Cytostatikum.

ATC-nr.: L01B C53

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKAPSLER, harde 15 mg/4,35 mg/11,8 mg og 20 mg/5,8 mg/15,8 mg: Hver kapsel inneh.: Tegafur 15 mg, resp. 20 mg, gimeracil 4,35 mg, resp. 5,8 mg, oteracil (som monokalium) 11,8 mg, resp. 15,8 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av voksne med avansert magekreft i kombinasjon med cisplatin.

Dosering

Bør kun forskrives av kvalifisert lege med erfaring i å behandle kreftpasienter med antineoplastiske legemidler.
Voksne: Standarddose ved samtidig administrering med cisplatin: 25 mg/m2 (uttrykt som tegafurinnhold) 2 ganger daglig (morgen og kveld) i 21 påfølgende dager, etterfulgt av 7 dagers hvile (1 syklus). Denne syklusen gjentas hver 4. uke. Standard og reduserte doser av Teysuno og cisplatin samt doseberegninger ifølge kroppsoverflate (BSA) av Teysuno gitt samtidig med cisplatin, er gitt i hhv. tabell 1 og 2. BSA skal beregnes på nytt og Teysunodosen justeres hvis vekten øker eller reduseres med ≥10% fra tidligere beregning av BSA, og endringen ikke skyldes væskeansamling. Cisplatindosen i dette regimet er 75 mg/m2, gitt ved i.v. infusjon 1 gang hver 4. uke. Cisplatin bør seponeres etter 6 sykluser, uten seponering av Teysuno. Seponeres cisplatin før 6 sykluser, kan Teysuno gjenopptas når kriteriene for ny start er oppfylt. Samtidig cisplatinbehandling krever nøye overvåkning, og laboratorieprøver som omfatter hematologi, lever- og nyrefunksjon og serumelektrolytter bør tas ofte. Behandlingen bør seponeres ved fremskridende sykdom eller intolerabel toksisitet. Se preparatomtalen for cisplatin for hyperhydrering før behandling. Pasienten bør forskrives antiemetikum og antidiarroikum til bruk utenfor sykehus.
Tabell 1. Standarddoser og dosereduksjoner for Teysuno og/eller for cisplatin:

Legemiddel

Standarddose
(mg/m2)

Dosereduksjon 1
(mg/m2)

Dosereduksjon 2
(mg/m2)

Teysuno

25a

20a

15a

og/eller

 

 

 

Cisplatin

75

60

45

aUttrykt som tegafurinnhold.Tabell 2. Standard og reduserte doseberegninger etter kroppsoverflate (m2):

Teysunodose
Standarddoseb:
25 mg/m2

Hver dose i mg
(hver dosering)b

Total daglig dose
i mgb

Antall kapsler for hver dose
(2 doser/dag)

15 mg kapselb (brun/hvit)

20 mg kapselb (hvit)

BSA ≥2,3 m2

60

120

-

3

BSA = 2,1-2,29 m2

55

110

1

2

BSA = 1,9-2,09 m2

50

100

2

1

BSA = 1,7-1,89 m2

45

90

3

-

BSA = 1,5-1,69 m2

40

80

-

2

BSA = 1,3-1,49 m2

35

70

1

1

BSA ≤1,29 m2

30

60

2

-

Første dosereduksjonb: til 20 mg/m2

BSA ≥2,13 m2

45

90

3

-

BSA = 1,88-2,12 m2

40

80

-

2

BSA = 1,63-1,87 m2

35

70

1

1

BSA = 1,3-1,62 m2

30

60

2

-

BSA ≤1,29 m2

20

40

-

1

Annen dosereduksjonb: til 15 mg/m2

BSA ≥2,17 m2

35

70

1

1

BSA = 1,67-2,16 m2

30

60

2

-

BSA = 1,3-1,66 m2

20

40

-

1

BSA ≤1,29 m2

15

30

1

-

Beregn BSA til 2 desimaler. bUttrykt som tegafurinnhold.
Dosejusteringer under behandling: Generelt: Toksisitet bør håndteres symptomatisk og/eller med avbrudd i behandlingen eller dosereduksjon. Pasienten bør informeres om risikoen og skal kontakte lege umiddelbart dersom moderat eller alvorlig toksisitet oppstår. Utelatte doser pga. toksisitet skal ikke erstattes, og ved oppkast etter dosering skal dosen ikke erstattes. Når dosen først er redusert, bør den ikke økes igjen. Kriterier for dosejustering: Dosejustering pga. toksisitet bør gjøres iht. tabell 1, 3, 4 og 5. Maks. 2 påfølgende dosejusteringer for hvert legemiddel som beskrevet i tabell 1, kan gjennomføres ved toksisitet. Hver dosereduksjon er på ca. 20-25%. Se tabell 2 for antall kapsler som skal inntas for hvert dosenivå. Se tabell 6 for minimumskriterier for gjenopptak av behandling. Dosejusteringer av Teysuno ved toksisitet under samtidig cisplatinbruk, kan gjøres på 2 måter: 1) I løpet av en 4-ukers syklus: Teysuno skal bare gis på dag 1-21 i hver syklus, dvs. ikke på dag 22-28 i en syklus. Behandlingsdager utelatt i en syklus pga. toksisitet skal ikke erstattes. I løpet av en syklus bør dosejustering utføres for hvert legemiddel som antas å være årsak til toksisitet. Dersom begge legemidler er årsak til toksisitet eller dette ikke er mulig å skille, skal dosereduksjon av begge utføres iht. skjema for dosereduksjon. 2) Ved begynnelsen av påfølgende sykluser: Hvis utsettelse av behandling er indisert for enten Teysuno eller cisplatin, bør administrering av begge utsettes inntil kravene for ny start er innfridd, med mindre ett av legemidlene er permanent seponert. Dosejusteringer for Teysuno ved generelle bivirkninger unntatt hematologisk og renal toksisitet:
Tabell 3. Dosereduksjon for Teysuno ved behandlingsrelatert generell toksisitet, unntatt hematologisk og renal toksisitet:

