Xagrid

Shire


Antineoplastisk middel, syklisk AMP-fosfodiesterase III-hemmer.

L01X X35 (Anagrelid)KAPSLER, harde 0,5 mg: Hver kapsel inneh.: Anagrelid 0,5 mg (som anagrelidhydroklorid), laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), svart jernoksid (E 172), skjellakk.


Indikasjoner

Reduksjon av økt blodplatetall hos risikopasienter med essensiell trombocytemi som er intolerante overfor nåværende behandling, eller som ikke har oppnådd reduksjon i blodplatetall til et akseptabelt nivå under nåværende behandling. En risikopasient oppfyller ett eller flere av følgende kriterier: >60 år, blodplatetall >1000 × 109/liter eller tidligere trombohemoragiske hendelser.

Dosering

Behandling skal startes av kliniker med erfaring i behandling av essensiell trombocytemi. Anbefalt startdose: 1 mg/dag fordelt på 2 doser (0,5 mg/dose). Startdosen skal opprettholdes minst 1 uke før den ev. titreres individuelt til laveste effektive dose nødvendig for å redusere og/eller opprettholde blodplatenivået <600 × 109/liter (ideelt mellom 150 × 109/liter og 400 × 109/liter). Ukentlig doseøkning skal ikke være >0,5 mg/dag. Anbefalt maks. enkeltdose skal ikke være >2,5 mg. Effekt skal måles regelmessig. Ved startdoser >1 mg/dag må blodplatetelling gjøres annenhver dag den 1. behandlingsuken, og deretter minst 1 gang i uken til stabil vedlikeholdsdose er nådd. Fall i blodplatenivået sees typisk innen 14-21 dager etter behandlingsstart. Normalt sees/vedlikeholdes tilstrekkelig terapeutisk respons ved doser på 1-3 mg/dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Begrensede data. Anbefales ikke ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ved lett nedsatt leverfunksjon må risiko/fordel vurderes før behandlingsstart. Nedsatt nyrefunksjon: Begrensede data. Risiko/fordel må vurderes før behandlingsstart. Barn og ungdom: Ingen doseanbefaling. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Forsiktighet utvises pga. svært begrenset erfaring. WHOs diagnostiske kriterier for diagnostisering av essensiell trombocytemi hos voksne anses relevant. Diagnostiske retningslinjer skal følges nøye og diagnosen revurderes regelmessig ved usikkerhet. Det skal tilstrebes å skille essensiell trombocytemi fra hereditær/sekundær trombocytose, som kan omfatte genetisk analyse og benmargsbiopsi. Cytoreduktiv terapi vurderes vanligvis hos pediatriske høyrisikopasienter. Behandling skal kun startes ved tegn på sykdomsprogresjon eller trombose. Dersom behandling startes skal nytte/risiko overvåkes og fortsatt behandlingsbehov vurderes regelmessig. Mål for blodplatenivå settes individuelt av behandlende lege. Seponering bør vurderes ved ikke-tilfredsstillende behandlingsrespons etter ca. 3 måneder.
Administrering: Til oral bruk. Tas helst til samme tid hver dag. Tas med/uten mat. Skal svelges hele. Ikke knus eller fortynn innholdet med væske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Moderat/alvorlig nedsatt leverfunksjon. Moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml/minutt).

Forsiktighetsregler

Leverfunksjon: Ved lett nedsatt leverfunksjon må risiko/fordel vurderes før behandlingsstart. Anbefales ikke ved økte transaminaser (>5 × ULN). Nyrefunksjon: Ved nedsatt nyrefunksjon må risiko/fordel vurderes før behandlingsstart. Oppfølging: Behandling krever nøye oppfølging, inkl. full blodstatus, lever- og nyrefunksjonstester, og overvåkning av elektrolytter. Blodplater: Blodplatetallet øker innen 4 dager etter seponering og går tilbake til nivåene før behandling innen 10-14 dager, muligens til over baselineverdiene. Blodplater bør derfor overvåkes hyppig. Kardiovaskulært: Forsiktighet skal utvises ved kjente risikofaktorer for forlengelse av QT-tiden, som medfødt lang QT-tid syndrom, kjent anamnese med ervervet QTC-forlengelse, legemidler som kan forlenge QTC-tiden og hypokalemi. Forsiktighet skal utvises ved høyere Cmax av anagrelid eller aktiv metabolitt, f.eks. ved nedsatt leverfunksjon eller bruk sammen med CYP1A2-hemmere. Tett oppfølging mht. påvirkning av QTC-tiden anbefales. Kardiovaskulær undersøkelse, inkl. EKG og ekkokardiografi, anbefales før behandlingsstart. Pasienten må under behandling overvåkes regelmessig for tegn på kardiovaskulære effekter som kan kreve videre kardiovaskulær undersøkelse og utredning. Hypokalemi eller hypomagnesemi må korrigeres før behandlingsstart og overvåkes regelmessig under behandling. Brukes med forsiktighet ved kjent eller mistenkt hjertesykdom pga. positiv inotrop og kronotrop effekt. Alvorlige kardiovaskulære bivirkninger er sett hos pasienter uten mistenkt hjertesykdom, med normale funn ved kardiovaskulær undersøkelse før behandling. Skal kun brukes dersom mulig fordel overgår mulig risiko. Pulmonal hypertensjon: Er sett. Pasienten bør evalueres for symptomer på underliggende kardiopulmonal sykdom før og under behandling. Barn: Full blodstatus og vurdering av hjerte-, lever- og nyrefunksjon tas før behandling og regelmessig under behandling. Sykdomsprogresjon til myelofibrose eller AML kan oppstå. Barn har lengre sykdomsforløp og kan derfor ha økt risiko for malign transformasjon. Barn bør overvåkes regelmessig for sykdomsprogresjon iht. standard klinisk praksis. Unormale funn skal utredes umiddelbart og relevante tiltak iverksettes, inkl. dosereduksjon, pause eller seponering. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet er vanlig. Bilkjøring og maskinbruk frarådes hvis svimmelhet oppstår.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

