Vidaza

Celgene

Cytostatikum.

ATC-nr.: L01B C07

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkPULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 25 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Azacitidin 100 mg, mannitol (E 421).


Indikasjoner

Behandling av voksne som ikke kvalifiserer for hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) med mellomstadium 2 og høyrisiko myelodysplastiske syndromer (MDS) iht. «International Prognostic Scoring System» (IPSS), kronisk myelomonocytisk leukemi (KMML) med 10-29% margblaster uten myeloproliferativ sykdom eller akutt myelogen leukemi (AML) med 20-30% blaster og multilineær dysplasi iht. WHO-klassifisering, AML med >30% margblaster iht. WHO-klassifisering.

Dosering

Behandling bør initieres og overvåkes av lege med erfaring i bruk av kjemoterapeutiske midler. Pasienten bør forhåndsbehandles med antiemetika. Anbefalt startdose for 1. behandlingssyklus er 75 mg/m2 kroppsoverflate daglig i 7 dager, etterfulgt av 21-dagers hvileperiode (28-dagers behandlingssyklus). Det anbefales minimum 6 sykler. Behandlingen bør fortsette så lenge den er fordelaktig for pasienten eller til sykdommen forverres. Pasienten bør overvåkes for hematologisk respons/toksisitet og nyretoksisitet, og utsettelse av neste syklus eller dosereduksjon kan være nødvendig.
Dosejustering grunnet hematologisk toksisitet: Hematologisk toksisitet defineres som laveste verdi i en gitt syklus (nadir), dersom blodplatetallet er ≤50 × 109/liter og/eller absolutt nøytrofiltall (ANC) er ≤1 × 109/liter. Etter dosejustering bør syklenes varighet returneres til 28 dager. Pasienter uten reduksjon i blodverdier (dvs. hvite blodceller (WBC) ≥3 × 109/liter, ANC ≥1,5 × 109/liter og blodplater ≥75 × 109/liter) før første behandling: Ved hematologisk toksisitet etter behandling bør neste syklus utsettes til blodplatetallet og ANC er restituert. Dersom restitusjon ikke oppnås innen 14 dager bør dosen justeres:

Nadirverdi

 

% dose i neste syklus hvis restitusjon1 ikke er oppnådd innen 14 dager

ANC (× 109/liter)

Blodplater (× 109/liter)

≤1

≤50

50%

>1

>50

100%

1Restitusjon = verdi ≥ nadirverdi + (0,5 × (utgangsverdi - nadirverdi)) Pasienter med reduksjon i blodverdier (dvs. WBC <3 × 109/liter, ANC <1,5 × 109/liter eller blodplater <75 × 109/liter) før første behandling: Dersom reduksjonen i WBC, ANC eller blodplater etter behandling er >50%, uten forbedring i noen som helst cellelinjedifferensiering i forhold til før behandlingen, bør neste syklus utsettes til blodplatetallet og ANC er restituert. Dersom restitusjon ikke oppnås innen 14 dager bør benmargens cellularitet bestemmes. Hvis benmargens cellularitet er ≤50% bør behandlingen utsettes og dosen reduseres:

Benmargens cellularitet

% dose i neste syklus hvis restitusjon ikke er oppnådd innen 14 dager

 

Restitusjon1 ≤21 dager

Restitusjon1 >21 dager

15-50%

100%

50%

<15%

100%

33%

1Restitusjon = verdi ≥ nadirverdi + (0,5 × (utgangsverdi - nadirverdi))
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Ingen justering av startdosen nødvendig. Dosen bør reduseres med 50% i neste syklus ved serumbikarbonatnivå uforklarlig <20 mmol/liter. Ved uforklarlige økninger i serumkreatinin eller blodureanitrogen (BUN) til ≥2 × utgangsnivåer og over øvre grense for normalverdier (ULN), bør neste syklus utsettes til verdiene returnerer til normalen eller utgangspunktet, og dosen reduseres med 50% i neste syklus. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig, men kan være nyttig å overvåke nyrefunksjonen.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Skal ikke blandes med andre legemidler. Etter rekonstitusjon skal suspensjonen ikke filtreres.
Administrering: Injiseres s.c. i overarmen, låret eller buken. Doser >4 ml bør injiseres på 2 forskjellige steder. Injeksjonsstedene skal varieres. Nye injeksjoner bør gis minst 2,5 cm fra forrige sted og aldri i områder som er ømme, har blåmerker, er røde eller har hardnet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Fremskredne ondartede leversvulster. Amming.

