PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 400 E: Hvert hetteglass inneh.: Velaglucerase-alfa 400 enheter1, natriumsitratdihydrat tilsv. natrium 12,15 mg, sukrose, sitronsyremonohydrat, polysorbat 20. 1En enzymenhet defineres som mengden enzym som er nødvendig for å omdanne 1 µmol p-nitrofenyl beta-D-glukopyranosid til p-nitrofenol pr. minutt ved 37°C.


Indikasjoner

Langvarig enzymerstatningsterapi (ERT) hos pasienter med Gauchers sykdom type 1.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal overvåkes av lege med erfaring i håndtering av pasienter med Gauchers sykdom.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 60 enheter/kg annenhver uke. Dosejusteringer kan foretas på individuelt grunnlag, basert på oppnådde og opprettholdte terapeutiske mål. Kliniske studier har evaluert doser i området 15-60 enheter/kg annenhver uke. Doser >60 enheter/kg er ikke undersøkt. Pasienter under behandling med imiglucerase enzymerstatningsterapi for Gauchers sykdom type 1, kan bytte over til VPRIV med samme dosering og doseringsintervall.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Ingen dosejustering er anbefalt. Barn <4 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Barn (≥4 år) og ungdom: Sikkerhets- og effektsprofilen er tilsvarende den hos voksne.
Tilberedning/Håndtering: Krever rekonstitusjon og fortynning. Skal ikke blandes med andre legemidler. Se for øvrig pakningsvedlegg.
Administrering: Kun til i.v. infusjon over 60 minutter, gjennom et 0,22 µm filter. For mer informasjon, se SPC/pakningsvedlegg. Administrering hjemme under overvåkning av helsepersonell kan bare vurderes for pasienter som har fått minst 3 infusjoner og som tolererer infusjonen godt, se også Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forebygging og håndtering av infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR): IRR oppstår innen 24 timer etter infusjonoppstart og kan opptre som overfølsomhetsreaksjoner, fatigue, svimmelhet, pyreksi, blodtrykksøkning, kløe eller tåkesyn. Opptrer hos behandlingsnaive pasienter vanligvis i løpet av de første 6 måneder. Håndtering bør baseres på alvorlighetsgrad og omfatte redusert infusjonshastighet, behandling med antihistaminer, antipyretika og/eller kortikosteroider, og/eller stanse og gjenoppta behandlingen med økt infusjonstid. Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. symptomer forenlige med anafylaksi, opptrer vanligvis inntil 12 timer etter infusjon. Egnet medisinsk støtte, inkl. personell med relevant opplæring innen nødprosedyrer, bør derfor være lett tilgjengelig. Ved anafylaktiske eller andre akutte reaksjoner, skal infusjonen avbrytes umiddelbart og egnet medisinsk behandling iverksettes. Opptrer anafylaksi hjemme bør det vurderes å fortsette behandlingen på sykehus. Brukes med forsiktighet hos pasienter som har vist overfølsomhetssymptomer for velaglukerase eller annen enzymerstatningsterapi. Forhåndsbehandling med antihistaminer og/eller kortikosteroider kan forhindre påfølgende reaksjoner i tilfeller der symptomatisk behandling er nødvendig. Immunogenisitet: Ved alvorlige infusjonsrelaterte bivirkninger og manglende eller uteblitt effekt, bør det testes for tilstedeværelse av antistoffer mot velaglukerase-alfa. Resultatene må rapporteres til legemiddelfirmaet. Natrium: Inneholder 12,15 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. 0,6% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kvinner med Gauchers sykdom kan ha økt sykdomsaktivitet under graviditet og de første ukene etter fødsel. For kvinner som vurderer å bli gravide kreves det en nytte-/risikovurdering. Ingen kliniske data fra bruk under graviditet. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter. Nøye overvåkning av graviditet og kliniske manifestasjoner av Gauchers sykdom er nødvendig for individualisering av behandling. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide.
Amming: Utilstrekkelig informasjon om utskillelse av velaglukerase-alfa og dets metabolitter i morsmelk. Velalglukerase er en syntetisk form for beta-glukocerebrosidase, som er en normal komponent i morsmelk. Andre former av enzymet er påvist i morsmelk i svært lave nivåer. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen nedsatt fertilitet i dyrestudier.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominale smerter/smerter i øvre del av buken
VanligeKvalme
Mindre vanligeOppkast1
Generelle
Svært vanligeAsteni/fatigue, feber/økt kroppstemperatur, infusjonsrelatert reaksjon
VanligeBrystubehag
Hjerte
VanligeTakykardi
Hud
VanligeKløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhetsreaksjon (inkl. allergisk dermatitt og anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner)
Kar
VanligeFlushing, hypertensjon, hypotensjon
Luftveier
VanligeDyspné
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, ryggsmerter, skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
Undersøkelser
VanligeForlenget APTT, positiv for nøytraliserende antistoff
Øye
Mindre vanligeTåkesyn