Toksisitetsgrad1

Doseendringer med Teysuno
innenfor en 21-dagers syklus

Dosejustering med Teysuno for neste dose/neste syklus

Grad 1

Enhver forekomst

Fortsett behandling på samme dosenivå

Ingen

Grad 22,3

Enhver forekomst

Utsett behandling inntil grad 0 eller 1

Ingen

Grad 3 eller høyere

1. forekomst

Utsett behandling inntil grad 0 eller 1

Reduser med 1 dosenivå fra tidligere nivå

2. forekomst

Utsett behandling inntil grad 0 eller 1

Reduser med 1 dosenivå fra tidligere nivå

3. forekomst

Seponer behandling

Seponer behandling

1Ifølge The Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) of the Cancer Therapy Evaluation Program, US National Cancer Institute, version 3.0. 2For kvalme og/eller oppkast grad 2 bør antiemetisk behandling optimaliseres før utsettelse av Teysuno. 3Etter legens vurdering kan pasientene fortsette med behandling uten reduksjon eller avbrytelse pga. bivirkninger (uansett grad), som anses å ikke bli alvorlige eller livstruende.Dosejusteringer ved renal toksisitet: ClCR skal bestemmes for hver syklus før behandlingsstart på dag 1.
Tabell 4. Justeringer av doser med Teysuno og cisplatin ifølge verdier av ClCR ved begynnelsen av en syklus:

ClCR

Dosejustering av Teysuno
ved begynnelsen av syklus

Dosejustering av cisplatin ved begynnelsen av syklus

≥50 ml/minutt

Ingen

Ingen

30-49 ml/minutt

Begynn behandling med redusert dosenivå

Begynn cisplatinbehandling med 50% dosereduksjon fra forrige syklus

<30 ml/minutt1

Utsett behandling til gjenopptagelses-
kriteriet (≥30 ml/minutt) er oppfylt og begynn behandling på et redusert dosenivå

Utsett behandling til gjenopptagelseskriteriet (≥30 ml/minutt) er oppfylt og begynn behandling med 50% dosereduksjon fra forrige syklus

1Behandling ved ClCR <30 ml/minutt anbefales ikke hvis ikke nytten av behandling tydelig oppveier risikoen. Dosejusteringer ved hematologisk toksisitet:
Tabell 5. Hematologisk toksisitet hvor behandling med Teysuno bør utsettes:

Nøytrofiler

Trombocytter

Hemoglobin

Dosejustering Teysuno

<0,5 × 109/liter

<25 × 109/liter

4 mmol/liter

Utsett behandling til gjenopptagelses-
kriteriet (se tabell 6) er oppfylt og gjenoppta behandling med redusert dosenivå

Gjenopptagelseskriterier for behandling: ClCR skal beregnes ved begynnelsen av hver syklus før behandlingsstart på dag 1.
Tabell 6. Minimumskriterier for gjenopptagelse av behandling med Teysuno etter utsettelse pga. toksisitet:

