Zofran

Novartis


Antiemetikum.

A04A A01 (Ondansetron)INJEKSJONSVÆSKE 2 mg/ml: 1 ml inneh.: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 2 mg, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat (E 331), natriumklorid, sterilt vann.


MIKSTUR, oppløsning 0,8 mg/ml: 1 ml inneh.: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 0,8 mg, sitronsyre (E 330), natriumsitratdihydrat (E 331), natriumbenzoat (E 211), sorbitol, etanol, renset vann. Jordbærsmak.


SMELTETABLETTER 4 mg og 8 mg: Hver smeltetablett inneh.: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg, gelatin, mannitol, aspartam, natriumpropylparahydroksybenzoat (E 217). Jordbærsmak.


STIKKPILLER 16 mg: Hver stikkpille inneh.: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 16 mg, hjelpestoffer.


TABLETTER, filmdrasjerte 4 mg og 8 mg: Hver tablett inneh.: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Tabletter, smeltetabletter, mikstur og injeksjonsvæske: Voksne: Profylakse og behandling av kvalme og brekninger forårsaket av cytostatikabehandling og stråleterapi. Profylakse og behandling av postoperativ kvalme og brekninger. Barn: Behandling av kjemoterapiindusert kvalme og brekninger (CINV) hos barn ≥6 måneder. Oralt administrert ondansetron er ikke undersøkt ved forebygging eller behandling av postoperativ kvalme og brekninger (PONV). Langsom i.v. injeksjon anbefales for dette. Stikkpiller: Profylakse og behandling av kvalme og brekninger forårsaket av cytostatikabehandling, når peroral/intravenøs administrering ikke lar seg gjennomføre.

Dosering

Det emetogene potensialet av kreftbehandling varierer med dosering og benyttede kombinasjoner av kjemo- og stråleterapi. Administreringsmåte og dose bør være fleksibel innenfor 8-32 mg pr. dag (i.v. eller peroralt) og velges som vist nedenfor. Ved bytte mellom stikkpiller og annen formulering skal det ikke byttes mg mot mg. Stikkpiller til barn anbefales ikke.
Emetogen kjemo-/stråleterapi hos voksne: Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Initial behandling: 8 mg gis peroralt 1-2 timer før, etterfulgt av 8 mg hver 12. time i maks. 5 dager. Injeksjonsvæske: 8 mg (4 ml) som langsom i.v. injeksjon over minst 30 sekunder eller i.m. injeksjon umiddelbart før kjemo-/stråleterapi. Stikkpiller: 1 stikkpille (16 mg) gis 1-2 timer før kjemoterapi. Videre behandling: For å beskytte mot forsinket eller forlenget emese etter de første 24 timer, kan peroral eller rektal behandling fortsette i inntil 5 dager etter avsluttet kjemoterapi.
Høyemetogen kjemo-/stråleterapi hos voksne: Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Enkeltdose på opptil 24 mg gis sammen med deksametasonnatriumfosfat (12 mg peroralt) 1-2 timer før kjemoterapi. Injeksjonsvæske: Initial behandling: Initial maks. dose er 16 mg (8 ml) gitt som i.v. infusjon over minst 15 minutter. En enkeltdose >16 mg i.v. må unngås pga. risiko for doseavhengig økning av QT‑forlengelse. Initialdosen kan etterfølges av ytterligere 2 doser à 8 mg (4 ml) gitt som i.v. dose (over minst 30 sekunder) eller i.m. injeksjon med 4 timers mellomrom, eller ved en konstant infusjon på 1 mg/time i inntil 24 timer. Effekten kan økes ved å gi en enkeltdose deksametasonnatriumfosfat (20 mg i.v.) før kjemoterapi. Stikkpiller: Initialbehandling med injeksjonsvæske. Se doseringsavsnittet for denne. Videre behandling: For å beskytte mot forsinket eller forlenget emesis etter de første 24 timer gis 1 stikkpille (16 mg) daglig inntil 5 dager etter avsluttet kjemoterapi.
PONV hos voksne: Tabletter, smeltetabletter, mikstur og injeksjonsvæske: Profylakse: 4 mg (2 ml) injiseres i.m. eller langsomt i.v. ved induksjon av anestesi. Alternativt gis 16 mg peroralt 1 time før anestesi. Behandling: 4 mg (2 ml) injiseres i.m. eller langsomt i.v.
PONV hos barn ≥1 måned og ungdom: Tabletter, smeltetabletter, mikstur: Oralt administrert ondansetron er ikke undersøkt. Langsom i.v. injeksjon anbefales. Injeksjonsvæske: Profylakse: Hos pediatriske pasienter som får kirurgi under generell anestesi, kan 1 enkeltdose gis som langsom i.v. injeksjon (>30 sekunder) ved en dose på 0,1 mg/kg maks. 4 mg, enten før eller etter induksjon av anestesi. Behandling: 1 enkeltdose kan gis som langsom i.v. injeksjon (>30 sekunder) ved en dose på 0,1 mg/kg maks. 4 mg. Det finnes ingen data på bruk til behandling av PONV hos barn <2 år.
CINV hos barn ≥6 måneder og ungdom: Dosen beregnes enten ut fra kroppsoverflate eller vekt. Vektbasert dosering resulterer i høyere total daglig dose. Data på forsinket eller forlenget CINV eller radioterapiindusert kvalme og brekninger hos barn mangler. Dosering etter kroppsoverflate: Tabletter, smeltetabletter, mikstur og injeksjonsvæske: 5 mg/m2 gis i.v. umiddelbart før kjemoterapi, men enkeltdosen må ikke overskride 8 mg. Oral administrering kan starte 12 timer senere og kan gis i inntil 5 dager (se tabell). Den totale daglige dosen må ikke overskride 32 mg.
Tabell 1: Dosering etter kroppsoverflate

