Etylenglykol (inngår i frostvæsker, bremsevæsker og i mindre mengde i noen vindusspylervæsker)

Toksisitet: Hund: 6,6 ml/kg ga letal forgiftning. Behandling er anbefalt ved inntak >2 ml/kg hos hund. Katt: Mer sensitive for forgiftning. 1 ml/kg ga letal forgiftning.

Klinikk: 1. fase (30 minutter til 12 timer etter inntak): Ataksi, kvalme, oppkast, letargi, polyuri, polydipsi (hund), hypotermi, CNS-depresjon, dehydrering. Diagnostisk kan det ved urinanalyse påvises nedsatt spesifikk vekt fra 3 timer etter inntak. Kalsiumoksalatkrystaller er vanlig funn i urin fra 6 timer (hund)/3 timer (katt) etter inntak. Økning i urea og kreatinin kan sees fra 12 timer etter inntak (katt). Falsk økning i laktat er sett på analysemaskiner. 2. fase: Forbigående klinisk bedring (kan sees hos hund), tiltagende metabolsk acidose, dehydrering, takykardi, takypné. 3. fase (hund: 36-72 timer, katt: 12-24 timer): Anoreksi, letargi, hypersalivasjon, oppkast, CNS-depresjon, akutt nyresvikt, oliguri, kramper, anuri, koma. Svulne og smertefulle nyrer ved palpasjon (spesielt hos katt).

Behandling: Ventrikkeltømming er sjelden indisert pga. raskt innsettende effekt. Kull har liten effekt. Væskebehandling er viktig. Symptomatisk behandling. Antidot er fomepizol (førstevalg) eller etanol. Hund: Behandling er anbefalt ved inntak >2 ml/kg hos hund. Antidot er mest effektivt ved start innen 5 timer etter inntak. Effekten av antidot er trolig liten 24 timer etter inntak. Fomepizol er førstevalg: 20 mg/kg i.v., så 15 mg/kg i.v. etter 12 timer og 24 timer, så 5 mg/kg i.v. etter 36 timer (kostbar behandling). Etanol er andrevalg, ev. 40% vodka (20% oppløsning: Fjern 500 ml væske fra 1000 ml Ringer/NaCl. Tilsett 500 ml 40% vodka): 5,5 ml 20% etanol/kg i infusjon over 1 time, 5 ganger med 4 timers mellomrom og 4 ganger med 6 timers mellomrom. Katt: Behandlingsstart senere enn 4 timer etter inntak har dårlig prognose. Fomepizol 125 mg/kg i.v., så 31,3 mg/kg i.v. etter 12, 24 og 36 timer (svært kostbar behandling). Etanol: 5 ml 20% etanol/kg i infusjon over 1 time, 5 ganger med 6 timers mellomrom og 4 ganger med 8 timers mellomrom.