Forsiktighetsregler

Behandling er assosiert med hematologisk toksisitet som anemi, nøytropeni og trombocytopeni, spesielt i de 2 første syklene. Fullstendige blodtellinger bør utføres etter behov for å kunne overvåke respons og toksisitet, men minst før hver syklus. Pasienten bør rådes til å umiddelbart rapportere febrile episoder. Pasienten og legen rådes også til å se etter tegn og symptomer på blødning. Leverfunksjonsprøver og serumkreatinin bør bestemmes før hver syklus. Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon bør overvåkes nøye for bivirkninger. Det er rapportert at pasienter med omfattende spredning av svulster grunnet metastatisk sykdom, har opplevd progressivt hepatisk koma og død under behandling med azacitidin, spesielt ved serumalbumin ved utgangspunktet <30 g/liter. Nyreabnormiteter fra økte serumkreatininnivåer til nyresvikt og død, er rapportert ved bruk av i.v. azacitidin i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Ved kronisk myelogen leukemi (KML) behandlet med azacitidin og etoposid, har renal tubulær acidose, definert som et fall i serumbikarbonat til <20 mmol/liter i assosiasjon med alkalisk urin og hypokalemi (serumkalium <3 mmol/liter), forekommet. Pasienten bør rådes til å rapportere oliguri og anuri til helsepersonell omgående. Klinisk relevante forskjeller i bivirkningsfrekvens er ikke registrert mellom individer med normal nyrefunksjon og nedsatt nyrefunksjon, likevel bør pasienter med nedsatt nyrefunksjon, inkl. eldre, overvåkes nøye for bivirkninger da legemidlet hovedsakelig utskilles via nyrene. Leverfunksjonsprøver, serumkreatinin og serumbikarbonat bør bestemmes før behandlingen innledes og før hver behandlingssyklus. Fullstendige blodtellinger bør utføres før behandlingen innledes og etter behov for å kunne overvåke respons og toksisitet, men som et minimum før hver behandlingssyklus. Pasienter med kjent anamnese med kardiovaskulær sykdom eller lungesykdom har økt forekomst av hjertehendelser ved azacitidinbehandling. Forsiktighet bør utvises ved forskrivning til disse pasientene. Hjerte- og lungeundersøkelser før og under behandling bør vurderes. Nekrotiserende fasciitt, inkl. fatale tilfeller, er sett. Azacitidin skal seponeres ved utvikling av nekrotiserende fasciitt, og relevant behandling iverksettes omgående. Pasienter med stor tumorbelastning før behandlingen kan risikere å få tumorlysesyndrom. Disse pasientene skal overvåkes nøye, og relevante forholdsregler tas. Forsiktighet anbefales ved kjøring eller bruk av maskiner pga. fare for bivirkninger som utmattelse.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01B C07