CYP1A2-hemmere: Metaboliseres i hovedsak av CYP1A2. CYP1A2 hemmes av flere legemidler, inkl. fluvoksamin og enoksacin, som teoretisk kan påvirke anagrelidclearance negativt. CYP1A2-induktorer: CYP1A2-induktorer kan redusere anagrelideksponeringen og øke eksponeringen av aktiv hovedmetabolitt. Konsekvensene for sikkerhet og effekt av anagrelid er ikke fastslått. Klinisk og biologisk overvåkning anbefales ved samtidig behandling. Ved behov kan anagreliddosen justeres. Virkning av anagrelid på andre virkestoffer: Anagrelid viser noe begrenset CYP1A2-hemmende aktivitet og kan teoretisk interagere med legemidler som gis samtidig, og som deler clearance-mekanisme, f.eks. teofyllin. Anagrelid er en PDE III-hemmer og effekten av legemidler med lignende egenskaper, f.eks. inotrope midler som milrinon, amrinon, enoksimon, olprinon og cilostazol kan forsterkes. Samtidig bruk av andre PDE III-hemmere anbefales ikke. Kan potensere effekten av andre legemidler som hemmer/modifiserer blodplatefunksjonen, f.eks. acetylsalisylsyre. Samtidig bruk av acetylsalisylsyre er forbundet med store blødninger. Potensiell risiko ved samtidig bruk bør vurderes før behandlingsstart, spesielt ved høy risikoprofil for hemoragi. Kan gi intestinale forstyrrelser og forstyrre absorpsjon av orale prevensjonsmidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Fertile kvinner skal bruke tilstrekkelig prevensjon under behandling.
Graviditet: Utilstrekkelige data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Potensiell risiko for mennesker er ukjent. Anbefales ikke under graviditet. Ved bruk under graviditet eller hvis graviditet oppstår under behandling må det informeres om potensielle farer for fosteret.
Amming: Ukjent om anagrelid/metabolitter utskilles i morsmelk hos mennesker. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for diende nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Ved behandling skal amming opphøre.
Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier har vist avbrutt implantasjon ved doser høyere enn terapeutisk område.

 

Bivirkninger

Gradvis dosetitrering kan bidra til å redusere bivirkninger.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi
Mindre vanlige Blødning, ekkymose, pancytopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerter, diaré, flatulens, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Anoreksi, dyspepsi, forstoppelse, gastrointestinal blødning, gastrointestinale lidelser, pankreatitt
Sjeldne Gastritt, gingival blødning, kolitt
Generelle
Vanlige Fatigue
Mindre vanlige Brystsmerter, feber, frysninger, malaise, svakhet
Sjeldne Asteni, influensalignende syndrom, smerter
Hjerte
Vanlige Palpitasjoner, takykardi
Mindre vanlige Arytmi, atrieflimmer, hypertensjon, kongestiv hjertesvikt, supraventrikulær takykardi, synkope, ventrikkeltakykardi
Sjeldne Angina pectoris, hjerteinfarkt, kardiomegali, kardiomyopati, ortostatisk hypotensjon, perikardeffusjon, Prinzmetal-angina, vasodilatasjon
Ukjent frekvens Torsades de pointes
Hud
Vanlige Utslett
Mindre vanlige Alopesi, hudmisfarging, kløe
Sjeldne Tørr hud
Lever/galle
Mindre vanlige Økte leverenzymer
Ukjent frekvens Hepatitt
Luftveier
Mindre vanlige Dyspné, epistakse, pleuraeffusjon, pneumoni, pulmonal hypertensjon
Sjeldne Lungeinfiltrasjon
Ukjent frekvens Interstitiell lungesykdom (inkl. pneumonitt og allergisk alveolitt)
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Artralgi, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Svimmelhet
Mindre vanlige Amnesi, depresjon, forvirring, hypoestesi, insomni, munntørrhet, nervøsitet, parestesi
Sjeldne Dysartri, migrene, somnolens, unormal koordinasjon
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Erektil dysfunksjon
Sjeldne Nokturi, nyresvikt
Ukjent frekvens Tubulointerstitiell nefritt
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Væskeretensjon
Mindre vanlige Redusert vekt, ødem
Sjeldne Økt vekt
Undersøkelser
Sjeldne Økt kreatinin i blod
Øre
Sjeldne Tinnitus
Øye
Sjeldne Diplopi, unormalt syn

