Xeloda

Roche


Cytostatikum, pyrimidinanalog.

L01B C06 (Kapecitabin)TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Hver tablett inneh.: Kapecitabin 500 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Adjuvant behandling etter kirurgi hos pasienter med stadium III (Duke's stadium C) kolonkreft. Behandling ved metastaserende kolorektalkreft. Førstelinjebehandling ved fremskreden ventrikkelkreft i kombinasjon med et platinumbasert regime. Til behandling, i kombinasjon med docetaksel, av pasienter med lokalavansert eller metastaserende brystkreft når behandling med cytotoksisk kjemoterapi har feilet. Tidligere behandling skal ha inkl. et antrasyklin. Som monoterapi ved behandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk brystkreft hvor kjemoterapi med taksaner og antrasykliner har sviktet eller ikke er indisert.

Dosering

Nøye overvåkning anbefales for alle under 1. behandlingssyklus. Behandlingen bør avbrytes hvis sykdommen forverres eller ikke tolererbare bivirkninger observeres.
Monoterapi: Kolonkreft, kolorektalkreft og brystkreft: Anbefalt dosering er 1250 mg/m2 2 ganger daglig (morgen og kveld: Total daglig dose lik 2500 mg/m2) i 14 dager fulgt av 7 dagers opphold. Adjuvant behandling ved type III kolonkreft er anbefalt i totalt 6 måneder.
Kombinasjonsterapi: Kolonkreft, kolorektalkreft og ventrikkelkreft: Ved kombinasjonsbehandling bør startdosen reduseres til 800-1000 mg/m2 ved administrering 2 ganger daglig i 14 dager, etterfulgt av en 7 dagers hvileperiode, eller til 625 mg/m2 2 ganger daglig ved kontinuerlig administrering. I kombinasjon med irinotekan, er anbefalt startdose 800 mg/m2 ved administrering 2 ganger daglig i 14 dager, fulgt av en 7 dagers hvileperiode kombinert med irinotekan 200 mg/m2 på dag 1. Inklusjon av bevacizumab i et kombinasjonsregime påvirker ikke startdosen av Xeloda. Pasienter som får Xeloda og cisplatin i kombinasjon, bør premedisineres i samsvar med SPC for cisplatin, for å opprettholde adekvat hydrering og for antiemese, før cisplatin administreres. Premedisinering med antiemetika iht. SPC for oksaliplatin, er anbefalt for pasienter som mottar kombinasjonen av Xeloda og oksaliplatin. Adjuvant behandling hos pasienter med kolonkreft stadie III anbefales i 6 måneder. Brystkreft: I kombinasjon med docetaksel er anbefalt startdose kapecitabin ved metastatisk brystkreft 1250 mg/m2 2 ganger daglig i 14 dager fulgt av en 7 dagers hvileperiode, kombinert med docetaksel gitt i dosen 75 mg/m2 som 1 times i.v. infusjon hver 3. uke. Pasienter som får kapecitabin pluss docetaksel bør premedisineres med et oralt kortikosteroid som deksametason før docetaksel gis.
Doseberegninger: For beregning av standard- og redusert dose kapecitabin basert på kroppens overflateareal, se tabeller i SPC.
Dosejusteringer under behandlingen: Generelt: Toksiske reaksjoner kan behandles symptomatisk og/eller ved justering av dosen (behandlingsavbrudd eller dosereduksjon). Når dosen er blitt redusert, bør den ikke økes på et senere tidspunkt. Behandlingen skal umiddelbart avbrytes ved moderat/alvorlig toksisitet. Doser som er utelatt pga. bivirkninger skal ikke tas senere. Ved toksisitet grad 1 fortsettes behandling med uendret dosenivå. Følgende er anbefalte dosejusteringer for kapecitabin ved NCIC grad1 2-4 bivirkninger:

Toksisitet
NCIC grader1

Under behandlingssyklus

Dosejustering for neste syklus (% av startdose)

Grad 2

 

 

1., 2. og 3. forekomst

Avbryt til symptomene er gått tilbake til grad 0-1

100%, 75%, resp. 50% ved 1., 2., resp. 3. forekomst

 