Kroppsoverflate

Dag 1

Dag 2-6

<0,6 m2

5 mg/m2 i.v.
2 mg mikstur eller tablett etter 12 timer

2 mg mikstur eller tablett hver 12. time

>0,6 m2

5 mg/m2 i.v.
4 mg mikstur eller tablett etter 12 timer

4 mg mikstur eller tablett hver 12. time

Dosering etter kroppsvekt: Tabletter, smeltetabletter, mikstur og injeksjonsvæske: 0,15 mg/kg gis i.v. umiddelbart før kjemoterapi, men enkeltdosen må ikke overskride 8 mg. Ytterligere 2 doser kan gis i.v. med 4 timers intervall. Oral administrering kan starte 12 timer senere og kan gis i inntil 5 dager (se tabell). Den totale daglige dosen må ikke overskride 32 mg.
Tabell 2: Vektbasert dosering

Vekt

Dag 1

 

Dag 2-6

≤10 kg

Inntil 3 doser av 0,15 mg/kg i.v. hver 4. time

 

2 mg mikstur eller tablett hver 12. time

>10 kg

Inntil 3 doser av 0,15 mg/kg i.v. hver 4. time

 

4 mg mikstur eller tablett hver 12. time

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Clearance er signifikant redusert, og t1/2 i serum signifikant forlenget ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Daglig dose bør ikke overskride 8 mg. Nedsatt nyrefunksjon: Justering av peroral dose eller doseringsfrekvens er ikke nødvendig. Eldre: PONV: Begrenset erfaring. Hos pasienter ≥65 år bør alle i.v. doser fortynnes og gis som i.v. infusjon over minst 15 minutter. Ved gjentatt dosering må det gå minst 4 timer mellom hver administrering. Hos pasienter >65-<74 år kan den initiale i.v. dosen på 8 mg eller 16 mg gis som i.v. infusjon over minst 15 minutter, etterfulgt av 2 doser à 8 mg gitt som i.v. infusjon over 15 minutter, og det må gå minst 4 timer mellom hver administrering. Hos pasienter ≥75 år skal den initiale i.v. dosen ikke overstige 8 mg gitt som i.v. infusjon over minst 15 minutter. Den initiale dosen på 8 mg kan deretter etterfølges av 2 doser à 8 mg gitt som i.v. infusjon over minst 15 minutter, og det må gå minst 4 timer mellom hver administrering.
Tilberedning/Håndtering: Injeksjonsvæske: I.v. doser >8 mg-≤16 mg må fortynnes i 50‑100 ml 0,9% natriumklorid-injeksjonsvæske eller 5% glukose-injeksjonsvæske før bruk, og gis som i.v. infusjon over minst 15 minutter. Skal ikke blandes i samme sprøyte/infusjon som andre legemidler. Vanlige infusjonsoppløsninger, f.eks. natriumklorid 9 mg/liter, glukose 5% og mannitol 10% kan benyttes ved infusjon. Injeksjonsvæsken skal ikke autoklaveres.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Injeksjonsvæske: Ampullene er ikke graduerte. Alt innholdet skal derfor gis. Forhåndsfylte ampuller skal ikke brukes ved andre doser enn 4 mg. Smeltetabletter: Smeltetabletten bør tas ut av pakken med tørre hender, plasseres på tungen, hvor den raskt oppløses og så svelges med eller uten vann. Tabletter: Svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig hypotensjon og bevisstløshet er sett ved samtidig bruk av apomorfinhydroklorid, og kombinasjon er derfor kontraindisert.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjon: Er sett hos pasienter som tidligere har vist overfølsomhet for andre selektive 5-HT3-reseptorantagonister. Luftveishendelser må behandles symptomatisk og klinikere må være spesielt oppmerksomme på at dette kan være tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner. QT-intervall: Ondansetron gir en doseavhengig QT-forlengelse. Tilfeller av torsades de pointes er også sett. Ved medfødt lang QT-syndrom skal bruk unngås. Gis med forsiktighet hos pasienter som har eller kan utvikle QT-forlengelse eller hjertearytmi (inkl. ved elektrolyttforstyrrelser, kongestiv hjertesvikt, bradyarytmier eller ved bruk av legemidler som kan gi QT-forlengelse eller elektrolyttforstyrrelser). Elektrolytter: Hypokalemi og -magnesemi bør korrigeres før behandlingsstart med ondansetron. Serotonergt syndrom: Serotonergt syndrom (inkl. endret mental status, autonom ustabilitet og