Zuades

Sensidose


Antiparkinsonmiddel, levodopa + dekarboksylasehemmer.

N04B A02 (Karbidopa, Levodopa)DISPERGERBARE TABLETTER TIL DOSEDISPENSER 5 mg/1,25 mg: Hver tablett inneh.: Levodopa 5 mg, karbidopamonohydrat tilsv. karbidopa 1,25 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Behandling av voksne med idiopatisk Parkinsons sykdom og syndrom.

Dosering

Preparatet er i første rekke beregnet til individuelt tilpasset behandling vha. dosedispenseren MyFID. Optimal daglig dose må titreres nøye for hver pasient. Tilstrekkelig mengde karbidopa for fullstendig hemming av dopadekarboksylase slik at optimal terapeutisk effekt oppnås, fremkommer først ved karbidopadoser på ca. 70-100 mg daglig. Mindre mengder karbidopa er assosiert med økt frekvens av kvalme og brekninger. Annen antiparkinsonbehandling kan fortsettes selv om dosejustering kan være nødvendig. Pasienten må overvåkes nøye i perioden med dosejustering. Ufrivillige bevegelser, spesielt blefarospasme, kan være et tidlig tegn på overdosering.
Voksne, inkl. eldre: Anbefalt startdose er 100/25 mg 3 ganger daglig. Dosen kan økes med 50/12,5-100/25 mg daglig, eller hver 2. dag, ved behov, til en dose på maks. 800/200 mg daglig. Respons sees etter 1 dag, noen ganger etter 1 dose. Effektiv behandlingsdose oppnås vanligvis innen 1 uke. Vedlikeholdsbehandling: Behandlingen bør individualiseres og justeres gradvis avhengig av klinisk respons. Ved svingninger i respons og avtagende doseeffekt kan doseringen deles opp i mindre, hyppigere dosering uten å endre total daglig dose. Hvis nødvendig kan dosen økes til maks. 2000/500 mg daglig. Begrenset erfaring med bruk av karbidopadoser >200 mg/dag. Pasienter som bruker levodopa sammen med en annen dekarboksylasehemmer: Zuades innsettes i en dose tilsv. samme levodopadose som i den andre levodopa/dekarboksylasehemmerkombinasjonen. Pasienter som bruker andre antiparkinsonmidler: Annen antiparkinsonbehandling kan fortsettes ved introduksjon av karbidopa/levodopa selv om dosejustering, iht. anbefalt dosering, kan være nødvendig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forsiktighet utvises ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Dosen bør titreres individuelt. Nedsatt nyrefunksjon: Det er ukjent om levodopa/karbidopa påvirker nyrefunksjonen. Forsiktighet utvises. Dosen bør titreres individuelt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet er ikke klarlagt. Ingen relevant bruk.
Administrering: Brukes sammen med MyFID dosedispenser, som leverer en individuelt tilpasset dose. Tablettene oppløses i et 1/2 glass vann, og i løpet av et par minutter dannes det en hvitaktig dispersjon som bør inntas snarest. Bør tas 30 minutter før eller 1 time etter mat. Inntak sammen med proteinrik mat kan redusere effekten. Dosedispenseren har en påminnelsesfunksjon, og er utstyrt med et system for registrering av doseuttak og vurdering av symptomer, hvorfra data kan overføres til legen. Ved total døgndose 300-400 mg levodopa varer en kassett ca. 1,5 uke. For ytterligere informasjon, se bruksanvisningen for dosedispenseren.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk av ikke-selektive MAO-hemmere og selektive MAO-A-hemmere er kontraindisert; legemidlene skal seponeres minst 2 uker før Zuades-behandling startes. Zuades kan gis samtidig med anbefalt dose selektiv MAO-B-hemmer, f.eks. selegilinhydroklorid (se Interaksjoner). Trangvinkelglaukom. Suspekte udiagnostiserte hudlesjoner eller melanom i anamnesen, eller sykehistorie med melanom (levodopa kan muligens aktivere maligne melanomer). Tilstander der adrenergika er kontraindisert, f.eks. feokromocytom, hypertyreoidisme eller Cushings syndrom, eller alvorlige kardiovaskulære sykdommer.