Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Tiamin Life Medical Medical 25 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Tiamin Life Medical Medical 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Tiaminhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, eller apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tiamin Life Medical er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tiamin Life Medical
 3. Hvordan du bruker Tiamin Life Medical
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tiamin Life Medical
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Tiamin Life Medical er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Tiamin Life Medical er vitamin B1 som tiaminhydroklorid. Tiamin Life Medical brukes til behandling av tilstander med mangel på vitamin B1, f.eks. nedsatt opptak av næringsstoffer fra tarmen (malabsorpsjon), anoreksi eller alkoholavhengighet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Tiamin Life Medical
Bruk ikke Tiamin Life Medical:
 • dersom du er allergisk overfor tiaminhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Tiamin Life Medical. Dette er spesielt viktig dersom du noen gang har hatt en mild allergisk reaksjon på eventuelle tidligere injeksjoner av vitamin B1 (tiamin). Dette kan bety at du kan ha blitt overfølsom, og kan få en mer alvorlig allergisk reaksjon hvis du får Tiamin Life Medical.
Andre legemidler og Tiamin Life Medical
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.Husk å informere legen hvis du bruker legemidler som inneholder furosemid (diuretika), da furosemid kan redusere mengden tiamin i kroppen.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Det er ikke forventet at Tiamin Life Medical påvirker din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Tiamin Life Medical
Legen vil bestemme den nøyaktige dosen du skal ha. Legen vil følge med på tilstanden din og bestemme hvilken behandling du trenger. Kontakt legen dersom du føler at dosen du får ikke er riktig eller hvis du vil ha mer informasjon om Tiamin Life Medical.
Dersom du tar for mye av Tiamin Life Medical
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Du vil få dette legemidlet under medisinsk tilsyn. Det er derfor lite sannsynlig at du vil få for mye, men hvis du føler deg uvel skal du informere legen umiddelbart.
Dersom du avbryter behandling med Tiamin Life Medical
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ikke kjent: Hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data: lokal irritasjon på injeksjonsstedet, hudutslett, kløe, kraftig blodtrykksfall, kortpustethet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Tiamin Life Medical
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Tiamin Life Medical
 • Virkestoff er tiaminhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker, natriumklorid, klorbutanolhemihydrat, saltsyre (til pH-justering), natriumhydroksid (til pH-justering).
Hvordan Tiamin Life Medical ser ut og innholdet i pakningen
Fargeløse glassampuller (type 1): 5 × 2 ml
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Life Medical Medical ApS
3660 Stenløse
Danmark
Tilvirker
SALF SpA Laboratorio Farmacologico
Cenate Sotta (BG)
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 2016-09-27

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

malabsorpsjon: Redusert opptak av næringsstoffer fra tarmen.