 

 

4. forekomst

Stopp behandlingen permanent

 

 

 

 

Grad 3

 

 

1. og 2. forekomst

Avbryt til symptomene er gått tilbake til grad 0-1

75%, resp. 50% ved 1.,
resp. 2. forekomst

 

 

 

3. forekomst

Stopp behandlingen permanent

 

 

 

 

Grad 4

 

 

1. forekomst

Stopp behandlingen permanent eller avbryt behandlingen til symptomene er gått tilbake til grad 0-1

50%

2. forekomst

Stopp behandlingen permanent

 

1National Cancer Institute of Canada (NCIC) Common Toxicity Criteria (versjon 1) er brukt unntatt for hånd- og fotsyndrom.Dosejustering ved bivirkninger når kapecitabin brukes i kombinasjon med andre legemidler: Dosejustering ved kombinasjon med andre legemidler gjøres iht. tabellen over for kapecitabin og iht. preparatomtalen for det andre legemidlet. Hvis det under behandling oppstår bivirkninger som ikke vurderes relatert til kapecitabin, skal kapecitabinbehandlingen fortsette og det andre legemidlet seponeres iht. aktuell preparatomtale. Hvis det andre legemidlet må seponeres permanent, kan kapecitabinbehandlingen gjenopptas når kravene for dette er oppfylt. Ved kombinasjonsterapi med docetaksel må det utvises forsiktighet ved behandling av pasienter med nøytropeni/trombocytopeni. Hematologi: Pasienter med baseline nøytrofiltall <1,5 × 109/liter og/eller trombocyttall <100 × 109/liter bør ikke behandles med kapecitabin. Hvis nøytrofiltallet synker til <1 × 109/liter eller blodplatetallet synker til <75 × 109/liter, skal behandlingen med kapecitabin avbrytes. Dehydrering: Dehydrering bør unngås eller korrigeres hvis det oppstår. Ved dehydrering ≥grad 2, skal kapecitabinbehandlingen avbrytes umiddelbart.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Utilstrekkelige data mht. sikkerhet og effekt, ingen anbefaling om dosejustering kan gis. Se Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) før behandlingen anbefales en dosereduksjon til 75% av en startdose på 1250 mg/m2. Når startdosen er 1000 mg/m2 er det ikke nødvendig å redusere dosen. Ved lett nedsatt nyrefunksjon (ClCR 51-80 ml/minutt) er det ikke nødvendig med justering av startdosen. Nøye oppfølging og umiddelbart behandlingsavbrudd anbefales hvis pasienten utvikler en grad 2-, 3- eller 4-bivirkning under behandling. Påfølgende dosejustering er beskrevet i tabellen ovenfor. Hvis ClCR synker til <30 ml/minutt, skal kapecitabin seponeres. Eldre: Bivirkninger mer frekvente sammenlignet med yngre pasienter. Nøye oppfølging anbefales. Hos eldre >60 år anbefales det å redusere startdosen av kapecitabin til 950 mg/m2 2 ganger daglig (75% av anbefalt dose) når preparatet kombineres med docetaksel. Hvis ingen bivirkninger observeres kan dosen forsiktig økes til 1250 mg/m2 2 ganger daglig.
Tilberedning/Håndtering: Prosedyrer for sikker håndtering av cytostatika skal følges.
Administrering: Skal svelges hele med vann innen 30 minutter etter måltid. Skal ikke knuses eller deles. Bivirkninger kan oppstå ved eksponering for knuste eller delte tabletter.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for kapecitabin, fluorouracil (5-FU) eller noen av hjelpestoffene. Kjente alvorlige og uventede reaksjoner på behandling med fluoropyrimidin. Kjent, total dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)-mangel. Alvorlig leukopeni, nøytropeni eller trombocytopeni. Alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Samtidig behandling med sorivudin eller kjemisk relaterte analoger, slik som brivudin. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Dosebegrensende toksisitet: Omfatter diaré, magesmerter, kvalme, stomatitt og hånd- og fotsyndrom (også kjent som hånd-fot hudreaksjon eller palmar-plantar erytrodysestesi eller kjemoterapiindusert ekstremitetserytem). Diaréen kan være alvorlig og symptomatisk, og støttende behandling bør gis. De fleste bivirkningene er reversible og krever ikke permanent seponering selv om doser må utelates eller reduseres. Dehydrering: Dehydrering skal forhindres eller korrigeres i starten. Pasienter med anoreksi, asteni, kvalme, oppkast eller diaré kan raskt bli dehydrert. Dehydrering kan forårsake akutt nyresvikt, spesielt ved pre‑eksisterende svekket nyrefunksjon eller hvis kapecitabin gis samtidig med legemidler som er kjent å være nefrotoksiske. Akutt nyresvikt som følge av dehydrering kan potensielt være dødelig. Hvis dehydrering grad 2 (eller høyere) oppstår, skal kapecitabinbehandlingen umiddelbart avbrytes og dehydreringen korrigeres. Behandlingen skal ikke starte igjen før pasienten er rehydrert og alle utløsende årsaker er korrigert eller kontrollert. Hånd-fot syndrom: Vedvarende eller alvorlig hånd-fot syndrom (grad ≥2) kan til slutt medføre tap av fingeravtrykk som kan påvirke identifikasjon av pasienten. Hvis grad 2 eller 3 av hånd-fot syndromet opptrer, bør behandlingen med kapecitabin avbrytes til symptomene er gått tilbake eller redusert til grad 1. Etter grad 3 hånd-fot syndrom, bør etterfølgende doser reduseres. Når kapecitabin og cisplatin benyttes i kombinasjon anbefales ikke bruk av vitamin B6 (pyridoksin) som symptomatisk behandling av eller sekundærprofylakse for hånd- og fotsyndrom, da det er publisert rapporter som antyder at effekten av cisplatin kan reduseres. Kardiotoksisitet: Kardiotoksisitet, inkl. hjerteinfarkt, angina, arytmier, kardiogent sjokk, plutselig død og elektrokardiografiske endringer, (inkl. svært sjeldne tilfeller av QT-forlengelse), er assosiert med fluoropyrimidinterapi. Disse hendelsene kan være vanligere hos pasienter med tidligere historie av kardiovaskulær sykdom. Hjertearytmier (inkl. ventrikkelflimmer, torsades de pointes og bradykardi), angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt og kardiomyopati er rapportert. Det må utvises forsiktighet ved behandling av pasienter med signifikant hjertesykdom, arytmier og angina pectoris i anamnesen. Hypo- eller hyperkalsemi: Forsiktighet må utvises ved behandling av pasienter med tidligere hypo- eller hyperkalsemi. Sykdom i det sentrale og perifere nervesystem: Forsiktighet må utvises ved behandling av pasienter med sykdom i det perifere eller sentrale nervesystem, f.eks. hjernemetastaser eller nevropati. Diabetes mellitus eller elektrolyttforstyrrelser: Diabetes mellitus og forstyrrelser i elektrolyttbalansen kan forverres og forsiktighet må utvises. Kumarinderiverte antikoagulantia: Hos pasienter som samtidig behandles med orale kumarinderiverte antikoagulantia bør koagulasjonsparametre monitoreres nøye og antikoagulasjonsdosen ev. justeres. Nedsatt leverfunksjon: Data vedrørende effekt og sikkerhet hos pasienter med nedsatt leverfunksjon mangler og pasienter med nedsatt leverfunksjon må observeres nøye under behandling. Administrering av preparatet skal umiddelbart avbrytes hvis behandlingsrelaterte forhøyelser av bilirubin på >3 × øvre referanseverdi eller behandlingrelaterte forhøyelser av transaminaser (ASAT, ALAT) på >2,5 × øvre referanseverdi oppstår. Behandlingen kan gjenopptas når bilirubin synker til <3 × øvre referanseverdi eller hepatisk aminotransferase synker til ≤2,5 × øvre referanseverdi. Nedsatt nyrefunksjon: Forekomsten av NCIC/CTC-bivirkninger grad 3 eller 4 er økt hos pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt). DPD-mangel: DPD-aktivitet er hastighetsbegrensende i katabolismen av 5-fluorourasil. Pasienter med DPD-mangel har derfor økt risiko for fluoropyrimidinrelatert toksisitet, inkl. f.eks. stomatitt, diaré, slimhinnebetennelse, nøytropeni og nevrotoksisitet. Toksisitet relatert til DPD-mangel oppstår vanligvis i løpet av første behandlingssyklus eller etter doseøkning. Total DPD-mangel er sjeldent (0,01-0,5% hos hvite). Pasienter med total DPD-mangel har høy risiko for livstruende eller dødelig toksisitet, og skal ikke behandles med Xeloda. 