Pasientorganisasjoner

Norges Fibromyalgi Forbund

Tollbug. 4

3044 Drammen

Telefon: 32 80 90 90

E-post: adm@fibromyalgiforbundet.no

www.fibromyalgi.no