Xospata

Astellas

Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

ATC-nr.: L01X E54

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 40 mg: Hver tablett inneh.: Gilteritinib (som fumarat) 40 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Monoterapi for behandling av voksne med residiverende eller refraktær akutt myelogen leukemi (AML) med FLT3-mutasjon.

Dosering

Behandling skal startes og overvåkes av lege med erfaring i bruk av kreftlegemidler. Før behandling må pasienter med residiverende eller refraktær AML ha fått bekreftet FMS-liknende tyrosinkinase 3-mutasjon (FLT3) (intern tandemduplikasjon (ITD) eller tyrosinkinasedomene (TKD)) vha. en validert test. Behandling kan startes på nytt hos pasienter etter hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT).
Voksne: Anbefalt dose er 120 mg (3 tabletter à 40 mg) 1 gang daglig. Laboratorietester, inkl. CK, bør vurderes før behandlingsstart, på dag 15 og månedlig under behandlingen. Pga. mulig forlenget QT-intervall bør EKG utføres før behandlingsstart, på dag 8 og 15 i syklus 1, og før oppstart av de neste 3 etterfølgende behandlingsmånedene (se også Forsiktighetsregler).
Behandlingsvarighet: Dersom respons uteblir etter 4 ukers behandling, kan dosen økes til 200 mg (5 tabletter à 40 mg) 1 gang daglig, dersom dette tolereres eller er klinisk begrunnet.
Dosejustering:

Kriterier

 

Dosejustering eller seponering av gilteritinib

Symptomer på differensieringssyndrom

 

Hvis differensieringssyndrom mistenkes, gi kortikosteroider og start hemodynamisk overvåkning. Avbryt gilteritinib ved alvorlige symptomer >48 timer etter start av kortikosteroider. Gjenoppta gilteritinib med samme dose når symptomer forbedres til ≤grad 21.

Symptomer på posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)

 

Seponer gilteritinib.

QTc-intervall >500 millisekunder (msek)

 

Avbryt gilteritinib. Gjenoppta gilteritinib med redusert dose (80 mg eller 120 mg)2 når QTc-intervallet igjen er innenfor 30 msek fra baseline eller ≤480 msek.

QTc-intervall økt med >30 msek på EKG på dag 8 i syklus 1

 

Bekreft med EKG på dag 9. Dersom bekreftet, vurderes dosereduksjon (til 80 mg eller 120 mg)2.

Symptomer på pankreatitt

 

Avbryt gilteritinib til symptomer på pankreatitt er borte. Gjenoppta gilteritinib med redusert dose (80 mg eller 120 mg)2.

Annen toksisitet av ≥grad 31 som anses som relatert til behandlingen

 

Avbryt gilteritinib til tegn på toksisitet forsvinner eller forbedres til grad 11. Gjenoppta gilteritinibbehandling med redusert dose (80 mg eller 120 mg)2.

Planlagt HSCT

 

Avbryt gilteritinibbehandling 1 uke før administrering av kondisjoneringsregimet for HSCT. Behandling kan gjenopptas 30 dager etter HSCT hvis engraftment var vellykket, pasienten ikke hadde akutt transplantat-mot-vert-sykdom >grad 2 og var i CRc3.

1Grad 1 er lett, grad 2 er moderat, grad 3 er alvorlig, grad 4 er livstruende. 2Døgndosen kan reduseres fra 120 mg til 80 mg eller fra 200 mg til 120 mg. 3Samlet komplett remisjon (Composite complete remission, CRc) defineres som remisjonsfrekvensen for alle CR (se definisjon av CR i SPC), CRp (oppnådd CR bortsett fra ufullstendig normalisering av trombocytter (<100 × 109/liter)) og CRi (oppnådd alle kriterier for CR bortsett fra ufullstendig hematologisk normalisering med gjenværende nøytropeni <1 × 109/liter med eller uten fullstendig normalisering av trombocytter).
Glemt dose/Oppkast: Hvis en dose glemmes eller ikke tas til vanlig tid, skal dosen tas så snart som mulig samme dag, og vanlig plan skal følges neste dag. Ved oppkast etter at dosen er tatt, skal pasienten ikke ta en ny dose, men vanlig plan neste dag skal følges.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon. Bruk er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ingen klinisk erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Pga. binding til 5-HT2B (se Interaksjoner) kan utviklingen av hjertet potensielt påvirkes hos pasienter <6 måneder. Eldre ≥65 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Dosen bør tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Skal svelges hele med vann. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Differensieringssyndrom: Bruk er forbundet med dette (symptomer og kliniske funn omfatter feber, dyspné, hydrothoraks, perikardeffusjon, lungeødem, hypotensjon, rask vektøkning, perifert ødem, utslett og renal dysfunksjon). Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES): Seponer gilteritinib om dette oppstår. Forlenget QT-intervall: Bruk er forbundet med dette. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med relevant hjertehistorikk. Hypokalemi eller hypomagnesemi bør korrigeres før og under behandling. Skal avbrytes hos pasienter som har et QTcF >500 millisekunder. Beslutningen om å gjenoppta behandling etter et tilfelle av QT-forlengelse skal baseres på en grundig nytte-/risikovurdering. Hvis behandling gjenopptas med redusert dose, skal EKG utføres etter 15 dagers behandling, og før start av de neste 3 påfølgende behandlingsmånedene. Pankreatitt: Er rapportert, se Dosering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har liten påvirkning. Svimmelhet er rapportert og bør tas i betraktning under vurderingen av evnen til å kjøre bil/bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X E54
CYP3A-/P‑gp-induktorer: Samtidig administrering av CYP3A-/P-gp-induktorer kan gi redusert gilteritinibeksponering og dermed risiko for manglende effekt. Samtidig bruk med sterke CYP3A4-/P-gp-induktorer bør derfor unngås. P-gp- og/eller CYP3A-hemmere: Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av sterke P-gp og/eller CYP3A-hemmere, da gilteritinibeksponeringen kan øke. I situasjoner der det ikke finnes tilfredsstillende terapeutiske alternativer, skal pasienten overvåkes nøye for toksisiteter under gilteritinibadministrering. 5-HT2B-reseptorer eller uspesifikke sigmareseptorer: Gilteritinib kan redusere virkningen av legemidler som virker på 5-HT2B-reseptorer eller uspesifikke sigmareseptorer (f.eks., escitalopram, fluoksetin, sertralin). Samtidig bruk bør unngås med mindre bruk anses som avgjørende for behandlingen.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier har vist redusert fostervekst, embryoføtale dødsfall og teratogenisitet. Kan gi fosterskade ved bruk hos gravide. Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon. Gravide skal informeres om potensiell fosterrisiko. Kvinner som kan bli gravide skal rådes til å ta en graviditetstest innen 7 dager før behandlingsoppstart, og til å bruke effektiv prevensjon under og i minst 6 måneder etter avsluttet behandling. Kvinner som bruker hormonelle prevensjonsmidler bør i tillegg bruke en barrieremetode som prevensjon. Menn med kvinnelige partnere som kan bli gravide, skal rådes til å bruke effektiv prevensjon under og i minst 4 måneder etter siste dose.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Amming skal opphøre ved behandling og i minst 2 måneder etter siste dose.
Fertilitet: Ingen data.
Gilteritinib