3‑9% av den hvite befolkningen har delvis DPD-mangel. Pasienter med delvis DPD-mangel har økt risiko for alvorlig og potensielt livstruende toksisitet. Redusert startdose bør vurderes for å begrense toksisiteten. DPD-mangel er en parameter som bør vurderes sammen med andre rutinemessige tiltak for dosereduksjon. Redusert startdose kan påvirke behandlingseffekt. Hvis det ikke forekommer alvorlig toksisitet, kan påfølgende doser økes under tett monitorering. Fenotype- og/eller genotypetesting før behandlingsoppstart anbefales til tross for usikkerhet rundt optimale testmetoder før behandling. Gjeldende kliniske retningslinjer bør tas i betraktning. Genotype-karakterisering av DPD-mangel: Testing for sjeldne mutasjoner i DPYD-genet før behandling kan identifisere pasienter med DPD-mangel. Noen DPYD-varianter kan forårsake totalt fravær eller reduksjon av DPD-enzymaktivitet. Dette gjelder de 4 DPYD-variantene c.1905+1G>A (også kjent som DPYD*2A), c.1679T>G (DPYD*13), c.2846A>T og c.1236G>A/HapB3. Andre sjeldne varianter kan også være forbundet med økt risiko for alvorlig eller livstruende toksisitet. Data om hyppigheten av de 4 DPYD-variantene i andre populasjoner enn hvite er begrenset. For øyeblikket anses de som praktisk talt fraværende i populasjoner av afrikansk (afroamerikansk) eller asiatisk opprinnelse. For fenotype-karakterisering av DPD-mangel, anbefales måling av preterapeutiske blodnivåer av endogen DPD-substraturacil (U) i plasma. Forhøyede uracilkonsentrasjoner før behandling er forbundet med økt risiko for toksisitet. Til tross for usikkerhet rundt terskelverdiene av uracil som definerer total og delvis DPD-mangel, bør et uracilnivå i blodet på ≥16 ng/ml og <150 ng/ml anses som et tegn på delvis DPD-mangel forbundet med økt risiko for fluoropyrimidintoksisitet. Et uracilnivå i blodet på ≥150 ng/ml bør anses som tegn på total DPD-mangel forbundet med risiko for livstruende eller dødelig fluoropyrimidintoksisitet. Se SPC for ytterligere informasjon. Oftalmologiske komplikasjoner: Pasienten må monitoreres nøye for oftalmologiske komplikasjoner som keratitt og korneal sykdom, spesielt hvis de har en forhistorie med øyelidelser. Behandling av øyelidelser initieres ettersom klinisk hensiktsmessig. Alvorlige hudreaksjoner: Kan indusere alvorlige hudreaksjoner, slik som Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Bør seponeres permanent hos pasienter som opplever en alvorlig hudreaksjon under behandling. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Kan medføre svimmelhet, fatigue (tretthet) og kvalme.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Skal ikke administreres samtidig med eller før minst 4 uker etter seponering av brivudin. Behandling med brivudin kan startes 24 timer etter siste kapecitabindose. Umiddelbar innleggelse på sykehus anbefales ved utilsiktet samtidig administrering av brivudin, for å redusere kapecitabintoksisiteten, og tiltak for å forhindre systemiske infeksjoner og dehydrering bør igangsettes. Folinsyre øker toksisiteten av kapecitabin. Interferon alfa gir også lavere maks. tolererte dose (MTD): 2000 mg/m2 mot 3000 mg/m2 når kapecitabin gis som monoterapi. Endrede koagulasjonsparametre og/eller blødningstendenser ved samtidig behandling med kumarinderiverte antikoagulantia som warfarin er rapportert. Hendelsene har opptrådt etter få dager og opptil flere måneder etter oppstart og i enkelte tilfeller inntil 1 måned etter avsluttet behandling. Kapecitabin kan gi økt plasmakonsentrasjon av fenytoin. Forsiktighet bør utvises ved samtidig administrering av CYP2C9-substrater (f.eks. fenytoin). Pasienter som behandles med kumarinderiverte antikoagulantia eller fenytoin sammen med kapecitabin bør kontrolleres jevnlig. Allopurinol kan gi en redusert effekt av 5-FU og samtidig bruk skal unngås. MTD for kapecitabin reduseres fra 3000 mg/m2 til 2000 mg/m2 pr. dag ved samtidig stråleterapi.

