svært vanligeTett nese
Svært sjeldneAllergisk inflammasjon i hhv. lungealveolene og i lungevevet (alveolitt, Löfflers syndrom).
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, somnolens, døsighet, svimmelhet, taleforstyrrelse, tremor
VanligeAtaksi, dysgeusi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi
Mindre vanligeKramper
Svært sjeldneAkatisi, polynevropati
Ukjent frekvensEkstrapyramidale forstyrrelser
Nyre/urinveier
Mindre vanligeUrinretensjon
Psykiske
Svært vanligeAggresjon
VanligeAgitasjon, forvirringstilstand, redusert libido
Mindre vanligeAngst, hypomani, insomni, mani, mareritt
SjeldneDelirium (eldre), hallusinasjon, selvmordstanker eller -atferd
Ukjent frekvensParanoia
Stoffskifte/ernæring
SjeldneRedusert appetitt
Ukjent frekvensAnoreksi, redusert blodglukose, økt blodglukose
Undersøkelser
Svært vanligeØkt vekt
VanligeForlenget QRS-kompleks i EKG, forlenget QT-tid, hyponatremi, unormalt EKG
Mindre vanligeØkt intraokulært trykk
SjeldneRedusert vekt, unormal leverfunksjonstest, økt ALP, økte transaminaser
Øre
Mindre vanligeTinnitus
Øye
Svært vanligeAkkommodasjonsforstyrrelse
VanligeMydriasis
Svært sjeldneAkutt glaukom
Ukjent frekvensTørre øyne
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, kvalme, munntørrhet
HjertePalpitasjoner, takykardi
HudHyperhidrose
KarOrtostatisk hypotensjon
LuftveierTett nese
NevrologiskeHodepine, somnolens, døsighet, svimmelhet, taleforstyrrelse, tremor
PsykiskeAggresjon
UndersøkelserØkt vekt
ØyeAkkommodasjonsforstyrrelse
Vanlige
GenerelleFatigue, tørste
HjerteAV-blokk, grenblokk
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
NevrologiskeAtaksi, dysgeusi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi
PsykiskeAgitasjon, forvirringstilstand, redusert libido
UndersøkelserForlenget QRS-kompleks i EKG, forlenget QT-tid, hyponatremi, unormalt EKG
ØyeMydriasis
Mindre vanlige
GastrointestinaleDiaré, oppkast, tungeødem
HjerteForverring av hjertesvikt, kollapstilstander
HudAnsiktsødem, urticaria, utslett
KarHypertensjon
Kjønnsorganer/brystGalaktoré
Lever/galleNedsatt leverfunksjon (f.eks. kolestatisk leversykdom)
NevrologiskeKramper
Nyre/urinveierUrinretensjon
PsykiskeAngst, hypomani, insomni, mani, mareritt
UndersøkelserØkt intraokulært trykk
ØreTinnitus
Sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose, benmargssuppresjon, eosinofili, leukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleForstørrede spyttkjertler, paralytisk ileus
GenerelleFeber
HjerteArytmi
HudAlopesi, fotosensitivitetsreaksjon
Kjønnsorganer/brystGynekomasti
Lever/galleGulsott
PsykiskeDelirium (eldre), hallusinasjon, selvmordstanker eller -atferd
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserRedusert vekt, unormal leverfunksjonstest, økt ALP, økte transaminaser
Svært sjeldne
HjerteKardiomyopati, torsades de pointes
LuftveierAllergisk inflammasjon i hhv. lungealveolene og i lungevevet (alveolitt, Löfflers syndrom).
NevrologiskeAkatisi, polynevropati
ØyeAkutt glaukom
Ukjent frekvens
HjerteOverfølsomhetsmyokarditt
KarHypertermi
Lever/galleHepatitt
NevrologiskeEkstrapyramidale forstyrrelser
PsykiskeParanoia
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, redusert blodglukose, økt blodglukose
ØyeTørre øyne

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Stor intoksikasjonsfare.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: TCA som forhindrer reopptak, og dermed inaktivering av noradrenalin og serotonin i nerveendene. Antikolinerg og sedativ effekt.
Absorpsjon: Cmax etter ca. 4 timer. Biotilgjengelighet ca. 53%.
Proteinbinding: Ca. 95%.
Fordeling: Vd ca. 16 liter/kg. Steady state-plasmakonsentrasjon oppnås etter ca. 1 uke.
Halveringstid: Ca. 25 timer (16,5-40,4 timer).
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Ved depresjon: Ca. 80-200 ng/ml (ca. 280-700 nmol/liter) for amitriptylin + nortriptylin. Nivåer >300-400 ng/ml kan gi økt risiko for ledningsforstyrrelser som forlenget QRS-kompleks eller AV-blokk.
Metabolisme: I lever. Hovedmetabolitten nortriptylin er biologisk aktiv.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Amitriptylin Abcur, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg100 stk. (boks)
079353
Blå resept
Byttegruppe
71,60C
25 mg100 stk. (boks)
431926
Blå resept
Byttegruppe
101,70C
50 mg100 stk. (boks)
529377
Blå resept
-
162,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.01.2019