Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Myozyme 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Alglukosidase alfa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Seavsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Myozyme er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Myozyme
 3. Hvordan Myozyme gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Myozyme
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Myozyme er og hva det brukes mot
Myozyme brukes for å behandle voksne, barn og ungdommer i alle aldre med en bekreftet diagnose på Pompes sykdom.
Mennesker som har Pompes sykdom har lave nivåer av et enzym som heter alfa-glukosidase. Dette enzymet hjelper kroppen med å kontrollere nivåene av glykogen (en type karbohydrat). Glykogen tilfører kroppen energi, men hos mennesker med Pompes sykdom, kan disse glykogennivåene bli for høye.
Myozyme inneholder et kunstig enzym, kalt alglukosidase alfa. Dette enzymet kan erstatte det naturlige enzymet som mangler hos mennesker med Pompes sykdom.
 
2. Hva du må vite før du bruker Myozyme
Bruk ikke Myozyme:
Hvis du har opplevd livstruende allergiske reaksjoner (overfølsomhet) overfor alglukosidase alfa eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) og ny administrasjon av legemiddelet ikke var vellykket. Symptomer på livstruende allergiske reaksjoner omfatter, men er ikke begrenset til, lavt blodtrykk, svært hurtig hjertefrekvens, pustevansker, oppkast, hevelser i ansiktet, elveblest eller utslett.
Advarsler og forsiktighetsregler
Ved behandling med Myozyme kan du oppleve en infusjonsrelatert reaksjon mens du tar medisinen eller i løpet av timene etter infusjonen. En slik reaksjon omfatter ulike symptomer som lavt blodtrykk, ubehag i brystet, snøring i halsen, opphovning av ansikt, lepper eller tunge (angioødem), elveblest (urtikaria), svimmelhet, utslett, kløe i huden, kvalme, oppkast, hoste og bronkospasme (se avsnitt 4 for en oversikt over alle infusjonsrelaterte reaksjoner). En infusjonsrelatert reaksjon kan noen ganger være svært alvorlig. Hvis du opplever en slik reaksjon, må du kontakte legen umiddelbart og opplyse om dette. Det kan være du må ta legemidler før behandlingen for å forhindre en allergisk reaksjon (f.eks. antihistaminer og/eller kortikosteroider) eller febernedsettende legemidler (antipyretika).
I studier har leger brukt medisiner til å dempe immunforsvaret for å redusere produksjonen av antistoffer. Fordi du har Pompes sykdom, har du risiko for å få en alvorlig infeksjon i luftveiene eller lungene. Bruk av disse medisinene for å dempe immunforsvaret kan øke denne risikoen ytterligere.
Hvis du får alvorlige sår på huden, må du ta kontakt med legen din. Hvis bena dine hovner opp, eller du opplever generell opphovning, må du informere legen din. Legen bør vurdere seponering av administrasjon av Myozyme, og iverksette egnet medisinsk behandling. Legen din bør vurdere risiko og fordeler ved å readministrere Myozyme.
Andre legemidler og Myozyme
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Det er ingen erfaring med bruken av Myozyme hos gravide kvinner. Myozyme må ikke gis ved graviditet med mindre det er klart nødvendig. Det anbefales at du slutter å amme hvis du får Myozyme. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Vær forsiktig når du kjører eller bruker verktøy eller maskiner rett etter Myozyme-infusjon, da du kan oppleve svimmelhet.
Myozyme inneholder natrium
Dette legemiddelet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per hetteglass, dvs. den er tilnærmet natriumsfri.
 
3. Hvordan Myozyme gis
Myozyme skal gis under tilsyn av en lege som har erfaring i behandling av Pompes sykdom.
Dosen du får er basert på kroppsvekt. Anbefalt dosering av Myozyme er 20 mg/kg kroppsvekt gitt én gang hver 14. dag.
Bruk av Myozyme hos barn og ungdom
Den anbefalte doseringen av Myozyme hos barn og ungdom er den samme som hos voksne.
Bruksanvisning
Myozyme gis som venedrypp (som intravenøs infusjon). Myozyme er i pulverform og dette fortynnes med sterilt vann før det administreres.
Dersom du får for mye Myozyme
Det er ingen erfaring med overdosering av Myozyme.