Ikke-hematologisk

Hematologisk

Baseline eller grad 1

Trombocyttall ≥100 × 109/liter

Beregnet ClCR

Nøytrofiler ≥1,5 × 109/liter

≥30 ml/minutt1

Hemoglobin ≥6,2 mmol/liter

1Behandling ved ClCR <30 ml/minutt anbefales ikke hvis ikke nytten av behandling tydelig oppveier risikoen (se Nedsatt nyrefunksjon under).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen justering av standarddosen nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Lett nedsatt nyrefunksjon (ClCR 51-80 ml/minutt): Ingen justering av standarddosen nødvendig. Moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt): Startdose er 20 mg/m2 (tegafur) 2 ganger daglig. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt): Anbefales ikke, hvis ikke nytten klart oppveier risikoen. Det forventes en tilnærmet lik daglig eksponering av 5-FU ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon med en dose på 20 mg/m2 1 gang daglig, sammenlignet med 30 mg/m2 2 ganger daglig ved normal nyrefunksjon, men høyere forekomst av bivirkninger i blod og lymfatiske organer er mulig. Ingen data angående administrering hos pasienter med terminal nyresykdom som trenger dialyse, se Kontraindikasjoner. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Bør derfor ikke brukes. Eldre ≥70 år: Ingen justering av standarddosen nødvendig. Etnisitet: Ingen justering av standarddosen nødvendig hos pasienter av asiatisk opprinnelse.
Tilberedning/Håndtering: Hendene bør vaskes etter håndtering av kapsler.
Administrering: Skal tas minst 1 time før mat eller 1 time etter mat. Skal svelges hele med vann. Skal ikke deles eller åpnes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlige og uventede reaksjoner på fluoropyrimidinbehandling i anamnesen. Kjent dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)-svikt. Graviditet og amming. Alvorlig benmargssuppresjon (alvorlig leukopeni, nøytropeni eller trombocytopeni, se Dosering). Terminal nyresykdom hos pasienter som trenger dialyse. Samtidig administrering av andre fluoropyrimidiner. Nylig gjennomgått eller samtidig behandling med brivudin, se Forsiktighetsregler og Interaksjoner. Når det gjelder kontraindikasjoner for for cisplatin, se preparatomtalen for cisplatin.