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data fra bruk hos gravide. Studier på mus har vist reproduksjonstoksisitet. Human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Kvinner i fertil alder og menn må bruke sikker prevensjon under og opptil 3 måneder etter behandlingen.
Amming: Utskillelse i human morsmelk er ukjent. Kontraindisert under amming.
Fertilitet: Ingen humane data. Påvirkning av fertiliteten hos hanndyr er dokumentert. Mannlige pasienter bør rådes til å søke veiledning om oppbevaring av sperm før behandling.
Azacitidin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, febril nøytropeni1, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
VanligeBenmargssvikt, pancytopeni1
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte (inkl. ubehag i øvre abdomen og abdomen), diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeDyspepsi, gastrointestinal blødning (inkl. blødning i munnen)1, gingival blødning, hemoroideblødning, stomatitt
Generelle
Svært vanligeAsteni, brystsmerte, fatigue, feber1
Erytem, smerter og reaksjoner (uspesifikke) på injeksjonsstedet.
VanligeBlødning på kateterstedet, frysninger, malaise
Ekkymosehematom, indurasjon, utslett, pruritus, betennelse, hudmisfarging, hudknuter, blødning på injeksjonsstedet.
SjeldneNekrose på injeksjonsstedet
Hjerte
VanligePerikardeffusjon
Mindre vanligePerikarditt
Hud
Svært vanligeEkkymose, petekkier, pruritus (inkl. generalisert), utslett
VanligeAlopesi, erytem, makuløst utslett, purpura, urticaria
Mindre vanligeAkutt febril nøytrofil dermatose, pyoderma gangrenosum
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhetsreaksjon
Infeksiøse
Svært vanligeNasofaryngitt, pneumoni (inkl. bakterier, virus og sopp)1
VanligeCellulitt, divertikulitt, faryngitt, herpes simplex, hudinfeksjon, luftveisinfeksjon (inkl. øvre luftveier og bronkitt), nøytropen sepsis1, oral soppinfeksjon, rhinitt, sepsis (inkl. bakterier, virus og sopp)1, sinusitt, urinveisinfeksjon
Ukjent frekvensNekrotiserende fasciitt1
Kar
VanligeHematom, hypertensjon, hypotensjon1, ortostatisk hypotensjon
Lever/galle
Mindre vanligeLeversvikt1, progressiv hepatisk koma
Luftveier
Svært vanligeDyspné, epistakse
VanligeAnstrengelsesdyspné, faryngolaryngeal smerte, pleuraeffusjon
SjeldneInterstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, muskel-skjelettsmerter (inkl. rygg, skjelett og ekstremiteter)
VanligeMuskelkramper, myalgi
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
VanligeIntrakraniell blødning1, letargi, somnolens, synkope
Nyre/urinveier
VanligeHematuri, nyresvikt1, økt serumkreatinin
Mindre vanligeRenal tubulær acidose
Psykiske
VanligeAngst, forvirringstilstand
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeAnoreksi, hypokalemi, redusert appetitt
VanligeDehydrering
SjeldneTumorlysesyndrom
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert vekt
Øye
VanligeKonjunktival blødning, øyeblødning
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, febril nøytropeni1, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte (inkl. ubehag i øvre abdomen og abdomen), diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, brystsmerte, fatigue, feber1
Erytem, smerter og reaksjoner (uspesifikke) på injeksjonsstedet.
HudEkkymose, petekkier, pruritus (inkl. generalisert), utslett
InfeksiøseNasofaryngitt, pneumoni (inkl. bakterier, virus og sopp)1
LuftveierDyspné, epistakse
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskel-skjelettsmerter (inkl. rygg, skjelett og ekstremiteter)
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, hypokalemi, redusert appetitt
UndersøkelserRedusert vekt
Vanlige
Blod/lymfeBenmargssvikt, pancytopeni1
GastrointestinaleDyspepsi, gastrointestinal blødning (inkl. blødning i munnen)1, gingival blødning, hemoroideblødning, stomatitt
GenerelleBlødning på kateterstedet, frysninger, malaise
Ekkymosehematom, indurasjon, utslett, pruritus, betennelse, hudmisfarging, hudknuter, blødning på injeksjonsstedet.
HjertePerikardeffusjon
HudAlopesi, erytem, makuløst utslett, purpura, urticaria
InfeksiøseCellulitt, divertikulitt, faryngitt, herpes simplex, hudinfeksjon, luftveisinfeksjon (inkl. øvre luftveier og bronkitt), nøytropen sepsis1, oral soppinfeksjon, rhinitt, sepsis (inkl. bakterier, virus og sopp)1, sinusitt, urinveisinfeksjon
KarHematom, hypertensjon, hypotensjon1, ortostatisk hypotensjon
LuftveierAnstrengelsesdyspné, faryngolaryngeal smerte, pleuraeffusjon
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper, myalgi
NevrologiskeIntrakraniell blødning1, letargi, somnolens, synkope
Nyre/urinveierHematuri, nyresvikt1, økt serumkreatinin
PsykiskeAngst, forvirringstilstand
Stoffskifte/ernæringDehydrering
ØyeKonjunktival blødning, øyeblødning
Mindre vanlige
HjertePerikarditt
HudAkutt febril nøytrofil dermatose, pyoderma gangrenosum
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon
Lever/galleLeversvikt1, progressiv hepatisk koma
Nyre/urinveierRenal tubulær acidose
Sjeldne
GenerelleNekrose på injeksjonsstedet
LuftveierInterstitiell lungesykdom
Stoffskifte/ernæringTumorlysesyndrom
Ukjent frekvens
InfeksiøseNekrotiserende fasciitt1