nevromuskulære abnormaliteter) er sett ved samtidig bruk av andre serotonerge legemidler. Hvis samtidig behandling er indisert, anbefales hensiktsmessig overvåkning av pasienten. Tarmobstruksjon: Ved subakutt tarmobstruksjon bør forsiktighet utvises, da ondansetron kan påvirke tarmmotiliteten. Blødning: Ved adenotonsillær kirurgi, kan bruk av ondansetron maskere okkult blødning. Pasienten skal derfor overvåkes nøye. Barn og ungdom: Barn og ungdom som får ondansetron sammen med hepatotoksiske kjemoterapeutika bør overvåkes nøye for redusert leverfunksjon. CINV: Ved beregning av dosen basert på vekt og administrering av 3 doser med 4 timers intervall, blir daglig dose høyere enn ved administrering av 1 enkeltdose på 5 mg/m2 etterfulgt av en oral dose 12 timer senere. Effektdata på tvers av kliniske studier indikerer tilsvarende effekt for begge regimene. Hjelpestoffer: Smeltetabletter inneholder aspartam og forsiktighet må utvises ved fenylketonuri. Tabletter inneholder laktose og bør ikke brukes ved total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjoner ved samtidig bruk av alkohol, temazepam, furosemid, alfentanil, tramadol, morfin, lidokain, tiopental eller propofol. Ondansetron metaboliseres via flere CYP450-enzymer (CYP3A4, CYP2D6, og CYP1A2). Hemming eller redusert aktivitet av et enzym (f.eks. pga. en genetisk defekt i CYP2D6) vil normalt kompenseres av andre enzymer og resultere i liten eller ingen signifikant endring i hverken clearance eller dosering. Samtidig bruk av apomorfinhydroklorid er kontraindisert. Pasienter behandlet med sterke CYP3A4-induktorer (fenytoin, karbamazepin og rifampicin) har en økt clearance av ondansetron og blodkonsentrasjonene av ondansetron er dermed redusert. Serotonergt syndrom er sett etter samtidig bruk av andre serotonerge legemidler, inkl. SSRI og SNRI. Ondansetron kan redusere analgetisk effekt av tramadol. Ondansetron sammen med QT-forlengende legemidler kan resultere i ytterligere QT-forlengelse. Samtidig bruk med kardiotoksiske legemidler (f.eks. antrasykliner) kan øke risiko for arytmier.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes under 1. trimester. Økt risiko for orofaciale misdannelser hos fosteret, f.eks. leppespalte, ved bruk under 1. trimester. Dyrestudier viser ingen direkte eller indirekte reproduksjonstoksiske effekter. Fertile kvinner bør vurdere bruk av prevensjonsmidler.
Amming: Utskilles i melk hos dyr. Overgang i human morsmelk er ukjent. Bruk under amming anbefales ikke.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeForstoppelse, lokal brennende følelse etter innføring av stikkpillen
Generelle
VanligeLokale reaksjoner på injeksjonsstedet
Hjerte
Mindre vanligeArytmi, bradykardi, brystsmerter med eller uten ST-segmentdepresjon
SjeldneQTC-forlengelse (inkl. torsades de pointes)
Hud
Svært sjeldneToksiske huderupsjoner (inkl. toksisk epidermal nekrolyse)
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhetsreaksjoner (f.eks. anafylaktisk sjokk)
Kar
VanligeFlushing eller varmefølelse
Mindre vanligeHypotensjon
Lever/galle
Mindre vanligeAsymptomatisk økning i leverfunksjonstester (primært sett hos pasienter i kjemoterapeutisk behandling med cisplatin)
Luftveier
Mindre vanligeHikke
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
Mindre vanligeBevegelsesforstyrrelser (inkl. ekstrapyramidale reaksjoner som okulogyre kriser/dystoniske reaksjoner og dyskinesi, men uten tegn på klinisk sekvele), krampeanfall
SjeldneSvimmelhet (primært ved hurtig i.v. administrering)
Øye
SjeldneForbigående synsforstyrrelser (f.eks. tåkesyn) hovedsakelig ved i.v. administrering
Svært sjeldneForbigående blindhet (hovedsakelig etter i.v. administrering, de fleste tilfellene gikk over etter 20 minutter. De fleste pasientene hadde fått kjemoterapi, inkl. cisplatin. Noen av tilfellene hadde kortikal opprinnelse.)