Forsiktighetsregler

Dosebegrenset toksisitet omfatter diaré og dehydrering. De fleste bivirkninger er reversible og kan håndteres ved symptomatisk behandling, behandlingsavbrudd og dosereduksjon. Benmargssuppresjon: Behandlingsrelatert benmargssuppresjon, inkl. nøytropeni, leukopeni, trombocytopeni, anemi og pancytopeni, er sett ved samtidig cisplatinbehandling. Pasienter med lave hvite blodcelletall bør overvåkes nøye for infeksjon og risiko for andre komplikasjoner ved nøytropeni, og behandles som medisinsk indisert (f.eks. med antibiotika, granulocytt-koloni-stimulerende faktor (G-CSF)). Lave trombocyttall gir økt risiko for blødning og pasienten bør overvåkes nøye. Dosen bør justeres som anbefalt under Dosering. Reaktivering av hepatitt B: Administrering til bærere av hepatitt B-virus (HBV), pasienter som er HBcAg-negative og anti-HBc-positive, eller pasienter som er HBsAg-negative og anti-HBs-positive, kan gi hepatitt B-reaktivering. Pasienter skal testes for HBV-infeksjon før behandling initieres. Ved positiv hepatitt B-serologi (inkl. aktiv sykdom) og positiv test for HBV-infeksjon under behandling, skal ekspert på leversykdom og hepatitt B-behandling rådføres før behandling. HBV-bærere med behov for behandling skal overvåkes nøye mht. tegn på aktiv HBV-infeksjon under hele behandlingen, og oppfølgingsovervåkning av leverfunksjonstester eller virusmarkører anbefales. Diaré: Ved diaré bør pasienten overvåkes nøye og få væske og elektrolytterstatning ved dehydrering. Profylaktisk behandling for diaré bør gis som indisert. Standard antidiarroisk behandling og i.v. væsker/elektrolytter bør gis tidlig når diaré oppstår. Doseutsettelse/-justering bør implementeres når diaré av grad 2 eller høyere oppstår, hvis symptomene vedvarer til tross for adekvat behandling. Dehydrering: Dehydrering og andre tilhørende elektrolyttforstyrrelser bør forhindres eller korrigeres når de oppstår. Nøye overvåkning mht. tegn på dehydrering ved anoreksi, asteni, kvalme, oppkast, diaré, stomatitt og gastrointestinal obstruksjon. Dehydrering bør håndteres aggressivt med rehydrering og andre hensiktsmessige tiltak. Ved dehydrering av grad 2 (eller høyere) skal behandling utsettes og dehydrering korrigeres. Behandlingen bør ikke gjenopptas før dehydrering og underliggende årsaker er korrigert eller adekvat kontrollert. Dosejustering bør igangsettes ved oppståtte bivirkninger etter behov, se Dosering. Renal toksisitet: Samtidig behandling med cisplatin kan være forbundet med forbigående fall i glomerulær filtrasjonsrate (GFR), som først og fremst skyldes prerenale faktorer (f.eks. dehydrering, ubalanse i elektrolytter etc.). Bivirkninger av grad 3 eller høyere, slik som økt serumkreatinin, redusert ClCR, toksisk nefropati og akutt nyresvikt er sett ved samtidig behandling med cisplatin. Renale parametre bør overvåkes nøye under behandling (f.eks. serumkreatinin, ClCR). Ved forverring av GFR bør dosene av Teysuno og/eller cisplatin justeres iht. tabell 4 (se Dosering) og hensiktsmessige tiltak igangsettes. Dehydrering og diaré kan øke risikoen for renal toksisitet for cisplatin. Hyperhydrering (forsterket diurese) bør igangsettes ifølge preparatomtalen for cisplatin, for å redusere risikoen for renal toksisitet forbundet med cisplatin. Gimeracil øker eksponeringen for 5-FU ved å hemme DPD. Gimeracil utskilles hovedsakelig renalt, og ved nedsatt nyrefunksjon øker eksponeringen for 5-FU. Behandlingsrelatert toksisitet kan forventes å øke etter hvert som eksponeringen for 5-FU øker. Okulær toksisitet: De fleste okulære reaksjoner vil gå over eller bedres ved seponering og riktig øyebehandling. Forhåndsregler for tidlig identifisering av okulære reaksjoner bør foretas, inkl. tidlig konsultasjon hos øyelege ved vedvarende eller synsreduserende okulære symptomer, som f.eks. økt tåreutskillelse eller hornhinnesymptomer. Se preparatomtalen for cisplatin for øyelidelser ved cisplatinbehandling. Kumarinderivert antikoagulant: Oral behandling med kumarinderivert antikoagulant krever nøye overvåkning mht. antikoagulantrespons (INR eller protrombintid), og antikoagulantdosen skal justeres deretter. Samtidig bruk med kumarinderivert antikoagulantium er forbundet med forhøyet INR og gastrointestianl blødning, blødningstendens, hematuri og anemi. Brivudin: Brivudin skal ikke administreres samtidig med Teysuno. Det skal være et opphold på minst 4 uker mellom avsluttet behandling med brivudin og behandlingsstart med Teysuno. Behandling med brivudin kan igangsettes 24 timer etter siste dose med Teysuno (se Kontraindikasjoner og Interaksjoner). Ved utilsiktet administrering av brivudin til pasienter som får behandling med Teysuno, bør effektive tiltak igangsettes for å redusere toksisiteten av Teysuno. Umiddelbar sykehusinnleggelse anbefales. Alle tiltak som igangsettes bør forhindre systemiske infeksjoner og dehydrering. Mikrosatelittinstabilitet (MSI): Bruk ved magekreft med MSI er ikke undersøkt. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Andre orale fluorpyrimidiner: Teysuno kan ikke brukes som erstatning for andre orale 5-FU-preparater pga. manglende data Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, da fatigue, svimmelhet, tåkesyn og kvalme er vanlig ved samtidig administrering med cisplatin.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01B C53
Brivudin: En klinisk signifikant interaksjon mellom brivudin og fluoropyrimidiner (f.eks. kapecitabin, 5-fluorouracil (5-FU), tegafur) er sett, som er et resultat av brivudins hemming av dihydropyrimidindehydrogenase (DPD), som fører til økt fluoropyrimidintoksisitet, og er potensielt dødelig (dødsfall er rapportert som følge av interaksjonen med kapecitabin). Brivudin skal derfor ikke administreres samtidig med Teysuno (se Kontraindikasjoner). Det skal være et opphold på minst 4 uker mellom avsluttet behandling med brivudin og behandlingsstart med Teysuno, se Forsiktighetsregler. Andre fluoropyrimider: Samtidig administrering av andre fluoropyrimider slik som kapecitabin, 5-FU eller flucytosin kan gi additiv toksisitet og er kontraindisert. En utvaskningsperiode på ≥7 dager mellom administrering av Teysuno og andre fluoropyrimidiner anbefales. Utvaskningsperioden for andre fluoropyrimidiner bør følges hvis Teysuno skal administreres etter andre fluoropyrimidiner. CYP2A6-hemmere: Samtidig administrering av kjent CYP2A6-hemmer bør unngås, da effekten av Teysuno kan reduseres. Folinat/folsyre: Samtidig behandling med Teysuno/cisplatin og folsyre vil potensielt kunne øke cytotoksisiteten av 5-FU. Forsiktighet anbefales, da folsyre er kjent for å øke aktiviteten av 5-FU. Nitroimidazoler, inkl. metronidazol og misonidazol: Nitroimidazoler kan redusere clearance av 5-FU og forsiktighet anbefales da samtidig administrering kan gi økt Teysunotoksisitet. Metotreksat: Polyglutamert metotreksat kan potensielt øke cytotoksisiteten av 5-FU og forsiktighet anbefales da samtidig administrering kan gi økt Teysunotoksisitet. Klozapin: Forsiktighet anbefales ved samtidig administrering av klozapin og Teysuno/cisplatin, pga. økt risiko for og økt alvorlighetsgrad av hematologisk toksisitet av Teysuno. Cimetidin: Samtidig administrering av cimetidin og Teysuno/cisplatin kan redusere clearance og øke plasmanivåene av 5-FU, og forsiktighet anbefales da samtidig administrering kan gi økt Teysunotoksisitet. Kumarinderiverte antikoagulanter: Teysuno øker aktiviteten av kumarinderiverte antikoagulanter, og forsiktighet anbefales da samtidig behandling kan øke blødningsrisikoen. Fenytoin: Fluoropyrimidiner kan øke plasmakonsentrasjonen av fenytoin, og samtidig administrering kan gi fenytointoksisitet. Hyppig overvåkning av blod-/plasmanivåer av fenytoin anbefales ved samtidig administrering. Hvis indisert bør fenytoindosen justeres iht. preparatomtalen for fenytoin. Ved fenytointoksisitet bør hensiktsmessige tiltak igangsettes. Andre: Allopurinol kan redusere antitumoreffekten pga. undertrykking av fosforylering av 5-FU, og samtidig administrering bør unngås.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Se for øvrig preparatomtalen for cisplatin.
Graviditet: Kontraindisert. Fertile kvinner bør rådes til ikke å bli gravide under behandling. Prevensjonstiltak skal igangsettes for både mannlige og kvinnelige pasienter under og opptil 6 måneder etter avsluttet behandling. Noen tilfeller av fødselsanomalier er sett. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet, fosterdød og teratogenisitet. Ved graviditet under behandling skal behandling seponeres og potensiell risiko for fosteret forklares for pasienten. Genetisk rådgivning bør overveies.
Amming: Kontraindisert. Overgang i human morsmelk er ukjent, overgang er sett hos dyr. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. Amming skal avsluttes under behandling.
Fertilitet: Ingen humane data foreligger. Dyrestudier indikerer ikke påvirkning på fertilitet hos hverken hann- eller hunnrotte.
Tegafur|Gimeracil|Oteracil