Dersom du har glemt å ta Myozyme
Dersom du har glemt en infusjon skal du kontakte legen.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger oppstod hovedsakelig hos pasienter mens de fikk medisinen eller kort tid etter (”infusjonsrelatert bivirkning”). Enkelte av disse infusjonsrelaterte bivirkningene var alvorlige eller livstruende. Hos noen pasienter er det rapportert enkelte livstruende reaksjoner, herunder svært alvorlige generelle allergiske reaksjoner og anafylaktisk sjokk. Symptomer på slike reaksjoner omfatter lavt blodtrykk, svært høy hjertefrekvens, pustevansker, oppkast, hevelser i ansiktet, lepper
eller tunge, elveblest eller utslett. Noen pasienter har opplevd infusjonsrelaterte bivirkninger i form av influensalignende symptomer, som varte i noen dager etter avsluttet infusjon.
Opplever du slike reaksjoner, må du kontakte legen øyeblikkelig. Det kan være du trenger forbehandling med medisiner for å forhindre en allergisk reaksjon (f.eks. antihistaminer og/eller kortikosteroider) eller for å sette ned feber (antipyretika).
Svært vanlige: kan inntreffe hos flere enn 1 av 10 personer
 • Elveblest
 • Utslett
 • Økt hjertefrekvens
 • Ansiktsrødme
 • Feber eller økt kroppstemperatur
 • Hoste
 • Raskere pust
 • Oppkast
 • Lavt oksygennivå i blodet
Vanlige: kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer
 • Blekhet
 • Økt eller høyt blodtrykk
 • Blålig misfarging av huden
 • Frysninger
 • Uro (agitasjon)
 • Skjelving (tremor)
 • Hodepine
 • Prikking eller kribling
 • Smerte eller lokal reaksjon ved venedrypp
 • Svimmelhet
 • Irritabilitet
 • Kløe
 • Brekninger
 • Opphovning i ansiktet eller halsen, eller alvorlig kombinert opphovning av ansikt, hals og tunge som følge av en alvorlig allergisk reaksjon
 • Opphovning av armer og bein
 • Kvalme
 • Brystubehag
 • Fortetninger i hals
 • Diaré
 • Tretthet
 • Muskelsmerter
 • Muskelspasmer
 • Alvorlige sår på huden
 • Rødhet i huden
Ikke kjent: frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
 • Hevelse rundt øynene
 • Unaturlige pustelyder, inkludert en pipende lyd
 • Pustevansker (herunder kortpusthet)
 • Perifer kuldefølelse (f.eks. i hender og føtter)
 • Lavt blodtrykk
 • Innsnevring av blodårene, som reduserer blodstrømmen
 • Plutselig innsnevring av bronkiene som hindrer luft i å gå inn og ut av lungene (bronkospasmer)
 • Varmefølelse
 • Økt svetting
 • Såre øyne
 • Brunflekker på huden
 • Rastløshet
 • Hiving etter pusten
 • Redusert hjertefrekvens
 • Hjertestans
 • Brystsmerter (ikke i hjertet)
 • Betennelse i membranen som dekker øyeeplet og øyelokket
 • Magesmerter
 • Leddsmerter
 • Forbigående pustevansker eller plutselig pustestans
 • Proteintap i urinen
 • Nefrotisk syndrom: opphovning i beina, generell opphovning og proteintap i urinen
 • Hevelse og fortykning av huden på infusjonsstedet dersom produktet lekker utenfor blodåren.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Myozyme
Oppbevares utilgjengelig for barn
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Etter fortynning anbefales det at legemidlet brukes umiddelbart. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er imidlertid vist for 24 timer ved 2 til 8ºC når det oppbevares beskyttet mot lys
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Myozyme
-Virkestoffet er alglukosidase alfa. Ett hetteglass inneholder 50 mg alglukosidase alfa. Etter rekonstituering inneholder oppløsningen 5 mg alglukosidase alfa per ml og etter fortynning varierer konsentrasjonen fra 0,5 mg til 4 mg/ml.
-Hjelpestoffer er
 • mannitol (E421)
 • natriumdihydrogenfosfatmonohydrat (E339)
 • dinatriumhydrogenfosfatheptahydrat (E339)
 • polysorbat 80 (E433)
Hvordan Myozyme ser ut og innholdet i pakningen
Myozyme er et pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning i en hetteglasspakning
(50 mg/hetteglass). Hver pakning inneholder 1, 10 eller 25 hetteglass). Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Pulveret er hvitt til off-white. Etter rekonstituering er det en klar, fargeløs til lys gul oppløsning, som kan inneholde partikler. Den rekonstituerte oppløsningen må fortynnes ytterligere.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Genzyme Europe B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederland
Tilvirker
Genzyme Ireland Limited, IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Norge
sanofi-aventis Norge AS Tlf: + 47 67 10 71 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.11.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet finnes på nettstedet til European Medicines Agency: http://www.ema.europa.eu, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no. Du finner også lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Bruksanvisning – rekonstituering, fortynning og administrasjon
Myozyme må rekonstitueres med vann før injeksjon, og deretter fortynnes med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning til injeksjon og så administreres gjennom venedrypp (intravenøs infusjon). Det er viktig at rekonstituering og fortynning skjer etter godkjente rutiner, og med bruk av aseptisk teknikk.
