Zirabev

Pfizer


Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01X C07 (Bevacizumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Bevacizumab 25 mg, sukrose, ravsyre, dinatriumedetat, polysorbat 80, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Til bruk i kombinasjon med fluoropyrimidinbasert kjemoterapi til behandling av voksne med metastatisk kolorektalkreft. I kombinasjon med paklitaksel til førstelinjebehandling av voksne med metastatisk brystkreft. I kombinasjon med kapecitabin til førstelinjebehandling av voksne med metastatisk brystkreft hvor andre kjemoterapeutika, inkl. taksaner og antrasykliner, ikke er egnet. Pasienter som har fått taksaner og antrasykliner i adjuvant setting i løpet av de siste 12 måneder skal ikke få behandling med bevacizumab i kombinasjon med kapecitabin. Som tillegg til platinabasert kjemoterapi, til førstelinjebehandling av voksne med ikke-operabel avansert, metastatisk eller residiverende ikke-småcellet lungekreft, unntatt de med hovedsakelig plateepitelhistologi. I kombinasjon med erlotinib til førstelinjebehandling av voksne med ikke-operabel avansert, metastatisk eller residiverende ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom med aktiverende mutasjoner i epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR). I kombinasjon med interferon alfa-2a til førstelinjebehandling av voksne med avansert og/eller metastatisk nyrecellekreft. I kombinasjon med karboplatin og paklitaksel til førstelinjebehandling av voksne med fremskreden (FIGO stadium IIIB, IIIC og IV) epitelial ovarialkreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft. I kombinasjon med karboplatin og gemcitabin, eller i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel, til behandling av voksne ved første tilbakefall av platinasensitiv epitelial ovarialkreft, kreft i eggledere eller primær peritonealkreft som ikke tidligere har fått behandling med bevacizumab eller andre VEGF-hemmere eller VEGF-reseptor målrettede legemidler. I kombinasjon med topotekan, eller pegylert liposomalt doksorubicin til behandling av voksne med tilbakefall av platinaresistent epitelial ovarialkreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft, som ikke har fått >2 tidligere kjemoterapiregimer og som ikke tidligere har fått behandling med bevacizumab eller andre VEGF-hemmere eller VEGF-reseptor målrettede legemidler. I kombinasjon med paklitaksel og cisplastin, eller alternativt paklitaksel og topotekan, hos pasienter som ikke kan få platinabehandling, til behandling av voksne med vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Det anbefales å fortsette behandlingen inntil progresjon av underliggende sykdom eller uakseptabel toksisitet. Dosereduksjon ved bivirkninger anbefales ikke. Hvis påkrevd bør behandlingen seponeres permanent eller midlertidig utsettes.
Metastatisk kolorektalkreft: Anbefalt dosering er 5 mg/kg eller 10 mg/kg kroppsvekt 1 gang hver 14. dag eller 7,5 mg/kg eller 15 mg/kg kroppsvekt 1 gang hver 3. uke.
Metastatisk brystkreft: Anbefalt dosering er 10 mg/kg 1 gang hver 14. dag eller 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke.
Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): Førstelinjebehandling av NSCLC av typen ikke-plateepitelkarsinom i kombinasjon med platinabasert kjemoterapi: Bevacizumab gis som tillegg til platinabasert kjemoterapi i opptil 6 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon. Anbefalt dosering er 7,5 mg/kg eller 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Førstelinjebehandling av ikke-plateepitel NSCLC med EGFR aktiverende mutasjoner i kombinasjon med erlotinib: Test for EGFR-mutasjon skal utføres før oppstart av kombinasjonsbehandling. Anbefalt dosering av bevacizumab er 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke.
Avansert og/eller metastatisk nyrecellekreft: Anbefalt dosering er 10 mg/kg 1 gang hver 14. dag.
Epitelial ovarialkreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft: Førstelinjebehandling: Bevacizumab gis som tillegg til karboplatin og paklitaksel i opptil 6 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon eller i maks. 15 måneder eller inntil uakseptabel toksisitet, alt etter hva som inntreffer først. Anbefalt dose er 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Residiverende platinasensitiv sykdom: Bevacizumab gis enten i kombinasjon med karboplatin og gemcitabin fra 6 behandlingssykluser og opptil 10 behandlingssykluser, eller i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel fra 6 behandlingssykluser og opptil 8 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon. Anbefalt dose er 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Residiverende platinaresistent sykdom: Bevacizumab gis i kombinasjon med ett av følgende legemidler: Topotekan (gitt ukentlig) eller pegylert liposomalt doksorubicin. Anbefalt dose bevacizumab er 10 mg/kg 1 gang annenhver uke. Når det gis i kombinasjon med topotekan (gitt på dagene 1-5, hver 3. uke), er anbefalt dose bevacizumab 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke.
