Antineoplastisk middel.

L01X X54 (Niraparib)KAPSLER, harde 100 mg: Hver kapsel inneh.: Niraparibtosylatmonohydrat tilsv. niraparib 100 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133), erytrosin (E 127), skjellakk (E 904), sort jernoksid (E 172), tartrazin (E 102), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med respons (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi.

Dosering

Behandling bør igangsettes og overvåkes av lege med erfaring med kreftlegemidler.
Voksne inkl. eldre: 3 kapsler à 100 mg 1 gang daglig, tilsv. en total døgndose på 300 mg. Behandlingen fortsetter frem til sykdomsprogresjon.
Dosejustering grunnet bivirkninger: Behandlingsavbrudd (inntil 28 sammenhengende dager) anbefales for restitusjon, og deretter oppstart med samme dose. Ved uteblitt restitusjon etter avbrudd på 28 dager, anbefales seponering. Dosereduksjon er anbefalt ved tilbakevendende bivirkninger. 1. dosereduksjon: 3 kapsler (300 mg) til 2 kapsler (200 mg) daglig. 2. dosereduksjon, hvis nødvendig: 2 kapsler (200 mg) til 1 kapsel (100 mg) daglig. Hematologiske bivirkninger er sett spesielt under 1. behandlingsfase. Ukentlig overvåkning av komplett blodstatus 1. behandlingsmåned er anbefalt, deretter månedlig i 10 måneder, og deretter regelmessig. Dosen endres ved behov. Basert på individuelle laboratorieverdier kan ukentlig overvåkning i 2. behandlingsmåned være nødvendig.

Anbefalte dosereduksjoner ved ikke-hematologiske bivirkninger

Ikke-hematologisk behandlingsrelatert bivirkning med CTCAE1 ≥grad 3 der profylakse ikke anses som mulig eller bivirkningene vedvarer på tross av behandling

 

1. forekomst:
Seponer behandling i inntil 28 dager eller til bivirkningen opphører. Gjenoppta behandling i redusert dose (200 mg/dag).

 

2. forekomst:
Seponer behandling i inntil 28 dager eller til bivirkningen opphører. Gjenoppta behandling i redusert dose (100 mg/dag).

Behandlingsrelatert bivirkning med CTCAE ≥grad 3 som varer i 28 dager mens pasienten får 100 mg/døgn

 

Seponer behandling.

1CTCAE= Common Terminology Criteria for Adverse Events

Anbefalte dosereduksjoner ved hematologiske bivirkninger

Hematologisk bivirkning som krever transfusjon eller hematopoetisk vekstfaktorstøtte

 

Ved trombocyttverdier ≤10 000/μl, bør trombocyttransfusjon vurderes. Ved andre risikofaktorer for blødning, f.eks. samtidig bruk av antikoagulantia eller blodplatehemmere, bør seponering av nevnte legemidler og/eller gi transfusjon ved høyere trombocyttverdier, vurderes. Gjenoppta behandling med redusert dose.

Trombocyttverdier 
<100 000/μl

 

1. forekomst:
Seponer behandling i inntil 28 dager og overvåk blodverdiene ukentlig til trombocyttverdiene er ≥100 000/μl. Gjenoppta behandling med samme eller redusert dose, basert på klinisk evaluering. Hvis trombocyttverdiene ved noe tidspunkt er <75 000/μl, gjenoppta behandlingen med redusert dose.

 

2. forekomst:
Seponer behandling i inntil 28 dager og overvåk blodverdiene ukentlig til trombocyttverdiene er ≥100 000/μl. Gjenoppta behandling med redusert dose. Seponer behandling hvis trombocyttverdiene ikke returnerer til akseptable verdier innen 28 dager med doseavbrudd, eller hvis dosen allerede er redusert til 100 mg 1 gang daglig.

Nøytrofiler <1000 μl eller
hemoglobin <8 g/dl

 

Seponer behandling i inntil 28 dager og overvåk blodverdiene ukentlig til nøytrofilverdiene er ≥1500/μl eller hemoglobin er ≥9 g/dl. Gjenoppta behandling med redusert dose. Seponer behandling hvis nøytrofiler og/eller hemoglobin ikke returnerer til akseptable verdier innen 28 dager av doseavbruddsperioden, eller hvis dosen allerede er redusert til 100 mg 1 gang daglig.

Bekreftet diagnose på myelodysplastisk syndrom (MDS) eller akutt myelogen leukemi (AML)

 

Seponer behandling permanent.

