Petroleumsdestillater (f.eks. bensin, diesel, lampeolje, olje, tennvæske, white spirit).

Toksisitet: Fare for utvikling av aspirasjonspneumoni selv ved små inntak, spesielt for tyntflytende produkter.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 1-8 timer etter inntak. Peroral eksponering: Hovedproblemet er aspirasjonspneumoni (hoste, hypoksi, dyspné). Fravær av symptomer 12 timer etter inntak innebærer liten risiko for aspirasjonspneumoni. Selvbegrensende GI-symptomer (hypersalivasjon, kvalme, oppkast, magesmerter, diaré, anoreksi), feber forekommer. Hudeksponering: Irritasjon er vanlig. Øyeeksponering: Irritasjon og hevelse. Sekundær øyeskade pga. selvskading forekommer.

Behandling: Peroral eksponering: Ventrikkeltømming er kontraindisert (aspirasjonsfare). Kull anbefales ikke. Ro. Observasjon mht. lungekomplikasjoner i 12 timer. Hos symptomatiske dyr røntgen thorax, væskebehandling. Vurder antiemetika. Respirasjonspåvirkning behandles aggressivt. Monitorer respirasjon. Symptomatisk behandling. Hudeksponering: Gjentatte bad med mildt håndsåpemiddel. Krage vurderes. Ev. symptomatisk behandling. Øyeeksponering: Skylles med lunkent vann i 10-15 minutter. Krage vurderes for å hindre selvskading av øynene. Observasjon hjemme. Ved tegn på kraftig irritasjon anbefales fluoresceinfarging og ev. symptomatisk behandling.