Graviditet, amming og fertilitet

Kvinner i fertil alder bør anbefales å unngå graviditet under behandling. Dersom pasienten blir gravid, må det gis informasjon om den potensielle faren fosteret utsettes for. Egnet prevensjon bør brukes under behandling og i 6 måneder etter siste dose. Mannlige pasienter med fertile kvinnelige partnere bør bruke egnet prevensjon under behandling og i 3 måneder etter siste dose.
Graviditet: Kontraindisert. Trolig kan preparatet føre til fosterskader ved administrering til gravide. Dyreeksperimentelle studier viser økt embryoletalitet og teratogene effekter. Skal ikke brukes av gravide.
Amming: Kontraindisert. Overgang i morsmelk, effekt på melkeproduksjon og risiko for barn som ammes er ukjent. I dyrestudier ble betydelige mengder kapecitabin og dens metabolitter funnet i melken. Amming bør opphøre under behandling og i 2 uker etter siste dose.
Fertilitet: Effekt på fertilitet er observert i dyrestudier.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi1, febril nøytropeni1, leukopeni1, nøytropeni1, trombocytopeni1
VanligeAnemi, benmargssuppresjon1, nøytropeni
Mindre vanligeFebril nøytropeni, granulocytopeni, hemolytisk anemi, leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni, økt INR/økt protrombintid
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi1, forstoppelse1, kvalme, oppkast, stomatitt
VanligeAbdominal distensjon1, abdominalt ubehag1, dysfagi1, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt1, gastrointestinal blødning, gastroøsofageal reflukssykdom1, munntørrhet, nedre abdominalsmerte1, oral dysestesi1, oral hypoestesi1, oral parestesi1, orale smerter1, rektal blødning1, sår i munnen1, øvre abdominalsmerte, øvre gastrointenstinalblødning1
Mindre vanligeAscites, blod i avføringen, dysfagi, enteritt, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, intestinal obstruksjon, kolitt, mageubehag, nedre abdominalsmerte, øsofagitt
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue (tretthet), svakhet1, varmeintoleranse1
VanligeBrystsmerte, feber, frysninger1, influensalignende symptomer1, infusjonsrelatert reaksjon1, malaise, mukositt1, perifert ødem, reaksjon på injeksjonsstedet1, smerte1, smerte på infusjonsstedet1, smerte på injeksjonsstedet1
Mindre vanligeFrysninger, influensalignende sykdom, rigor, ødem, økt kroppstemperatur
Hjerte
VanligeAtrieflimmer1, hjerteiskemi/-infarkt1
Mindre vanligeAngina pectoris, arytmi, atrieflimmer, palpitasjoner, sinustakykardi, takykardi, ustabil angina pectoris, myokardiskemi/-infarkt
SjeldneBradykardi, forlenget QT-tid, torsades de pointes, ventrikkelflimmer
Hud
Svært vanligeAlopesi1, neglesykdom1, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
VanligeAlopesi, dermatitt, erytematøst utslett, hudeksfoliasjon, hyperhidrose1, hyperpigmentering av hud, kløe, makuløst utslett, nattesvette1, neglesymptomer, pigmenteringslidelse, tørr hud, urticaria1, utslett
Mindre vanligeAnsiktshevelse, blemmer, fotosensitivitetsreaksjon, hudsår, palmarerytem, purpura, urticaria, utslett, betennelsesreaksjon i tidligere strålebehandlet område (volum)
SjeldneKutan lupus erythematosus
Svært sjeldneAlvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse.
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet1, overfølsomhetsreaksjon1
Mindre vanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
VanligeHerpes zoster1, herpesvirusinfeksjon, infeksjon1, influensa1, nasofaryngitt, nedre luftveisinfeksjon, oral candidiasis1, oral herpes1, rhinitt1, urinveisinfeksjon1, øvre luftveisinfeksjon1
Mindre vanligeCellulitt, faryngitt, gastroenteritt, infeksjon, influensa, oral candidiasis, sepsis, soppinfeksjon, tannabscess, tonsillitt, urinveisinfeksjon
Kar
