Bly

Toksisitet: Unge dyr er mest sensitive. Absorpsjonen vil avhenge av eksponeringsmåte, kontakttid, type blyforbindelse og partikkelstørrelse.

Klinikk: Diagnostisk kan fullblod analyseres og røntgen være nyttig. Hund/katt: Ved akutt forgiftning er GI-symptomer (anoreksi, oppkast, magesmerter) og CNS-symptomer (skjelvinger, atferdsendringer, hypereksitabilitet, ataksi, kramper) vanlig. Hest: Akutt forgiftning uvanlig; kramper, død. Kronisk forgiftning kan gi avmagring, kolikk, svelglammelse, CNS-depresjon. Drøvtyggere: Vokalisering, anoreksi, CNS-symptomer (letargi, muskelskjelvinger (spes. rundt hodeområdet), ataksi, hodepressing, blindhet, kramper), plutselig død.

Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Kull har ikke effekt. Operativ fjerning anbefalt når bly er i kontakt med kroppsvæsker. Hos symptomatiske dyr monitorer nyreverdier, væskebehandling er viktig. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. Ved blyverdier ≥40 µg/dl i blodet vurderes kelator-behandling (Hund/katt: DMSA (2,3 dimerkaptoravsyre, søknad om godkjenningsfritak) kapsler 10 mg/kg per os 3 ganger/daglig i 10 dager er førstevalg.). Kontroller blyverdier noen dager etter siste behandling. Gjentatt behandling kan være nødvendig. Alternativt CaNa2EDTA (Edetat NAF glukose s.c. 4 ganger/daglig i 5 dager). Edetat NAF «Apotek», parenteral antidot kan brukes (Hund: 25 mg/kg i 5% glukose til en konsentrasjon på 10 mg/ml s.c. 4 ganger/daglig i 5 dager.). Hest/drøvtyggere: 73 mg/kg sakte i.v. CaNa2EDTA fordelt på 2-3 ganger daglig i 3-5 dager. 100 g CaNa2EDTA pulver oppløses i 1 liter isoton glukose (apotekfremstilling). Fjern 100 ml fra 1 liters infusjonspose med isoton glukose og 100 ml av den tilberedte EDTA-kalsium-glukoseoppløsningen fylles på i stedet1. 250-1000 mg tiamin 2 ganger daglig i 5 dager i tillegg kan være nyttig. 1Det gjøres oppmerksom på at natrii calcii edetas står oppført i tabell 1 (tillatte stoffer) under Etylendiamintetraacetat og salter av dette (Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr).