Zebinix

Bial


Antiepileptikum, karboksamidderivat.

N03A F04 (Eslikarbazepin)MIKSTUR, suspensjon 50 mg/ml: 1 ml inneh: Eslikarbazepinacetat 50 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218), xantangummi, makrogol 100 stearat, natriumsakkarin, renset vann. Tuttifruttismak.


TABLETTER 200 mg og 800 mg: Hver tablett inneh.: Eslikarbazepinacetat 200 mg, resp. 800 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Monoterapi ved behandling av partielle anfall, med eller uten sekundær generalisering, hos voksne med nylig diagnostisert epilepsi. Tilleggsbehandling hos voksne, ungdom og barn >6 år med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering.

Dosering

Basert på sammenlignbare biotilgjengelighetsdata for mikstur og tablett, kan pasienter bytte fra den ene formuleringen til den andre.
Som monoterapi eller tilleggsbehandling hos voksne: Anbefalt startdose er 400 mg 1 gang daglig som bør økes til 800 mg 1 gang daglig etter 1-2 uker. Avhengig av individuell respons, kan dosen økes til 1200 mg 1 gang daglig. Enkelte pasienter som får monoterapi kan ha nytte av 1600 mg 1 gang daglig.
Som tilleggsbehandling hos ungdom og barn med vekt ≥60 kg: Anbefalt startdose er 400 mg 1 gang daglig som bør økes til 800 mg 1 gang daglig etter 1-2 uker. Avhengig av individuell respons, kan dosen økes til 1200 mg 1 gang daglig.
Som tilleggsbehandling hos ungdom og barn >6 år med vekt <60 kg: Anbefalt startdose er 10 mg/kg 1 gang daglig som skal økes hver 1.-2. uke i trinn på 10 mg/kg/dag opptil 30 mg/kg/dag, basert på individuell respons. Maks. dose er 1200 mg 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Farmakokinetikken er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk anbefales derfor ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet må utvises. Dosejustering er ikke nødvendig ved ClCR >60 ml/minutt. Ved ClCR 30-60 ml/minutt gis en startdose på 200 mg (eller 5 mg/kg hos ungdom og barn >6 år) 1 gang daglig eller 400 mg (eller 10 mg/kg hos ungdom og barn >6 år) hver 2. dag i 2 uker, etterfulgt av 400 mg (eller 10 mg/kg hos ungdom og barn >6 år) 1 gang daglig. Dosen kan imidlertid økes, basert på individuell respons. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Barn <6 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen doseringsanbefaling kan gis. Eldre >65 år: Dosejustering er ikke nødvendig hvis nyrefunksjonen ikke er forstyrret. Monoterapi med 1600 mg anbefales ikke pga. svært begrensede data.
Administrering: Mikstur: Ristes godt før bruk. Kan tas med eller uten mat. Tabletter: Svelges med 1 glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan deles i 2 like doser (delestrek). Ved svelgeproblemer kan tablettene knuses og blandes med vann eller myk mat (f.eks. eplemos) rett før bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre karboksamidderivater (f.eks. karbamazepin, okskarbazepin). AV-blokk grad II eller III.

Forsiktighetsregler

Selvmordstanker: Antiepileptika kan gi økt risiko for selvmordstanker og -relatert atferd. Pasienten bør derfor overvåkes og nødvendig behandling vurderes. Pasienten (og pårørende) bør oppfordres til å søke legehjelp omgående dersom selvmordstanker eller -relatert atferd oppstår. Nevrologiske sykdommer: Preparatet kan gi sentralnervøse bivirkninger som svimmelhet og somnolens, som kan øke forekomsten av ulykkesskader. Seponering: Gradvis seponering anbefales for å begrense faren for økt anfallsfrekvens. Hudreaksjoner: Hudutslett kan oppstå. Livstruende/fatale alvorlige hudbivirkninger og angioødem er sett. Seponeres omgående ved tegn eller symptomer på overfølsomhet. HLA‑B*1502-allelet hos individer av han-kinesisk eller thailandsk (prevalens ca. 10%), eller annet asiatisk opphav er sterkt forbundet med risiko for utvikling av Stevens-Johnsons syndrom (SJS) ved karbamazepinbruk. Muligens kan dette også oppstå med eslikarbazepinacetat. Hvis mulig, bør disse sjekkes for dette allelet før behandlingsstart. Ved positiv test kan behandling vurderes dersom fordel anses å oppveie risiko. Pga. prevalensen av dette allelet hos andre asiatiske populasjoner (f.eks. >15% på Filippinene og i Malaysia), kan genetisk testing av risikopopulasjoner vurderes. HLA-A*3101-allelet hos individer av europeisk eller japansk opphav er forbundet med økt risiko for karbamazepininduserte hudbivirkninger, inkl. SJS, toksisk epidermal nekrolyse (TEN), legemiddelutslett med eosinofili (DRESS), mindre kraftig akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) og makulopapulært utslett (prevalens: 2-5% hos europeiske og ca. 10% hos japanske populasjoner). Tilstedeværelse kan øke risikoen for hudbivirkninger (de fleste mindre kraftige) fra 5% hos befolkningen generelt til 26% hos de med europeisk opphav. Tilstrekkelige data til å anbefale HLA‑A*3101-utredning før behandlingsstart foreligger ikke. Dersom det er kjent at pasienter av europeisk eller japansk opphav er positive for dette allelet, kan behandling vurderes dersom fordel anses å oppveie risiko. Hyponatremi: Hyponatremi er i de fleste tilfeller asymptomatisk, men kan gi symptomer som forverring av anfall, forvirring, nedsatt bevissthet. Hyponatremifrekvensen øker med økende dose. Ved symptomer på hyponatremi, samt ved underliggende nyresykdom som medfører hyponatremi, eller samtidig bruk av legemidler som kan medføre hyponatremi (f.eks. diuretika, desmopressin, karbamazepin), bør serumnatriumnivå sjekkes før og under behandling. Seponeres ved klinisk relevant hyponatremi. PR-intervall: Det bør utvises forsiktighet ved medisinske tilstander (f.eks. lavt tyroksinnivå, hjerteledningsforstyrrelser), eller samtidig bruk av legemidler forbundet med PR-forlengelse. Hjelpestoffer: Mikstur inneholder metylparahydroksybenzoat (E 218) som kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinket) og sulfitter som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasme. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pga. fare for svimmelhet, søvnighet eller synsforstyrrelser, spesielt ved behandlingsstart, bør pasienten anbefales å avstå fra å kjøre bil eller bruke maskiner til det er fastslått at evnen til å utføre slike aktiviteter ikke er påvirket.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan indusere CYP3A4-metabolisme og UDP-konjugering. Doseøkning av legemidler som hovedsakelig metaboliseres via CYP3A4 kan derfor være nødvendig ved samtidig bruk av eslikarbazepinacetat. Ved oppstart, seponering eller doseendring kan det ta 2-3 uker å nå nytt enzymaktivitetsnivå. Forsinkelsen må tas hensyn til ved bruk rett før eller sammen med legemidler som krever dosejustering ved bruk av eslikarbazepinacetat. Avhengig av individuell respons kan økning av eslikarbazepinacetatdosen være nødvendig ved samtidig bruk av karbamazepin. Samtidig behandling øker faren for diplopi, koordinasjonsvansker og svimmelhet. Avhengig av individuell respons kan økning av eslikarbazepinacetatdosen eller reduksjon av fenytoindosen være nødvendig ved samtidig bruk av fenytoin. Samtidig bruk av okskarbazepin anbefales ikke pga. fare for overeksponering for de aktive metabolittene. Kan redusere eksponeringen av hormonelle antikonseptiva, se Graviditet, amming og fertilitet. Økning av simvastatindosen kan være nødvendig ved samtidig bruk av eslikarbazepinacetat. Ved samtidig bruk av rosuvastatin anbefales overvåkning av behandlingsresponsen (f.eks. kolesterolnivåer), da rosuvastatineksponeringen kan reduseres. Interindividuell variabilitet krever spesielt fokus på monitorering av INR de første ukene etter oppstart eller seponering av samtidig behandling med warfarin og eslikarbazepinacetat, da warfarineksponeringen kan reduseres.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Det er vist økt forekomst av misdannelser hos barn av mødre med epilepsi, samt etter polyterapi, og det er derfor viktig at monoterapi praktiseres hvis mulig. Behandlingen må ikke seponeres brått da dette kan medføre gjennombruddsanfall som kan få alvorlige følger for mor og barn. Hvis graviditet oppstår eller planlegges, bør bruk av eslikarbazepinacetat vurderes nøye. Minste effektive dose og monoterapi bør brukes hvis mulig, særlig i 1. trimester. Pasienten bør informeres om muligheten for økt risiko for misdannelser og gis tilbud om fostervannsprøve. Da antiepileptika kan bidra til folsyremangel, bør folsyretilskudd tas før og under graviditet. Da effekt av slikt tilskudd ikke er bevist, kan det likevel tilbys spesifikk fostervannsdiagnostikk. Da antiepileptika kan gi blødningsforstyrrelser hos nyfødte, bør vitamin K1 gis forebyggende de siste ukene av svangerskapet og til det nyfødte barnet. Kvinner i fertil alder må bruke effektiv prevensjon. Ved bruk av hormonelle antikonseptiva anbefales en alternativ, sikker prevensjonsmetode under behandling og inntil slutten av den aktuelle menstruasjonssyklus etter avsluttet behandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. En risiko for diende barn kan ikke utelukkes og amming bør derfor avbrytes under behandling.
