Ziprasidon

Actavis


Antipsykotikum, indolderivat.

N05A E04 (Ziprasidon)KAPSLER, harde 20 mg, 40 mg, 60 mg og 80 mg: Hver kapsel inneh.: Ziprasidonhydroklorid tilsv. ziprasidon 20 mg, resp. 40 mg, 60 mg og 80 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 20 mg, 40 mg og 80 mg: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171). 60 mg: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av schizofreni hos voksne. Behandling av maniske eller blandede episoder av moderat alvorlighetsgrad i forbindelse med bipolar lidelse hos voksne, ungdom og barn 10-17 år (forebygging av episoder i forbindelse med bipolar lidelse er ikke fastslått).

Dosering

Voksne: Akutt behandling av schizofreni og bipolar lidelse: Anbefalt dose er 40 mg 2 ganger daglig (80 mg/dag). Avhengig av klinisk status kan dosen deretter justeres til maks. 80 mg 2 ganger daglig (160 mg/dag). Hvis indisert, kan maks. anbefalt dose nås allerede 3. behandlingsdag. Maks. dose skal ikke overskrides da sikkerhetsprofilen for doser >160 mg/dag ikke er bekreftet, og ziprasidon er forbundet med doserelatert forlengelse av QT-intervall. Vedlikeholdsbehandling av schizofrenipasienter: Lavest effektiv dose skal gis. I mange tilfeller kan 20 mg 2 ganger daglig være tilstrekkelig.
Barn og ungdom 10-17 år: Akutt behandling av bipolar mani: Anbefalt dose er 1 engangsdose på 20 mg dag 1. Administreres deretter fordelt på 2 doser daglig og bør titreres opp over 1-2 uker til 120-160 mg/dag for pasienter ≥45 kg, eller til 60-80 mg/dag for pasienter <45 kg. Videre dosering skal justeres basert på individuell klinisk respons innenfor doseområdet 80-160 mg/dag for pasienter ≥45 kg, eller 40-80 mg/dag for pasienter <45 kg. Morgendoser på 20 mg eller 40 mg lavere enn kveldsdosen var tillatt i en klinisk studie. Det er svært viktig å ikke overskride den vektbaserte maks. dosen, da sikkerhetsprofilen over maks. dose (160 mg/dag for pasienter ≥45 kg og 80 mg/dag for pasienter <45 kg) ikke er fastslått, og ziprasidon er forbundet med doserelatert forlengelse av QT-intervall. Sikkerhet og effekt ved bruk hos barn og ungdom med schizofreni er ikke fastslått.
Glemt dose: Tas så snart som mulig, med mindre det snart er tid for neste dose. I slike tilfeller skal glemt dose ikke tas, og neste dose tas til vanlig tid. Ikke ta dobbel dose som erstatning for glemt dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Lavere dose bør vurderes. Ingen erfaring ved alvorlig leversvikt. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Eldre >65 år: Lavere startdose bør vurderes.
Administrering: Skal tas med mat, til samme tid hver dag. Skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent QT-intervallforlengelse. Medfødt langt QT-syndrom. Nylig akutt hjerteinfarkt. Ikke-kompensert hjertesvikt. Arytmier som behandles med klasse IA og III antiarytmika. Samtidig behandling med legemidler som forlenger QT-intervallet.

Forsiktighetsregler

Sykehistorie, inkl. familieanamnese, og klinisk undersøkelse bør foretas for å identifisere pasienter hvor behandling ikke er anbefalt. QT-intervall: Ziprasidon gir en mild til moderat doserelatert forlengelse av QT-intervallet. Forsiktighet utvises ved signifikant bradykardi. Elektrolyttforstyrrelser som hypokalemi og hypomagnesemi øker risikoen for maligne arytmier og bør korrigeres før behandlingsstart. Ved stabil hjertesykdom bør EKG-undersøkelse vurderes før behandlingsstart. Hvis kardiale symptomer som palpitasjoner, vertigo, synkope eller krampeanfall oppstår, bør muligheten for malign hjertearytmi vurderes og kardial utredning, inkl. EKG, utføres. Hvis QTC-intervallet er >500 msek, anbefales seponering. Sjeldne tilfeller av torsades de pointes er sett hos pasienter som brukte ziprasidon, og som hadde mange kompliserende risikofaktorer. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): MNS, en sjelden, men potensiell fatal tilstand, er sett. Hvis MNS inntreffer, skal alle antipsykotiska seponeres umiddelbart. Alvorlige hudbivirkninger: DRESS og andre alvorlige hudbivirkninger som Stevens-Johnsons syndrom er sett, inkl. fatale tilfeller. Behandlingen skal seponeres ved alvorlige hudbivirkninger. Tardive dyskinesier: Hvis symptomer på tardive dyskinesier oppstår ved langtidsbehandling, bør dosereduksjon eller seponering overveies. Kramper: Forsiktighet anbefales ved tidligere krampeanfall. Økt risiko for cerebrovaskulære hendelser hos demente: Er sett for noen atypiske antipsykotika. Forsiktighet utvises ved risiko for slag. Økt mortalitet hos eldre med demens: Eldre med demens som behandles med antipsykotika, har en liten økt risiko for død. Preparatet er ikke godkjent til behandling av demensrelaterte atferdsforstyrrelser. Venøs tromboembolisme (VTE): Tilfeller av VTE er sett med antipsykotika. Da pasienter som behandles med antipsykotika ofte har ervervede risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer identifiseres før og under behandling og forebyggende tiltak iverksettes. Priapisme: Er sett. Korrelerer ikke med behandlingsvarigheten og er ikke doseavhengig. Hyperprolaktinemi: Ziprasidon kan øke prolaktinnivået. Forstyrrelser som galaktoréamenoré, gynekomasti og impotens er sett. Langvarig hyperprolaktinemi er forbundet med hypogonadisme og kan gi redusert bentetthet. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi somnolens, og påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter bør advares om dette.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

