Kolinesterasehemmere (karbamatinsekticider, organofosfater)

Toksisitet: Unge dyr er mer utsatt for forgiftning. Katter er generelt mer sensitive enn hunder. Forgiftning kan skje per os, ved hudeksponering eller etter inhalasjon. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene under.

Klinikk: Ved inntak kommer symptomer etter minutter til timer. Ved hudeksponering kan symptomer komme etter 12-24 timer. Muskarinerge symptomer (miose, hypersalivasjon, diaré, urinering, dyspné, bradykardi, oppkast) er tidlige tegn på forgiftning. Deretter følger nikotinerge symptomer (muskelskjelvinger, stivhet, parese, paralyse) og CNS-symptomer (hyperaktivitet, depresjon, kramper, respirasjonsdepresjon, koma). Intermediært syndrom (nevromuskulær generalisert svakhet, cervikal ventrofleksjon, skjelvinger, CNS-depresjon, kramper) er sett.

Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert hos asymptomatiske dyr. Væskebehandling. Monitorer hjertefrekvens og respirasjon. Kramper kan behandles med diazepam. Atropin reverserer muskarinerge og noen CNS-symptomer. Atropindosering: Hund/katt: Doseringsfrekvens bedømmes etter bronkialsekresjon, hjertefrekvens og ev. pupilldiameter. Testdose 0,02 mg/kg i.v. Ved bedring gi 0,2 mg/kg, 1/4 i.v. og 3/4 i.m. eller s.c. Behandlingen kan gjentas med lavere doser etter behov. Opioider, fentiazinsedativer, suksinylkolin og noen antibiotika (streptomycin, klindamycin, linkomycin, gentamycin, neomycin) er kontraindisert. Symptomatisk behandling. Hudeksponering: Gjentatte bad med mildt håndsåpemiddel. NB! Beskyttelsesantrekk. Symptomatisk behandling.


Aldikarb (karbamatinsekticid)

Toksisitet: Av de mest toksiske karbamatene. Hund: LD50: 5-10 mg/kg.

Klinikk: Oppkast, hypersalivasjon, diaré, skjelvinger, CNS-depresjon og bradykardi er vanlig. Se Kolinesterasehemmere.

Behandling: Se Kolinesterasehemmere.


Karbaryl (karbamatinsekticid)

Toksisitet: Hund: LD50: 250-795 mg/kg.

Klinikk: Se Kolinesterasehemmere.

Behandling: Se Kolinesterasehemmere.


Karbofuran (karbamatinsekticid)

Toksisitet: Hund: LD50: 15-19 mg/kg.

Klinikk: Se Kolinesterasehemmere.

Behandling: Se Kolinesterasehemmere.


Klorpyrifos (organisk fosforinsekticid/organofosfat)

Toksisitet: Katter er mer sensitive enn hunder. Katt: LD50: 10-40 mg/kg per os.

Klinikk: Symptomer kommer ofte senere enn ved andre organofosfater. Hund: Letargi og polydipsi er vanlig. Se Kolinesterasehemmere.

Behandling: Se Kolinesterasehemmere.