Svært vanligeEmbolisme1, trombose1, ødemer i nedre ekstremiteter1
VanligeFlebitt1, flushing1, hetetokter1, hypertensiv krise1, hypotensjon1, tromboflebitt
Mindre vanligeDyp venetrombose, hetetokter, hypertensjon, hypotensjon, perifer kulde, petekkier
SjeldneVasospasme
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeVaginalblødning
Lever/galle
VanligeHyperbilirubinemi, unormal leverfunksjon1, unormal leverfunksjonstest
Mindre vanligeGulsott
SjeldneKolestatisk hepatitt, leversvikt
Luftveier
Svært vanligeFaryngeal dysestesi1, sår hals1
VanligeDysfoni1, dyspné, epistakse, faryngolaryngeal smerte1, hikke1, hoste, rhinoré
Mindre vanligeAnstrengelsesdyspné, astma, hemoptyse, lungeemboli, pneumothorax
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi1, myalgi1
VanligeArtralgi, kjevesmerte1, muskelkramper1, muskelsvakhet1, ryggsmerter, smerte i ekstremitet, trismus1
Mindre vanligeAnsiktssmerte, hevelse i ledd, muskelrigiditet, muskelsvakhet, skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeDysestesi1, dysgeusi1, hodepine1, letargi1, parestesi1, perifer nevropati1, perifer sensorisk nevropati1
VanligeDysgeusi, hodepine, hypoestesi1, letargi, nevralgi1, nevrotoksisitet1, overfølsomhetsreaksjon1, parestesi, svimmelhet, tremor1
Mindre vanligeAfasi, ataksi, balanseforstyrrelse, perifer nevropati, sanseforstyrrelse, svekket hukommelse, synkope
Svært sjeldneToksisk leukoencefalopati
Nyre/urinveier
VanligeDysuri1, hematuri1, proteinuri1, redusert kreatininclearance1
Mindre vanligeHematuri, hydronefrose, nokturi, urininkontinens, økt kreatinin i blodet
SjeldneAkutt nyresvikt sekundært til dehydrering.1
Psykiske
VanligeAngst1, depresjon, insomni, søvnproblemer1
Mindre vanligeForvirring, nedsatt stemningsleie, panikkanfall, redusert libido
Skader/komplikasjoner
VanligeKontusjon1
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeAnoreksi, redusert appetitt1
VanligeDehydrering, hyperglykemi1, hypokalemi1, hypokalsemi1, hypomagnesemi1, hyponatremi1, redusert vekt
Mindre vanligeAppetittforstyrrelse, diabetes, feilernæring, hypertriglyseridemi, hypokalemi
Svulster/cyster
Mindre vanligeLipom
Øre
VanligeHypakusi1, tinnitus1
Mindre vanligeVertigo, øresmerte
Øye
Svært vanligeØkt lakrimasjon1
VanligeKonjunktivitt, synsforstyrrelse1, synssvekkelse1, tåkesyn1, tørre øyne1, økt lakrimasjon, øyeirritasjon, øyesmerte1
Mindre vanligeDiplopi, redusert synsskarphet
SjeldneKeratitt, korneal sykdom, punktkeratitt, stenose i tårekanalen
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi1, febril nøytropeni1, leukopeni1, nøytropeni1, trombocytopeni1
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi1, forstoppelse1, kvalme, oppkast, stomatitt
GenerelleAsteni, fatigue (tretthet), svakhet1, varmeintoleranse1
HudAlopesi1, neglesykdom1, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom
KarEmbolisme1, trombose1, ødemer i nedre ekstremiteter1
LuftveierFaryngeal dysestesi1, sår hals1
Muskel-skjelettsystemetArtralgi1, myalgi1
NevrologiskeDysestesi1, dysgeusi1, hodepine1, letargi1, parestesi1, perifer nevropati1, perifer sensorisk nevropati1
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, redusert appetitt1
ØyeØkt lakrimasjon1
Vanlige
Blod/lymfeAnemi, benmargssuppresjon1, nøytropeni
GastrointestinaleAbdominal distensjon1, abdominalt ubehag1, dysfagi1, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt1, gastrointestinal blødning, gastroøsofageal reflukssykdom1, munntørrhet, nedre abdominalsmerte1, oral dysestesi1, oral hypoestesi1, oral parestesi1, orale smerter1, rektal blødning1, sår i munnen1, øvre abdominalsmerte, øvre gastrointenstinalblødning1
GenerelleBrystsmerte, feber, frysninger1, influensalignende symptomer1, infusjonsrelatert reaksjon1, malaise, mukositt1, perifert ødem, reaksjon på injeksjonsstedet1, smerte1, smerte på infusjonsstedet1, smerte på injeksjonsstedet1