1Kan være alvorlig og kraftig. Forekommer normalt under infusjon eller opptil 24 timer etter.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominale smerter/smerter i øvre del av buken
GenerelleAsteni/fatigue, feber/økt kroppstemperatur, infusjonsrelatert reaksjon
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, ryggsmerter, skjelettsmerter
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
GenerelleBrystubehag
HjerteTakykardi
HudKløe, urticaria, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon (inkl. allergisk dermatitt og anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner)
KarFlushing, hypertensjon, hypotensjon
LuftveierDyspné
UndersøkelserForlenget APTT, positiv for nøytraliserende antistoff
Mindre vanlige
GastrointestinaleOppkast1
ØyeTåkesyn

1Kan være alvorlig og kraftig. Forekommer normalt under infusjon eller opptil 24 timer etter.

Sikkerhetsprofilen hos barn og unge 4-17 år var tilsvarende den som ble sett hos voksne. Sikkerhetsprofilen hos eldre ≥65 år er tilsvarende som hos andre voksne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring; har i de fleste tilfeller ikke gitt ytterligere bivirkninger.
Behandling: Nøye overvåkning og symptomatisk og støttebehandling skal igangsettes.

Egenskaper

Klassifisering: Velaglucerase-alfa er et glykoprotein med samme aminosyresekvens som det naturlig forekommende humane enzymet glukocerebrosidase.
Virkningsmekanisme: Velaglucerase-alfa supplerer eller erstatter beta-glukocerebrosidase, enzymet som katalyserer hydrolysen av glukocerebrosid til glukose og ceramid i lysosomet, og reduserer mengden akkumulert glukocerebrosid og korrigerer patofysiologien ved Gauchers sykdom. Velaglucerase-alfa øker hemoglobinkonsentrasjonen og trombocyttallet og reduserer lever- og miltvolumet hos pasienter med Gauchers sykdom type 1.
Absorpsjon: Cmax nås 40-60 minutter etter infusjonsstart.
Halveringstid: T1/2 ca. 5-12 minutter for doser på 15, 30, 45 og 60 enheter/kg. Etter avsluttet infusjon falt serumkonsentrasjonene av velaglucerase-alfa raskt på mono- eller tofasisk måte. Omtrent lineær (dvs. førsteordens) farmakokinetisk profil, og Cmax og AUC økte omtrent i forhold til dosen i doseområdet 15-60 enheter/kg. Distribusjonsvolum ved steady state var omtrent 10% av kroppsvekten. Høy clearance fra serum (gjennomsnitt 6,7-7,6 ml/minutt/kg) er konsistent med raskt opptak til makrofager via mannosereseptorer. Clearance hos pediatriske pasienter var omtrent den samme som for voksne. Ingen tilsynelatende farmakokinetiske forskjeller mellom mannlige og kvinnelige pasienter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved 2-8°C (kjøleskap). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Kun til engangsbruk. Bør brukes umiddelbart etter rekonstituering.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

VPRIV, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
400 E1 stk. (hettegl.)
103528
H-resept
-
18580,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.07.2020