GEL 2,32%: 1 g inneh.: Diklofenakdietylamin tilsv. diklofenaknatrium 20 mg, butylhydroksytoluen, karbomer, makrogolcetostearyleter, oleylalkohol, kokoylkaprylkaprat, dietylamin, isopropylalkohol, propylenglykol, flytende parafin, eukalyptusparfyme, renset vann.


Indikasjoner

Voksne og barn >14 år: Milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning. Voksne >18 år: Milde til moderate smerter i fingre eller knær i forbindelse med artrose.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >14 år: Korttidsbehandling av milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning. Voksne >18 år: Korttidsbehandling av milde til moderate smerter i fingre eller knær ved slitasjegikt (artrose).

Dosering

Lege bør kontaktes dersom symptomene forverres eller ikke bedres innen 7 dager.
Voksne og barn >14 år, inkl. eldre >65 år: Gelen gir smertelindring i inntil 12 timer. Appliseres 2 ganger daglig, morgen og kveld. 2-4 g (tilsv. størrelsen på et kirsebær til en valnøtt) er tilstrekkelig til å behandle et område på 400-800 cm2. Behandlingsvarighet avhenger av indikasjon og klinisk respons. Bør ikke brukes >14 dager ved forstuing eller forstrekning, og ikke >21 dager ved artrosesmerter, med mindre det er anbefalt av lege.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre-/leverfunksjon: Bør brukes med forsiktighet.
Administrering: Smøres forsiktig inn på det smertefulle området. Etter påføring: Hendene bør tørkes med f.eks. et absorberende papir og deretter vaskes, med mindre hendene er det området som skal behandles. Absorberende papir skal kastes i avfallet etter bruk. Pasienter må vente til gelen tørker før de dusjer eller bader.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Astmaanfall, angioødem, urticaria eller akutt rhinitt ved bruk av acetylsalisylsyre eller andre NSAID. Graviditetens 3. trimester. Barn <14 år.

Forsiktighetsregler

Ved bruk på store områder i lengre perioder kan ikke systemiske bivirkninger utelukkes. Bør derfor brukes med forsiktighet ved nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon, så vel som ved aktivt ulcus pepticum (se Felleskatalogtekst for Voltarol tabletter). Pga. økt risiko for systemiske bivirkninger skal forsiktighet utvises ved samtidig bruk av perorale NSAID. Gelen skal bare appliseres på uskadet hud uten sykdomstegn; ikke på sår i huden eller åpne skader. Skal ikke komme i kontakt med slimhinner eller øyne, og skal ikke inntas peroralt. Behandlingen seponeres hvis hudutslett utvikles etter påføring. Gelen kan brukes under løstsittende bandasjer, men skal ikke brukes med en lufttett, tettsittende bandasje. Inneholder propylenglykol som kan gi mild lokal hudirritasjon. Inneholder også butylhydroksytoluen, som kan gi lokale hudreaksjoner eller irritasjon i øyne og slimhinner. Pga. risiko for fotosensitivitetsreaksjoner bør direkte sollys, også solarium, unngås på behandlet område under og i 2 uker etter behandlingen.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Systemisk diklofenakkonsentrasjon er lavere etter topikal administrering, sammenlignet med peroral bruk. Følgende anbefales med bakgrunn i erfaring fra behandling med NSAID med systemisk opptak: Hemming av prostaglandinsyntesen kan ha negative effekter på graviditet og/eller embryoføtal utvikling. Data fra epidemiologiske studier tyder på økt risiko for spontanabort, hjertemisdannelser og gastroschisis etter bruk av prostaglandinsyntesehemmer tidlig i svangerskapet. Absolutt risiko for kardiovaskulære misdannelser økte fra <1% til ca. 1,5%. Risikoen antas å øke med dose og behandlingsvarighet. Hos dyr er det vist økning i pre- og postimplantasjonstap og embryoføtal dødelighet. I tillegg er det rapportert økning av diverse misdannelser, inkl. kardiovaskulære, hos dyr som ble gitt en prostaglandinsyntesehemmer under organogenesen. I 1. og 2. trimester skal diklofenak kun gis hvis klart nødvendig. Ved bruk hos kvinner som forsøker å bli gravide, eller i 1. og 2. trimester, skal dosen holdes så lav som mulig og behandlingsvarigheten så kort som mulig. I 3. trimester kan prostaglandinsyntesehemmere utsette fosteret for: Kardiopulmonal toksisitet (med prematur lukking av ductus arteriosus og pulmonal hypertensjon) og renal dysfunksjon som kan utvikle seg til nyresvikt med oligohydramniose. Hos mor og det nyfødte barnet: Mulig forlenget blødningstid, en antiaggregerende effekt som kan forekomme selv ved svært lave doser, hemming av rieaktivitet og dermed forsinket eller forlenget fødsel. Som følge av dette er diklofenak kontraindisert i 3. trimester.
Amming: Går over i morsmelk i små mengder. Ved terapeutiske doser av diklofenak gel forventes ingen effekter på det diende barnet. Skal kun brukes under amming etter anbefaling fra helsepersonell, pga. manglende studier på ammende. I slike tilfeller skal gelen ikke brukes på brystene, på store hudområder eller over lengre tid.

