Klorerte hydrokarboninsekticider (organokloriner; f.eks. lindan, DDT)

Toksisitet: Forgiftning kan skje per os eller ved hudeksponering.

Klinikk: Symptomer kommer fra minutter til 2 dager etter eksponering. GI-symptomer (hypersalivasjon, kvalme, oppkast) er tidlige tegn på forgiftning. Symptomer er i hovedsak nevromuskulære (angst, agitasjon, forvirring, skjelvinger, inkoordinasjon, fasikulasjoner). Ved alvorlig forgiftning tonisk-kloniske kramper, hypertermi, CNS-depresjon, koma. Kramper kan vedvare i 2-3 dager.

Behandling: Peroral eksponering: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering (enterohepatisk sirkulasjon). Kramper kan behandles med diazepam. Katekolaminer (f.eks. adrenalin) og fentiazinsedativer er kontraindisert. Symptomatisk behandling. Hudeksponering: Gjentatte bad med mildt håndsåpemiddel. NB! Beskyttelsesantrekk. Ev. symptomatisk behandling.