KAPSLER, harde 300 mg/0,5 mg: Hver kapsel inneh.: Netupitant 300 mg, palonosetronhydroklorid tilsv. palonosetron 0,5 mg, sorbitol 7 mg, sukrose 20 mg, butylhydroksyanisol (E 320), propylenglykol, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Forebygging av akutt og forsinket kvalme og oppkast forbundet med høyemetogen cisplatinbasert kjemoterapi mot kreft. Forebygging av akutt og forsinket kvalme og oppkast forbundet med moderat emetogen kjemoterapi mot kreft.

Dosering

Voksne: 1 kapsel ca. 1 time før oppstart av hver kjemoterapisyklus. Anbefalt oral deksametasondose bør reduseres ca. 50% ved samtidig bruk.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh 5-8). Brukes med forsiktighet ved sterkt nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh ≥9) pga. mulig økt netupitanteksponering. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Bruk bør unngås ved terminal nyresykdom som krever hemodialyse. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen data. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig. Forsiktighet bør utvises hos eldre >75 år, pga. lang t1/2 og begrenset erfaring.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele (kapselen er fylt med tre tabletter og en myk kapsel).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Forstoppelse: Da palonosetron kan øke tykktarmens passasjetid, bør pasienter med anamnese med forstoppelse eller tegn på subakutt intestinal obstruksjon, overvåkes etter administrering. Forstoppelse med fekal impaksjon som krever sykehusinnleggelse kan forekomme. Serotonergt syndrom: Serotonergt syndrom har forekommet ved bruk av 5-HT3-antagonister alene eller i kombinasjon med andre serotonerge legemidler (inkl. SSRI og SNRI), og egnet observasjon for symptomer anbefales. QT-forlengelse: Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler som øker QT-tiden og hos pasienter som har eller har risiko for å utvikle forlengelse av QT-tiden. Dette omfatter anamnese eller familieanamnese med QT-forlengelse, elektrolyttforstyrrelser, stuvningssvikt, bradyarytmi, ledningsforstyrrelser og bruk av antiarytmika eller andre legemidler som medfører QT-forlengelse eller elektrolyttforstyrrelser. Hypokalemi og hypomagnesemi bør korrigeres før behandling. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og sukrose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Kan inneholde spor av lecitin som kommer fra soya. Pasienter med kjent overfølsomhet for peanøtter eller soya bør derfor overvåkes nøye for tegn på allergisk reaksjon. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. kapsel, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Kan utløse svimmelhet, søvnighet eller fatigue. Pasienten bør gis råd om ikke å kjøre eller bruke maskiner dersom slike symptomer oppstår.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ved samtidig bruk av CYP3A4-hemmere, kan netupitants plasmakonsentrasjon øke. Ved samtidig bruk av CYP3A4-induktorer, kan netupitants plasmakonsentrasjon reduseres og gi redusert effekt. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere foretas med forsiktighet og samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer bør unngås. Brukes med forsiktighet ved samtidig bruk av perorale virkestoffer med et smalt terapeutisk vindu som hovedsakelig metaboliseres av CYP3A4. Akynzeo kan øke plasmakonsentrasjonen av samtidig brukte legemidler som metaboliseres av CYP3A4. Netupitant metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4. En netupitantdose på 300 mg gir moderat CYP3A4-hemming. Palonosetron metaboliseres av flere CYP-enzymer, hovedsakelig CYP2D6, med mindre bidrag fra CYP3A4 og CYP1A2. Basert på in vitro-studier hverken hemmer eller induserer palonosetron CYP450-isoenzymer ved klinisk relevante konsentrasjoner. Bør brukes med forsiktighet ved samtidig bruk med substanser som hovedsakelig metaboliseres av CYP3A4 og med smalt terapeutisk vindu. Netupitant kan øke eksponeringen for kjemoterapeutika som er CYP3A4-substrater og pasienten bør derfor overvåkes for økt toksisitet av kjemoterapeutika. Netupitant øker eksponeringen for deksametason signifikant, se Dosering, og kan også påvirke effekten av kjemoterapeutika som trenger aktivering ved CYP3A4-metabolisme. Mulige effekter av økt plasmakonsentrasjon av midazolam eller andre benzodiazepiner som metaboliseres av CYP3A4, bør vurderes ved samtidig bruk. Netupitant hemmer UGT2B7 in vitro, og forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av UGT2B7-substrater. Netupitant hemmer P-gp (kan være klinisk relevant hos kreftpasienter, særlig de med unormal nyrefunksjon). Forsiktighet anbefales derfor ved samtidig bruk av digoksin eller andre P-gp-substrater.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Graviditetstest bør tas før behandling. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandlingen og ≤1 måned etter behandling. Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier med palonosetron indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. reproduksjonstoksisitet, men netupitant har vist reproduksjonstoksisitet, inkl. teratogen effekt hos kanin, uten sikkerhetsmargin.
Amming: Ukjent om palonosetron eller netupitant utskilles i morsmelk. Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved amming. Amming bør opphøre under behandling og i 1 måned etter siste dose.
Fertilitet: Netupitant: Ingen effekt er sett i dyrestudier. Palonosetron: Nedbrytning av seminiferøst epitel er sett hos rotter.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeLeukocytose, nøytropeni
SjeldneLeukopeni, lymfocytose
Gastrointestinale
VanligeForstoppelse
Mindre vanligeAbdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, kvalme
SjeldneBelegg på tungen, dysfagi, hemoroider, munntørrhet, oppkast, raping
Generelle
VanligeFatigue
Mindre vanligeAsteni
SjeldneIkke-kardiale brystsmerter, unormal produktsmak, varmefølelse
Hjerte
Mindre vanligeAV-blokk grad I, hjerteledningsforstyrrelser, kardiomyopati, takykardi
SjeldneAV-blokk grad II, arytmi, hjerteiskemi, høyre grenblokk, mitralinsuffisiens, venstre grenblokk, ventrikulære ekstrasystoler
Hud
Mindre vanligeAlopesi, urticaria
SjeldneErytem, kløe, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaksi, anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner og sjokk
Infeksiøse
SjeldneCystitt
Kar
Mindre vanligeHypertensjon
SjeldneFlushing, hypotensjon
Luftveier
Mindre vanligeHikke
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneRyggsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
VanligeHodepine
Mindre vanligeSvimmelhet
SjeldneHypoestesi, somnolens
Ukjent frekvensSerotonergt syndrom
Psykiske
Mindre vanligeInsomni
SjeldneAkutt psykose, humørforandringer, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeRedusert appetitt
SjeldneHypokalemi
Undersøkelser
Mindre vanligeForlenget QT-tid, økt ALP i blod, økt kreatinin i blod, økte transaminaser
SjeldneST-segmentdepresjon i EKG, unormalt ST-T-segment i EKG, økt CK i blod, økt CK-MB i blod, økt bilirubin i blod, økt karbamid i blod, økt myoglobin i blod, økt nøytrofiltall, økt troponin
Øre
Mindre vanligeVertigo
SjeldneTinnitus
Øye
SjeldneKonjunktivitt, tåkesyn
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleForstoppelse
GenerelleFatigue
NevrologiskeHodepine
Mindre vanlige
Blod/lymfeLeukocytose, nøytropeni
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, kvalme
GenerelleAsteni
HjerteAV-blokk grad I, hjerteledningsforstyrrelser, kardiomyopati, takykardi
HudAlopesi, urticaria
KarHypertensjon
LuftveierHikke
NevrologiskeSvimmelhet
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserForlenget QT-tid, økt ALP i blod, økt kreatinin i blod, økte transaminaser
ØreVertigo
Sjeldne
Blod/lymfeLeukopeni, lymfocytose
GastrointestinaleBelegg på tungen, dysfagi, hemoroider, munntørrhet, oppkast, raping
GenerelleIkke-kardiale brystsmerter, unormal produktsmak, varmefølelse
HjerteAV-blokk grad II, arytmi, hjerteiskemi, høyre grenblokk, mitralinsuffisiens, venstre grenblokk, ventrikulære ekstrasystoler
HudErytem, kløe, utslett
InfeksiøseCystitt
KarFlushing, hypotensjon
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter, smerte i ekstremitet
NevrologiskeHypoestesi, somnolens
PsykiskeAkutt psykose, humørforandringer, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæringHypokalemi
UndersøkelserST-segmentdepresjon i EKG, unormalt ST-T-segment i EKG, økt CK i blod, økt CK-MB i blod, økt bilirubin i blod, økt karbamid i blod, økt myoglobin i blod, økt nøytrofiltall, økt troponin
ØreTinnitus
ØyeKonjunktivitt, tåkesyn
Ukjent frekvens
ImmunsystemetAnafylaksi, anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner og sjokk
NevrologiskeSerotonergt syndrom