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, forstoppelse, kvalme
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue, perifert ødem
VanligeMalaise
Hjerte
VanligeForlenget QT-tid, hjertesvikt, perikardeffusjon, perikarditt
Immunsystemet
VanligeAnafylaktisk reaksjon
Kar
Svært vanligeHypotensjon
Lever/galle
Svært vanligeØkt ALAT, økt ASAT
Luftveier
Svært vanligeDyspné, hoste
VanligeDifferensieringssyndrom1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, myalgi, smerte i ekstremitet, økt CK i blod, økt alkalisk fosfatase i blod
VanligeMuskel-skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeSvimmelhet
Mindre vanligePosterior reversibelt encefalopatisyndrom2
Nyre/urinveier
VanligeAkutt nyreskade
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, kvalme
GenerelleAsteni, fatigue, perifert ødem
KarHypotensjon
Lever/galleØkt ALAT, økt ASAT
LuftveierDyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi, smerte i ekstremitet, økt CK i blod, økt alkalisk fosfatase i blod
NevrologiskeSvimmelhet
Vanlige
GenerelleMalaise
HjerteForlenget QT-tid, hjertesvikt, perikardeffusjon, perikarditt
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
LuftveierDifferensieringssyndrom1
Muskel-skjelettsystemetMuskel-skjelettsmerter
Nyre/urinveierAkutt nyreskade
Mindre vanlige
NevrologiskePosterior reversibelt encefalopatisyndrom2

1Assosiert med hurtig proliferasjon og differensiering av myeloide celler og kan være livstruende eller dødelig uten behandling. I noen tilfeller oppstod samtidig akutt febril nøytrofil dermatose. Oppsto så tidlig som etter 2 dager og opptil 75 dager etter behandlingsstart, og er sett med eller uten samtidig leukocytose.

2Sjelden, reversibel, nevrologisk lidelse med symptomer som utvikler seg raskt, inkl. anfall, hodepine, forvirring, syns- og nevrologiske forstyrrelser, med eller uten assosiert hypertensjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Overvåk nøye for symptomer på bivirkninger. Initier passende symptomatisk og støttende behandling som tar hensyn til den lange t1/2 (ca. 113 timer).
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For proteinkinasehemmere L01X E

Egenskaper

Virkningsmekanisme: FLT3- og AXL-hemmer. Hemmer FLT3-reseptorsignaler og -proliferasjon i celler som uttrykker FLT3 eksogent, inkl. FLT3 ITD, FLT3 D835Y og FLT3 ITD D835Y, og induserer apoptose i leukemiske celler som uttrykker FLT3 ITD.
Absorpsjon: Tmax (median) ca. 4-6 timer. Cmax (median) ved steady state 282 ng/ml, og AUC0-24 6180 ng × timer/ml etter 120 mg 1 gang daglig. Steady state nås i løpet av 15 dager med behandling 1 gang daglig med ca. 10 gangers akkumulering.
Proteinbinding: Ca. 90% (hovedsakelig til albumin).
Fordeling: Sentrale og perifere Vd er hhv. ca. 1092 liter og 1100 liter.
Halveringstid: 113 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig via CYP3A4.
Utskillelse: 4,5% av total dose gjenfinnes i feces. Ca. 16,4% av total dose utskilles via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Sist endret: 06.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.10.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Xospata, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
40 mg84 stk. (blister)
062309
SPC_ICON-
-
varenr. 062309

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akutt myelogen leukemi (aml, akutt myeloid leukemi): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

cyp3a-hemmer: Se CYP3A4-hemmer.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

trombocytter (blodplater): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.