HjerteAtrieflimmer1, hjerteiskemi/-infarkt1
HudAlopesi, dermatitt, erytematøst utslett, hudeksfoliasjon, hyperhidrose1, hyperpigmentering av hud, kløe, makuløst utslett, nattesvette1, neglesymptomer, pigmenteringslidelse, tørr hud, urticaria1, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet1, overfølsomhetsreaksjon1
InfeksiøseHerpes zoster1, herpesvirusinfeksjon, infeksjon1, influensa1, nasofaryngitt, nedre luftveisinfeksjon, oral candidiasis1, oral herpes1, rhinitt1, urinveisinfeksjon1, øvre luftveisinfeksjon1
KarFlebitt1, flushing1, hetetokter1, hypertensiv krise1, hypotensjon1, tromboflebitt
Lever/galleHyperbilirubinemi, unormal leverfunksjon1, unormal leverfunksjonstest
LuftveierDysfoni1, dyspné, epistakse, faryngolaryngeal smerte1, hikke1, hoste, rhinoré
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, kjevesmerte1, muskelkramper1, muskelsvakhet1, ryggsmerter, smerte i ekstremitet, trismus1
NevrologiskeDysgeusi, hodepine, hypoestesi1, letargi, nevralgi1, nevrotoksisitet1, overfølsomhetsreaksjon1, parestesi, svimmelhet, tremor1
Nyre/urinveierDysuri1, hematuri1, proteinuri1, redusert kreatininclearance1
PsykiskeAngst1, depresjon, insomni, søvnproblemer1
Skader/komplikasjonerKontusjon1
Stoffskifte/ernæringDehydrering, hyperglykemi1, hypokalemi1, hypokalsemi1, hypomagnesemi1, hyponatremi1, redusert vekt
ØreHypakusi1, tinnitus1
ØyeKonjunktivitt, synsforstyrrelse1, synssvekkelse1, tåkesyn1, tørre øyne1, økt lakrimasjon, øyeirritasjon, øyesmerte1
Mindre vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni, granulocytopeni, hemolytisk anemi, leukopeni, pancytopeni, trombocytopeni, økt INR/økt protrombintid
GastrointestinaleAscites, blod i avføringen, dysfagi, enteritt, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, intestinal obstruksjon, kolitt, mageubehag, nedre abdominalsmerte, øsofagitt
GenerelleFrysninger, influensalignende sykdom, rigor, ødem, økt kroppstemperatur
HjerteAngina pectoris, arytmi, atrieflimmer, palpitasjoner, sinustakykardi, takykardi, ustabil angina pectoris, myokardiskemi/-infarkt
HudAnsiktshevelse, blemmer, fotosensitivitetsreaksjon, hudsår, palmarerytem, purpura, urticaria, utslett, betennelsesreaksjon i tidligere strålebehandlet område (volum)
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseCellulitt, faryngitt, gastroenteritt, infeksjon, influensa, oral candidiasis, sepsis, soppinfeksjon, tannabscess, tonsillitt, urinveisinfeksjon
KarDyp venetrombose, hetetokter, hypertensjon, hypotensjon, perifer kulde, petekkier
Kjønnsorganer/brystVaginalblødning
Lever/galleGulsott
LuftveierAnstrengelsesdyspné, astma, hemoptyse, lungeemboli, pneumothorax
Muskel-skjelettsystemetAnsiktssmerte, hevelse i ledd, muskelrigiditet, muskelsvakhet, skjelettsmerter
NevrologiskeAfasi, ataksi, balanseforstyrrelse, perifer nevropati, sanseforstyrrelse, svekket hukommelse, synkope
Nyre/urinveierHematuri, hydronefrose, nokturi, urininkontinens, økt kreatinin i blodet
PsykiskeForvirring, nedsatt stemningsleie, panikkanfall, redusert libido
Stoffskifte/ernæringAppetittforstyrrelse, diabetes, feilernæring, hypertriglyseridemi, hypokalemi
Svulster/cysterLipom
ØreVertigo, øresmerte
ØyeDiplopi, redusert synsskarphet
Sjeldne
HjerteBradykardi, forlenget QT-tid, torsades de pointes, ventrikkelflimmer
HudKutan lupus erythematosus
KarVasospasme
Lever/galleKolestatisk hepatitt, leversvikt
Nyre/urinveierAkutt nyresvikt sekundært til dehydrering.1
ØyeKeratitt, korneal sykdom, punktkeratitt, stenose i tårekanalen
Svært sjeldne
HudAlvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse.
NevrologiskeToksisk leukoencefalopati