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke til behandling av legemiddelinduserte ekstrapyramidale reaksjoner. Bør gis med forsiktighet ved alvorlig kardiovaskulær eller pulmonal sykdom, asthma bronchiale, renal, hepatisk eller endokrin sykdom, eller tidligere magesår (pga. mulighet for øvre gastrointestinale blødninger). Forsiktighet bør utvises ved tidligere myokardinfarkt, koronarinsuffiens eller ventrikulær arytmi; hjertefunksjon bør overvåkes spesielt hos slike pasienter under initial dosejustering. Kan indusere ortostatisk hypotensjon. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av andre medisiner som kan gi ortostatisk hypotensjon. Alle pasienter bør observeres mht. utvikling av mentale forandringer, som depresjon med suicidale tendenser og annen alvorlig forstyrret atferd. Pasienter med aktuelle psykoser bør behandles med forsiktighet. Kan forårsake ufrivillige bevegelser og mentale forstyrrelser. Pasienter som under tidligere behandling med levodopa alene har utvist alvorlige ufrivillige bevegelser eller psykotiske episoder bør observeres nøye, da bruk av Zuades kan gi tilbakefall. Ved brå seponering (spesielt ved samtidig behandling med nevroleptika), er malignt nevroleptikasyndrom (inkl. muskelstivhet, forhøyet kroppstemperatur, psykiske forandringer og økt CK-nivå) sett. Levodopa er forbundet med søvnighet og episoder med plutselig innsovning. Plutselig innsovning under normale daglige gjøremål, enkelte ganger uten forvarsel, er sett i svært sjeldne tilfeller. Dosereduksjon og/eller seponering kan vurderes. Impulskontrollforstyrrelser: Pasienten bør kontrolleres regelmessig for utvikling av forstyrret impulskontroll. Pasient og omsorgspersoner bør gjøres oppmerksomme på at atferdssymptomer som tyder på forstyrret impulskontroll, som f.eks. patologisk spillavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, tvangsmessig pengeforbruk eller innkjøp, overspising og tvangsspising, kan forekomme. Ved utvikling av slike symptomer bør behandlingen revurderes. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av psykoaktive legemidler som blokkerer dopaminreseptoren, spesielt D2-reseptorantagonister; pasienten må observeres for tap av antiparkinsoneffekt eller forverring av parkinsonsymptomer. Forsiktighet bør utvises ved tidligere krampeanfall. Ved langvarig behandling anbefales periodiske evalueringer av hepatiske, hematopoetiske og renale funksjoner. Kan gis med forsiktighet ved kronisk glaukom gitt at intraokulært trykk overvåkes nøye og måles for forandringer under behandlingen. Dersom generell anestesi kreves, kan behandlingen fortsette så lenge pasienten kan innta væske og medikamenter peroralt. Dersom behandlingen må seponeres, kan den gjenopptas så snart peroral medisinering kan inntas, ved samme daglige dose som tidligere. Pasienter med Parkinsons sykdom har økt risiko (2-6 ganger) for å utvikle melanom. Det er ukjent om dette skyldes bruk av antiparkinsonmidler. Pasient/pårørende bør sjekke relativt ofte for melanom. Ideelt bør periodiske hudundersøkelser gjøres av kvalifiserte personer (f.eks. dermatologer). Dopaminergt dysreguleringssyndrom (DDS), en vanedannende lidelse som resulterer i overdreven bruk av legemidlet, er sett ved bruk av karbidopa/levodopa. Før behandlingsstart, bør pasient og omsorgspersoner advares om potensiell risiko for DDS. Undersøkelser: Unormale laboratorieverdier, f.eks. leverfunksjonstester som alkalisk fosfatase, ASAT, ALAT, LDH, bilirubin, blodureanitrogen, kreatinin, urinsyre og positiv Coombs test, kan forekomme. Redusert hemoglobin, hematokrit, forhøyet serumglukose, samt hvite blodceller, bakterier og blod i urinen er sett. Kan gi falskt positivt resultat for ketonuri ved bruk av testtape. Resultatet endres ikke ved å koke urinen. Falskt negativt resultat og glukosuri kan forekomme ved glukoseoksydasemetoder. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha stor innvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Individuell respons på medisinering kan variere. Pasienter som opplever søvnighet og/eller episoder av plutselig innsovning må informeres om å avstå fra bilkjøring eller aktiviteter hvor nedsatt årvåkenhet kan medføre risiko for alvorlig skade eller død for dem selv eller andre (f.eks. betjene maskiner). Dette gjelder inntil slike tilbakevendende episoder og søvnighet har opphørt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Følgende interaksjoner er kjent fra generisk kombinasjon av levodopa/karbidopa. Kontraindiserte kombinasjoner: Ikke-selektive MAO-hemmere og selektive MAO-A-hemmere: Se Kontraindikasjoner. Kombinasjoner som kan kreve dosejustering: Butyrofenonderivater: Motvirker effekten av levodopa ved å blokkere dopaminreseptorene i hjernen. Fentiaziner erstattet med dimetylaminopropylkjede/piperazinring: Fentiaziner motvirker effekten av levodopa ved å blokkere dopaminreseptorene i hjernen. Fentiaziner med piperidinkjede (tioridazin og periciazin) har relativt svake dopaminreseptorblokkerende egenskaper. Toverdig jern, perorale preparater: Samtidig bruk av enkeltdoser jernsulfat og levodopa til friske reduserer biotilgjengeligheten av levodopa med 50%, sannsynligvis pga. chelatering. Også biotilgjengeligheten av karbidopa reduseres (med 75%). Preparatene bør gis med lengst mulig tidsintervall. Pimozid: Motvirker effekten av levodopa ved å blokkere dopaminreseptorene i hjernen. Risperidon og isoniazid: Kan redusere terapeutisk effekt av levodopa. Selegilin: Samtidig bruk kan gi alvorlig ortostatisk hypotensjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon, med mindre fordel for mor oppveier potensiell risiko for foster.
Amming: Det er ukjent om karbidopa/metabolittene utskilles i morsmelk. Karbidopa utskilles i melk hos dyr. Levodopa og muligens dens metabolitter utskilles i morsmelk. Utilstrekkelig informasjon om effektene av karbidopa/levodopa eller metabolittene hos nyfødte/spedbarn. Amming bør avbrytes under behandling.
Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier med levodopa har ikke vist skadelige effekter. Fertilitetsstudier hos dyr er ikke utført med kombinasjonen karbiodopa/levodopa.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Ikke-hemolytisk og hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Svært sjeldne Agranulocytose
Gastrointestinale
Vanlige Bitter smak, kvalme, munntørrhet, oppkast
Mindre vanlige Diaré, dysfagi, flatulens, forstoppelse, økt spyttsekresjon
Sjeldne Bruksisme, duodenalsår, dyspepsi, gastrointestinal blødning, gastrointestinale smerter, hikke, mørkt spytt, svie på tungen
Generelle
Mindre vanlige Asteni, hetetokter, svakhet, ubehag
Hjerte
Vanlige Palpitasjoner, uregelmessig hjerterytme
Hud
Mindre vanlige Ødem
Sjeldne Alopesi, angioødem, erytem i ansiktet, Henoch-Schönleins purpura, kløe, urticaria, utslett, økt og/eller mørk svette
Kar
Vanlige Ortostatisk hypotensjon, synkope, tilbøyelighet til å besvime
Mindre vanlige Hypertensjon
Sjeldne Flebitt
Luftveier
Mindre vanlige Brystsmerter, heshet
Sjeldne Dyspné, unormal respirasjon
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Muskelkramper
Nevrologiske
Vanlige Chorea, dyskinesi, dystoni, ekstrapyramidale bevegelsesforstyrrelser, on-off-fenomen1
Mindre vanlige Ataksi, økt håndtremor
Sjeldne Fall, gangdefekter, malignt nevroleptikasyndrom, parestesi, trismus
Svært sjeldne Somnolens3
Ukjent frekvens Muskelkramper
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Mørk urin
Sjeldne Priapisme, urininkontinens, urinretensjon
Psykiske
Vanlige Demens, depresjon med svært sjeldne selvmordsforsøk, eufori, fatigue, forvirringstilstand, hallusinasjon, insomni, mareritt, stimuli, svimmelhet, tretthet, unormale drømmer
Sjeldne Agitasjon, desorientering, frykt, hodepine, hypoestesi og kramper, psykotiske episoder (inkl. vrangforestillinger og paranoia), redusert tankekapasitet, økt libido
Ukjent frekvens Dopamin-dysreguleringssyndrom4
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Redusert appetitt
Mindre vanlige Redusert vekt, økt vekt
Øye
Sjeldne Aktivering av latent Horners syndrom, blefarospasme2, diplopi, mydriasis, okulogyr krise, tåkesyn