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Vanligste alvorlige bivirkninger (≥ grad 3 med en hyppighet på ≥10%) ved kombinasjon med cisplatin i kliniske studier er nøytropeni, anemi og fatigue.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
VanligeFebril nøytropeni, lymfopeni
Mindre vanligeEosinofili, forkortet protrombintid, forlenget protrombintid, granulocytose, hypoprotrombinemi, leukocytose, lymfocytose, pancytopeni, redusert monocyttall, trombocytose, økt INR, økt monocyttall
SjeldneDisseminert intravaskulær koagulasjon1
Endokrine
Mindre vanligeBinyreblødning
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeAbdominalsmerte, abdominalt ubehag, dysfagi, dyspepsi, flatulens, gastrointestinal blødning, gastrointestinal inflammasjon, munntørrhet, stomatitt
Mindre vanligeAerofagi, akutt pankreatitt, analblødning, ascites, brekning, gastrointestinal infeksjon, gastrointestinal obstruksjon, gastrointestinal perforasjon, gastrointestinale lidelser, gastroøsofageal reflukssykdom, glossodyni, hemoroider, ileus, keilitt, leppeødem, magesår, munnsmerter, raping, refluksgastritt, retroperitoneal fibrose, spyttkjertelforstyrrelse, tannskjørhet, økt spyttsekresjon, øsofageal spasme, øsofagitt
SjeldneAkutt pankreatitt1
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue
VanligeFeber, frysninger, mukositt, perifert ødem, redusert vekt
Mindre vanligeAnsiktsødem, brystsmerte, brystubehag, generalisert ødem, kuldefølelse, lokal hevelse, lokalisert ødem, malaise, multiorgansvikt, reaksjon på injeksjonsstedet, redusert ytelsesnivå, smerte, tidlig metthetsfølelse, ødem
Hjerte
Mindre vanligeAkutt hjerteinfarkt, angina pectoris, atrieflimmer, hjerteflimmer, hjertesvikt, palpitasjoner, perikardeffusjon, takykardi
Hud
VanligeAlopesi, hyperpigmentering av hud, kløe, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, tørr hud, utslett
Mindre vanligeAkneiform dermatitt, allergisk dermatitt, blodblemme, eksfoliativt utslett, erytem, hudeksfoliasjon, hudmisfarging, hudreaksjon, hyperhidrose, hypertrikose, nattesvette, negleatrofi, nekrolytisk vandrende erytem, pigmenteringslidelse, purpura, økt tendens til blåmerker
SjeldneFotosensitivitetsreaksjon1, neglesykdom1, Stevens-Johnsons syndrom1, toksisk epidermal nekrolyse1
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
Mindre vanligeAkutt pyelonefritt, bakteriemi, candidiasis, faryngitt, furunkel, infeksjon, luftveisinfeksjon, nasofaryngitt, neglerotbetennelse, nøytropen sepsis, oral herpes, pneumoni, rhinitt, sepsis, septisk sjokk, tanninfeksjon, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
SjeldneReaktivering av hepatitt B1
Kar
VanligeDyp venetrombose, hypertensjon, hypotensjon
Mindre vanligeArterietrombose i ekstremiteter, bekkenvenetrombose, flebitt, flushing, hematom, hetetokter, hyperemi, hypovolemisk sjokk, ortostatisk hypotensjon, overflatisk flebitt, tromboflebitt, trombose, trombose i arteria iliaca
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeBrystvortesmerter, erektil dysfunksjon, ømhet i brystene
Lever/galle
VanligeHyperbilirubinemi, økt ALAT, økt ASAT
Mindre vanligeUnormal leverfunksjonstest, økt γ-GT
SjeldneAkutt leversvikt1
Luftveier
VanligeDyspné, epistakse, hikke, hoste
Mindre vanligeAllergisk rhinitt, anstrengelsesdyspné, dysfoni, faryngealt erytem, faryngolaryngeal smerte, luftveisblødning, lungeemboli, rhinoré, slimhoste, tett nese
SjeldneInterstitiell lungesykdom1
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMuskel-skjelettsmerter
Mindre vanligeArtralgi, hovne ledd, muskelkramper, muskelspenning, muskelsvakhet, nakkesmerte, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet, ubehag i ekstremiteter
SjeldneRabdomyolyse1
Nevrologiske
Svært vanligePerifer nevropati3
VanligeHodepine, metallsmak, svimmelhet
Mindre vanligeAfasi, ageusi, akustisk nevritt, ataksi, balanseforstyrrelse, bevissthetstap, cerebrovaskulær hendelse, cerebrovaskulær lidelse, hemiparese, infarkt i lillehjernen, iskemisk hjerneslag, krampeanfall, maurkrypning i huden, metabolsk encefalopati, parosmi, somnolens, svekket hukommelse, svie, synkope, tremor
SjeldneAnosmi1, leukoencefalopati1
Nyre/urinveier
VanligeNyresvikt, redusert GFR, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Mindre vanligeHematuri, nedsatt nyrefunksjon, oliguri, pollakisuri, redusert kreatinin i blod, toksisk nefropati, økt kreatin i blod
Psykiske
VanligeInsomni
Mindre vanligeAngst, depresjon, forvirringstilstand, hallusinasjon, personlighetsforstyrrelse, rastløshet, redusert libido, seksuell hemming
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligeBlåmerke, medisineringsfeil
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeAnoreksi
VanligeDehydrering, hyperkalemi, hypoalbuminemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi
Mindre vanligeHyperglobulinemi, hyperglykemi, hyperlipidemi, hypermagnesemi, hyperproteinemi, hypofagi, hypofosfatemi, urinsyregikt, økt LDH i blod, økt alkalisk fosfatase i blod
Svulster/cyster
Mindre vanligeKreftsmerter, svulstblødning
Undersøkelser