Pediatrisk populasjon: Bivirkningsprofilen for barn og ungdom var sammenlignbar med bivirkningene hos voksne.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, lokal brennende følelse etter innføring av stikkpillen
GenerelleLokale reaksjoner på injeksjonsstedet
KarFlushing eller varmefølelse
Mindre vanlige
HjerteArytmi, bradykardi, brystsmerter med eller uten ST-segmentdepresjon
KarHypotensjon
Lever/galleAsymptomatisk økning i leverfunksjonstester (primært sett hos pasienter i kjemoterapeutisk behandling med cisplatin)
LuftveierHikke
NevrologiskeBevegelsesforstyrrelser (inkl. ekstrapyramidale reaksjoner som okulogyre kriser/dystoniske reaksjoner og dyskinesi, men uten tegn på klinisk sekvele), krampeanfall
Sjeldne
HjerteQTC-forlengelse (inkl. torsades de pointes)
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner (f.eks. anafylaktisk sjokk)
NevrologiskeSvimmelhet (primært ved hurtig i.v. administrering)
ØyeForbigående synsforstyrrelser (f.eks. tåkesyn) hovedsakelig ved i.v. administrering
Svært sjeldne
HudToksiske huderupsjoner (inkl. toksisk epidermal nekrolyse)
ØyeForbigående blindhet (hovedsakelig etter i.v. administrering, de fleste tilfellene gikk over etter 20 minutter. De fleste pasientene hadde fått kjemoterapi, inkl. cisplatin. Noen av tilfellene hadde kortikal opprinnelse.)