1Kan vises måneder til år etter start av levodopabehandling og er sannsynligvis relatert til sykdomsprogresjon. Tilpassing av dosering og doseintervall kan være nødvendig.

2Kan være et tidlig tegn på overdosering.

3Overdreven somnolens på dagtid, plutselig innsettende søvn.

4En vanedannende lidelse som ses hos noen som behandles med karbidopa/levodopa. Berørte viser et tvangsmessig mønster av dopaminrelatert legemiddelmisbruk med doser høyere enn det som er tilstrekkelig for å kontrollere motoriske symptomer, noe som i noen tilfeller kan føre til alvorlige dyskinesier.

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Bitter smak, kvalme, munntørrhet, oppkast
Hjerte Palpitasjoner, uregelmessig hjerterytme
Kar Ortostatisk hypotensjon, synkope, tilbøyelighet til å besvime
Nevrologiske Chorea, dyskinesi, dystoni, ekstrapyramidale bevegelsesforstyrrelser, on-off-fenomen1
Psykiske Demens, depresjon med svært sjeldne selvmordsforsøk, eufori, fatigue, forvirringstilstand, hallusinasjon, insomni, mareritt, stimuli, svimmelhet, tretthet, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Mindre vanlige
Gastrointestinale Diaré, dysfagi, flatulens, forstoppelse, økt spyttsekresjon
Generelle Asteni, hetetokter, svakhet, ubehag
Hud Ødem
Kar Hypertensjon
Luftveier Brystsmerter, heshet
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper
Nevrologiske Ataksi, økt håndtremor
Nyre/urinveier Mørk urin
Stoffskifte/ernæring Redusert vekt, økt vekt
Sjeldne
Blod/lymfe Ikke-hemolytisk og hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Bruksisme, duodenalsår, dyspepsi, gastrointestinal blødning, gastrointestinale smerter, hikke, mørkt spytt, svie på tungen
Hud Alopesi, angioødem, erytem i ansiktet, Henoch-Schönleins purpura, kløe, urticaria, utslett, økt og/eller mørk svette
Kar Flebitt
Luftveier Dyspné, unormal respirasjon
Nevrologiske Fall, gangdefekter, malignt nevroleptikasyndrom, parestesi, trismus
Nyre/urinveier Priapisme, urininkontinens, urinretensjon
Psykiske Agitasjon, desorientering, frykt, hodepine, hypoestesi og kramper, psykotiske episoder (inkl. vrangforestillinger og paranoia), redusert tankekapasitet, økt libido
Øye Aktivering av latent Horners syndrom, blefarospasme2, diplopi, mydriasis, okulogyr krise, tåkesyn
Svært sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose
Nevrologiske Somnolens3
Ukjent frekvens
Nevrologiske Muskelkramper
Psykiske Dopamin-dysreguleringssyndrom4

1Kan vises måneder til år etter start av levodopabehandling og er sannsynligvis relatert til sykdomsprogresjon. Tilpassing av dosering og doseintervall kan være nødvendig.

2Kan være et tidlig tegn på overdosering.

3Overdreven somnolens på dagtid, plutselig innsettende søvn.

4En vanedannende lidelse som ses hos noen som behandles med karbidopa/levodopa. Berørte viser et tvangsmessig mønster av dopaminrelatert legemiddelmisbruk med doser høyere enn det som er tilstrekkelig for å kontrollere motoriske symptomer, noe som i noen tilfeller kan føre til alvorlige dyskinesier.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

100 mg til en 2-åring ga ingen symptomer etter tilførsel av kull. 5 g til en voksen ga moderat intoksikasjon.
Symptomer: Kvalme, oppkast, rastløshet, unormale bevegelser, agitasjon, dyskinesi, choreiforme bevegelser. Ev. hallusinasjoner, krampeanfall, sinustakykardi, hypertensjon ev. etterfulgt av postural hypotensjon. Ev. elektrolyttforstyrrelser. Rabdomyolyse og nyresvikt i sjeldne tilfeller.
Behandling: Hovedsakelig samme behandling som for akutt overdose av levodopa. Pyridoksin har ingen effekt som antidot. EKG-overvåkning bør iverksettes og pasienten overvåkes nøye for ev. utvikling av arytmier. Behandling med antiarytmika bør gis ved behov. Muligheten for at pasienten har tatt andre legemidler i tillegg bør vurderes. Effekt av dialyse er ukjent. Levodopas terminale t1/2 er ca. 2 timer ved tilstedeværelse av karbidopa.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Levodopa er en forløper til dopamin. Karbidopa hemmer metabolisme av levodopa til dopamin i perifer sirkulasjon, slik at en høyere andel når hjernen.
Absorpsjon: Levodopa: Raskt og fullstendig, men omfattende førstepassasjemetabolisme. Tmax ca. 30 minutter.
Proteinbinding: Levodopa: 10-30%. Karbidopa: Ca. 36%.
Fordeling: Vd for levolopa når gitt sammen med karbidopa er 0,9-1,6 liter/kg. Levodopa transporteres inn i hjernen via transportmekanismen for store, nøytrale aminosyrer. Karbidopa krysser ikke blod-hjerne-barrieren.
Halveringstid: Levodopa: Clearance 0,3 liter/time/kg og eliminerings t1/2 ca. 1,5 time, når gitt sammen med karbidopa. Karbidopa: Eliminerings t1/2 ca. 2 timer.
Metabolisme: Når levodopa gis sammen med karbidopa er metabolisme via COMT viktigste metabolismevei.
Utskillelse: Levodopa: Primært i urin som metabolitter. Karbidopa: Primært i urin (30% uendret).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Når folieposen først er åpnet, skal kassetten brukes innen 2 måneder og oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zuades, DISPERGERBARE TABLETTER TIL DOSEDISPENSER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg/1,25 mg 10 × 750 stk. (dosedispenserkassett)
082649
Blå resept
-
7295,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.07.2019