PasientorganisasjonerHandikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Schweigaardsg. 12

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Telefon: 24 10 24 00

E-post: hbf@hbf.no

www.hbf.no