Livmorhalskreft: Bevacizumab i kombinasjon med paklitaksel og cisplastin, eller paklitaksel og topotekan. Anbefalt dose bevacizumab er 15 mg/kg, 1 gang hver 3. uke.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen doseanbefalinger kan gis. Eldre ≥65 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Infusjonsoppløsningen skal ikke gis sammen med eller fortynnes med glukoseoppløsninger (se SPC). Skal fortynnes umiddelbart etter at hetteglasset er åpnet. Korrekt mengde trekkes opp og fortynnes til nødvendig administreringsvolum med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) oppløsning til injeksjon. Konsentrasjonen i ferdig tilberedt oppløsning bør være 1,4-16,5 mg/ml. I de fleste tilfeller kan nødvendig mengde bevacizumab fortynnes til et totalvolum på 100 ml.
Administrering: Gis som i.v. infusjon etter fortynning. Startdosen bør gis over 90 minutter. Hvis 1. infusjon tolereres godt, kan 2. infusjon gis over 60 minutter. Hvis infusjonen gitt over 60 minutter tolereres godt, kan alle påfølgende infusjoner administreres over 30 minutter. Skal ikke gis som i.v. støt- eller bolusdose.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, ovariecelleprodukter fra kinesisk hamster eller andre rekombinante humane eller humaniserte antistoffer. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Gastrointestinale perforasjoner og fistler: Økt risiko for utvikling av gastrointestinal perforasjon og galleblæreperforasjon, særlig hos pasienter med metastatisk karsinom i kolon eller rektum med en samtidig intraabdominal inflammatorisk prosess, og hos tidligere strålebehandlede pasienter behandlet med bevacizumab for vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft. Forsiktighet må utvises ved behandling av disse pasientene. Behandlingen seponeres permanent ved utvikling av gastrointestinal perforasjon. Gastrointestinal-vaginale fistler: Økt risiko for gastrointestinal-vaginale fistler hos pasienter behandlet med bevacizumab for vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft. En vesentlig risikofaktor er tidligere strålebehandling. Tilbakevendende kreft innenfor det bestrålte feltet øker risikoen ytterligere. Ikke-gastrointestinale fistler: Økt risiko for utvikling av fistler. Behandlingen skal seponeres permanent ved trakeo-øsofageale eller andre alvorlige fistler. Ved tilfeller av indre fistler som ikke oppstår i mage-tarmkanalen, vurder seponering. Komplikasjoner ved sårtilheling: Kan ha negativ effekt på sårtilheling. Tilfeller av alvorlige sårtilhelingskomplikasjoner, inkl. anastomotiske komplikasjoner, med dødelig utfall, er sett. Skal ikke brukes før elektiv kirurgi, de første 28 dagene etter større kirurgiske inngrep eller før operasjonssåret er fullstendig grodd. Behandlingen bør seponeres og egnet behandling igangsettes snarest ved utvikling av nekrotiserende fasciitt. Hypertensjon: Økt insidens av hypertensjon er sett, sannsynligvis doseavhengig. Eksisterende hypertensjon bør kontrolleres før behandlingsstart. Vanligvis er standard, individuell antihypertensiv behandling tilstrekkelig. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med ukontrollert hypertensjon. Overvåkning av blodtrykk anbefales. Seponer permanent ved medisinsk signifikant hypertensjon som ikke kan kontrolleres i tilstrekkelig grad og ved hypertensiv krise eller hypertensiv encefalopati. Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES): Kan forekomme. Symptomer: Kramper, hodepine, endret mentalstatus, synsforstyrrelser eller kortikal blindhet, med eller uten hypertensjon. PRES bekreftes ved MR. Ved utvikling av PRES anbefales symptomatisk behandling og seponering av bevacizumab. Proteinuri: Pasienter med hypertensjon i anamnesen kan ha økt risiko for utvikling av proteinuri. Monitorering for proteinuri før og under behandling anbefales. Proteinuri grad 4 (nefrotisk syndrom) er sett hos opptil 1,4% av behandlede pasienter. Seponer behandlingen permanent ved nefrotisk syndrom. Arteriell tromboemboli: Forsiktighet skal utvises ved arteriell tromboemboli eller diabetes i anamnesen eller ved alder >65 år pga. økt risiko for arterielle tromboemboliske reaksjoner, inkl. CVA, TIA og infarkt, ved behandling med bevacizumab i kombinasjon med kjemoterapi. Seponer behandling permanent ved tromboemboliske reaksjoner. Venøs tromboemboli: Bevacizumab kan gi økt risiko for venøse tromboemboliske hendelser, inkl. lungeemboli. Pasienter behandlet for vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft med bevacizumab i kombinasjon med paklitaksel og cisplatin kan ha økt risiko for venøse tromboemboliske hendelser. Seponer behandlingen ved livstruende tromboemboliske reaksjoner, inkl. lungeemboli (grad 4). Tromboemboliske reaksjoner grad ≤3 må overvåkes nøye. Blødninger: CNS-metastaser må overvåkes for symptomer på CNS-blødning. Seponer behandlingen ved intrakraniell blødning. Pasienten kan ha økt risiko for tumorassosiert blødning. Seponer behandlingen permanent ved blødninger grad 3/4. Forsiktighet må utvises ved medfødte blødningstilstander, ervervede koagulasjonsforstyrrelser eller ved behandling med antikoagulantia pga. liten erfaring. Samtidig warfarinbehandling av venetrombose har ikke gitt økt forekomst av alvorlige blødninger. Lungeblødning/hemoptyse: Pasienter med ikke-småcellet lungekreft kan ha økt risiko for alvorlige og fatale lungeblødninger/hemoptyse. Pasienter med nylig lungeblødning/hemoptyse (>2,5 ml rødt blod) skal ikke behandles med bevacizumab. Aneurismer og arteriedisseksjoner: VEGF-hemmere kan fremme dannelsen av aneurismer og arteriedisseksjoner hos pasienter med eller uten hypertensjon. Risikoen må vurderes nøye før behandlingsstart ved hypertensjon eller aneurisme i anamnesen. Kongestiv hjertesvikt: Utvis forsiktighet ved klinisk signifikant kardiovaskulær sykdom, som kjent koronarsykdom eller kongestiv hjertesvikt, og ved tidligere antrasyklineksponering og/eller stråleterapi mot brystveggen. Dette kan være mulige risikofaktorer for utvikling av hjertesvikt. Nøytropeni og infeksjoner: Det er sett økt frekvens av alvorlig nøytropeni, febril nøytropeni eller infeksjon med eller uten alvorlig nøytropeni (inkl. fatale tilfeller) ved myelotoksiske kjemoterapiregimer sammen med bevacizumab. Hovedsakelig sett i kombinasjon med platina- eller taksanbasert terapi ved NSCLC og metastatisk brystkreft, og med paklitaksel og topotekan ved behandling av vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft. Overfølsomhets-/infusjonsreaksjoner: Nøye observasjon av pasienten under og etter administrering anbefales. Ved reaksjon bør infusjonen avsluttes. Systematisk premedisinering er ikke berettiget. Kjeveosteonekrose: Sett hos pasienter ved nylig eller samtidig behandling med i.v. bisfosfonat, og forsiktighet må utvises. Invasiv tannbehandling er en tilleggsrisiko, og undersøkelse hos tannlege og forebyggende tannbehandling bør vurderes før behandlingsoppstart. Øyesykdommer: Ikke egnet til intravitreal bruk. Bivirkninger, inkl. systemiske, er sett ved uautorisert intravitreal bruk. Noen resulterte i synstap, inkl. permanent blindhet. Ovarialsvikt: Kan nedsette fertiliteten hos kvinner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Søvnighet og besvimelse er imidlertid sett. Ved symptomer som påvirker syn, konsentrasjon eller reaksjonsevne, skal pasienten frarådes å kjøre bil og bruke maskiner til symptomene avtar.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Mikroangiopatisk hemolytisk anemi (MAHA) er sett ved kombinasjon av bevacizumab og sunitinib. MAHA reverseres ved seponering av begge legemidlene. EGFR-monoklonale antistoffer (panitumumab og cetuksimab) skal ikke gis i kombinasjon med bevacizumab og kjemoterapi ved behandling av metastaserende kolorektalkreft. Studier tyder på at dette kan gi en lavere progresjonsfri overlevelse og/eller total overlevelse i tillegg til økt toksisitet sammenlignet med bevacizumab og kjemoterapi alene.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet inkl. misdannelser. Fosterskader er sett hos kvinner behandlet med bevacizumab alene eller i kombinasjon med kjent embryotoksisk kjemoterapi. Skal ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen og i minst 6 måneder etter siste dose.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Da preparatet kan skade barnets vekst og utvikling, skal ikke kvinner amme under behandling eller før det er gått minst 6 måneder etter siste dose.
Fertilitet: Kan nedsette fertiliteten hos kvinner, og fertilitetsbevarende strategier bør diskuteres med kvinner i fertil alder før behandlingsoppstart.