På grunn av legemidlets proteinaktige natur, kan det forekomme partikkelformasjon i den rekonstituerte løsningen og i infusjonsposene. Derfor må det brukes et lavtproteinbindende 0,2 mikronfilter ved administrasjon. Tester viser at bruk av et slikt mikronfilter fjerner synlige partikler og at det ikke fører til noe synlig tap av protein eller aktivitet.
Bestem antall hetteglass som skal rekonstitueres basert på den enkelte pasientens dosering (mg/kg), og ta de nødvendige hetteglassene ut av kjøleskapet slik at de kan nå romtemperatur, (ca. 30 minutter).
Eventuelt gjenværende Myozyme i åpnede hetteglass må ikke gjenbrukes.
Bruk aseptisk teknikk
 • Rekonstituering
Rekonstituer hvert 50 mg hetteglass med Myozyme med 10,3 ml vann til injeksjonsvæsker. Tilsett vannet til injeksjonsvæsker ved hjelp av en sprøyte med en nålediameter på maks. 20 gauge. Legg til vann til injeksjonsvæsker sakte dråpe for dråpe ned langs siden på hetteglasset, og ikke direkte på den lyofiliserte kaken. Vipp og rull hvert hetteglass forsiktig. Ikke snu det opp ned, vri eller rist på hetteglasset. Det rekonstituerte volumet er 10,5 ml som inneholder 5 mg enzym/ml, og er en klar, fargeløs til lys gul oppløsning som kan inneholde partikler i form av tynne, hvite tråder eller gjennomskinnelige fibre. Foreta en umiddelbar inspeksjon av dem rekonstituerte hetteglassene for å se etter fremmedlegemer eller misfarging. Dersom du ved umiddelbar inspeksjon ser fremmedlegemer andre enn dem som beskrives ovenfor, eller dersom oppløsningen er misfarget, skal du ikke bruke legemidlet. pH på den rekonstituerte oppløsningen er ca. 6.2.
Etter rekonstituering anbefales det at hetteglassene fortynnes omgående (se nedenfor).
 • Fortynning
Når oppløsningen er rekonstituert som ovenfor, inneholder oppløsningen i hetteglasset 5 mg alglukosidase alfa per ml. Det rekonstituerte volumet gjør at du nøyaktig kan trekke ut 10,0 ml (tilsvarer 50 mg) fra hvert hetteglass. Dette må fortynnes ytterligere som følger: Trekk den rekonstituerte oppløsningen sakte ut av hvert hetteglass til du har fått volumet til pasientens dose ved hjelp av en sprøyte med en nålediameter på maks. 20 gauge. Anbefalt endelig konsentrasjon med alglukosidase i infusjonsposene varierer fra 0,5 mg/ml til 4 mg/ml. Fjern luftrommet inni infusjonsposen og trekk i tillegg ut og fjern tilsvarende volum natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning til injeksjon, som vil bli erstattet av rekonstituert Myozyme. Injiser den rekonstituerte Myozyme sakte direkte i natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning til injeksjon. Snu infusjonsposen forsiktig opp ned eller masser den forsiktig for å blande den fortynnede oppløsningen. Ikke rist eller beveg kraftig på infusjonsposen.
Den endelige infusjonsvæsken skal gis så nær preparasjonstiden som mulig. Ubrukt legemiddel eller avfallsmateriale skal behandles i henhold til lokale krav
 • Administrasjon
Det anbefales å starte administrasjonen av den fortynnede oppløsningen innen tre timer. Total tid mellom rekonstituering og fullføring av infusjonen må ikke overstige 24 timer.
Anbefalt doseregime på Myozyme er 20 mg/kg kroppsvekt gitt én gang annenhver uke som intravenøs infusjon.
Infusjoner må gis trinnvis. Det anbefales at infusjonen innledes med en hastighet på 1 mg/kg/t, og økes gradvis med 2 mg/kg/t hvert 30. minutt dersom det ikke finnes tegn på IRR (infusjonsrelaterte reaksjoner) til maksimalt hastighet på 7 mg/kg/t er nådd.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipyretika (antipyretikum, antipyretiske midler): Legemidler som reduserer feber uten å senke normal kroppstemperatur.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nefrotisk syndrom: Tilstand som kjennetegnes av store mengder protein i urinen, lavt albuminnivå i blodet og væskeansamling i kroppen. Skyldes ofte nyresykdom.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.