Xyzal

UCB


Antihistamin.

R06A E09 (Levocetirizin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg: Hver tablett inneh.: Levocetirizindihydroklorid 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt (inkl. persistent allergisk rhinitt) og urticaria hos voksne og barn ≥6 år.

Dosering

Intermitterende allergisk rhinitt (symptomer <4 dager/uke eller <4 uker/år) behandles iht. sykdom og sykdomshistorie. Behandling avsluttes ved symptomfrihet og kan gjenopptas når symptomer oppstår på nytt. Ved vedvarende allergisk rhinitt (symptomer >4 dager/uke eller >4 uker/år), kan behandling skje sammenhengende i perioden med allergeneksponering.
Voksne og ungdom ≥12 år
1 tablett daglig.
Barn
6-12 år: 1 tablett daglig. <6 år: Anbefales ikke da dosejustering ikke er mulig (ikke delbar tablett). En legemiddelform av levocetirizin beregnet til barn anbefales.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Hos voksne tilpasses doseringsintervallet individuelt iht. nyrefunksjonen. Følgende dosejustering anbefales: ClCR 30-49 ml/minutt: 1 tablett hver 2. dag. ClCR <30 ml/minutt: 1 tablett hver 3. dag. ClCR <10 ml/minutt: Kontraindisert. Hos barn med nedsatt nyrefunksjon justeres dosen individuelt iht. nyreclearance og kroppsvekt.
  • Eldre: Dosejustering anbefales ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Administrering Tas med eller uten mat. Svelges hele med væske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, cetirizin, hydroksyzin, alle andre piperazinderivater. Alvorlig nyresvikt med ClCR <10 ml/minutt.

Forsiktighetsregler

Levocetirizin kan øke risikoen for urinretensjon, og forsiktighet bør utvises ved predisponerende faktorer, f.eks. ryggmargslesjon, prostatahyperplasi. Forsiktighet bør utvises ved epilepsi og risiko for kramper, pga. mulig anfallsforverring. En utvaskingsperiode på 3 dager er nødvendig før allergitesting på hud. Pruritus kan oppstå ved seponering, selv om slike symptomer ikke var til stede før behandlingsstart. Symptomene kan gå over av seg selv. I enkelte tilfeller kan de være sterke, og gjenopptak av behandling kan være nødvendig. Symptomene bør da gå over. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Studier viser at levocetirizin i anbefalte doser ikke svekker årvåkenheten, reaksjonsevnen eller evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Noen opplever søvnighet, fatigue og asteni under behandling. Forsiktighet bør derfor utvises ved kjøring, potensielt risikofylt aktivitet og bruk av maskiner.

Interaksjoner

Samtidig gjentatt dosering av ritonavir øker eksponeringen for cetirizin med ca. 40%. Hos sensitive pasienter kan samtidig bruk av levocetirizin og alkohol eller andre CNS-depressiver forårsake ytterligere nedsatt årvåkenhet og svekket prestasjonsevne. Pga. lav grad av metabolisering og fravær av metabolsk hemmingspotensial, er interaksjon med andre substanser ikke sannsynlig.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData mangler. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelig effekt på svangerskap, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Hvis nødvendig kan bruk under graviditet vurderes.
AmmingForsiktighet bør utvises ved forskrivning til ammende.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerVoksne: Døsighet. Barn: Agitasjon og rastløshet i starten, etterfulgt av døsighet.
BehandlingSymptomatisk eller støttende behandling. Mageskylling kan vurderes hvis det er kort tid siden inntak. Levocetirizin blir ikke effektivt fjernet ved hemodialyse.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringPotent og selektiv histamin H1-reseptorantagonist, med dobbel så høy affinitet til H1-reseptorer som cetirizin.
VirkningsmekanismeAntiallergisk effekt. H1-reseptorene blokkeres i den tidlige fasen. I senfasen hemmer levocetirizin VCAM-1-frigjøring og modulering av vaskulær permeabilitet og reduserer rekruttering av eosinofile.
AbsorpsjonRaskt og fullstendig med lav interindividuell variasjon. Cmax nås i løpet av 0,9 timer hos voksne.
ProteinbindingCa. 90%.
FordelingVd: 0,4 liter/kg.
HalveringstidCa. 8 timer hos voksne, kortere hos små barn. Steady state nås etter 2 dager. Plasmaclearance hos voksne er 0,63 ml/minutt/kg.
UtskillelseHovedsakelig uendret i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Xyzal, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5 mg 90 stk. (blister)
007923
- 353,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Xyzal TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.04.2021


Sist endret: 30.04.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)