Glemt dose/Oppkast: Neste dose tas til planlagt tid, også ved oppkast etter inntak.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, forsiktighet må utvises. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller nyresykdom i sluttstadiet med hemodialyse, forsiktighet må utvises. Barn og ungdom <18 år: Ingen data. Lav kroppsvekt: Startdose på 200 mg for pasienter <58 kg kan overveies. ECOG-ytelsesstatus 2-4: Ingen data.
Administrering: Bør tas til omtrent samme tid hver dag, f.eks. ved sengetid for å håndtere kvalme. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Hematologiske bivirkninger: Hematologiske bivirkninger (trombocytopeni, anemi, nøytropeni) er rapportert. Preparatet bør seponeres ved alvorlig vedvarende hematologisk toksisitet, inkl. pancytopeni, som ikke opphører i løpet av 28 dager med behandlingsavbrudd. For testing av komplett blodstatus, se Dosering. Antikoagulantia og legemidler som reduserer trombocyttverdiene bør brukes med forsiktighet pga. trombocytopenirisikoen. Myelodysplastisk syndrom/akutt myelogen leukemi: Behandlingen bør seponeres ved bekreftet MDS/AML. Hypertensjon inkl. hypertensiv krise: Eksisterende hypertensjon bør være adekvat kontrollert før behandlingsoppstart. Blodtrykket bør overvåkes minst ukentlig i 2 måneder, etterfulgt av månedlig overvåkning det 1. året, og deretter regelmessig. Hjemmeblodtrykksmåling kan vurderes for egnede pasienter hvis lege kontaktes i tilfelle blodtrykksøkning. Hypertensjon bør behandles med antihypertensiver samt dosejustering av niraparib ved behov. Niraparib bør seponeres ved hypertensiv krise eller hvis medisinsk signifikant hypertensjon ikke kan kontrolleres adekvat med antihypertensiver. Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES): Er rapportert. PRES er en sjelden, reversibel nevrologisk sykdom som kan oppstå med raskt utviklende symptomer inkl. epileptiske anfall, hodepine, endret mentalstatus, synsforstyrrelser eller kortikal blindhet, med eller uten assosiert hypertensjon. Diagnose bekreftes ved hjerneavbildning, fortrinnsvis MR-undersøkelse. Ved PRES anbefales seponering og behandling av spesifikke symptomer inkl. hypertensjon. Sikkerhet ved å gjenoppta behandlingen er ukjent. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder tartrazin (E 102) som kan gi allergiske reaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten kan oppleve asteni, fatigue og svimmelhet, og forsiktighet bør i så tilfelle utvises ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kombinasjon med vaksiner eller immunsuppressiver er ikke undersøkt, forsiktighet bør utvises. Begrensede data i kombinasjon med cytotoksiske legemidler, forsiktighet bør utvises. CYP-hemming: Niraparib og hovedmetabolitten M1 er ikke CYP-hemmere. CYP3A4-hemming i leveren er ikke forventet, men potensialet for CYP3A4-hemming på tarmnivå er ikke fastslått. Forsiktighet anbefales derfor ved kombinasjon med CYP3A4-substrater, spesielt de med smalt terapeutisk vindu. CYP-induksjon: Niraparib er svak CYP1A2-induktor ved høye konsentrasjoner in vitro, og klinisk relevant interaksjon kan ikke utelukkes. Forsiktighet anbefales ved kombinasjon med CYP1A2-substrater, spesielt de med et smalt terapeutisk vindu. Hemming av efflukstransportører: Niraparib er en BCRP-hemmer in vitro, og en klinisk signifikant interaksjon kan ikke utelukkes, selv om den er lite sannsynlig. Forsiktighet anbefales ved kombinasjon med BCRP-substrater. Niraparib hemmer MATE1 og MATE2, og økte plasmakonsentrasjoner av MATE1- og MATE2-substrater kan ikke utelukkes ved samtidig bruk. Hemming av hepatiske opptakstransportører: Niraparib er en svak OCT1-hemmer in vitro. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av virkestoff som gjennomgår opptakstransport av OCT1.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes under graviditet eller hos kvinner i fertil alder som ikke ønsker å bruke pålitelig prevensjon under behandlingen og i 1 måned etter siste dose. Graviditetstest bør utføres på alle kvinner i fertil alder før behandling.
Amming: Kontraindisert under behandling og i 1 måned etter siste dose.
Fertilitet: Ingen data. Reversibel reduksjon av spermatogenese ble sett hos rotter og hunder.