 

Bivirkninger

Vanligst er hypertensjon, kronisk tretthet, asteni, diaré, magesmerte. Alvorligst er gastrointestinale perforasjoner, blødninger (inkl. lungeblødning/hemoptyse, som er mer vanlig hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft) og arteriell tromboemboli.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeFebril nøytropeni, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
VanligeAnemi, lymfopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, rektal blødning, stomatitt
VanligeGastrointestinal lidelse, gastrointestinal perforasjon, ileus, intestinal obstruksjon, intestinal perforasjon, proktalgi, rektovaginal fistel
Ukjent frekvensGastrointestinale sår
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue, feber, mukositt, smerte
VanligeLetargi
Hjerte
VanligeHjertesvikt, supraventrikulær takykardi
Hud
Svært vanligeEksfoliativ dermatitt, hudmisfarging, komplikasjoner ved sårtilheling, tørr hud
VanligePalmar-plantar erytrodysestesisyndrom
Immunsystemet
VanligeInfusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse
VanligeAbscess, cellulitt, infeksjon, sepsis, urinveisinfeksjon
SjeldneNekrotiserende fasciitt
Kar
Svært vanligeHypertensjon, venøs tromboembolisme
VanligeArteriell tromboembolisme, blødning, dyp venetrombose
Ukjent frekvensAneurisme, arteriedisseksjon, renal trombotisk mikroangiopati
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeOvariesvikt
VanligeBekkensmerte
Lever/galle
Ukjent frekvensGalleblæreperforasjon
Luftveier
Svært vanligeDyspné, epistakse, hoste, rhinitt
VanligeDysfoni, hypoksi, lungeembolisme, pulmonal hemoragi/hemoptyse
Ukjent frekvensNasal septumperforasjon, pulmonal hypertensjon
Medfødte/genetiske
Ukjent frekvensFosterskade
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, myalgi
VanligeFistel, muskelsvakhet, ryggsmerter
Ukjent frekvensIkke-mandibulær osteonekrose (sett i pediatrisk populasjon), kjeveosteonekrose
Nevrologiske
Svært vanligeDysartri, dysgeusi, hodepine, perifer sensorisk nevropati
VanligeCerebrovaskulær hendelse, somnolens, synkope
SjeldnePosterior reversibelt encefalopatisyndrom
Svært sjeldneHypertensjonsencefalopati
Nyre/urinveier
Svært vanligeProteinuri
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeAnoreksi, hypomagnesemi, hyponatremi
VanligeDehydrering
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert vekt
Øye
Svært vanligeØkt lakrimasjon, øyelidelser

