E-vitaminpreparat.

ATC-nr.: A11H A08

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMIKSTUR, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Tokofersolan tilsv. d-alfatokoferol 50 mg, tilsv. tokoferol 74,5 IE, natriummetyl- og natriumetylparahydroksybenzoat (E 219 og E 215), hjelpestoffer.


Indikasjoner

Vitamin E-mangel pga. fordøyelsesmessig malabsorpsjon hos pediatriske pasienter som lider av medfødt kronisk kolestase eller arvelig kronisk kolestase, fra fødselen (nyfødte født ved termin) og opp til 18 års alder.

Dosering

Behandlingen skal startes og overvåkes av en lege med erfaring i behandling av pasienter som lider av medfødt kronisk kolestase eller arvelig kronisk kolestase. Biotilgjengelighet av vitamin E fra preparatet skiller seg fra andre E-vitaminpreparater. Dosen bør forskrives i mg av d-alfatokoferol i form av tokofersolan. Vitamin E-nivå i plasma skal overvåkes månedlig i minst de første månedene av terapien, deretter med regelmessige mellomrom, og dosen justeres om nødvendig.
Pediatriske pasienter som lider av medfødt kronisk kolestase eller arvelig kronisk kolestase: Anbefalt total daglig dose: 0,34 ml/kg/dag (17 mg/kg d-alfatokoferol i form av tokofersolan). Dosen skal forskrives i ml. Dosen bør justeres iht. vitamin E-nivå i plasma. For å beregne volumet (ml) av Vedrop som skal administreres, deles den forskrevne dosen d-alfatokoferol (i mg) med 50. Følgende liste angir volum av Vedrop i funksjon av pasientenes vekt: 3 kg = 1 ml Vedrop, 4 kg = 1,4 ml Vedrop, 5 kg = 1,7 ml Vedrop, 6 kg = 2 ml Vedrop, 7 kg = 2,4 ml Vedrop, 8 kg = 2,7 ml Vedrop, 9 kg = 3,1 ml Vedrop, 10 kg = 3,4 ml Vedrop, 15 kg = 5,1 ml Vedrop.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Det er ikke vist behov for tilpasning av doseregimet. Pga. begrensede data skal preparatet administreres med forsiktighet og under grundig overvåkning av nyre- og leverfunksjonen.
Administrering: Orale sprøyter på 1 ml eller 2 ml som leveres i pakningen er laget for å tilrettelegge måling av den eksakte dosen iht. forskrevet dosering. Vedrop skal tas oralt, før eller samtidig med mat, med eller uten vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes hos for tidlig fødte barn.

Forsiktighetsregler

Da det er rapportert at store doser av vitamin E øker blødningstendensen hos pasienter som mangler vitamin K, eller de som tar oral anti-vitamin K-behandling, anbefales det å overvåke protrombintiden og INR. Justering av dosen av oral antikoagulant under og etter tokofersolanbehandling kan være nødvendig. Preparatet inneholder natriummetyl- og natriumetylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens forsinket). Preparatet inneholder 18 mmol (4,1 mg) natrium/ml.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A11H A08
Ingen interaksjonsstudier er utført. Det anbefales å overvåke koagulasjonsfunksjonen når det administreres sammen med anti-vitamin K-behandling. Pga. hemming av P-gp kan tokofersolan forsterke intestinal absorpsjon av andre medfølgende fettløselige vitaminer (A, D, E, K), eller av svært lipofile legemidler (slik som steroider, antibiotika, antihistaminer, ciklosporin, takrolimus). Dosene skal derfor overvåkes og om nødvendige justeres.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det foreligger ingen kliniske data på bruk under graviditet. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på svangerskapsforløp, embryo/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide.
Amming: Ukjent om tokofersolan utskilles i human brystmelk. Fordelene med amming og fordelene med tokofersolanterapi for kvinnen må tas i betraktning ved avgjørelse om man skal fortsette/avbryte amming eller behandlingen.
Tokofersolan

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Alopesi, pruritus, utslett. Undersøkelser: Avvikende serumnatriumnivå, avvikende serumkaliumnivå, økning i transaminaser. Øvrige: Asteni, hodepine. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Buksmerte.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Store vitamin E-doser kan forårsake diaré, buksmerter og andre gastrointestinale lidelser.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For andre usammensatte vitaminpreparater A11H

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Vitamin E er den viktigste fettløselige antioksidanten i organismen. Bryter kjedene til frie radikaler og stopper peroksidering av flerumettede fettsyrer, noe som er med på å opprettholde stabiliteten og helheten i cellemembraner.
Absorpsjon: D-alfatokoferolpolyetylenglykol-1000-suksinat (tokofersolan) er et prodrug, den aktive metabolitten er d-alfatokoferol. Ved lave konsentrasjoner danner tokofersolan miceller som forsterker absorpsjonen av ikke-polare lipider slik som fettløselige vitaminer. Den kritiske micelle-konsentrasjonen er lav (0,04-0,06 mmol/liter).
Fordeling: Vitamin E er hovedsakelig plassert på cellemembraner, i mitokondrier og mikrosomer, og er fordelt ubikvitært (røde blodceller, hjerne, muskel, lever, blodplater) med fettvev som viktigste reservoar.
Halveringstid: 29,7 timer.
Metabolisme: Hydrolysen av tokofersolan forekommer i tarmlumen.
Utskillelse: Vitamin E blir hovedsakelig eliminert i gallen (75%) og avføringen, enten som fritt tokoferol eller som oksiderte former. Urin representer en mindre viktig elimineringsrute for vitamin E (som glukuronkonjugat).

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter åpning: 1 måned.

Sist endret: 29.01.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.07.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Vedrop, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
50 mg/ml20 ml
066013
-
-
767,00CSPC_ICON
60 ml
124141
-
-
2228,60CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

malabsorpsjon: Redusert opptak av næringsstoffer fra tarmen.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.