Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Gensumycin 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

gentamicinsulfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemiddelet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Gensumycin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Gensumycin
 3. Hvordan du bruker Gensumycin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Gensumycin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Gensumycin er og hva det brukes mot
Gensumycin inneholder virkestoffet gentamicin, som er et antibiotikum.
Gensumycin brukes til å behandle alvorlige infeksjoner med bakterier som kan drepes med virkestoffet gentamicin.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Gensumycin
Bruk ikke Gensumycin
 • dersom du er allergisk overfor gentamicin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hatt tidligere alvorlige reaksjoner overfor aminoglykosidantibiotika.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Gensumycin.
Gensumycin kan være skadelige for nyrene og hørsel, og du blir derfor fulgt nøye under behandlingen. Blant annet vil legen din overvåke nyrefunksjon og hjernenervefunksjon og måle blodkonsentrasjonen, slik at dosen eventuelt kan justeres.
Legen din vil være spesielt forsiktig og følge deg tettere dersom:
 • du har nedsatt nyrefunksjon, er eldre, får i deg for lite væske (er dehydrert), får høyere doser eller behandling over lang tid.
 • du har muskelsvakhet; myasthenia gravis, Parkinsons sykdom eller spedbarnsbotulisme
 • du har omfattende brannskader.
Andre legemidler og Gensumycin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Gensumycin bør ikke brukes sammen med vanndrivende legemidler som f.eks. furosemid.
Samtidig bruk av andre nyreskadelige midler bør unngås:
 • ciklosporin (hemmer immunreaksjoner),
 • cisplatin (kreftmiddel),
 • visse antibiotika som bacitracin, polymoksin B, colistin, neomycin, vankomycin, teicoplanin
 • amfotericin B (soppmiddel),
 • aciklovir, zidovudin (virusmiddel).
Det kan være nødvendig å justere dosen hvis du samtidig får legemidler som inneholder cefalosporiner (antibiotika).
Gensumycin kan forsterke virkningen av muskelavslappende midler. Du vil overvåkes nøye dersom du får slike legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Virkestoffet i Gensumycin passerer morkaken. Behandling med aminoglykosider under graviditet har skadet fosterets hørselsnerve og ført til døvhet. Gensumycin skal ikke brukes under graviditet.
Virkestoffet i Gensumycin går over i morsmelk i slike mengder at det er risiko for at barnet kan påvirkes. Gensumycin bør ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Gensumycin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Injeksjonen settes vanligvis som en sprøyte dypt i en muskel, men den kan også gis i en blodåre vanligvis som drypp (infusjon).
Dersom du tar for mye av Gensumycin
Dialyse (kunstig nyre) kan brukes for å fjerne Gensumycin fra blodet.
Visse kalsiumsalter brukes mot noen av symptomene ved forgiftning.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Svimmelhet og balanseforstyrrelser evt. med kvalme, nedsatt hørsel.
 • Protein i urinen (kan måles i en urinprøve).
 • Økt mengde av kreatinin og urinstoffer i blodet.
 • Eksem, kløe
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • Endringer i blodbildet: Forandret antall av en type hvite blodlegemer (eosinofili), økt antall blodplater (trombocytose)
 • Elveblest
 • Økte verdier av leverenzymer i blodet
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • Endringer i blodbildet: Blodmangel, sterkt nedsatt antall blodplater (trombopeni) og nedsatt antall hvite blodlegemer (leukopeni)
 • Hodepine
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer):
 • Lavt blodtrykk
 • Feber pga. legemiddel, alvorlige akutte overfølsomhetsreaksjoner
 • Akutt nyresvikt
 • Høyt urininnhold av fosfat og aminosyrer (såkalt Fanconi-lignende syndrom, assosiert med høye doser administrert over lang tid)
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke estimeres ut ifra tilgjengelige data):
 • Nedsatt hudfølelse og/eller prikkende eller brennende følelse i f.eks. armer og/eller ben (perifer nevropati)
 • Irreversibelt hørselstap, døvhet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Gensumycin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Lagring etter åpning:
Hvert hetteglass er til engangsbruk og bør brukes umiddelbart etter åpning. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er det brukeren selv som er ansvarlig for oppbevaringstiden og oppbevaringsforholdene.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Gensumycin
 • Virkestoff er gentamicinsulfat.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er natriumklorid, svovelsyre/natriumhydroksid (til pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Gensumycin ser ut og innholdet i pakningen
Hver pakning inneholder 5 hetteglass à 2 ml.
Injeksjonsvæsken er klar til svakt blakket / fargeløs til svakt gulfarget.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirker:
Famar Health Care Services, Madrid S.A.U, Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.5.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trombocytose (trombocytemi, høyt blodplatetall): Forhøyet antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombopeni (trombocytopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.