Questran

Questran Loc

Cheplapharm

Serumkolesterolsenkende middel.

ATC-nr.: C10A C01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkPULVER TIL MIKSTUR, suspensjon i doseposer 4 g: Questran: Hver dosepose inneh: Kolestyramin 4 g, sukrose 3,3 g, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Appelsinsmak.


PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon i doseposer 4 g: Questran Loc: Hver dosepose inneh.: Kolestyramin 4 g, aspartam, hjelpestoffer. Sukkerfri. Appelsinsmak.


Indikasjoner

Primær hyperkolesterolemi. Pruritus i forbindelse med partiell galleveisobstruksjon. Gallesyreindusert diaré ved partiell ileumreseksjon, vagotomi og ved andre diarétilstander som er forårsaket av økt mengde gallesyre i kolon.

Dosering

Ved hyperlipoproteinemi: 12-24 g pr. døgn. Kan doseres 2-4 ganger daglig avhengig av hva som tolereres best av pasienten. For å unngå obstipasjon bør en starte behandlingen med kun 2-4 g/dag i en uke. Deretter øke dosen gradvis til ønsket daglig dosering oppnås. Hvis doseøkning er nødvendig skal økningen gjøres gradvis, og med regelmessig vurdering av lipid-/lipoproteinnivåer.
Ved pruritus i forbindelse med partiell galleveisobstruksjon: 4 g 2 ganger daglig.
Ved gallesyreindusert diaré: 4 g 3-4 ganger daglig. Hvis det ikke oppnås effekt etter 3 dagers behandling har det ingen hensikt å fortsette og alternativ behandling bør initieres.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Initial dose: (Vekt i kg × voksendose)/70. Deretter kan dosen økes gradvis inntil ønsket effekt oppnås.
Administrering: Før bruk skal preparatet alltid blandes i væske, f.eks. saft, juice, melk eller vann. Kan også blandes i mat. Kan administreres uten hensyn til måltider.

Kontraindikasjoner

Fullstendig galleveisobstruksjon der galle ikke utskilles i tarmen. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Før farmakologisk intervensjon startes, er det viktig å avvente resultat fra diettbehandling og vektreduksjon. Enhver underliggende sykdom som kan forårsake hyperkolesterolemi bør ha vært undersøkt. Dersom tilfredsstillende terapirespons ikke er oppnådd innen 4 uker, bør alternativ terapi vurderes. Forsiktighet utvises ved behandling av pasienter med ulcerøs kolitt eller divertikulitt. Kolestyramin kan gi eller forsterke allerede obstipasjon eller tilsvarende tilstander, slik som hemoroider. Dette bør behandles med adekvat diett, konvensjonelle laksantia eller med dosereduksjon. Ved koronarsykdom og angina pectoris bør obstipasjonsrisikoen tas særlig hensyn til, og avføringsmiddel gis eller dosen reduseres. Kolestyramindosen bør titreres for å forebygge obstipasjon. Forhøyet triglyseridnivå er sett under behandlingen, og serumtriglyserider og serumkolesterol bør kontrolleres. Økt blødningstendens kan opptre hos pasienter som blir behandlet over meget lang tid pga. hypoprotrombinemi, som følge av redusert opptak av vitamin K. Vanligvis kan denne tilstanden behandles med parenteral vitamin K-tilførsel, og tilbakefall kan forebygges ved administrering av det samme vitaminet oralt. Det er rapportert om reduksjon av folat i serum eller i røde blodceller, og behandling med folsyre bør i disse tilfellene vurderes. Ved langvarig behandling bør fettløselige vitaminer (A, D og K) tilføres. Langtidsbehandling med høye doser kan gi hyperkloremisk acidose. Dette gjelder spesielt for yngre og mindre pasienter der den relative doseringen kan være høyere. Questran Loc: Inneholder aspartam, som er en kilde til fenylalanin, og kan være skadelig for personer med fenylketonuri. Questran: Inneholder 421 mg sukrose pr. g pulver. Dette må vurderes ved bruk til diabetespasienter. Bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se C10A C01
Kan binde en rekke andre legemidler dersom de gis samtidig, bl.a. perorale antikoagulantia, digitalisglykosider, doksepin, klortiazid, nikotinsyre, fenobarbital, tetrasyklin, penicillin og thyreoideahormoner. Disse bør derfor inntas minst 1 time før eller 4-6 timer etter kolestyramin. Kolestyramin kan også interferere med legemidler som gjennomgår hepatisk resirkulasjon (f.eks. østrogener). Ved samtidig behandling kan seponering av kolestyramin medføre risiko dersom et potensielt toksisk medikament, f.eks. digitalis, er titrert til vedlikeholdsdose.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Klinisk erfaring fra gravide er utilstrekkelig. Dyreeksperimentelle data er ufullstendig. Skal bare brukes til fertile kvinner sammen med en adekvat metode for prevensjon. Preparatet skal ikke brukes ved graviditet.
Amming: Går ikke over i morsmelk. En bør være oppmerksom på det reduserte opptaket av fettløselige vitaminer.
Kolestyramin