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Mulige akutte symptomer på overdosering er hodepine, svimmelhet, forstoppelse, angst, palpitasjoner, euforisk humør og smerter i bena.
Behandling: Seponering og generell symptomatisk behandling og overvåkning. Pga. antiemetisk effekt og stort Vd vil hhv. legemiddelindusert emese og dialyse ikke være effektivt.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Netupitant er en selektiv human substans P/nevrokinin 1 (NK1)-reseptorantagonist. Palonosetron er en 5-HT3-reseptorantagonist med sterk bindingsaffinitet og liten eller ingen affinitet til andre reseptorer.
Absorpsjon: Tmax ca. 5 timer, biotilgjengelighet >60% og 97% for hhv. netupitant og palonosetron.
Proteinbinding: Netupitant: >99%. Palonosetron: Ca. 62%.
Fordeling: Vd: 486 liter (netupitant) og ca. 581 liter (palonosetron).
Halveringstid: T1/2 88 timer (netupitant) og 48 timer (palonosetron), clearance 340 ml/minutt (netupitant) og 187 ml/minutt (palonosetron).
Metabolisme: Netupitant: CYP3A4, i mindre grad CYP2D6 og CYP2C9, 3 aktive metabolitter. Palonosetron: CYP2D6, i mindre grad CYP3A4 og CYP1A2.
Utskillelse: Netupitant: 3,95% i urin, hvorav <1% uendret, 70,7% i feces. Palonosetron: 85-93% i urin, hvorav ca. 40% uendret, 5-8% i feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Akynzeo, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
300 mg/0,5 mg1 stk. (blister)
376235
Blå resept
-
736,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.05.2020