Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Levolac, 670 mg/ml, mikstur,oppløsning

laktulose

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Levolac mikstur brukes med forsiktighet for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 3 dager.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Levolac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Levolac
 3. Hvordan du bruker Levolac
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Levolac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Levolac er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Levolac inneholder et avføringsmiddel som heter laktulose. Det gjør at tarminnholdet blir bløtere og enklere å få ut. Det absorberes i liten grad i kroppen.
Levolac brukes til:
 • Behandling av symptomer ved forstoppelse
 • Behandling av en spesiell leversykdom (portal systemisk encefalopati)
 
2. Hva du må vite før du bruker Levolac
Bruk ikke Levolac:
 • dersom du er allergisk overfor laktose eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du lider av:
 • galaktosemi (en alvorlig genetisk sykdom der du ikke kan fordøye galaktose (som finnes i melkesukker))
 • akutt betennelsessykdom i tarmen (som Crohns’s sykdom eller ulcerøs kolitt), blokkering i tarmen (unntatt normal forstoppelse), magesår eller risiko for magesår, magesmerter uten fastlagt årsak.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Levolac dersom du har gastro-kardialt syndrom (Roemheld syndrom, dvs. at du opplever hjertebank pga sure oppstøt/halsbrann.)
Dersom du har symptomer som meteorisme (luftplager, stinnhetsfølelse) eller oppblåsthet, bør du stoppe behandlingen og kontakte legen.
I disse tilfellene vil legen følge opp behandlingen nøye.
Langvarig bruk med ikke tilpassede doser (mer enn 2 -3 myke avføringer daglig), eller misbruk kan føre til diaré og forstyrrelse av elektrolyttbalansen.
Dersom du er eldre eller har dårlig almenntilstand og tar laktulose over en periode på mer enn 6 måneder, vil legen din regelmessig kontrollere elektrolytter i blodet ditt.
Hos pasienter med leverkoma/portal systemisk encefalopati (alvorlig sykdom i hjernen som kan ses hos pasienter med leversvikt) bør samtidig bruk av andre avføringsmidler unngås fordi det kan hindre individuell dosering.
Bruk ikke Levolac uten medisinsk oppfølging i mer enn 2 uker.
Barn
Levolac bør normalt ikke gis til spedbarn eller små barn da dette kan forstyrre normale avføringsreflekser.
I spesielle tilfeller kan legen din foreskrive Levolac til et barn, spedbarn eller baby. I disse tilfellene vil legen din overvåke behandlingen nøye.
Levolac kan inneholde spor av sukker.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor (dvs. at du ikke tåler) noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Ved behandling med avføringsmidler bør du drikke rikelig med væske (ca. 2 liter/dag, tilsvarende 6-8 glass).
Andre legemidler og Levolac
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Laktulose kan øke kalsiumtap som skyldes andre legemidler (f.eks. tiazider, steroider og amfoterisin B). Samtidig bruk av hjerteglykosider kan øke effekten av glykosidene ved kaliummangel.
Ved økende dose er det sett redusert pH-verdi i tykktarmen. Derfor kan legemidler (f. eks. 5-ASA) som har pH-avhengig frisetting i tarmen bli inaktivert.
Inntak av Levolac sammen med mat og drikke
Levolac kan tas med eller utenom måltider. Det er ingen restriksjoner på hva du kan spise eller drikke.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Lang erfaring ved bruk av laktulose under graviditet har ikke vist skadelige effekter. ,
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. ,
Kjøring og bruk av maskiner
Levolac vil ikke påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Levolac inneholder laktose, galaktose eller epilaktose
Levolac kan inneholde melkesukker (laktose), galaktose eller epilaktose.
Se seksjon ” Vis forsiktighet ved bruk av Levolac”.
15 ml Levolac inneholder 42,7 KJ (10,2 kcal) = 0,21 BE (brød enheter). Dosen til behandling kan måtte tas i betraktning hos diabetikere.
 
3. Hvordan du bruker Levolac
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Ta dosen din på samme tid hver dag. Dosen kan gis en gang daglig, for eksempel ved frokost, eller deles opp i inntil 3 doser daglig.
Svelg medisinen fort. Ikke hold den i munnen.
Du kan ta Levolac ufortynnet eller fortynnet i væske. Bruk målebegeret som følger med.
Under behandling med avføringsmidler bør du drikke rikelige mengder væske (ca. 2 l per dag, tilsvarende 6-8 glass).
Forstoppelse:

 

Startdose

Vedlikeholdsdose

Voksne og ungdom over 14 år

15-45 ml

Tilsvarende
10-30 g laktulose

15-30 ml

Tilsvarende
10-20 g laktulose

Barn(7-14 år)

15 ml

Tilsvarende 10 g laktulose

10-15 ml

Tilsvarende 7-10 g laktulose

Barn(1-6 år)

5-10 ml

Tilsvarende 3-7 glaktulose

 

Babyer

Opp til 5 ml

Tilsvarende opp til 3 g laktulose

Deretter kan dosen reduseres individuelt.
Den daglige dosen skal tas til frokosten. Det kan ta 2-3 dager inntil ønsket effekt oppnås da laktulose ikke nedbrytes før den kommer til tarmen.
Behandling av portal systemisk encefalopati (sykdom i hjernen på grunn av en leversykdom)
Voksne:
Start med 30 - 50 ml 3 ganger daglig (tilsvarende 60 – 100 g Laktulose).
Dosen må tilpasses til man får 2-3 løse avføringer per dag. pH på avføringen bør være mellom 5,0 og 5,5.
Hos eldre pasienter og pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon er det ingen spesielle doseringsanbefalinger.
Dersom du tar for mye av Levolac
I tilfelle overdose kan du få diaré og magesmerter.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Levolac
Dersom du glemmer å ta en dose Levolac skal du ikke bli bekymret. Bare ta neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Levolac
Den ønskede effekten av legemidlet oppnås muligens ikke.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Levolac forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert med Levolac:
Svært vanlige:
 • Forbigående "luft i magen" i begynnelsen av behandlingen. Dette forsvinner vanligvis etter et par dager.
 • Høyere doser enn anbefalt kan fremkalle magesmerte og diaré.
Vanlige:
 • Kvalme
 • Oppkast
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Levolac
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Hold beholderen tett lukket.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten på flasken og ytteresken etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Etter første gangs åpning kan Levolac brukes i 1 år.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Levolac
 • Virkestoff er laktulose (som laktulose oppløsning)
  1 ml Levolac oppløsning inneholder 670 mg laktulose.
 • Det er ingen andre innholdsstoffer
Hvordan Levolac ser ut og innholdet i pakningen
Levolac er en klar, viskøs væske, fargeløs eller svakt brun-gul oppløsning og er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser:
Brun glass- og brun PET flaske inneholdende 200 ml, 500 ml og 1000 ml og lukket med en skrukork (PE).
Det er lagt til et målebeger (polypropylen).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstraße 36
AT-8055 Graz
Østerrike
Tel.: +43 316 249 0
Fax: +43 316 249 1470
Info-atgr@fresenius-kabi.com
Tilviker
Fresenius Kabi Austria GmbH
Estermannstraße 17
AT-4020 Linz
Østerrike
Tel.: +43 732 7651 0
Fax: +43 732 7651 2429
office@fresenius-kabi.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 10/2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

asa (acetylsalisylsyre): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.