 

Bivirkninger

Bivirkninger inkluderer milde og forbigående hudreaksjoner på applikasjonsstedet. I svært sjeldne tilfeller kan allergiske reaksjoner forekomme.
OrganklasseBivirkning
Hud
VanligeDermatitt (inkl. kontaktdermatitt), eksem, erytem, kløe, utslett
SjeldneBulløs dermatitt
Svært sjeldneFotosensitivitetsreaksjon
Immunsystemet
Svært sjeldneAngioødem, overfølsomhet (inkl. urticaria)
Infeksiøse
Svært sjeldnePustuløst utslett
Luftveier
Svært sjeldneAstma
FrekvensBivirkning
Vanlige
HudDermatitt (inkl. kontaktdermatitt), eksem, erytem, kløe, utslett
Sjeldne
HudBulløs dermatitt
Svært sjeldne
HudFotosensitivitetsreaksjon
ImmunsystemetAngioødem, overfølsomhet (inkl. urticaria)
InfeksiøsePustuløst utslett
LuftveierAstma

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering ved lokal applikasjon er lite sannsynlig. Hvis gelen ved uhell blir inntatt oralt, kan dette gi systemiske bivirkninger avhengig av inntatt mengde (1 tube med 50 g gel inneholder diklofenaknatrium tilsv. 1 g).
Behandling: Symptomatisk understøttende behandling som for overdose av peroralt antiflogistika.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen. Analgetisk virkning.
Absorpsjon: Systemisk absorpsjon er proporsjonal med størrelsen på hudområdet som behandles og er avhengig av både totaldose og hudens hydreringsgrad. Cmax er ca. 100 × lavere enn ved peroral administrering av samme mengde diklofenak. Absorpsjonen er ikke påvirket av en fukt- og damppermeabel bandasje.
Proteinbinding: Ca. 99,7%, hovedsakelig til albumin.
Fordeling: Akkumuleres i huden som fungerer som et reservoar, fra hvor det er en vedvarende frigjøring av stoffet til underliggende vev. Distribueres derfra fortrinnsvis til og vedvarer i dype betente vev, f.eks. ledd, hvor det er funnet i konsentrasjoner opp til 20 ganger høyere enn i plasma.
Halveringstid: Diklofenak: 1-2 timer. Aktive metabolitter: 1-3 timer. Total systemisk plasmaclearance er 263 ± 56 ml/minutt.
Metabolisme: I nyrene. 2 av metabolittene er biologisk aktive, men i langt mindre grad enn diklofenak.
Utskillelse: Diklofenak og metabolitter utskilles hovedsakelig i urin.

Pakninger uten resept

Inntil 120 g er unntatt fra reseptplikt til voksne. Inntil 60 g er unntatt reseptplikt til barn fra 14 år.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Voltarol Forte, GEL:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,32%50 g
399773
-
-
*F
100 g
392871
-
Byttegruppe
*F
150 g
549214
-
Byttegruppe
180,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.04.2020