En additiv effekt mellom ziprasidon og preparater som forlenger QT-intervallet kan ikke utelukkes. Ziprasidon skal ikke gis sammen med QT-forlengende legemidler som klasse IA og III antiarytmika, arsenikktrioksid, halofantrin, levometadylacetat, mesoridazin, tioridazin, pimozid, sparfloksacin, gatifloksacin, moksifloksacin, dolasetronmesylat, meflokin, sertindol eller cisaprid. Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med andre sentraltvirkende legemidler og alkohol. Kan tas sammen med litium, men kombinasjonen kan representere en fare for farmakodynamiske interaksjoner, inkl. arytmier. Økt klinisk risiko er imidlertid ikke sett i studier. Samtidig bruk med valproat gir ingen endring i terapeutisk valproatkonsentrasjon. Ziprasidon kan være en moderat CYP2D6- og CYP3A4-hemmer.  Ketokonazol (400 mg/dag), en CYP3A4-hemmer, øker serumkonsentrasjonen av ziprasidon og dets aktive metabolitter  med hhv. <40%, 55% og 8%. Ingen ytterligere QTC-forlengelse er sett. Samtidig bruk av P-gp-hemmere som verapamil, makrolidantibiotika, kinidin, itrakonazol og ritonavir kan gi økt plasmakonsentrasjon av ziprasidon. Samtidig bruk av P-gp-induktorer som rifampicin og johannesurt (prikkperikum) kan redusere ziprasidonkonsentrasjonen. Karbamazepinbehandling, 200 mg 2 ganger daglig i 21 dager, reduserer ziprasidoneksponeringen med ca. 35%. Ziprasidon i kombinasjon med andre serotonerge legemidler som SSRI, er tidvis assosiert med enkeltrapporter om serotonergt syndrom. Interaksjonsstudier med ziprasidon i kombinasjon med andre legemidler hos barn er ikke utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Fertile kvinner bør bruke egnet prevensjon. Anbefales ikke under graviditet pga. begrenset erfaring, med mindre fordel for mor oppveier mulig risiko for barnet. Seponering under graviditet bør ikke gjøres brått. Nyfødte eksponert for antipsykotika i 3. trimester risikerer bivirkninger, inkl. ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer, som kan variere i alvorlighetsgrad og varighet etter fødsel. Agitasjon, hypertoni, hypotoni, tremor, søvnighet, åndenød og problemer med mattilførsel er sett. Nyfødte bør følgelig overvåkes nøye.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Amming bør unngås under behandling og opphøre dersom behandling er påkrevd.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Lymfopeni, økt eosinofiltall
Gastrointestinale
Vanlige Brekninger/oppkast, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, økt spyttsekresjon
Mindre vanlige Diaré, dysfagi, flatulens, gastritt, gastrointestinalt ubehag, hevelse i tunge, tykk tunge
Sjeldne Gastroøsofageal refluks, løs avføring
Generelle
Vanlige Asteni/tretthet
Mindre vanlige Brystubehag, smerte, tørste, unormal gange
Sjeldne Feber, varmefølelse
Hjerte
Mindre vanlige Palpitasjoner, takykardi
Sjeldne Forlenget QTc-tid i EKG
Ukjent frekvens Torsades de pointes
Hud
Mindre vanlige Akne, makulopapuløst utslett, urticaria, utslett
Sjeldne Allergisk dermatitt, alopesi, ansiktshevelse, erytem, hudirritasjon, papuløst utslett, psoriasis
Ukjent frekvens Angioødem, DRESS, overfølsomhet
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Sjeldne Rhinitt
Kar
Mindre vanlige Hypertensiv krise, hypertensjon, hypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Sjeldne Diastolisk hypertensjon, labilt blodtrykk, systolisk hypertensjon
Ukjent frekvens Synkope, venøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/bryst
Sjeldne Erektil dysfunksjon, galaktoré, gynekomasti, økt ereksjon
Ukjent frekvens Priapisme
Lever/galle
Mindre vanlige Økte leverenzymer
Sjeldne Unormal leverfunksjonstest
Luftveier
Mindre vanlige Dyspné, sår hals
Sjeldne Hikke
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Rigiditet i muskel-skjelettapparatet
Mindre vanlige Leddstivhet, muskel-skjelettubehag, muskelkramper, smerte i ekstremitet
Sjeldne Trismus
Nevrologiske
Vanlige Akatisi, dystoni, ekstrapyramidale forstyrrelser, hodepine, parkinsonisme (inkl. tannhjulsrigiditet, bradykinesi, hypokinesi), sedasjon, somnolens, svimmelhet, tremor
Mindre vanlige Ataksi, dysartri, dyskinesi, generalisert tonisk-klonisk anfall, hypersomni, hypoestesi, letargi, okulogyr krise, oppmerksomhetssvikt, parestesi, sikling, tardiv dyskinesi
Sjeldne Akinesi, hypertoni, parese, restless legs-syndrom, torticollis
Ukjent frekvens Facialisparalyse, malignt nevroleptikasyndrom, serotonergt syndrom
Nyre/urinveier
Sjeldne Dysuri, urininkontinens
Ukjent frekvens Enurese
Psykiske
Vanlige Rastløshet
Mindre vanlige Agitasjon, angst, mareritt, tilsnøring i halsen
Sjeldne Affektavflatning, anorgasmi, bradyfreni, depressive symptomer, panikkanfall
Ukjent frekvens Insomni, mani/hypomani
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Økt appetitt
Sjeldne Hypokalsemi
Svangerskap
Ukjent frekvens Neonatalt legemiddelseponeringssyndrom
Undersøkelser
Sjeldne Økt laktatdehydrogenase i blod
Øre
Mindre vanlige Tinnitus, vertigo
Sjeldne Øresmerte
Øye
Vanlige Tåkesyn
Mindre vanlige Fotofobi
Sjeldne Amblyopi, kløe i øyet, synsforstyrrelse, tørre øyne
I kliniske studier av langvarig vedlikeholdsbehandling ved schizofreni, ble det av og til sett økt nivå av prolaktin (for de fleste ble dette normalisert uten seponering).

