Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Terramycin Polymyxin B salve

(oksytetracyklin/polymyxin B sulfat)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Terramycin Polymyxin B er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Terramycin Polymyxin B
 3. Hvordan du bruker Terramycin Polymyxin B
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Terramycin Polymyxin B
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Terramycin Polymyxin B er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Terramycin Polymyxin B salve inneholder en kombinasjon av to bredspektrede antibiotika, dvs. bakteriedrepende legemidler. Salven brukes ved infeksjoner i hudoverflaten og ved infisert eksem.
 
2. Hva du må vite før du bruker Terramycin Polymyxin B
Bruk ikke Terramycin Polymyxin B:
 • dersom du er allergisk overfor oksytetracyklin, polymyxin B sulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Terramycin Polymyxin B
 • du kan få en overvekst av bakterier eller sopp som er motstandsdyktige (resistente) mot preparatet. Legen din vil i så fall gi deg en passende behandling for dette.
 • Forsiktighet med soling tilrådes under og noen dager etter avsluttet behandling p.g.a. muligheten for økt lysømfintlighet.
Barn og ungdom
 • rådfør deg med lege før langvarig behandling, eller behandling av store hudområder hos barn under 8 år, ettersom det ikke kan utelukkes at salven kan gi misfarging av tenner og forsinke utviklingen av skjelettet.
Andre legemidler og Terramycin Polymyxin B
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring med bruk av Terramycin Polymyxin B under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Terramycin Polymyxin B dersom du er gravid.
Det er ukjent om Terramycin Polymyxin B går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Terramycin Polymyxin B ved amming. Hvis legen har sagt at du kan bruke Terramycin Polymyxin B salve ved amming, må du unngå innsmøring på store hudområder over lengre tid, samt unngå innsmøring på brystene.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Terramycin Polymyxin B
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Det anbefales at salven påsmøres 2-3 ganger daglig.
Dersom du tar for mye av Terramycin Polymyxin B
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner, inklusiv kontakteksem, er rapportert. Dersom slike reaksjoner opptrer skal behandlingen avsluttes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Terramycin Polymyxin B
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC. Bruk ikke Terramycin Polymyxin B salve etter utløpsdatoen som er angitt på tuben. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Terramycin Polymyxin B

Virkestoff(er) per 1 gram er:

 

 • oksytetracyklinhydroklorid tilsvarende oksytetracyklin

30 mg

 • polymyxin B sulfat

10 000 IE

Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er:
 • Lett flytende parafin og hvit vaselin.

 

Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker, Norge
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker:
Farmasierra Manufacturing, S.L., Madrid, Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 01/2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.