Fertilitet: Dyrestudier har vist nedsatt fertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeAnemi
Ukjent frekvensLeukopeni, trombocytopeni
Endokrine
Mindre vanligeHypotyreoidisme
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme, oppkast
Mindre vanligeAbdominal distensjon, abdominalsmerte, abdominalt ubehag, duodenitt, dyspepsi, forstoppelse, gastritt, gingivitt, melena, munntørrhet, tannpine
Ukjent frekvensPankreatitt
Generelle
VanligeAsteni, fatigue, unormal gange
Mindre vanligeFrysninger, malaise, perifert ødem
Hjerte
Mindre vanligeBradykardi, palpitasjoner
Hud
VanligeUtslett
Mindre vanligeAllergisk dermatitt, alopesi, erytem, hudlidelse, hyperhidrose, kløe, tørr hud
Ukjent frekvensAngioødem, DRESS, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, urticaria
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Kar
Mindre vanligeFlushing, hypertensjon (inkl. hypertensiv krise), hypotensjon, ortostatisk hypotensjon, perifer kulde
Lever/galle
Mindre vanligeLeversykdom
Luftveier
Mindre vanligeBrystsmerte, epistakse
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeBenmetabolismeforstyrrelse, muskelsvakhet, myalgi, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanligeSomnolens, svimmelhet
VanligeAtaksi, balanseforstyrrelse, hodepine, oppmerksomhetsforstyrrelse, tremor
Mindre vanligeAfasi, amnesi, dysartri, dysestesi, dystoni, hypersomni, koordinasjonsforstyrrelse, kramper, letargi, lillehjernesyndrom, migrene, nystagmus, parestesi, parosmi, perifer nevropati, sedasjon, svekket hukommelse, svie, taleforstyrrelse
Nyre/urinveier
Mindre vanligeUrinveisinfeksjon
Psykiske
VanligeInsomni
Mindre vanligeADHD, agitasjon, angst, apati, depresjon, forvirringstilstand, gråt, humørsvingninger, irritabilitet, nervøsitet, psykomotorisk hemming, psykotisk lidelse
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligeBrannsår, fall, legemiddeltoksisitet
Stoffskifte/ernæring
VanligeHyponatremi, redusert appetitt
Mindre vanligeDehydrering, elektrolyttubalanse, hypokloremi
Undersøkelser
VanligeØkt vekt
Mindre vanligeRedusert blodtrykk, redusert hematokrit, redusert hemoglobin, redusert klorid i blod, redusert natrium i blod, redusert vekt, økt blodtrykk, økt osteokalsin i blod, økte transaminaser
Øre
VanligeVertigo
Mindre vanligeHypakusi, tinnitus
Øye
VanligeDiplopi, tåkesyn
Mindre vanligeBinokulær øyebevegelsesforstyrrelse, okulær hyperemi, oscillopsi, synssvekkelse
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
NevrologiskeSomnolens, svimmelhet
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue, unormal gange
HudUtslett
NevrologiskeAtaksi, balanseforstyrrelse, hodepine, oppmerksomhetsforstyrrelse, tremor
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringHyponatremi, redusert appetitt
UndersøkelserØkt vekt
ØreVertigo
ØyeDiplopi, tåkesyn
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi
EndokrineHypotyreoidisme
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalsmerte, abdominalt ubehag, duodenitt, dyspepsi, forstoppelse, gastritt, gingivitt, melena, munntørrhet, tannpine
GenerelleFrysninger, malaise, perifert ødem
HjerteBradykardi, palpitasjoner
HudAllergisk dermatitt, alopesi, erytem, hudlidelse, hyperhidrose, kløe, tørr hud
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarFlushing, hypertensjon (inkl. hypertensiv krise), hypotensjon, ortostatisk hypotensjon, perifer kulde
Lever/galleLeversykdom
LuftveierBrystsmerte, epistakse
Muskel-skjelettsystemetBenmetabolismeforstyrrelse, muskelsvakhet, myalgi, smerte i ekstremitet
NevrologiskeAfasi, amnesi, dysartri, dysestesi, dystoni, hypersomni, koordinasjonsforstyrrelse, kramper, letargi, lillehjernesyndrom, migrene, nystagmus, parestesi, parosmi, perifer nevropati, sedasjon, svekket hukommelse, svie, taleforstyrrelse
Nyre/urinveierUrinveisinfeksjon
PsykiskeADHD, agitasjon, angst, apati, depresjon, forvirringstilstand, gråt, humørsvingninger, irritabilitet, nervøsitet, psykomotorisk hemming, psykotisk lidelse
Skader/komplikasjonerBrannsår, fall, legemiddeltoksisitet
Stoffskifte/ernæringDehydrering, elektrolyttubalanse, hypokloremi
UndersøkelserRedusert blodtrykk, redusert hematokrit, redusert hemoglobin, redusert klorid i blod, redusert natrium i blod, redusert vekt, økt blodtrykk, økt osteokalsin i blod, økte transaminaser
ØreHypakusi, tinnitus
ØyeBinokulær øyebevegelsesforstyrrelse, okulær hyperemi, oscillopsi, synssvekkelse
Ukjent frekvens
Blod/lymfeLeukopeni, trombocytopeni
GastrointestinalePankreatitt
HudAngioødem, DRESS, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, urticaria