Frekvens, type og alvorlighet av bivirkninger hos barn og ungdom er generelt lignende det som er sett hos voksne med bipolar lidelse eller schizofreni.

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Brekninger/oppkast, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, økt spyttsekresjon
Generelle Asteni/tretthet
Muskel-skjelettsystemet Rigiditet i muskel-skjelettapparatet
Nevrologiske Akatisi, dystoni, ekstrapyramidale forstyrrelser, hodepine, parkinsonisme (inkl. tannhjulsrigiditet, bradykinesi, hypokinesi), sedasjon, somnolens, svimmelhet, tremor
Psykiske Rastløshet
Øye Tåkesyn
Mindre vanlige
Gastrointestinale Diaré, dysfagi, flatulens, gastritt, gastrointestinalt ubehag, hevelse i tunge, tykk tunge
Generelle Brystubehag, smerte, tørste, unormal gange
Hjerte Palpitasjoner, takykardi
Hud Akne, makulopapuløst utslett, urticaria, utslett
Kar Hypertensiv krise, hypertensjon, hypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Lever/galle Økte leverenzymer
Luftveier Dyspné, sår hals
Muskel-skjelettsystemet Leddstivhet, muskel-skjelettubehag, muskelkramper, smerte i ekstremitet
Nevrologiske Ataksi, dysartri, dyskinesi, generalisert tonisk-klonisk anfall, hypersomni, hypoestesi, letargi, okulogyr krise, oppmerksomhetssvikt, parestesi, sikling, tardiv dyskinesi
Psykiske Agitasjon, angst, mareritt, tilsnøring i halsen
Stoffskifte/ernæring Økt appetitt
Øre Tinnitus, vertigo
Øye Fotofobi
Sjeldne
Blod/lymfe Lymfopeni, økt eosinofiltall
Gastrointestinale Gastroøsofageal refluks, løs avføring
Generelle Feber, varmefølelse
Hjerte Forlenget QTc-tid i EKG
Hud Allergisk dermatitt, alopesi, ansiktshevelse, erytem, hudirritasjon, papuløst utslett, psoriasis
Infeksiøse Rhinitt
Kar Diastolisk hypertensjon, labilt blodtrykk, systolisk hypertensjon
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon, galaktoré, gynekomasti, økt ereksjon
Lever/galle Unormal leverfunksjonstest
Luftveier Hikke
Muskel-skjelettsystemet Trismus
Nevrologiske Akinesi, hypertoni, parese, restless legs-syndrom, torticollis
Nyre/urinveier Dysuri, urininkontinens
Psykiske Affektavflatning, anorgasmi, bradyfreni, depressive symptomer, panikkanfall
Stoffskifte/ernæring Hypokalsemi
Undersøkelser Økt laktatdehydrogenase i blod
Øre Øresmerte
Øye Amblyopi, kløe i øyet, synsforstyrrelse, tørre øyne
Ukjent frekvens
Hjerte Torsades de pointes
Hud Angioødem, DRESS, overfølsomhet
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kar Synkope, venøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/bryst Priapisme
Nevrologiske Facialisparalyse, malignt nevroleptikasyndrom, serotonergt syndrom
Nyre/urinveier Enurese
Psykiske Insomni, mani/hypomani
Svangerskap Neonatalt legemiddelseponeringssyndrom
I kliniske studier av langvarig vedlikeholdsbehandling ved schizofreni, ble det av og til sett økt nivå av prolaktin (for de fleste ble dette normalisert uten seponering).