 

Bivirkninger

Frekvens av alle CTCAE-grader

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, nøytropeni, trombocytopeni
VanligeLeukopeni
Mindre vanligeFebril nøytropeni, pancytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeAbdominal distensjon, munntørrhet, slimhinnebetennelse (inkl. mukositt), stomatitt
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue
VanligePerifert ødem
Hjerte
Svært vanligePalpitasjoner
VanligeTakykardi
Hud
VanligeFotosensitivitet, utslett
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet1
Infeksiøse
Svært vanligeUrinveisinfeksjon
VanligeBronkitt, konjunktivitt
Kar
Svært vanligeHypertensjon
SjeldneHypertensiv krise
Luftveier
Svært vanligeDyspné, hoste, nasofaryngitt
VanligeEpistakse
Mindre vanligePneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, ryggsmerter
VanligeMyalgi
Nevrologiske
Svært vanligeDysgeusi, hodepine, svimmelhet
SjeldnePosterior reversibelt encefalopatisyndrom
Psykiske
Svært vanligeInsomni
VanligeAngst, depresjon
Mindre vanligeForvirringstilstand
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt
VanligeHypokalemi
Undersøkelser
VanligeRedusert vekt, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt kreatinin i blod, økt γ-GT

Frekvens av alle CTCAE-grader

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue
HjertePalpitasjoner
InfeksiøseUrinveisinfeksjon
KarHypertensjon
LuftveierDyspné, hoste, nasofaryngitt
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, ryggsmerter
NevrologiskeDysgeusi, hodepine, svimmelhet
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
Vanlige
Blod/lymfeLeukopeni
GastrointestinaleAbdominal distensjon, munntørrhet, slimhinnebetennelse (inkl. mukositt), stomatitt
GenerellePerifert ødem
HjerteTakykardi
HudFotosensitivitet, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet1
InfeksiøseBronkitt, konjunktivitt
LuftveierEpistakse
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
PsykiskeAngst, depresjon
Stoffskifte/ernæringHypokalemi
UndersøkelserRedusert vekt, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt kreatinin i blod, økt γ-GT
Mindre vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni, pancytopeni
LuftveierPneumonitt
PsykiskeForvirringstilstand
Sjeldne
KarHypertensiv krise
NevrologiskePosterior reversibelt encefalopatisyndrom

1Inkl. overfølsomhet, legemiddeloverfølsomhet, anafylaktoid reaksjon, legemiddelutslett, angioødem og urticaria.

Frekvens av CTCAE-grad 3 eller 4

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, nøytropeni, trombocytopeni
VanligeLeukopeni
Mindre vanligeFebril nøytropeni, pancytopeni
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte, kvalme, oppkast
Mindre vanligeDiaré, forstoppelse, munntørrhet, slimhinnebetennelse (inkl. mukositt), stomatitt
Generelle
VanligeAsteni, fatigue
Hud
Mindre vanligeFotosensitivitet, utslett
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
Mindre vanligeBronkitt, urinveisinfeksjon
Kar
VanligeHypertensjon
Luftveier
VanligeDyspné
Mindre vanligePneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine
Psykiske
Mindre vanligeAngst, depresjon, forvirringstilstand, insomni
Stoffskifte/ernæring
VanligeHypokalemi
Mindre vanligeRedusert appetitt
Undersøkelser
VanligeØkt γ-GT
Mindre vanligeØkt ALAT, økt ALP, økt ASAT

Frekvens av CTCAE-grad 3 eller 4

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige
Blod/lymfeLeukopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue
KarHypertensjon
LuftveierDyspné
Stoffskifte/ernæringHypokalemi
UndersøkelserØkt γ-GT
Mindre vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni, pancytopeni
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, munntørrhet, slimhinnebetennelse (inkl. mukositt), stomatitt
HudFotosensitivitet, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseBronkitt, urinveisinfeksjon
LuftveierPneumonitt
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi, ryggsmerter
NevrologiskeHodepine
PsykiskeAngst, depresjon, forvirringstilstand, insomni
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserØkt ALAT, økt ALP, økt ASAT

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Begrenset erfaring, symptomer ikke fastslått.
Behandling: Ingen spesifikk behandling. Generelle støttetiltak og symptomatisk behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer poly(ADP-ribose)polymerase (PARP)-enzymene PARP-1 og PARP-2, som spiller en rolle i DNA-reparasjon. Niraparib-indusert cytotoksisitet kan involvere hemming av PARPs enzymatiske aktivitet og økt dannelse av PARP-DNA-komplekser som resulterer i DNA-skade, apoptose og celledød.
Absorpsjon: Målbart i plasma 30 minutter etter administrering av en enkeltdose på 300 mg. Cmax 3 timer.
Proteinbinding: 83%, primært til serumalbumin.
Halveringstid: T1/2 48-51 timer.
Metabolisme: Primært av karboksylesteraser.
Utskillelse: 40% primært som metabolitter og 31,6% uendret i hhv. urin og feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zejula, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg56 stk. (blister)
126552
H-resept
-
71703,20C
84 stk. (blister)
543349
H-resept
-
107536,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.08.2020