Mindre vanligeØkt vekt
Øre
VanligeDøvhet, hørselstap
Mindre vanligeVertigo, øretetthet, øreubehag
Øye
VanligeKonjunktivitt, korneaforstyrrelse2, synsforstyrrelse4, tårevæskeforstyrrelse5, øyelidelser6
Mindre vanligeØyeallergi, øyelokkserytem, øyelokksptose
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue
NevrologiskePerifer nevropati3
Stoffskifte/ernæringAnoreksi
Vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni, lymfopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, abdominalt ubehag, dysfagi, dyspepsi, flatulens, gastrointestinal blødning, gastrointestinal inflammasjon, munntørrhet, stomatitt
GenerelleFeber, frysninger, mukositt, perifert ødem, redusert vekt
HudAlopesi, hyperpigmentering av hud, kløe, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, tørr hud, utslett
KarDyp venetrombose, hypertensjon, hypotensjon
Lever/galleHyperbilirubinemi, økt ALAT, økt ASAT
LuftveierDyspné, epistakse, hikke, hoste
Muskel-skjelettsystemetMuskel-skjelettsmerter
NevrologiskeHodepine, metallsmak, svimmelhet
Nyre/urinveierNyresvikt, redusert GFR, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringDehydrering, hyperkalemi, hypoalbuminemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi
ØreDøvhet, hørselstap
ØyeKonjunktivitt, korneaforstyrrelse2, synsforstyrrelse4, tårevæskeforstyrrelse5, øyelidelser6
Mindre vanlige
Blod/lymfeEosinofili, forkortet protrombintid, forlenget protrombintid, granulocytose, hypoprotrombinemi, leukocytose, lymfocytose, pancytopeni, redusert monocyttall, trombocytose, økt INR, økt monocyttall
EndokrineBinyreblødning
GastrointestinaleAerofagi, akutt pankreatitt, analblødning, ascites, brekning, gastrointestinal infeksjon, gastrointestinal obstruksjon, gastrointestinal perforasjon, gastrointestinale lidelser, gastroøsofageal reflukssykdom, glossodyni, hemoroider, ileus, keilitt, leppeødem, magesår, munnsmerter, raping, refluksgastritt, retroperitoneal fibrose, spyttkjertelforstyrrelse, tannskjørhet, økt spyttsekresjon, øsofageal spasme, øsofagitt
GenerelleAnsiktsødem, brystsmerte, brystubehag, generalisert ødem, kuldefølelse, lokal hevelse, lokalisert ødem, malaise, multiorgansvikt, reaksjon på injeksjonsstedet, redusert ytelsesnivå, smerte, tidlig metthetsfølelse, ødem
HjerteAkutt hjerteinfarkt, angina pectoris, atrieflimmer, hjerteflimmer, hjertesvikt, palpitasjoner, perikardeffusjon, takykardi
HudAkneiform dermatitt, allergisk dermatitt, blodblemme, eksfoliativt utslett, erytem, hudeksfoliasjon, hudmisfarging, hudreaksjon, hyperhidrose, hypertrikose, nattesvette, negleatrofi, nekrolytisk vandrende erytem, pigmenteringslidelse, purpura, økt tendens til blåmerker
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseAkutt pyelonefritt, bakteriemi, candidiasis, faryngitt, furunkel, infeksjon, luftveisinfeksjon, nasofaryngitt, neglerotbetennelse, nøytropen sepsis, oral herpes, pneumoni, rhinitt, sepsis, septisk sjokk, tanninfeksjon, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
KarArterietrombose i ekstremiteter, bekkenvenetrombose, flebitt, flushing, hematom, hetetokter, hyperemi, hypovolemisk sjokk, ortostatisk hypotensjon, overflatisk flebitt, tromboflebitt, trombose, trombose i arteria iliaca
Kjønnsorganer/brystBrystvortesmerter, erektil dysfunksjon, ømhet i brystene
Lever/galleUnormal leverfunksjonstest, økt γ-GT
LuftveierAllergisk rhinitt, anstrengelsesdyspné, dysfoni, faryngealt erytem, faryngolaryngeal smerte, luftveisblødning, lungeemboli, rhinoré, slimhoste, tett nese
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, hovne ledd, muskelkramper, muskelspenning, muskelsvakhet, nakkesmerte, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet, ubehag i ekstremiteter
NevrologiskeAfasi, ageusi, akustisk nevritt, ataksi, balanseforstyrrelse, bevissthetstap, cerebrovaskulær hendelse, cerebrovaskulær lidelse, hemiparese, infarkt i lillehjernen, iskemisk hjerneslag, krampeanfall, maurkrypning i huden, metabolsk encefalopati, parosmi, somnolens, svekket hukommelse, svie, synkope, tremor
Nyre/urinveierHematuri, nedsatt nyrefunksjon, oliguri, pollakisuri, redusert kreatinin i blod, toksisk nefropati, økt kreatin i blod
PsykiskeAngst, depresjon, forvirringstilstand, hallusinasjon, personlighetsforstyrrelse, rastløshet, redusert libido, seksuell hemming
Skader/komplikasjonerBlåmerke, medisineringsfeil
Stoffskifte/ernæringHyperglobulinemi, hyperglykemi, hyperlipidemi, hypermagnesemi, hyperproteinemi, hypofagi, hypofosfatemi, urinsyregikt, økt LDH i blod, økt alkalisk fosfatase i blod
Svulster/cysterKreftsmerter, svulstblødning
UndersøkelserØkt vekt
ØreVertigo, øretetthet, øreubehag
ØyeØyeallergi, øyelokkserytem, øyelokksptose
Sjeldne
Blod/lymfeDisseminert intravaskulær koagulasjon1
GastrointestinaleAkutt pankreatitt1
HudFotosensitivitetsreaksjon1, neglesykdom1, Stevens-Johnsons syndrom1, toksisk epidermal nekrolyse1
InfeksiøseReaktivering av hepatitt B1
Lever/galleAkutt leversvikt1
LuftveierInterstitiell lungesykdom1
Muskel-skjelettsystemetRabdomyolyse1
NevrologiskeAnosmi1, leukoencefalopati1