Frekvens, type og alvorlighet av bivirkninger hos barn og ungdom er generelt lignende det som er sett hos voksne med bipolar lidelse eller schizofreni.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Vanligst er ekstrapyramidale symptomer, somnolens, tremor og angst. Begrenset erfaring med overdosering. Ved høyest bekreftet enkeltinntak, 12,8 g, er det sett ekstrapyramidale symptomer og et QTC-intervall på 446 msek (uten kardial sekvele). Mulighet for nedsatt bevissthet, krampeanfall eller dystonireaksjon i hode og nakke etter overdose kan medføre risiko for aspirasjon ved fremkalt brekning.
Behandling: Kardiovaskulær overvåkning bør igangsettes umiddelbart og bør inkludere kontinuerlig EKG-monitorering for å oppdage mulig arytmi.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Høy affinitet for dopamin type 2 (D2)-reseptorer og vesentlig høyere affinitet for serotonin type 2A (5-HT2A)-reseptorer. Interagerer også med serotonin 5-HT2C-, 5-HT1D- og 5-HT1A-reseptorer med lik eller større affinitet enn den for D2. Moderat affinitet for nevronale serotonin- og noradrenalintransportører. Moderat affinitet for histamin H1- og α1-reseptorer. Ubetydelig affinitet for muskarinerge M1-reseptorer. Antagonist til både serotonin type 2A (5-HT2A)- og dopamin type 2 (D2)-reseptorer. Terapeutisk aktivitet antas å være delvis mediert gjennom denne kombinasjonen av antagonistisk aktivitet. Potent antagonist ved 5-HT2C- og 5-HT1D-reseptorer, en potent agonist ved 5-HT1A-reseptorer og hemmer nevronalt reopptak av noradrenalin og serotonin. Ved langtidsbehandling av schizofreni er det vist effekt på både positive og negative symptomer. Endring i kroppsvekt var noe mindre enn for placebo. Metabolske parametere som vekt, fastende insulin, totalkolesterol, triglyserider og insulinresistens ble ikke påvirket.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 60% (tatt med mat). Tmax 6-8 timer. Steady state etter 1-3 dager.
Proteinbinding: >99%.
Fordeling: Vd: 1,1 liter/kg.
Halveringstid: Gjennomsnittlig terminal t1/2 6,6 timer.
Metabolisme: Primært i lever, ca. 2/3 via reduksjon og metylering, og ca. 1/3 oksidativt via CYP3A4 og mulig med et mindre bidrag fra CYP1A2.
Utskillelse: Ca. 20% i urin, og ca. 66% i feces. Kun en liten mengde utskilles uforandret i feces (<4%) og urin (<1%).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ziprasidon, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg 56 stk. (blister)
072103
Blå resept
Byttegruppe
1074,80 (trinnpris 462,10) C
40 mg 56 stk. (blister)
150005
Blå resept
Byttegruppe
1115,10 (trinnpris 478,60) C
60 mg 56 stk. (blister)
146812
Blå resept
-
1214,40 (trinnpris 519,30) C
80 mg 56 stk. (blister)
528948
Blå resept
-
1639,80 (trinnpris 693,70) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.12.2016