Bivirkninger

Hos ca. 20-50% av pasientene kan obstipasjon forekomme de første dagene etter terapistart. Denne bivirkningen er doseavhengig og eldre er predisponert. De fleste tilfeller av obstipasjon er milde og forbigående. Ev. obstipasjon kan også kontrolleres med passende kost eller ved bruk av naturlige, ikke gassdannende avføringsmidler. Enkelte pasienter kan ha behov for en midlertidig dosereduksjon eller seponering av behandlingen. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Blødningstendens, hypoprotrombinemi, anemi, lymfadenopati, blodutredelse. Gastrointestinale: Forstoppelse, pankreatitt, ubehag i magen, flatulens, kvalme, oppkast, diaré, dyspepsi, steatoré, tungebetennelse, anorektalt ubehag, gastrointestinal blødning, rektal blødning, misfarget avføring, blødning i hemoroider, blødende magesår, dysfagi, sår, proktalgi, raping, akutt abdomen inkl. tarmmassen, hull i tennene, blødninger i munnen og intestinal forstoppelse (inkl. 2 dødsfall hos barn), divertikulitt. Hud: Utslett, hudirritasjon, urticaria. Lever/galle: Gallestenslidelse, forkalket galleblære, gallekolikk, unormale leverfunksjonstester. Luftveier: Astma, hvesing, dyspné, hikke. Muskel-skjelettsystemet: Osteoporose, ryggsmerter, myalgi, artralgi, artritt. Nevrologiske: Hodepine, ørhet, synkope, søvnighet, nevralgi, parestesi, dysgeusi. Nyre/urinveier: Hematuri, dysuri, unormal urinlukt, polyuri. Psykiske: Økt libido, angst. Stoffskifte/ernæring: Vitamin A-, K- og D-mangel, acidose, hyperkloremi (hos barn), anoreksi. Undersøkelser: Forkortet protrombintid, forlenget protrombintid, vektøkning, vekttap. Øre: Øresus, vertigo. Øye: Nattblindhet (ved vitamin A-mangel), uveitt. Øvrige: Tretthet, ødem. Nedsatt kalsiumabsorpsjon, senket folsyre i serum er konstatert hos barn under kolestyraminterapi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Gastrointestinale symptomer med forstoppelse og mulig obstruksjon kan forekomme. Lokalisering, alvorlighetsgrad og tarmmotilitet vil være bestemmende for behandlingen.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: C10A C01

Egenskaper

Klassifisering: Kloridsaltet av den basiske anionbytter kolestyramin.
Virkningsmekanisme: I tarmen byttes kloridioner med gallesyre og danner et uoppløselig kompleks. Derved forhindres tilbakeabsorpsjon av gallesyre. Tilførsel av kolestyramin medfører en reduksjon av plasmanivået for totalkolesterol pga. senkning av LDL-fraksjonen (low density lipoprotein).
Absorpsjon: Absorberes ikke.
Utskillelse: I feces.

Sist endret: 21.03.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.12.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Questran, PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon i doseposer:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 g50 × 4 g (dosepose)
160531
SPC_ICONBlå resept
-
232,50C

Questran Loc, PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon i doseposer:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 g50 × 4 g (dosepose)
491753
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
256,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hematuri: Blod i urinen.

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

polyuri (økt diurese, økt urinmengde, økt urinproduksjon): Økt urinutskillelse der kroppen produserer unormalt mye urin.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

uveitt: Betennelse/inflammasjon i øyet som rammer uvea. Uvea inkluderer regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea).

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.