Vanligst er hypertensjon, kronisk tretthet, asteni, diaré, magesmerte. Alvorligst er gastrointestinale perforasjoner, blødninger (inkl. lungeblødning/hemoptyse, som er mer vanlig hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft) og arteriell tromboemboli.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, rektal blødning, stomatitt
GenerelleAsteni, fatigue, feber, mukositt, smerte
HudEksfoliativ dermatitt, hudmisfarging, komplikasjoner ved sårtilheling, tørr hud
KarHypertensjon, venøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/brystOvariesvikt
LuftveierDyspné, epistakse, hoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi
NevrologiskeDysartri, dysgeusi, hodepine, perifer sensorisk nevropati
Nyre/urinveierProteinuri
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, hypomagnesemi, hyponatremi
UndersøkelserRedusert vekt
ØyeØkt lakrimasjon, øyelidelser
Vanlige
Blod/lymfeAnemi, lymfopeni
GastrointestinaleGastrointestinal lidelse, gastrointestinal perforasjon, ileus, intestinal obstruksjon, intestinal perforasjon, proktalgi, rektovaginal fistel
GenerelleLetargi
HjerteHjertesvikt, supraventrikulær takykardi
HudPalmar-plantar erytrodysestesisyndrom
ImmunsystemetInfusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
InfeksiøseAbscess, cellulitt, infeksjon, sepsis, urinveisinfeksjon
KarArteriell tromboembolisme, blødning, dyp venetrombose
Kjønnsorganer/brystBekkensmerte
LuftveierDysfoni, hypoksi, lungeembolisme, pulmonal hemoragi/hemoptyse
Muskel-skjelettsystemetFistel, muskelsvakhet, ryggsmerter
NevrologiskeCerebrovaskulær hendelse, somnolens, synkope
Stoffskifte/ernæringDehydrering
Sjeldne
InfeksiøseNekrotiserende fasciitt
NevrologiskePosterior reversibelt encefalopatisyndrom
Svært sjeldne
NevrologiskeHypertensjonsencefalopati
Ukjent frekvens
GastrointestinaleGastrointestinale sår
KarAneurisme, arteriedisseksjon, renal trombotisk mikroangiopati
Lever/galleGalleblæreperforasjon
LuftveierNasal septumperforasjon, pulmonal hypertensjon
Medfødte/genetiskeFosterskade
Muskel-skjelettsystemetIkke-mandibulær osteonekrose (sett i pediatrisk populasjon), kjeveosteonekrose

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Høyeste undersøkte dose (20 mg/kg i.v. hver 2. uke) ble forbundet med alvorlig migrene hos flere pasienter.

Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant humanisert monoklonalt antistoff produsert vha. DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesisk hamster.
Virkningsmekanisme: Binder seg til vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) og inhiberer dermed bindingen av VEGF til sine reseptorer, VEGFR-1 og VEGFR-2, på overflaten av endotelceller. En nøytralisering av den biologiske aktiviteten av VEGF reduserer vaskularisering av tumorene og inhiberer dermed tumorvekst.
Fordeling: Sentralt fordelingsvolum (Vc) hhv. 2,73 liter for kvinner og 3,28 liter for menn, perifert fordelingsvolum (Vp) hhv. 1,69 liter for kvinner og 2,35 liter for menn når bevacizumab administreres sammen med antineoplastiske legemidler. Etter korreksjon for kroppsvekt har menn større Vc (+20%) enn kvinner.
Halveringstid: Iht. to-kompartment-modellen er eliminasjons t1/2 18 dager for en typisk kvinnelig pasient og 20 dager for en typisk mannlig pasient. Clearance er hhv. 0,188 liter/dag for kvinner og 0,22 liter/dag for menn. Etter korreksjon for kroppsvekt har menn en høyere clearance (+17%) enn kvinner. Clearance er ca. 30% raskere hos pasienter med lave serumalbuminverdier og 7% raskere hos personer med stor tumormengde sammenlignet med typiske pasienter med median-verdier for albumin og tumormengde. (Lavt serumalbumin og stor tumormengde er vanlige indikasjoner på alvorlig sykdom.)

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i inntil 35 dager ved 2-8°C etter fortynning, og inntil 48 timer i natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske ved en temperatur som ikke overskrider 30°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zirabev, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg/ml4 ml (hettegl.)
530137
-
-
3598,80C
16 ml (hettegl.)
427961
-
-
13445,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.09.2020