1Fatale tilfeller er rapportert i sjeldne tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Diaré, kvalme og oppkast.
Behandling: Pasienten bør overvåkes med passende blodtellinger og motta støttebehandling etter behov.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For pyrimidinanaloger L01B C

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Flere mekanismer, inkl. cytotoksisitet mot abnorme hematopoetiske celler i benmargen og hypometylering av DNA. De cytotoksiske effektene kan være et resultat av flere mekanismer, inkl. hemming av DNA, RNA og proteinsyntese, inkorporering i RNA og DNA, og aktivering av DNA-skade. Ikke-prolifererende celler er relativt ufølsomme. Inkorporering i DNA resulterer i inaktivering av DNA-metyltransferaser, som fører til hypometylering av DNA. DNA-hypometylering av abnorme metylerte gener involvert i normal regulering av cellesyklus, differensiering og celledød, kan resultere i reekspresjon av gener og gjenopprettelse av krefthemmende funksjoner i kreftceller.
Absorpsjon: Rask, Tmax 0,5 timer, biotilgjengelighet ca. 89%.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vd 76 ± 26 liter etter i.v. administrering.
Halveringstid: 41 ± 8 minutter, clearance 147 ± 47 liter/time.
Utskillelse: 50-85% via nyrene, <1% via lever.

Oppbevaring og holdbarhet

Når Vidaza rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker som ikke er avkjølt, er kjemisk og fysisk bruksstabilitet for rekonstituert legemiddel: 45 minutter ved 25°C, 8 timer ved 2-8°C. Hvis preparatet ikke brukes innen 45 minutter etter rekonstituering, er oppbevaringstider og oppbevaringsforhold brukerens ansvar, maks. 8 timer ved 2-8°C. Holdbarhet av rekonstituert legemiddel kan forlenges ved rekonstituering med avkjølt (2-8°C) vann til injeksjonsvæsker. Når Vidaza rekonstitueres med avkjølt (2-8°C) vann til injeksjonsvæsker, er kjemisk og fysisk stabilitet for rekonstituert legemiddelt i bruk vist i 22 timer ved 2-8°C.

Sist endret: 10.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.04.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Vidaza, PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg/ml1 stk. (hettegl.)
170997
SPC_ICONH-resept
Byttegruppe
4149,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

absolutt nøytrofiltall (anc, all neutrophil cells): Antall nøytrofile leukocytter i blod. Normalområde hos voksne over 18 år: 2,0-7,0 × 109/liter.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

akutt myelogen leukemi (aml, akutt myeloid leukemi): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hematuri: Blod i urinen.

hepatisk koma (leverkoma, coma hepaticum): Et syndrom som kjennetegnes av svikt i det sentrale nervesystemet i forbindelse med leversvikt. Symptomer er blant annet tretthet og forvirring som ofte forverres til koma, skjelvende hender, øye- og muskelrykninger.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

oliguri (lav diurese): Redusert produksjon av urin. For voksne defineres oliguri som urinmengde <500 ml/døgn.

petekkier (punkthudblødninger): Små punktformede hudblødninger.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

uln: Øvre normalgrense.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.