Gradvis dosetitrering kan bidra til å redusere bivirkninger.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Blod/lymfe Anemi
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, flatulens, kvalme, oppkast
Generelle Fatigue
Hjerte Palpitasjoner, takykardi
Hud Utslett
Nevrologiske Svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Væskeretensjon
Mindre vanlige
Blod/lymfe Blødning, ekkymose, pancytopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Anoreksi, dyspepsi, forstoppelse, gastrointestinal blødning, gastrointestinale lidelser, pankreatitt
Generelle Brystsmerter, feber, frysninger, malaise, svakhet
Hjerte Arytmi, atrieflimmer, hypertensjon, kongestiv hjertesvikt, supraventrikulær takykardi, synkope, ventrikkeltakykardi
Hud Alopesi, hudmisfarging, kløe
Lever/galle Økte leverenzymer
Luftveier Dyspné, epistakse, pleuraeffusjon, pneumoni, pulmonal hypertensjon
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske Amnesi, depresjon, forvirring, hypoestesi, insomni, munntørrhet, nervøsitet, parestesi
Nyre/urinveier Erektil dysfunksjon
Stoffskifte/ernæring Redusert vekt, ødem
Sjeldne
Gastrointestinale Gastritt, gingival blødning, kolitt
Generelle Asteni, influensalignende syndrom, smerter
Hjerte Angina pectoris, hjerteinfarkt, kardiomegali, kardiomyopati, ortostatisk hypotensjon, perikardeffusjon, Prinzmetal-angina, vasodilatasjon
Hud Tørr hud
Luftveier Lungeinfiltrasjon
Nevrologiske Dysartri, migrene, somnolens, unormal koordinasjon
Nyre/urinveier Nokturi, nyresvikt
Stoffskifte/ernæring Økt vekt
Undersøkelser Økt kreatinin i blod
Øre Tinnitus
Øye Diplopi, unormalt syn
Ukjent frekvens
Hjerte Torsades de pointes
Lever/galle Hepatitt
Luftveier Interstitiell lungesykdom (inkl. pneumonitt og allergisk alveolitt)
Nyre/urinveier Tubulointerstitiell nefritt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Tilfeller av tilsiktet overdosering er sett.
Symptomer: Sinustakykardi og oppkast. Symptomene forsvinner med konservativ behandling. Ved høyere doser enn anbefalt er hypotensjon sett. Én enkeltdose à 5 mg kan gi blodtrykksfall, vanligvis fulgt av svimmelhet.
Behandling: Nøye klinisk overvåkning, inkl. av blodplatenivået mhp. trombocytopeni. Dosen reduseres eller seponeres ved behov, til blodplatenivået er normalisert.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Eksakt virkningsmekanisme er ukjent. Anagrelid hemmer ekspresjonen av transkripsjonsfaktorer, inkl. GATA-1 og FOG-1, som er nødvendige for megakaryocytopoese, som igjen gir redusert blodplateproduksjon. Anagrelid forsinker modning av megakaryocytter og reduserer størrelsen og ploidy.
Absorpsjon: Minst 70%. Cmax innen ca. 1 time (fastende). Doseproporsjonalitet i doseområdet 0,5-2 mg. Mat reduserer Cmax med 14%, men øker AUC med 20%. Mat reduserer også Cmax for aktiv metabolitt med 29%, uten effekt på AUC. For farmakokinetiske data for barn/ungdom/eldre, se SPC.
Halveringstid: Ca. 1,3 timer.
Metabolisme: Primært via CYP1A2.
Utskillelse: <1% uendret og 18-35% inaktiv metabolitt gjenfinnes i urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Xagrid, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,5 mg 100 stk. (boks)
021999
H-resept
Byttegruppe
5267,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.01.2020