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk, ev. hemodialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ukjent. Elektrofysiologiske in vitro-studier indikerer at eslikarbazepinacetat og metabolittene stabiliserer den inaktiverte tilstanden til spenningsavhengige natriumkanaler, utelukker at de returnerer til aktivert tilstand og forhindrer dermed gjentatt nevronal utløsning. Effekten utøves hovedsakelig via den aktive metabolitten eslikarbazepin. Eslikarbazepinacetat som tilleggsbehandling reduserer anfallsfrekvensen ved behandlingsrefraktær partiell epilepsi ved samtidig bruk av andre antiepileptika. Eslikarbazepinacetat som monoterapi reduserer anfallsfrekvensen hos voksne med nylig diagnostisert epilepsi med partielle anfall.
Absorpsjon: Tmax for eslikarbazepin er 2-3 timer. Biotilgjengelighet antas å være høy da mengden av metabolitter i urin tilsvarer >90% av dosen. Biotilgjengelighet (AUC og Cmax) er sammenlignbar for eslikarbazepin gitt oralt som en knust tablett blandet med eplemos og administrert med vann, sammenlignet med en hel tablett.
Proteinbinding: <40%, uavhengig av konsentrasjon.
Halveringstid: 10-20 timer, steady state-plasmakonsentrasjon etter 4-5 døgn.
Metabolisme: Viktigste aktive metabolitt, eslikarbazepin, dannes raskt og omfattende ved hydrolytisk first pass-metabolisme.
Utskillelse: >90% via nyrene, omtrent 2/3 uendret og 1/3 som glukuronidkonjugat.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Brukes innen 2 måneder etter anbrudd.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Zebinix, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/ml200 ml
173282
Blå resept
-
745,50C

Zebinix, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg60 stk. (blister)
422860
Blå resept
-
887,60C
800 mg30 stk. (blister)
059767
Blå resept
Byttegruppe
1725,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.04.2020