1Gjelder kun kombinasjonsterapi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, brekninger, diaré, mukositt, gastrointestinal irritasjon/blødning og benmargssuppresjon.
Behandling: Symptomatisk og støttende.

Egenskaper

Klassifisering: Peroral pyrimidinanalog, prodrug til 5-fluorouracil (5-FU).
Virkningsmekanisme: 5-FU virker som antimetabolitt i DNA-syntesen. Inkorporeringen av 5-FU interfererer med DNA-syntesen og hemmer RNA- og proteinsyntesen. Dette gir ubalansert vekst og celledød. Virkningen er tydeligst på de celler som prolifererer hurtigst og metaboliserer 5-FU raskest. Enzymet som gir den endelige omdannelsen til 5-FU, tymidinfosforylase, finnes vanligvis i høyere konsentrasjon i tumorvev enn i normalt vev. I humankreft xenograft-modeller har kapecitabin vist synergistisk effekt i kombinasjon med docetaksel. Bakgrunnen for dette kan være at docetaksel oppregulerer tymidinfosforylase.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig.
Proteinbinding: Kapecitabin og 5-FU er hhv. 54% og 10% proteinbundet.
Halveringstid: 0,85 timer for kapecitabin, 0,76 timer for 5-FU. Kinetikken for 5-FU er ikke-lineær.
Metabolisme: Etter absorpsjon omdannes kapecitabin i stor utstrekning til den aktive metabolitten 5-FU. 5-FU nedbrytes ytterligere til inaktive metabolitter via DPD, som er det hastighetsbegrensende ledd.
Utskillelse: Kapecitabin og metabolitter utskilles hovedsakelig i urin (95,5%). Ca. 3% utskilles uforandret.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares <30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Xeloda, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg120 stk. (blister)
397752
H-resept
Byttegruppe
2193,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.07.2020