1Står med frekvens Sjeldne/svært sjeldne i SPC.

2Inkl. korneaepiteldefekt, korneaerosjon, kornealesjon, korneauklarhet, korneaperforasjon, keratitt, punktkeratitt, ulcerøs keratitt, limbal stamcellemangel, nedsatt synsskarphet, synssvekkelse, tåkesyn.

3Omfatter også perifer sensorisk nevropati, parestesi, hypoestesi, polynevropati, nevrotoksisitet og dysestesi.

4Omfatter tåkesyn, diplopi, fotopsi, nedsatt synsskarphet (eneste okulær bivirkning av ≥ grad 3), blindhet.

5Omfatter økt lakrimasjon, tørre øyne, dakryostenose.

6Omfatter også kløe i øyet, okulær hyperemi, øyeirritasjon, følelse av fremmedlegeme i øyet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast, diaré, mukositt, gastrointestinal irritasjon, blødning, benmargsdepresjon og respirasjonssvikt. Leukopeni (grad 3) er sett etter enkeltdose på 1400 mg.
Behandling: Vanlige og støttende medisinske intervensjoner for korrigering av kliniske manifestasjoner og for hindring av komplikasjoner.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For pyrimidinanaloger L01B C

Egenskaper

Klassifisering: Oralt fluoropyrimidin mot kreft med fastsatt dosekombinasjon av virkestoffene tegafur, gimeracil og oteracil.
Virkningsmekanisme: Tegafur omdannes til 5-FU, primært vha. CYP2A6 i lever. 5-FU metaboliseres av DPD. 5-FU aktiveres i cellene ved fosforylering til aktiv metabolitt, 5-fluorodeoksyuridinmonofosfat (FdUMP). FdUMP og redusert folat bindes til tymidylatsyntase, som gir dannelse av et ternært kompleks som hemmer DNA-syntesen. 5-fluorouridintrifosfat (FUTP) innlemmes også i RNA, og gir forstyrrelse av RNA-funksjoner. Gimeracil hemmer metabolisme av 5-FU ved reversibel og selektiv DPD-hemming. Oteracil, en orotatfosforibosyltransferase (OPRT)-hemmer, hemmer aktivitet av 5-FU i normal gastrointestinal slimhinne. Molar ratio (1:0,4:1) er fastsatt for opprettholdelse av 5-FU-eksponering og således opprettholdelse av antitumoraktivitet, samtidig som toksisitet forbundet med 5-FU alene reduseres.
Absorpsjon: Etter enkeltdose på 50 mg (tegafur) var median Tmax for tegafur, 5-FU, gimeracil og oteracil hhv. 0,5, 2, 1 og 2 timer, og etter multiple doser på 30 mg/m2 (tegafur) 2 ganger daglig i 14 dager, hhv. 0,8, 2, 1 og 2 timer. For 5-FU var gjennomsnittlig AUC0-inf og Cmax etter enkeltdose på 50 mg (tegafur), hhv. 842 ± 252 ng × time/ml og 174 ± 58 ng/ml, og etter multiple doser på 30 mg/m2 (tegafur) 2 ganger daglig i 14 dager, hhv. 870 ± 405 ng × time/ml og 165 ± 62 ng/ml. Administrering sammen med mat reduserer eksponering av oteracil og gimeracil, med mer uttalt effekt for oteracil enn for gimeracil.
Proteinbinding: 8,4%, 32,2%, 18,4% og 52,3% for hhv. oteracil, gimeracil, 5-FU og tegafur.
Fordeling: Vd overslagsberegnet til 16 liter/m2, 17 liter/m2 og 23 liter/m2 for hhv. tegafur, gimeracil og oteracil.
Halveringstid: Etter enkeltdose er terminal t1/2 6,7-11,3, 3,1-4,1 og 1,8-9,5 timer for hhv. tegafur, gimeracil og oteracil. Etter administrering av 30 mg/m2 nås steady state for tegafur, gimeracil og oteracil senest ved dag 8.
Utskillelse: Etter enkeltdose ca. 3,8-4,2%, 65-72% og 3,5-3,9% av hhv. tegafur, gimeracil og oteracil uforandret i urin. Av metabolittene blir 9,5-9,7% av administrert tegafurdose utskilt i urin som 5-FU og ca. 70-77% som 5-FU-metabolitten alfafluorobetaalanin (FBAL).

Sist endret: 29.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.08.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Teysuno, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
15 mg/4,35 mg/11,8 mg42 stk. (blister)
482719
SPC_ICONH-resept
-
1260,60C
126 stk. (blister)
134175
SPC_ICONH-resept
-
3709,30C
20 mg/5,8 mg/15,8 mg42 stk. (blister)
185610
SPC_ICONH-resept
-
1677,10C
84 stk. (blister)
582618
SPC_ICONH-resept
-
3317,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

afasi: Tap av tale (motorisk afasi) eller manglende evne til å forstå tale og skrift (sensorisk afasi).

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiemetikum (antiemetika): Legemiddel som demper kvalme.

antikoagulantium (antikoagulantia): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

ascites (væske i bukhulen): Væskemengden kan bli opptil 20 liter, og skyldes som oftest leversvikt.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

cancer (kreft): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

clcr (kreatininclearance): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

ctcae (the common terminology criteria for adverse events): The Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), tidligere kalt The Common Toxicity Criteria (CTC eller NCI-CTC), er et sett av kriterier for klassifisering av bivirkninger av legemidler brukt i kreftbehandling. Klassifiseringen er utviklet av US National Cancer Institute (NCI). CTCAE v5.0 er er siste publiserte versjon, men mange preparatomtaler viser til CTCAE v4.03. Bivirkningene klassifiseres som Grad 1-5, hvor Grad 1 er mild, Grad 2 er moderat, Grad 3 er alvorlig, Grad 4 er livstruende og Grad 5 er død.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

disseminert intravaskulær koagulasjon (dic, forbrukskoagulopati): En sykdomstilstand der blodkomponenter som inngår i blodlevringen danner en mengde blodpropper. Det er mange årsaker til at dette skjer. I de fleste tilfellene oppstår det hudskader, og i fremskredne tilfeller oppstår omfattende blødninger.

diurese: Urinutskillelse.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

gfr: (GFR: Glomerulær filtrasjonsrate) Mål på vannmengden som filtreres ut av plasma i nyrene. Verdien sier noe om hvor godt nyrene fungerer. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hbv-infeksjon (hepatitt b, hepatitt b-virusinfeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hematuri: Blod i urinen.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hyperlipidemi (hyperlipemi): Hyperlipidemi betyr et kontinuerlig høyt fettinnhold i blodet. Forhøyede nivåer av fettstoffer i blodet øker risikoen for hjerte-karsykdommer.

hyperpigmentering av hud: Sterk farging av huden, vanligvis som et resultat av økt melanin i huden. Pigmentforandringen kan oppstå lokalt eller være utbredt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nefropati: Fellesbetegnelse på sykdommer i nyrene.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

oliguri (lav diurese): Redusert produksjon av urin. For voksne defineres oliguri som urinmengde <500 ml/døgn.

palmar-plantar erytrodysestesisyndrom (ppes, hånd-fot-syndrom): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombocytose (trombocytemi, høyt blodplatetall): Forhøyet antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombocytter (blodplater): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.

γ-gt (gammaglutamyltransferase, ggt): Er et enzym. Har betydning for transporten av aminosyrer inn i cellene (katalyserer hydrolyse av visse peptider og overføring av glutamylgrupper til aminosyrer og peptider).