Pediatrisk populasjon: Bivirkningsprofilen for barn og ungdom var sammenlignbar med bivirkningene hos voksne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Det er rapportert synsforstyrrelser, alvorlig konstipasjon, hypotensjon og en vasovagal episode med forbigående andregrads AV-blokk. EKG-overvåking anbefales ved overdosering. Hos barn 1-2 år er tilfeller forenlig med serotonergt syndrom sett etter overdose av oralt ondansetron (>4 mg/kg).

Egenskaper

Klassifisering: Ondansetron er en selektiv 5-HT3-reseptorantagonist.
Virkningsmekanisme: Blokkerer 5-HT3-reseptorer på nevroner både i det perifere og sentrale nervesystem.
Absorpsjon: Cmax etter peroral og i.m. tilførsel nås etter hhv. ca. 1,5 time og 10 minutter. Oral biologisk tilgjengelighet ca. 60%. Ubetydelig økt biotilgjengelighet ved samtidig matinntak. Ekvivalent systemisk absorpsjon nås etter i.m. og i.v. administrering.
Proteinbinding: 70-76%.
Fordeling: Vd ca. 140 liter.
Halveringstid: Ca. 3 timer, men kan hos eldre være ca. 5 timer. Endres ikke hos pasienter med langsom spartein- og debrisokrinmetabolisme. Barn 3-12 år har lavere clearance og Vd, sammenlignet med voksne. Begge parametrene øker lineært med kroppsvekt, og er sammenlignbare med voksne ved 12 års alder.
Metabolisme: Utstrakt metabolisering. <5% utskilles uforandret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Injeksjonsvæsken må beskyttes mot lys. Ferdigblandet infusjonsvæske kan oppbevares i 12 timer. Miksturflasken bør alltid oppbevares stående, og skal ikke oppbevares i kjøleskap.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zofran, INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg/ml5 × 2 ml (amp.)
489486
Blå resept
Byttegruppe
463,60 (trinnpris 219,30)C
5 × 4 ml (amp.)
122906
Blå resept
Byttegruppe
570,40 (trinnpris 318,40)C

Zofran, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,8 mg/ml50 ml
049090
Blå resept
Byttegruppe
688,30C

Zofran, SMELTETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 mg10 stk. (blister)
433330
Blå resept
Byttegruppe
255,40C
8 mg10 stk. (blister)
158583
Blå resept
Byttegruppe
261,20C

Zofran, STIKKPILLER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
16 mg5 stk.
199877
Blå resept
-
640,10C

Zofran, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4 mg10 stk. (blister)
572699
Blå resept
Byttegruppe
255,40 (trinnpris 229,30)C
50 stk. (endose)
561317
Blå resept
Byttegruppe
1131,90 (trinnpris 996,70)C
100 stk. (boks)
377681
Blå resept
Byttegruppe
2227,50 (trinnpris 1967,80)C
8 mg10 stk. (blister)
095460
Blå resept
Byttegruppe
261,20 (trinnpris 261,20)C
50 stk. (endose)
430259
Blå resept
Byttegruppe
1161,10 (trinnpris 1161,10)C
100 stk. (boks)
495275
Blå resept
Byttegruppe
2286,00 (trinnpris 2286,00)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.12.2019